Popis projektu

Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a príťažlivosť Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) a Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“). Zámer podporuje ich vzájomnú spoluprácu vo výskume a inováciách prostredníctvom koordinovaných investícií do výskumných a inovačných kapacít, existujúcej a novej priestorovej a prístrojovej infraštruktúry a infraštruktúry vysokoškolského vzdelávania. Projekt má tri strategické ciele:

1) Posilniť konkurencieschopnosť oboch univerzít v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania v oblasti STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), zastaviť znižovanie počtu študentov a prilákať nových študentov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, udržať si najtalentovanejších študentov, ako budúcich výskumníkov a vysokoškolských učiteľov.

2) Zvýšiť účasť STU a UK na spoločnom výskume vo vybraných oblastiach prostredníctvom modernizácie existujúcej výskumnej infraštruktúry a účinného marketingu existujúcich a nových kapacít medzi potenciálnymi domácimi a zahraničnými výskumnými partnermi.

3) Posilniť spoluprácu medzi akademickou a priemyselnou sférou a vytvoriť viac príležitostí na prenos technológií, najmä v oblasti biotechnológií, biomedicíny, pokročilých materiálov a informačných a komunikačných technológií (ďalej len „IKT“).

Splnenie cieľov projektu zabezpečia aktivity zamerané na obnovu a rekonštrukciu vybraných stavebných objektov, modernizáciu IT infraštruktúry, obstaranie špičkových prístrojov a zariadení, spoločné výskumné programy v oblasti IKT, biomedicíny a priemyselných biotechnológií, pokročilých materiálov.

Obe univerzity sú hlavnými hnacími silami v oblasti výskumu a inovácií v SR a spoločný projekt zvýši potenciál vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácie v uvedených troch oblastiach, ktoré úzko súvisia s prioritami RIS3, a tým podporujú ďalší a trvalý rozvoj prosperujúcej slovenskej ekonomiky a odôvodnenej ambície Bratislavy ako regionálneho inovačného centra.

Viac
Subjekt
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Partneri
Univerzita Komenského v Bratislave
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2019 - 01.12.2023
Celková suma
128,468,789 €
Vlastné zdroje
6,423,439 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
250,761 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 1 - Program znižovania emisií …
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Riadenie projektu
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Aktivita 5 - Spoločné výskumné programy
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Aktivita 4 - Obnova výskumnej infraštru…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Aktivita 3 - Modernizácia IT infraštruk…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Aktivita 3 - Modernizácia IT infraštruk…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Aktivita 2 - Zvyšovanie atraktívnosti v…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Aktivita 1 - Program znižovania emisií …
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Aktivita 4 - Obnova výskumnej infraštru…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Aktivita 2 - Zvyšovanie atraktívnosti v…
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Aktivita 5 - Spoločné výskumné programy
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Riadenie projektu
Typ
Konsolidácia a opti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
1650,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
19,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
35,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
565200,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
4900,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
80000,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
78,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0 €
Cieľ
113,827,392 €
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
22,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
37,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet upgradov hardvérovej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
19,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich na VaV aktivitách projektu
Hodnota
1,0 (FTE)
Cieľ
403,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

3.97. Zariadenie pre depozíciu tenkých vrstiev organických materiálov rotačným odstreďovaním

3.97.Zariadenie pre depozíciu tenkých vrstiev organických materiálov rotačným odstreďovaním , 3.98. Redestilačné a deionizačné zariadenia pre laboratórnu produkciu vody s požadovanou analytickou čistotou

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.98. Redestilačné a deionizačné zariadenia pre laboratórnu produkciu vody s požadovanou analytickou čistotou

3.97.Zariadenie pre depozíciu tenkých vrstiev organických materiálov rotačným odstreďovaním , 3.98. Redestilačné a deionizačné zariadenia pre laboratórnu produkciu vody s požadovanou analytickou čistotou

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.97. Zariadenie pre depozíciu tenkých vrstiev organických materiálov rotačným odstreďovaním

3.97.Zariadenie pre depozíciu tenkých vrstiev organických materiálov rotačným odstreďovaním , 3.98. Redestilačné a deionizačné zariadenia pre laboratórnu produkciu vody s požadovanou analytickou čistotou

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

3.98. Redestilačné a deionizačné zariadenia pre laboratórnu produkciu vody s požadovanou analytickou čistotou

3.97.Zariadenie pre depozíciu tenkých vrstiev organických materiálov rotačným odstreďovaním , 3.98. Redestilačné a deionizačné zariadenia pre laboratórnu produkciu vody s požadovanou analytickou čistotou

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

MZDY NC 04/2022

MZDY NC 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

MZDY R-STU 03/2022

MZDY R-STU 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

MZDY R-STU 04/2022

MZDY R-STU 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

MZDYFCHPT 03/2022

MZDY FCHPT 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

MZDY FCHPT 04/2022

MZDY FCHPT 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

MZDY SJF 03/2022

MZDY SJF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy_03_2022 313V33400007 - SjF

MZDY SJF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy_03_2022 313V33400011 - SjF

MZDY SJF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

MZDY_03_2022 313021BXZ1 - SjF

MZDY SJF 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

MZDY SJF 04/2022

MZDY SJF 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy_04_2022 313V33400011 - SjF

MZDY SJF 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Mzdy_04_2022 313V33400007 - SjF

MZDY SJF 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

MZDY_04_2022 313021BXZ1 - SjF

MZDY SJF 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

MZDY NC 04/2022

MZDY NC 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

MZDY R-STU 08/2021

MZDY R-STU 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

MZDY FEI 04/22

MZDY FEI 04/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Paušálna sadzba Accord

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.19 Stavebný dozor - budova FCHPT, 05/22

2.19 Stavebný dozor FCHPT, 05/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.19 Stavebný dozor - budova FCHPT, 05/22

2.19 Stavebný dozor FCHPT, 05/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

1.12. Asistent projektového manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

1.11. Projektový manažér

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

1.13. Finančný manažér UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

1.16. Manažér monitoringu UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

1.14. Asistenti finančného manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

1.14. Asistenti finančného manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

1.13. Finančný manažér UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

1.12. Asistent projektového manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

1.14. Asistenti finančného manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

1.14. Asistenti finančného manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

1.16. Manažér monitoringu UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

1.14. Asistenti finančného manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

1.11. Projektový manažér

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

1.15. Koordinátor pre verejné obstarávanie UK

ČRP - 1.15; 1.14 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

1.14 Asistent finančného manažéra

ČRP - 1.15; 1.14 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

1.15. Koordinátor pre verejné obstarávanie UK

ČRP - 1.15; 1.14 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

1.14 Asistent finančného manažéra

ČRP - 1.15; 1.14 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

1.15. Koordinátor pre verejné obstarávanie UK

ČRP - 1.15 (12/2021)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

2.47. Koordinátor pre výstavbu

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

1.12. Asistent projektového manažéra UK

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

1.12. Asistent projektového manažéra

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

1.14. Asistent finančného manažéra

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (03/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

2.47. Koordinátor pre výstavbu

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

1.12. Asistent projektového manažéra

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

1.12. Asistent projektového manažéra UK

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

1.14. Asistent finančného manažéra

ČRP- 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (04/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
30,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vysokovýkonný počítačový systém s viacerými uzlami a úložiskom pre veľké dáta 3.71.

Vysokovýkonný počítačový systém 3.71.

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vysokovýkonný počítačový systém s viacerými uzlami a úložiskom pre veľké dáta 3.71.

Vysokovýkonný počítačový systém 3.71.

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

5.1 Rezerva - stavebné práce na úpravu suterénu v bloku F, budovy Rektorátu STU

5.1 Rezerva - stavebné práce na úpravu suterénu v bloku F, budovy Rektorátu STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5.1 Rezerva - stavebné práce na úpravu suterénu v bloku F, budovy Rektorátu STU

5.1 Rezerva - stavebné práce na úpravu suterénu v bloku F, budovy Rektorátu STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2022
Názov

2.18 stavebný dozor FCHPT - 06/22

2.18 Stavebný dozor FCHPT, 06/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2022
Názov

2.18 stavebný dozor FCHPT - 06/22

2.18 Stavebný dozor FCHPT, 06/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.40.4. Rekonštrukcia laboratórií FMFI UK - stavebné práce

2.40.4. Rekonštrukcia laboratórií FMFI UK - stavebné práce

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
156,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

2.40.4. Rekonštrukcia laboratórií FMFI UK - stavebné práce

2.40.4. Rekonštrukcia laboratórií FMFI UK - stavebné práce

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
208,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.40.3. Rekonštrukcia laboratórií PRIF UK - stavebné práce

2.40.3. Rekonštrukcia laboratórií PRIF UK - stavebné práce

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
296,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

2.40.3. Rekonštrukcia laboratórií PRIF UK - stavebné práce

2.40.3. Rekonštrukcia laboratórií PRIF UK - stavebné práce

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
ITES Vranov, s.r.o.
Žiadaná suma
395,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.31.20.1. Izolácie proti vode a vlhkosti

2.31. Zateplenie strechy Pavilón CH 2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

2.31.22.1. Konštrukcie klampiarske

2.31. Zateplenie strechy Pavilón CH 2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

2.31.21.1. Tepelné izolácie

2.31. Zateplenie strechy Pavilón CH 2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

2.31.23.1. Ostatné práce

2.31. Zateplenie strechy Pavilón CH 2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

2.31.20.1. Izolácie proti vode a vlhkosti

2.31. Zateplenie strechy Pavilón CH 2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.31.22.1. Konštrukcie klampiarske

2.31. Zateplenie strechy Pavilón CH 2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.31.21.1. Tepelné izolácie

2.31. Zateplenie strechy Pavilón CH 2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.31.23.1. Ostatné práce

2.31. Zateplenie strechy Pavilón CH 2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.31.17.1. Tepelné izolácie

2.31. Zateplenie strechy Pavilón B2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

2.31.18.1. Konštrukcie klampiarske

2.31. Zateplenie strechy Pavilón B2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

2.31.19.1. Ostatné práce

2.31. Zateplenie strechy Pavilón B2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

2.31.16.1 Izolácie proti vode a vlhkosti

2.31. Zateplenie strechy Pavilón B2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

2.31.17.1. Tepelné izolácie

2.31. Zateplenie strechy Pavilón B2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.31.18.1. Konštrukcie klampiarske

2.31. Zateplenie strechy Pavilón B2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.31.19.1. Ostatné práce

2.31. Zateplenie strechy Pavilón B2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.31.16.1 Izolácie proti vode a vlhkosti

2.31. Zateplenie strechy Pavilón B2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.41.2.2. Rekonštrukcia IKT FMFI UK - pasívne siete

2.37.1.; 2.37.2.; 2.37.3.; 2.37.4; Rekonštrukcia vnútorných rozvodov FMFI, Pavilón F1, F2, I, M; 2.41.2.2. Rekonštrukcia IKT FMFI UK - pasívne siete

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
439,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.37.4.2.1. Elektromontáže

2.37.1.; 2.37.2.; 2.37.3.; 2.37.4; Rekonštrukcia vnútorných rozvodov FMFI, Pavilón F1, F2, I, M; 2.41.2.2. Rekonštrukcia IKT FMFI UK - pasívne siete

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.37.3.2.1. Elektromontáže

2.37.1.; 2.37.2.; 2.37.3.; 2.37.4; Rekonštrukcia vnútorných rozvodov FMFI, Pavilón F1, F2, I, M; 2.41.2.2. Rekonštrukcia IKT FMFI UK - pasívne siete

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.37.1.2.1. Elektromontáže

2.37.1.; 2.37.2.; 2.37.3.; 2.37.4; Rekonštrukcia vnútorných rozvodov FMFI, Pavilón F1, F2, I, M; 2.41.2.2. Rekonštrukcia IKT FMFI UK - pasívne siete

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.37.2.2.1. Elektromontáže

2.37.1.; 2.37.2.; 2.37.3.; 2.37.4; Rekonštrukcia vnútorných rozvodov FMFI, Pavilón F1, F2, I, M; 2.41.2.2. Rekonštrukcia IKT FMFI UK - pasívne siete

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.41.2.2. Rekonštrukcia IKT FMFI UK - pasívne siete

2.37.1.; 2.37.2.; 2.37.3.; 2.37.4; Rekonštrukcia vnútorných rozvodov FMFI, Pavilón F1, F2, I, M; 2.41.2.2. Rekonštrukcia IKT FMFI UK - pasívne siete

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
439,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2022
Názov

2.37.4.2.1. Elektromontáže

2.37.1.; 2.37.2.; 2.37.3.; 2.37.4; Rekonštrukcia vnútorných rozvodov FMFI, Pavilón F1, F2, I, M; 2.41.2.2. Rekonštrukcia IKT FMFI UK - pasívne siete

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2022
Názov

2.37.3.2.1. Elektromontáže

2.37.1.; 2.37.2.; 2.37.3.; 2.37.4; Rekonštrukcia vnútorných rozvodov FMFI, Pavilón F1, F2, I, M; 2.41.2.2. Rekonštrukcia IKT FMFI UK - pasívne siete

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2022
Názov

2.37.1.2.1. Elektromontáže

2.37.1.; 2.37.2.; 2.37.3.; 2.37.4; Rekonštrukcia vnútorných rozvodov FMFI, Pavilón F1, F2, I, M; 2.41.2.2. Rekonštrukcia IKT FMFI UK - pasívne siete

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2022
Názov

2.37.2.2.1. Elektromontáže

2.37.1.; 2.37.2.; 2.37.3.; 2.37.4; Rekonštrukcia vnútorných rozvodov FMFI, Pavilón F1, F2, I, M; 2.41.2.2. Rekonštrukcia IKT FMFI UK - pasívne siete

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2022
Názov

2.31.11. Práce a dodávky PSV

2.31. Zateplenie pavilónov, výmena okien, strechy PRIF UK

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.31.8. Práce a dodávky PSV

2.31. Zateplenie pavilónov, výmena okien, strechy PRIF UK

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.31.10. Práce a dodávky HSV

2.31. Zateplenie pavilónov, výmena okien, strechy PRIF UK

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.31.7. Práce a dodávky HSV

2.31. Zateplenie pavilónov, výmena okien, strechy PRIF UK

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.31.2. Práce a dodávky PSV

2.31. Zateplenie pavilónov, výmena okien, strechy PRIF UK

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.31.1. Práce a dodávky HSV

2.31. Zateplenie pavilónov, výmena okien, strechy PRIF UK

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.31.11. Práce a dodávky PSV

2.31. Zateplenie pavilónov, výmena okien, strechy PRIF UK

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

2.31.8. Práce a dodávky PSV

2.31. Zateplenie pavilónov, výmena okien, strechy PRIF UK

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

2.31.10. Práce a dodávky HSV

2.31. Zateplenie pavilónov, výmena okien, strechy PRIF UK

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

2.31.7. Práce a dodávky HSV

2.31. Zateplenie pavilónov, výmena okien, strechy PRIF UK

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

2.31.2. Práce a dodávky PSV

2.31. Zateplenie pavilónov, výmena okien, strechy PRIF UK

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

2.31.1. Práce a dodávky HSV

2.31. Zateplenie pavilónov, výmena okien, strechy PRIF UK

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

2.32.1. Práce a dodávky HSV

2.32. Zateplenie pavilónov, striech FMFI UK

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.32.1. Práce a dodávky HSV

2.32. Zateplenie pavilónov, striech FMFI UK

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

3.119 Focused Ion Beam systém, zariadenie na prípravu vzoriek pre transmisný elektrónový mikroskop

3.119 Focused Ion Beam systém, zariadenie na prípravu vzoriek pre transmisný elektrónový mikroskop

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
514,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

3.119 Focused Ion Beam systém, zariadenie na prípravu vzoriek pre transmisný elektrónový mikroskop

3.119 Focused Ion Beam systém, zariadenie na prípravu vzoriek pre transmisný elektrónový mikroskop

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
514,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.119 Focused Ion Beam systém, zariadenie na prípravu vzoriek pre transmisný elektrónový mikroskop

3.119 Focused Ion Beam systém, zariadenie na prípravu vzoriek pre transmisný elektrónový mikroskop

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
514,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.9. Konštrukcie sklobetónové

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.1.1. Zemné práce

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.2. Izolácie striech

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.1.5. Komunikácie

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.1.4. Vodorovné konštrukcie

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.1.7. Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.13. Konštrukcie stolárske

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.1.8. Presun hmôt HSV

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.20. Dokončovacie práce - nátery

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.11. Konštrukcie - drevostavby

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.15. Montáž vzduchotechnických zariadení

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.16. Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.14. Konštrukcie doplnkové kovové

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.12. Konštrukcie klampiarske

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.10 Konštrukcie tesárske

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.19. Dokončovacie práce a obklady

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.21. Dokončovacie práce - maľby

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.3. Izolácie tepelné

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - Zádržné

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.3.1. Elektromontáže

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.3.2.19. Dokončovacie práce a obklady - SvF - blok B - Zádržné

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

2.3.1.6. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - SvF - blok B - Zádržné

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

2.3.3.1. Elektromontáže - SvF - blok B - Zádržné

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

2.3.2.16. Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa - SvF - blok B - Zádržné

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

2.3.1.7. Ostatné konštrukcie a práce-búranie - SvF - blok B - Zádržné

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

2.3.2.11. Konštrukcie - drevostavby - SvF - blok B - Zádržné

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

2.3.2.20. Dokončovacie práce - nátery - SvF - blok B - Zádržné

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

2.3.1.8. Presun hmôt HSV - SvF - blok B - Zádržné

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

2.3.2.3. Izolácie tepelné - SvF - blok B - Zádržné

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

2.3.2.12. Konštrukcie klampiarske - SvF - blok B - Zádržné

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - Zádržné

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

2.3.2.2. Izolácie striech - SvF - blok B - Zádržné

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

2.3.2.13. Konštrukcie stolárske - SvF - blok B - Zádržné

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

2.3.1.5. Komunikácie - SvF - blok B - Zádržné

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

2.3.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie - SvF - blok B - Zádržné

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

2.3.1.4. Vodorovné konštrukcie - SvF - blok B - Zádržné

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

2.3.2.9. Konštrukcie sklobetónové - SvF - blok B - Zádržné

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

2.3.2.14. Konštrukcie doplnkové kovové - SvF - blok B - Zádržné

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
193,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

2.3.2.15. Montáž vzduchotechnických zariadení - SvF - blok B - Zádržné

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

2.3.1.1. Zemné práce SvF - blok B - Zádržné

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

2.3.2.21. Dokončovacie práce - maľby - SvF - blok B - Zádržné

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

2.3.2.10 Konštrukcie tesárske - SvF - blok B - Zádržné

2.3. Stavebný objekt SvF - blok B - zádržné

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

2.29.26. SO 116 Demolícia objektov

2.29. Výstavba pavilónu špičkových technológií

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.29.12. SO 104_1 Prekládka rozvodu pitnej vody

2.29. Výstavba pavilónu špičkových technológií

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.29.1. SO 100 Príprava územia, terénne úpravy, HTU

2.29. Výstavba pavilónu špičkových technológií

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.29.21. SO 110 Elektromontáže

2.29. Výstavba pavilónu špičkových technológií

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.29.19. SO-108 Prekládka VN

2.29. Výstavba pavilónu špičkových technológií

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.29.20. SO 109 Elektromontáže

2.29. Výstavba pavilónu špičkových technológií

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.29.24. SO 112 Prípojka tepla

2.29. Výstavba pavilónu špičkových technológií

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.29.2. SO 100 Príprava územia, terénne úpravy, HTU

2.29. Výstavba pavilónu špičkových technológií

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
790,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.29.14. SO 105 Prekládka rozvodu úžitkovej vody

2.29. Výstavba pavilónu špičkových technológií

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.29.26. SO 116 Demolícia objektov

2.29. Výstavba pavilónu špičkových technológií

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

2.29.12. SO 104_1 Prekládka rozvodu pitnej vody

2.29. Výstavba pavilónu špičkových technológií

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

2.29.1. SO 100 Príprava územia, terénne úpravy, HTU

2.29. Výstavba pavilónu špičkových technológií

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

2.29.21. SO 110 Elektromontáže

2.29. Výstavba pavilónu špičkových technológií

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

2.29.19. SO-108 Prekládka VN

2.29. Výstavba pavilónu špičkových technológií

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

2.29.20. SO 109 Elektromontáže

2.29. Výstavba pavilónu špičkových technológií

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

2.29.24. SO 112 Prípojka tepla

2.29. Výstavba pavilónu špičkových technológií

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

2.29.2. SO 100 Príprava územia, terénne úpravy, HTU

2.29. Výstavba pavilónu špičkových technológií

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
790,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

2.29.14. SO 105 Prekládka rozvodu úžitkovej vody

2.29. Výstavba pavilónu špičkových technológií

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Faktúra č. 20220803 (3.68 Riadiace a komunikačné systémy na báze priemysleného internetu)

3.68 Riadiace a komunikačné systémy na báze priemyselného internetu

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
HELIOS IS s. r. o.
Žiadaná suma
29,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20220803 (3.68 Riadiace a komunikačné systémy na báze priemysleného internetu)

3.68 Riadiace a komunikačné systémy na báze priemyselného internetu

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
HELIOS IS s. r. o.
Žiadaná suma
29,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

2.43. Stavebný dozor UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

1.16. Manažér monitoringu UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

1.13. Finančný manažér UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

1.14. Asistenti finančného manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

1.12. Asistent projektového manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

1.14. Asistenti finančného manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

1.11. Projektový manažér

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

1.14. Asistenti finančného manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

1.14. Asistenti finančného manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

2.43. Stavebný dozor UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

2.43. Stavebný dozor UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

1.14. Asistenti finančného manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

1.14. Asistenti finančného manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

1.14. Asistenti finančného manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

1.11. Projektový manažér

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

1.12. Asistent projektového manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

1.14. Asistenti finančného manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

1.16. Manažér monitoringu UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

1.13. Finančný manažér UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

4.8. Odborný pracovník I

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

1.12. Asistent projektového manažéra UK

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

1.12. Asistent projektového manažéra UK

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

1.14 Asistent finančného manažéra

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

1.15. Koordinátor pre verejné obstarávanie UK

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9; 1.12; 4.8 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9; 1.12; 4.8 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9; 1.12; 4.8 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9; 1.12; 4.8 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9; 1.12; 4.8 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.8. Odborný pracovník I

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9; 1.12; 4.8 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9; 1.12; 4.8 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9; 1.12; 4.8 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

1.12. Asistent projektového manažéra UK

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9; 1.12; 4.8 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

1.12. Asistent projektového manažéra UK

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9; 1.12; 4.8 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

1.15. Koordinátor pre verejné obstarávanie UK

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9; 1.12; 4.8 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

1.14 Asistent finančného manažéra

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9; 1.12; 4.8 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

1.14. Asistent finančného manažéra

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

1.12. Asistent projektového manažéra UK

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

1.12. Asistent projektového manažéra

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

2.47. Koordinátor pre výstavbu

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (05/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

2.47. Koordinátor pre výstavbu

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

1.14. Asistent finančného manažéra

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

1.12. Asistent projektového manažéra

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

2.47. Koordinátor pre výstavbu

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.6. Odborný pracovník I

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.6; 4.7; 1.14; 1.12; 2.47 (06/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
27,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.137. Naparovačka

3.137. Naparovačka

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
ECM Systems, s.r.o.
Žiadaná suma
600,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

3.137. Naparovačka

3.137. Naparovačka

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
ECM Systems, s.r.o.
Žiadaná suma
600,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.133. Iónový analyzátor

3.133. Iónový analyzátor

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
881,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.133. Iónový analyzátor

3.133. Iónový analyzátor

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
881,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

3.138. Systém merania fyzikálnych vlastností (PPMS)

3.138. Systém merania fyzikálnych vlastností (PPMS)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,514,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

3.138. Systém merania fyzikálnych vlastností (PPMS)

3.138. Systém merania fyzikálnych vlastností (PPMS)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,514,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY FCHPT 06/2022

MZDY FCHPT 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

MZDY R-STU 5/2022

MZDY R-STU 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

MZDY R-STU 06/2022

MZDY R-STU 6/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

MZDY FCHPT 05/2022

MZDY FCHPT 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

MZDY_05_2022 313V33400007 - SjF

MZDY SJF 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

MZDY_05_2022 313V33400011 - SjF

MZDY SJF 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

MZDY SJF 05/2022

MZDY SJF 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

MZDY_05_2022 313021BXZ1 - SjF

MZDY SJF 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

MZDY FEI 05/2022

MZDY FEI 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

MZDY FEI 06/2022

MZDY FEI 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

MZDY_06_2022 313V33400007 - SjF

MZDY SJF 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

MZDY_06_2022 313V33400011 - SjF

MZDY SJF 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

MZDY SJF 06/2022

MZDY SJF 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

MZDY_06_2022 313021BXZ1 - SjF

MZDY SJF 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

MZDY NC 05/2022

MZDY NC 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Paušálna sadzba Accord 05-06/2022

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20220140 ( 3.10) Bezpilotné pozemné vozidlo

3.10 Bezpilotné pozemné vozidlo

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Faktúra č. 20220140 ( 3.10) Bezpilotné pozemné vozidlo

3.10 Bezpilotné pozemné vozidlo

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.2.2.14. Konštrukcie doplnkové kovové

2.2. Stavebný objekt FCHPT - stará budova - 08/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.2.2.10. Konštrukcie - drevostavby

2.2. Stavebný objekt FCHPT - stará budova - 08/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
26,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.2.2.20. Podlahy povlakové

2.2. Stavebný objekt FCHPT - stará budova - 08/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
4,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.2.2.3. Izolácie tepelné

2.2. Stavebný objekt FCHPT - stará budova - 08/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.2.3.1. Energetik

2.2. Stavebný objekt FCHPT - stará budova - 08/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
20,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.2.2.7. Zdravotechnika - zariaď. Predmety

2.2. Stavebný objekt FCHPT - stará budova - 08/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
16,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.2.2.16. Podlahy z dlaždíc

2.2. Stavebný objekt FCHPT - stará budova - 08/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.2.3.5. Montáže vzduchotechnických zariad.

2.2. Stavebný objekt FCHPT - stará budova - 08/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
56,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.2.2.22. Dokončovacie práce a obklady

2.2. Stavebný objekt FCHPT - stará budova - 08/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
5,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.2.2.5. Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2.2. Stavebný objekt FCHPT - stará budova - 08/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
AVA-stav, s.r.o.
Žiadaná suma
5,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 222044 ( 3.88, 3.89)

3.88 Vákuová rotačná odparka, 3.89 Laboratórna vákuová rotačná odparka

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 222044 ( 3.88, 3.89)

3.88 Vákuová rotačná odparka, 3.89 Laboratórna vákuová rotačná odparka

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV/STU/211/1 Faktúra č. 122200934

Počítačové siete a konektivita FIIT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZDV/STU/211/1 Faktúra č. 122200934

Počítačové siete a konektivita FIIT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Mzdy SjF 12_2019

Mzdy_SjF_12_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Mzdy_12_2019 313V33400011 - SjF

Mzdy_SjF_12_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Mzdy_12_2019 313V33400007 - SjF

Mzdy_SjF_12_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Mzdy 11_2019 (4_1_13_269)

Mzdy_SjF_11_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Mzdy_11_2019 313V33400011 - SjF

Mzdy_SjF_11_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Mzdy_11_2019 313V33400007 - SjF

Mzdy_SjF_11_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Mzdy 12_2019 (1_4_358)

Mzdy_R-STU_12_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Mzdy 12_2019 (1_1_353)

Mzdy_R-STU_12_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Mzdy 12_2019 (1_3_357)

Mzdy_R-STU_12_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Mzdy 12_2019 (1_2_355)

Mzdy_R-STU_12_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Mzdy 11_2019 (1_3_357)

Mzdy_R-STU_11_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Mzdy 11_2019 (1_1_353)

Mzdy_R-STU_11_2019

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

2.19 Stavebný dozor FCHPT

2.19 Stavebný dozor FCHPT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.19 Stavebný dozor FCHPT

2.19 Stavebný dozor FCHPT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

MZDY FIIT 04/2020

MZDY FIIT 04/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

MZDY FIIT 05/2020

MZDY FIIT 05/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

MZDY FIIT 06/2020

MZDY FIIT 06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

MZDY FIIT 07/2020

MZDY FIIT 07/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

MZDY FIIT 08/2020

MZDY FIIT 08/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

MZDY FIIT 09/2020

MZDY FIIT 09/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

MZDY FIIT 10/2020

MZDY FIIT 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

MZDY FIIT 11/2020

MZDY FIIT 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

MZDY FIIT 12/2020

MZDY FIIT 12/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

MZDY FIIT 06/2021

MZDY FIIT 06/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

MZDY FIIT 01/2021

MZDY FIIT 01/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

MZDY FIIT 02/2021

MZDY FIIT 02/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

MZDY FIIT 03/2021

MZDY FIIT 03/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

MZDY FIIT 04/2021

MZDY FIIT 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

MZDY FIIT 05/2021

MZDY FIIT 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

MZDY FIIT 07/2021

MZDY FIIT 07/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

MZDY FIIT 08/2021

MZDY FIIT 08/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

MZDY FIIT 09/2021

MZDY FIIT 09/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Paušálna sadzba Accord

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.124. Analyzátor pien

ZDV/STU/2/2 Faktúra č. F10200220 (3.124.)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

3.124. Analyzátor pien

ZDV/STU/2/2 Faktúra č. F10200220 (3.124.)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.126. Planetárny guľový mlyn

ZDV/STU/2/1 Faktúra č. 212000243 (3.126.)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

3.126. Planetárny guľový mlyn

ZDV/STU/2/1 Faktúra č. 212000243 (3.126.)

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.31. Zateplenie pavilónov, výmena okien, strechy PRIF UK

2.31. Zateplenie pavilónov, výmena okien, strechy PRIF UK

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
29,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

2.32. Zateplenie pavilónov, striech FMFI UK

2.32. Zateplenie pavilónov, striech FMFI UK

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

2.27. Projektová dokumentácia - SvF

Projektová dokumentácia - SvF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2.28. Projektová dokumentácia - SvF

Projektová dokumentácia - SvF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

2.43. Stavebný dozor UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

2.43. Stavebný dozor UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

1.11. Projektový manažér

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

1.13. Finančný manažér UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

1.16. Manažér monitoringu UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

1.12. Asistent projektového manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

1.14. Asistenti finančného manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

1.14. Asistenti finančného manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

1.14. Asistenti finančného manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

1.14. Asistenti finančného manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

2.43. Stavebný dozor UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

2.43. Stavebný dozor UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

1.11. Projektový manažér

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

1.13. Finančný manažér UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

1.16. Manažér monitoringu UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

1.14. Asistenti finančného manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

1.14. Asistenti finančného manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

1.14. Asistenti finančného manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

1.14. Asistenti finančného manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

1.12. Asistent projektového manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

1.12. Asistent projektového manažéra UK

ČRP - 1.11; 1.13; 1.16; 1.12; 1.14; 2.43 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

1.15. Koordinátor pre verejné obstarávanie UK

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

1.14 Asistent finančného manažéra

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

1.12. Asistent projektového manažéra UK

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

1.12. Asistent projektového manažéra UK

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.8. Odborný pracovník I

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

1.15. Koordinátor pre verejné obstarávanie UK

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

1.14 Asistent finančného manažéra

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

1.12. Asistent projektového manažéra UK

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

1.12. Asistent projektového manažéra UK

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

4.8. Odborný pracovník I

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

4.9. Odborný pacovník II

ČRP - 1.15; 1.14; 4.9.; 1.12; 4.8. (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

4.14. Koordinátor pre vzdelávacie prostredie

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

2.47. Koordinátor pre výstavbu

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

1.14. Asistent finančného manažéra

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

1.12. Asistent projektového manažéra

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47, 4.14 (07/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

4.14. Koordinátor pre vzdelávanie prostredie

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47; 4.14 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

2.47. Koordinátor pre výstavbu

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47; 4.14 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

1.14. Asistent finančného manažéra

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47; 4.14 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

1.12. Asistent projektového manažéra

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47; 4.14 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47; 4.14 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47; 4.14 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47; 4.14 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47; 4.14 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47; 4.14 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47; 4.14 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47; 4.14 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47; 4.14 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47; 4.14 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47; 4.14 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47; 4.14 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47; 4.14 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47; 4.14 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

4.7. Odborný pracovník II

ČRP - 4.7; 1.14; 1.12; 2.47; 4.14 (08/2022)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
15,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3.58 Počítačové siete a konektivita SJF

3.58 Počítačové siete a konektivita SJF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
VUPEX a.s.
Žiadaná suma
119,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

3.58 Počítačové siete a konektivita SJF

3.58 Počítačové siete a konektivita SJF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
VUPEX a.s.
Žiadaná suma
133,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stará budova FCHPT DPH 05/2022

Stavebný objekt FCHPT DPH 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
62,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Stavebné práce blok F Rektorát STU DPH 05/2022

Stavebné práce blok F Rektorát STU DPH 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Rekonštrukčné práce laboratórii blok D FEI DPH 05/2022

Rekonštrukčné práce laboratórii blok D FEI DPH 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Stavebné práce stavebný objekt FCHPT stará budova DPH 05/2022

Stavebné práce - stavebný objekt FCHPT -stará budova DPH 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
74,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

Stavebné práce stavebný objekt FCHPT stará budova DPH 06/2022

Stavebné práce stavebný objekt FCHPT stará budova DPH 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

Stavebné práce blok F rektorát STU DPH 07/2022

Stavebné práce blok F rektorát STU DPH 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2022
Názov

3.119 Focused Ion Beam system DPH 06/2022

3.119 Focused Ion Beam systém DPH 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
102,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Stavebné práce stavebný objekt FCHPT stará budova DPH 08/2022

Stavebné práce stavebný objekt FCHPT stará budova DPH 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

2.40.4. Rekonštrukcia laboratórií FMFI UK - stavebné práce

2.40.4. Rekonštrukcia laboratórií FMFI UK - stavebné práce

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
43,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

2.40.3. Rekonštrukcia laboratórií PRIF UK - stavebné práce

2.40.3. Rekonštrukcia laboratórií PRIF UK - stavebné práce

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
83,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

2.34. Rekonštrukcia vonkajších sieťových rozvodov PRIF UK

2.34. Rekonštrukcia vonkajších sieťových rozvodov PRIF UK

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

2.34. Rekonštrukcia vonkajších sieťových rozvodov PRIF UK

2.34. Rekonštrukcia vonkajších sieťových rozvodov PRIF UK

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-