Podmienky používania

Internetové stránky www.kamidueurofondy.sk (ďalej len „Web“) prevádzkuje Nadácia Zastavme korupciu, so sídlom Záhradnícka 60, 82108 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, nadácia vedená pod registračným číslom 203/Na-2002/1045 v Registri nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy v pozícii prevádzkovateľa osobných údajov (ďalej len ako „Nadácia“). Nižšie si môžete prečítať viac o právach a povinnostiach návštevníka Webu, t.j. podmienkach používania Webu (ďalej len „Podmienky“). Používaním Webu vyjadrujete svoj súhlas s týmito Podmienkami a preto odporúčame sa s Podmienkami riadne oboznámiť.

Obsah webu a jeho používanie

Akékoľvek informácie na Webe majú len informatívny charakter a údaje na ňom nemusia zohľadňovať aktuálny stav zmien vo verejných registroch štátnych orgánov. Informácie na Webe sú určené výlučne na nekomerčné účely. Návštevník Webu je oprávnený používať informácie z Webu len na súkromné účely a pri ich využívaní dodržiavať všetky aplikovateľné právne predpisy. Obsah Webu – vrátane jeho vizualizácie, zobrazenia a dizajnu – je chránený právom duševného vlastníctva, pričom výlučným nositeľom práv je Nadácia. Uvedená ochrana sa dotýka tak Webu ako celku, ako aj jeho jednotlivých častí.

Prepojenia

Na Webe sa nachádza prepojenia na internetové stránky tretích strán, ktorých využitím opúšťate Web. Nadácia nekontroluje ani nezodpovedá za obsah týchto internetových stránok. Umiestnenie prepojenia na Webe preto nemá byť vykladané ako súhlas alebo akékoľvek vyhlásenie Nadácie ohľadom týchto internetových stránok.

Vytvorenie prepojenia na Web z iných internetových stránok je možné len s predchádzajúcim výslovným súhlasom Nadácie a za podmienok stanovených Nadáciou.

Zodpovednosť

Nadácia bude zabezpečovať v rozsahu svojich možností čo najlepší prístup na Web, avšak tento prístup Nadácia nezaručuje ani sa nezaväzuje ho zaručiť. V niektorých prípadoch môže byť prístup obmedzený alebo prerušený, či už z dôvodu údržby Webu alebo z dôvodu individuálnych nastavení prehliadača návštevníkom Webu alebo z iných dôvodov. Nadácia nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú obmedzením alebo prerušením prístupu na Web alebo v súvislosti s ním.

V rozsahu prípustnom právnymi predpismi Nadácia nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá návštevníkovi Webu v súvislosti s jeho používaním vznikne, predovšetkým (nie však výlučne) nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú neaktuálnosťou alebo neúplnosťou informácií na Webe. Predovšetkým nie je možné žiadne informácie na webe považovať za poradenstvo v akejkoľvek oblasti. Nadácia nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú prijatím akéhokoľvek rozhodnutia alebo realizáciou úkonu na základe informácií na Webe.

Akékoľvek právo návštevníka Webu voči NadáciI vzniknuté v súvislosti s používaním Webu môže byť postúpené alebo prevedené na tretiu osobu len s výslovným predchádzajúcim písomným súhlasom Nadácie.

Rôzne

Tieto Podmienky sa riadia slovenským právnym poriadkom, pričom súdy Slovenskej republiky majú príslušnosť na rozhodovanie prípadných sporov (vrátane predsporových úkonov, napr. konanie o predbežnom opatrení). Ak právne predpisy vyžadujú dohodu o rozhodnom práve a/alebo súdnej príslušnosti, predchádzajúca veta sa bude považovať za návrh Nadácie na uzavretie takejto dohody, a používanie Webu návštevníkom za akceptovanie tohto návrhu.

Používaním webu návštevník zároveň potvrdzuje, že je plne spôsobilý na právne úkony.

Návštevník Webu je pri jeho používaní povinný dodržiavať právne predpisy Slovenskej republiky a v prípade, že sa na používanie Webu vzťahujú aj právnej predpisy inej krajiny z dôvodu existencie kogentných ustanovení, návštevník Webu je povinný pri používaní Webu dodržiavať aj právne predpisy tejto krajiny.

Ak sa akákoľvek časť Podmienok stane neplatnou alebo nevymožiteľnou, nemá to vplyv na platnosť ostatných častí Podmienok. Dotknutá časť Podmienok bude vykladaná tak, aby v čo najvyššej miere prípustnej právnymi predpismi splnila účel sledovaný jej znením.

Nadácia má právo jednostranne meniť Podmienky, pričom zmena Podmienok sa stane účinnou dňom jej zverejnenia. Odporúčame Vám preto Podmienky priebežne sledovať.

Cookies

Internetové stránky www.kamidueurofondy.sk (ďalej len „Web“), prevádzkované Nadáciou Zastavme korupciu, so sídlom Záhradnícka 60, 82108 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, nadácia vedená pod registračným číslom 203/Na-2002/1045 v Registri nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy v pozícii prevádzkovateľa osobných údajov (ďalej len ako „Nadácia“) využívajú za účelom dosiahnutia čo najvyššej miery užívateľskej optimálnosti Webu súbory cookies.

Nižšie si môžete prečítať viac o cookies používaných na a prostredníctvom Webu a o účeloch, na ktoré sa využívajú.

Čo sú súbory cookies

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači návštevníka alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o Vašej návšteve.

Pre plnohodnotné využívanie Webu je potrebné povoliť súbory cookies na Vašom prehliadači. V prípade ich zákazu môžu by niektoré funkcionality Webu obmedzené.

Aké cookies využívame

Web používa tri typy súborov cookies: nevyhnutné, funkčne, analytické, reklamné a cookies tretích strán.

Nevyhnutné cookies: Tieto cookies sú potrebné na samotné fungovanie Webu a ich prípadný zákaz môže značne sťažiť alebo úplne zamedziť prehliadanie Webu. Tento druh cookies neuchováva informácie po opustení Webu.

Funkčné cookies: Tento druh cookies optimalizuje Vašu užívateľskú skúsenosť a ukladajú informácie ako sú napr. typ prehliadača, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania, a to aj po opustení Webu.

Analytické cookies: Tento druh súborov cookies nám popri návštevnosti Webu pomáha analyzovať aj štatistiky chybových hlásení. Údaje získané prostredníctvom týchto súborov cookies nie sú spájané s jednotlivcami, ale využívané čisto na štatistické potreby a zlepšenie fungovania a užívateľskej optimálnosti Webu.

Ako povoliť/zakázať cookies

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo východiskovom nastavení. Súbory cookies je možné pomocou nastavenia webového prehliadača úplne odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookies.

Používanie súborov cookies nevyhnutných pre fungovanie Webu (funkčné cookies) prebieha automaticky. Používanie ostatných súborov cookies je na Vašom rozhodnutí.

Nakoľko obmedzenie používania cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie Webu, v prípade, že je niektorá z funkcií nefunkčná, je vhodné skontrolovať nastavenie cookies vo Vašom webovom prehliadači.

Ako zmena podmienok používania cookies

Nadácia má právo jednostranne zmeniť podmienky používania súborov cookies a preto Vám odporúčame tieto pravidlá priebežne sledovať.

Ochrana osobných údajov

Nadácia Zastavme korupciu, so sídlom Záhradnícka 60, 82108 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika, nadácia vedená pod registračným číslom 203/Na-2002/1045 v Registri nadácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy v pozícii prevádzkovateľa osobných údajov (ďalej len ako „Nadácia“), prevádzkovateľ internetových stránok www.kamidueurofondy.sk (ďalej len „Web“), rešpektuje právo fyzických osôb na ochranu ich osobných údajov.

Nižšie si môžete prečítať viac o podmienkach spracúvania osobných údajov Nadáciou (ako prevádzkovateľom) v súvislosti s prevádzkovaním Webu.

Zverejnené osobné údaje

Účelom Webu je umožniť návštevníkovi sledovať, aké projekty realizované z fondov EÚ získali peniaze a čo je predmetom projektov. Informácie, ktoré sa na Webe nachádzajú predstavujú zverejnené informácie – tzv. „open data“, ktoré sú širokej verejnosti bezplatne a voľne dostupné.

Niektoré z týchto informácií môžu predstavovať osobné údaje a preto nám dovoľte informovať Vás o podmienkach spracúvania týchto osobných údajov:

Účel a právny základ Informovanie verejnosti a zvýšenie úrovne transparentnosti čerpania eurofondov na Slovensku (oprávnený záujem)
Kategórie osobných údajov Meno a priezvisko, príslušnosť (postavenie) k spoločnosti alebo organizácii, prípadne iné osobné údaje zverejnené štátnymi orgánmi zo zákona
Zdroj osobných údajov Verejne dostupné zdroje (zverejnené údaje), bližšie pozri v sekcii „O webe“.
Kategória príjemcov Okrem sprístupnenia údajov verejnosti zverejnením, nedochádza k inému poskytovaniu osobných údajov.
Doba uchovávania Doba zverejnenia údajov na zdroji osobných údajov, najdlhšie však po dobu fungovania Webu
Prenos do tretích krajín Nedochádza k aktívnemu prenosu do tretích krajín.
Prenos do tretích krajín Nedochádza k aktívnemu prenosu do tretích krajín.
Automatizované spracúvanie Nedochádza k automatizovanému spracúvaniu ani profilovaniu.

Osobné údaje poskytnuté návštevníkom webu

Pre optimálne využívanie Webu a transparentné sledovanie čerpania eurofondov na Slovensku, návštevníci Webu môžu zasielať Nadácii podnety, otázky, požiadavky alebo sťažnosti. Súčasťou informácií v nich obsiahnutých môžu byť aj osobné údaje a preto nám dovoľte informovať Vás o podmienkach spracúvania týchto osobných údajov:

Účel a právny základ Riešenie podnetu, otázky, požiadavky alebo sťažnosti návštevníka Webu (vrátane komunikácie s ním) na základe jeho súhlasu a v prípade údajov o inej fyzickej osobe prípadne na základe výnimky nižšie uvedenej
Kategórie osobných údajov Emailová adresa a iné osobné údaje, ktoré Nadácii návštevník Webu poskytne
Zdroj osobných údajov návštevník Webu
Doba uchovávania Na nevyhnutnú dobu, najdlhšie po dobu trvania udeleného súhlasu
Kategória príjemcov Nedochádza k poskytovaniu osobných údajov príjemcom.
Prenos do tretích krajín Nedochádza k aktívnemu prenosu do tretích krajín.
Automatizované spracúvanie Nedochádza k automatizovanému spracúvaniu ani profilovaniu.

Udelením súhlasu (napr. odoslaním emailu v spojení so zaškrtnutím príslušného políčka pri využití formulára „PRIDAŤ PODNET K PROJEKTU“) návštevník vyhlasuje, že bol Nadáciou riadne informovaný o podmienkach spracúvania jeho osobných údajov a s týmito súhlasí. Predovšetkým berie na vedomie, že ich poskytnutie je dobrovoľné (tzn. nie je to akákoľvek zákonná ani zmluvná požiadavka) a súhlas môže kedykoľvek bezplatne odvolať (bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním), avšak v takom prípade bude znemožnená komunikácia Nadácie s návštevníkom Webu a môže byť ohrozené doriešenie jeho podnetu, otázky, požiadavky alebo sťažnosti.

Ak návštevník poskytuje osobné údaje inej fyzickej osoby, ich poskytnutím zároveň prehlasuje, že mu za účelom sprístupnenia týchto údajov Nadácii táto poskytla písomný súhlas na ich spracúvanie Nadáciou vo vyššie uvedenom rozsahu a spôsobe, okrem prípadu, že návštevník chráni svoje práva alebo právom chránené záujmy, oznamuje skutočnosti, ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti tejto fyzickej osoby, alebo ide o spracúvanie podľa osobitného zákona. Návštevník sa zaväzuje spomínaný súhlas Nadácii kedykoľvek na požiadanie preukázať.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba (osoba, ktoré osobné údaje sa spracúvajú) má právo na prístup k jej osobným údajom spracúvaným Nadáciou, v prípade potreby aj na ich opravu, výmaz, či obmedzenie spracúvania a ich prenosnosť. V odôvodnených prípadoch je možné namietať proti spracúvaniu a požiadať Nadáciu o vysvetlenie alebo odstránenie nedostatkov, prípadne sa obrátiť na príslušný dozorný orgán.

Kontaktné údaje

Nadácia Zastavme korupciu
Záhradnícka 60
82108 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika
E-mail: nahlasit@kamidueurofondy.sk

Dátum poslednej verzie

11. apríl 2018

Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.