Popis projektu

Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (NAS, 2018) predstavuje základný rámec pre tvorbu systémov znižujúcich možné negatívne dopady klimatických zmien v poľnohospodárstve. Z hľadiska implementácie NAS je dôležitým predpokladom vedomostná základňa živená prostredníctvom výskumu využívajúceho kvalitatívne nové údaje o poľnohospodárskej krajine. čo priamo reflektuje dlhodobý cieľ RIS3 - znižovanie rizík pri zabezpečovaní produkčných funkcií poľnohospodárskej pôdy súvisiacich s klimatickou zmenou. Kvôli prehľadnosti môžeme plánované výskumné aktivity rozdeliť do 3 nasledovných výskumných tém: Príspevok projektu k vybraným aktivitám bude vo forme vytvorených nových a udržaní existujúcich pracovných výskumných miest, v technologických a netechnologických výstupoch výskumu a vývoja uplatnených v praxi formou inovácií a v spoločných vzájomných projektoch v oblastiach tematických priorít. 

Viac
Subjekt
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Partneri
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, YMS, a.s., Slovenský hydrometeorologický ústav
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Sever, Prešov, Piešťany, Banská Bystrica, Trnava, Nitra
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2019 - 01.06.2023
Celková suma
6,376,564 €
Vlastné zdroje
461,113 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
159 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A7 Vývoj nástrojov na spracovanie a pub…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A6 Výskum nových techník spracovania, a…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
01.11.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A5 Hodnotenie socioekonomických a envir…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
07.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A1 Tvorba DPZ produktov pre hodnotenie …
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
07.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A1 Tvorba DPZ produktov pre hodnotenie …
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
07.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
03.04.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
03.04.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
03.04.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A4 Návrh adaptačných opatrení na predch…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
07.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
03.04.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
03.04.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A2 Tvorba nových klimatických produktov…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
07.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A2 Tvorba nových klimatických produktov…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
07.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A3 Modelovanie dopadov klimatickej zmen…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
07.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A3 Modelovanie dopadov klimatickej zmen…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
07.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
03.04.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
4,168 €
Cieľ
2,000 €
Naposledy aktualizované
22.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
22.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
5,0 (FTE)
Cieľ
5,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
22.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet subjektov, ktoré podali žiadosť v rámci programov EÚ
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
43,75 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
70,06 (počet)
Cieľ
19,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
17,9 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.08.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
11,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
23,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
25,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 03/2022 - aktivita 9

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
11,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 03/2022 - aktivita 8

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 03/2022 - aktivita 8 FLX

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 03/2022 - aktivita 9 FLX

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
14,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
8,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
8,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022 - A1

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022 - A2

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
13,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

UD paušál 02,03/2022 W580 vupop

UD paušál 02,03/2022 W580 vupop

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
8,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

URANOS - Interný doklad 22IN00278 - Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
1,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

URANOS - Interný doklad 22IN00278 - Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
22,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výpočtové funkcie GPS+ pre Topcon GRS-1N (č.r.p. 2H5P73)

Výpočtové funkcie GPS+ pre Topcon GRS-1N (č.r.p. 2H5P73) URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Synergon a.s.
Žiadaná suma
2,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výpočtové funkcie GPS+ pre Topcon GRS-1N (č.r.p. 2H5P73)

Výpočtové funkcie GPS+ pre Topcon GRS-1N (č.r.p. 2H5P73) URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Synergon a.s.
Žiadaná suma
2,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

2H5P74 - Abby Finereader, easeaus Data Recovery, TerrSet, GAMS base modul, Upgrade GNNS GRS- 1, Upgrade GNNS GRS-1N, DesQ-MaxQ.

Abby Finereader, easeaus Data Recovery, TerrSet, GAMS base modul, Upgrade GNNS GRS-1, Upgrade GNNS GRS-1N (č.r.p. 2H5P74) URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Synergon a.s.
Žiadaná suma
8,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H5P74 - Abby Finereader, easeaus Data Recovery, TerrSet, GAMS base modul, Upgrade GNNS GRS- 1, Upgrade GNNS GRS-1N, DesQ-MaxQ.

Abby Finereader, easeaus Data Recovery, TerrSet, GAMS base modul, Upgrade GNNS GRS-1, Upgrade GNNS GRS-1N (č.r.p. 2H5P74) URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Synergon a.s.
Žiadaná suma
8,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2022
Názov

URANOS_Mzdy_03_2022

URANOS_Mzdy_03_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
8,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

URANOS_Mzdy_04_2022

URANOS_Mzdy_04_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
8,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

URANOS_Mzdy_05_2022

URANOS_Mzdy_05_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
8,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

URANOS_Paušálna sadzba_03,04,05_2022

URANOS_Paušálna sadzba_03,04,05_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
3,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

UD paušál 04,05/2022 W580 vupop

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy 03/2022 aktivita H1-A1

Mzdy 03/2022 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
13,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022 aktivita H2-A1

Mzdy 03/2022 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
5,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2022
Názov

mzdy 04/2022 aktivita H2-A1

Mzdy predpis 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
7,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

mzdy 04/2022 aktivita H1-A1

Mzdy predpis 04/2022

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
13,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

mzdy 05/2022 aktivita H2-A1

mzdy 05/2022 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

mzdy 05/2022 aktivita H1-A1

mzdy 05/2022 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
12,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

0H1P36 - Publikácie open access

Faktúra MDPI

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

mzdy 01/2022 aktivita H1-A1

Mzdy 01/2022 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
12,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

mzdy 01/2022 aktivita H2-A1

Mzdy 01/2022 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

mzdy 02/2022 aktivita H1-A1

Mzdy 02/2022 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
13,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2022
Názov

mzdy 02/2022 aktivita H2-A1

Mzdy 02/2022 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
8,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2022
Názov

0P1N1 - Paušálna sadzba 01-05/2022

Paušálna sadzba URANOS 01-05 2022

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
12,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

Mzdy 04/2022

URANOS - Interný doklad 23IN00020 - Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
18,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022

URANOS - Interný doklad 23IN00020 - Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
5,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Mzdy 05/2022

URANOS - Interný doklad 23IN00054 - Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
12,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy 05/2022

URANOS - Interný doklad 23IN00054 - Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
4,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Paušálna sadzba 11

URANOS - Paušálna sadzba 11

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
2,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Paušálna sadzba 11

URANOS - Paušálna sadzba 11

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
11,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Mzdy 06/2022

URANOS - Interný doklad 23IN00085 - Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
20,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Mzdy 06/2022

URANOS - Interný doklad 23IN00085 - Mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
3,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Mzdy 07/2022

URANOS - Interný doklad 23IN00109 - Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
19,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

URANOS - Interný doklad 23IN00109 - Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
2,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdy 08/2022

URANOS - Interný doklad 23IN00132 - Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
22,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

URANOS - Interný doklad 23IN00132 - Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
2,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

4H8P21 - Výpočtová technika pre účely projektu

20220569_ITSK s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 09/2021

Mzdové výdavky 09/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
14,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2021

Mzdové výdavky 10/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
13,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2021

Mzdové výdavky 11/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
18,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2021

Mzdové výdavky 12/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
8,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzdové výdavky Dohoda 5/2021

Mzdové výdavky Dohoda 5/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdové výdavky 01/2022

Mzdové výdavky Doktorandi 10/2020-06/2022 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdové výdavky 02/2022

Mzdové výdavky Doktorandi 10/2020-06/2022 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022

Mzdové výdavky Doktorandi 10/2020-06/2022 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022

Mzdové výdavky Doktorandi 10/2020-06/2022 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

Mzdové výdavky Doktorandi 10/2020-06/2022 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022

Mzdové výdavky Doktorandi 10/2020-06/2022 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 11/2020

Mzdové výdavky Doktorandi 10/2020-06/2022 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdové výdavky 03/2021

Mzdové výdavky Doktorandi 10/2020-06/2022 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Mzdové výdavky 09/2021

Mzdové výdavky Doktorandi 10/2020-06/2022 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2021

Mzdové výdavky Doktorandi 10/2020-06/2022 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2021

Mzdové výdavky Doktorandi 10/2020-06/2022 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2020

Mzdové výdavky Doktorandi 10/2020-06/2022 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdové výdavky 01/2021

Mzdové výdavky Doktorandi 10/2020-06/2022 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2020

Mzdové výdavky Doktorandi 10/2020-06/2022 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

Mzdové výdavky 02/2021

Mzdové výdavky Doktorandi 10/2020-06/2022 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2021
Názov

Mzdové výdavky 07/2021

Mzdové výdavky Doktorandi 10/2020-06/2022 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Mzdové výdavky 04/2021

Mzdové výdavky Doktorandi 10/2020-06/2022 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Mzdové výdavky 05/2021

Mzdové výdavky Doktorandi 10/2020-06/2022 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdové výdavky 06/2021

Mzdové výdavky Doktorandi 10/2020-06/2022 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Mzdové výdavky 08/2021

Mzdové výdavky Doktorandi 10/2020-06/2022 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2021

Mzdové výdavky Doktorandi 10/2020-06/2022 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1411210070 (č. r. p. 2H5P70)

Cestovné náhrady 09-12/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1411210076 (č. r. p. 2H5P70)

Cestovné náhrady 09-12/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1411210069 (č. r. p. 2H5P70)

Cestovné náhrady 09-12/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1020210607 (č. r. p. 2H5P70)

Cestovné náhrady 09-12/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1030210350 (č. r. p. 2H5P70)

Cestovné náhrady 09-12/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1020210609 (č. r. p. 2H5P70)

Cestovné náhrady 09-12/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1020210608 (č. r. p. 2H5P70)

Cestovné náhrady 09-12/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1020210658 (č. r. p. 2H5P70)

Cestovné náhrady 09-12/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1411210073 (č. r. p. 2H5P70)

Cestovné náhrady 09-12/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1411210057 (č. r. p. 2H5P70)

Cestovné náhrady 09-12/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1020210836(č. r. p. 2H5P70)

Cestovné náhrady 09-12/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1030210329 (č. r. p. 2H5P70)

Cestovné náhrady 09-12/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1020210771 (č. r. p. 2H5P70)

Cestovné náhrady 09-12/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1030210362 (č. r. p. 2H5P70)

Cestovné náhrady 09-12/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1030210373 (č. r. p. 2H5P70)

Cestovné náhrady 09-12/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1030210375 (č. r. p. 2H5P70)

Cestovné náhrady 09-12/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1030210372 (č. r. p. 2H5P70)

Cestovné náhrady 09-12/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1030210374 (č. r. p. 2H5P70)

Cestovné náhrady 09-12/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1411210072 (č. r. p. 2H5P70)

Cestovné náhrady 09-12/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1411210071 (č. r. p. 2H5P70)

Cestovné náhrady 09-12/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1411210077 (č. r. p. 2H5P70)

Cestovné náhrady 09-12/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1411210074 (č. r. p. 2H5P70)

Cestovné náhrady 09-12/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

Vložné na konferenciu Pokrývková (č. r. p. 2H5P70)

Vložné na konferenciu Pokrývková URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2021
Názov

Paušálna sadzba 09 - 12/2021

Paušálna sadzba 09-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
8,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

URANOS_Mzdy_06_2022

URANOS_Mzdy_06_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
6,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

URANOS_Mzdy_07_2022

URANOS_Mzdy_07_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
4,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

URANOS_Mzdy_08_2022

URANOS_Mzdy_08_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
4,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

URANOS_Paušálna sadzba_06,07,08_2022

URANOS_Paušálna sadzba_06,07,08_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

UD_paušál_vupop_W580_ 6-8 2022

UD_paušál_vupop_W580_ 6-8 2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

0H1P46 - CP č. 54/2022

0H1P46 - Cestovné náhrady, Cestovný príkaz č. 54/2022

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

1H4P5 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 3 - Sviček

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H4P2 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - Skalský

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H4P1 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 1 - Bezák

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P14 - Vedecko-výskumný pracovník 11 - Litavec

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P11 - Vedecko-výskumný pracovník 8 - Halas

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P9 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 - Barančíková

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P7 - Vedecko-výskumný pracovník 6 - Centár

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P5 - Vedecko-výskumný pracovník 4 - Šíráň

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P3 - Vedecko-výskumný pracovník 2 - Pálka

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P1 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - Kobza

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P2 - Vedecko-výskumný pracovník 1 - Makovníková

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P4 - Vedecko-výskumný pracovník 3 - Styk

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P6 - Vedecko-výskumný pracovník 5 - Slančíková

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P8 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 - Vilček

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P10 - Vedecko-výskumný pracovník 7 - Torma

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P12 - Vedecko-výskumný pracovník 9 - Koco

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P15 - Vedecko-výskumný pracovník 12 - Sopko

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

MZDY 04/2020 - aktivita H2

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

MZDY 04/2020 - aktivita H5

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

MZDY 04/2020

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie) - Malárik - mzda 03/2020

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Paušálna sadzba 1

Paušálna sadzba 1

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
3,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Paušálna sadzba 1

Paušálna sadzba 1

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
21,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03/2020

Interný doklad č. 20IN00260 a 201900765 - Mzdy 03/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
4,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 03/2020

Interný doklad č. 20IN00260 a 201900765 - Mzdy 03/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
49,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Mzdy 02/2020

Interný doklad č. 20IN0028 a 201900654 - Mzdy 02/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
4,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Mzdy 02/2020

Interný doklad č. 20IN0028 a 201900654 - Mzdy 02/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
48,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Mzdy 01/2020

Interný doklad č. 20IN00224 a 201900596 - Mzdy 01/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
4,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdy 01/2020

Interný doklad č. 20IN00224 a 201900596 - Mzdy 01/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
50,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Mzdy 12/2019

Interný doklad č. 20IN00193 a 201900384 - Mzdy 12/2019

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
14,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdy 12/2019

Interný doklad č. 20IN00193 a 201900384 - Mzdy 12/2019

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
3,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Mzdy 11/2019

Interný doklad č. 20IN00169 a 201900343 - Mzdy 11/2019

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
13,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Mzdy 11/2019

Interný doklad č. 20IN00169 a 201900343 - Mzdy 11/2019

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
3,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

URANOS_Paušálna sadzba_04_05_2020

URANOS_Paušálna sadzba_04_05_2020

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

URANOS_Mzdy_05_2020

URANOS_Mzdy_05_2020

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
4,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

URANOS_Mzdy_04_2020

URANOS_Mzdy_04_2020

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
3,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Paušálna sadzba 3,4,5.2020 URANOS

Paušálna sadzba marec, apríl, máj 2020_URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
3,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2020
Názov

Marec 2020_Mzdové výdavky

03/2020_Mzdové výdavky URANOS_510007;510009

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
8,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

0H1P46 - cestovné náhrady, cestovný príkaz č. 98/2022

0H1P46 - Cestovné náhrady, cestovný príkaz č. 98/2022

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

0H1P46 - cestovné náhrady, Cestovný príkaz č. 103/2022

0H1P46 - cestovné náhrady, cestovný príkaz č. 103/2022

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

0H1P46 - cestovné náhrady, cestovný príkaz č. 173/22

0H1P46 - cestovné náhrady, cestovný príkaz č. 173/22

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

0H1P46 - cestovné náhrady, cestovný príkaz č. 171/22

0H1P46 - cestovné náhrady, cestovný príkaz č. 171/22

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

0H1P46 - cestovné náhrady, cestovný príkaz č. 172/22

0H1P46 - cestovné náhrady, cestovný príkaz č. 172/22

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

0H1P46 -cestovné náhrady, CP č. 55/2022

0H1P46 - cestovné náhrady, cestovný príkaz č. 55/2022

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

0H1P46 - cestovné náhrady, cestovný príkaz č. 184/22

0H1P46 - cestovné náhrady, cestovný príkaz č. 184/22

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

0H1P46 - cestovné náhrady, cestovný príkaz č. 53/22

0H1P46 - cestovné náhrady, cestovný príkaz č. 53/22

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Apríl 2020_Mzdové výdavky URANOS

04/2020_Mzdové výdavky URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
6,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Máj 2020_Mzdové výdavky URANOS

05/2020_Mzdové výdavky URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
11,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2020
Názov

Paušálna sadzba 5/2020

Paušálna sadzba 5/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 05/2020 (Aktivita H6)

Interný účtovný doklad 20201143, 20201142 za 5/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 05/2020 (aktivita H7)

Interný účtovný doklad 20201143, 20201142 za 5/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
11,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

paušálna sadzba 04/2020

ÚD paušál 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy _01/2020

52202001 5 Mzdy 01/2020

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Názov

Mzdy 02/2020

52202002 6 Mzdy 02/2020

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

Mzdy 03_2020

52202003 5 Mzdy 03/2020

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
4,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2020
Názov

Mzdy 04_2020

52202004 5 Mzdy 04_2020

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

Mzdy 05_2020

52202005 5 Mzdy 5_2020

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
5,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2020
Názov

Paušálna sadzba 01-05/2020

Paušálna sadzba 01-05/2020

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2020
Názov

0H1P48 Odolné meracie zariadenie typu fablet

Faktúra č. FV2000366

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
GEOTECH Bratislava s. r. o.
Žiadaná suma
19,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P49 Smart anténa pre vysokopresný zber údajov

Faktúra č. FV2000366

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
GEOTECH Bratislava s. r. o.
Žiadaná suma
8,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P48 Odolné meracie zariadenie typu fablet

Faktúra č. FV2000366

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
GEOTECH Bratislava s. r. o.
Žiadaná suma
19,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

0H1P49 Smart anténa pre vysokopresný zber údajov

Faktúra č. FV2000366

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
GEOTECH Bratislava s. r. o.
Žiadaná suma
8,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

URANOS_Mzdy_08_2020

4300000309-16 - URANOS_Mzdy_08_2020

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
5,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

4H8P24 - Preklady a korektúry odborných textov

2020002590_MS TRANS SERVICES s. r. o.

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

URANOS_Paušálna sadzba_06_07_08_2020

URANOS_Paušálna sadzba_06_07_08_2020

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

URANOS_Mzdy_07_2020

4300000272-4 - URANOS_Mzdy_07_2020

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
5,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

URANOS_Mzdy_06_2020

4300000232_3 - URANOS_Mzdy_06_2020

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
4,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

0H1P47 Softvér na spracovanie obrazu - segmentácia satelitných snímok Sentinel 2

Faktúra Algoritmy:SK s.r.o.

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 2

Paušálna sadzba 2

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
4,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Paušálna sadzba 2

Paušálna sadzba 2

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Mzdy 06/2020

Interný doklad č. 21IN00045 a 21900086 - Mzdy 06/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
11,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Mzdy 06/2020

Interný doklad č. 21IN00045 a 21900086 - Mzdy 06/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Mzdy 05/2020

Interný doklad č. 21IN00031 a 211900044 - Mzdy 05/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 05/2020

Interný doklad č. 21IN00031 a 211900044 - Mzdy 05/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
11,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Mzdy 04/2020

Interný doklad č. 21IN00023 a 211900001 - Mzdy 04/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
15,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

Mzdy 04/2020

Interný doklad č. 21IN00023 a 211900001 - Mzdy 04/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

2H5P63 Chemikálie a analytické súpravy (DPH 10 %)

CENTRALCHEM s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H5P63 Chemikálie a analytické súpravy (DPH 20 %)

CENTRALCHEM s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H5P63 Chemikálie a analytické súpravy (DPH 10 %)

CENTRALCHEM s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

2H5P63 Chemikálie a analytické súpravy (DPH 20 %)

CENTRALCHEM s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Paušálna sadzba nanepriame výdavky určené nazáklade nákladov nazamestnancov ( nariadenie1303/2013, čl. 68 ods. 1,písm. b)

ÚD paušál 08/2020 W580

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

0RP5H2 - Projektový manažér 2, Malárik

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

0RP5H1 - Projektový manažér 2, Malárik

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

0RP5H3 - Projektový manažér 2, Malárik

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H4P5 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 3 - Sviček

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H4P3 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 - Takáč

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P20 - Asistent projektového manažéra 3 - Sopko

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P7 - Vedecko-výskumný pracovník 6 - Centár

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P4 - Vedecko-výskumný pracovník 3 - Styk

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P19 - Asistent projektového manažéra 2 - Styk

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P12 - Vedecko-výskumný pracovník 9 - Koco

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P10 - Vedecko-výskumný pracovník 7 - Torma

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P8 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 - Vilček

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P6 - Vedecko-výskumný pracovník 5 - Slančíková

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P2 - Vedecko-výskumný pracovník 1 - Makovníková

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P1 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - Kobza

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P3 - Vedecko-výskumný pracovník 2 - Pálka

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P5 - Vedecko-výskumný pracovník 4 - Šíráň

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P9 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 - Barančíková

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P11 - Vedecko-výskumný pracovník 8 - Halas

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P13 - Vedecko-výskumný pracovník 10 - Gutteková

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H4P2 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - Skalský

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H4P1 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 1 - Bezák

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P16 - Projektový manažér - Malárik

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P15 - Vedecko-výskumný pracovník 12 - Sopko

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 08/2020, aktivita 9 - FLX

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 08/2020, aktivita 8 - FLX

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 08/2020

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
8,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020 - aktivita H5

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020 - aktivita H2

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020 - aktivita H1

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie) - Malárik - mzda 08/2020

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H4P3 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 - Takáč

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P13 - Vedecko-výskumný pracovník 10 - Gutteková

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P2 - Vedecko-výskumný pracovník 1 - Makovníková

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P1 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - Kobza

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H4P5 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 3 - Sviček

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H4P2 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - Skalský

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P16 - Projektový manažér - Malárik

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P14 - Vedecko-výskumný pracovník 11 - Litavec

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P12 - Vedecko-výskumný pracovník 9 - Koco

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P10 - Vedecko-výskumný pracovník 7 - Torma

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P8 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 - Vilček

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P6 - Vedecko-výskumný pracovník 5 - Slančíková

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P4 - Vedecko-výskumný pracovník 3 - Styk

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P3 - Vedecko-výskumný pracovník 2 - Pálka

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P5 - Vedecko-výskumný pracovník 4 - Šíráň

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P7 - Vedecko-výskumný pracovník 6 - Centár

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P9 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 - Barančíková

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P11 - Vedecko-výskumný pracovník 8 - Halas

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P15 - Vedecko-výskumný pracovník 12 - Sopko

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H4P1 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 1 - Bezák

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 07/2020, aktivita 9 - FLX

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 07/2020, aktivita 8 - FLX

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 07/2020

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
9,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Mzdy 07/2020 - aktivita H5

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Mzdy 07/2020 - aktivita H1

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Mzdy 07/2020 - aktivita H2

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Mzdy 07/2020

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Mzdy 07/2020

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie) - Malárik - mzda 07/2020

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H4P5 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 3 - Sviček

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H4P3 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 - Takáč

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H4P2 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - Skalský

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H4P1 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 1 - Bezák

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P16 - Projektový manažér - Malárik

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P15 - Vedecko-výskumný pracovník 12 - Sopko

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P14 - Vedecko-výskumný pracovník 11 - Litavec

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P13 - Vedecko-výskumný pracovník 10 - Gutteková

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P12 - Vedecko-výskumný pracovník 9 - Koco

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P11 - Vedecko-výskumný pracovník 8 - Halas

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P10 - Vedecko-výskumný pracovník 7 - Torma

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P9 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 - Barančíková

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P8 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 - Vilček

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P7 - Vedecko-výskumný pracovník 6 - Centár

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P6 - Vedecko-výskumný pracovník 5 - Slančíková

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P5 - Vedecko-výskumný pracovník 4 - Šíráň

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P4 - Vedecko-výskumný pracovník 3 - Styk

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P3 - Vedecko-výskumný pracovník 2 - Pálka

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P2 - Vedecko-výskumný pracovník 1 - Makovníková

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P1 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - Kobza

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 06/2020, aktivita 9 - FLX

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 06/2020, aktivita 8 - FLX

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
8,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 06/2020

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Mzdy 06/2020 - aktivita H2

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Mzdy 06/2020 - aktivita H1

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Mzdy 06/2020 - aktivita H5

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Mzdy 06/2020

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie) - Malárik - mzda 06/2020

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H4P5 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 3 - Sviček

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H4P2 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - Skalský

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H4P1 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 1 - Bezák

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P15 - Vedecko-výskumný pracovník 12 - Sopko

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P14 - Vedecko-výskumný pracovník 11 - Litavec

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P12 - Vedecko-výskumný pracovník 9 - Koco

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P11 - Vedecko-výskumný pracovník 8 - Halas

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P10 - Vedecko-výskumný pracovník 7 - Torma

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P9 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 - Barančíková

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P8 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 - Vilček

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P7 - Vedecko-výskumný pracovník 6 - Centár

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P6 - Vedecko-výskumný pracovník 5 - Slančíková

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P5 - Vedecko-výskumný pracovník 4 - Šíráň

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P2 - Vedecko-výskumný pracovník 1 - Makovníková

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P1 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - Kobza

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P4 - Vedecko-výskumný pracovník 3 - Styk

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P3 - Vedecko-výskumný pracovník 2 - Pálka

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 05/2020, aktivita 9 - FLX

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
8,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 05/2020, aktivita 8 - FLX

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
11,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 05/2020

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzdy 05/2020 - aktivita H5

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzdy 05/2020 - aktivita H1

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzdy 05/2020 - aktivita H2

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzdy 05/2020

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie) - Malárik - mzda 05/2020

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Paušálna sadzba 6,7,8/2020_URANOS

Paušálna sadzba jún, júl, august 2020_URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

August_Mzdové výdavky

08/2020_Mzdové výdavky URANOS_510021,510022,510023

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Júl_Mzdové výdavky

07/2020_Mzdové výdavky URANOS_510018,510019,510020

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
9,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Jún_Mzdové výdavky

06/2020_Mzdové výdavky URANOS_510015,510016,510017

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
14,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Paušálna sadzba 3

URANOS - Paušálna sadzba 3

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
10,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Paušálna sadzba 3

URANOS - Paušálna sadzba 3

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
1,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdy 10/2020

URANOS - Interný doklad č. 21IN00146 - Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
3,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdy 10/2020

URANOS - Interný doklad č. 21IN00146 - Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
28,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdy 09/2020

URANOS - Interný doklad č. 21IN00117 - Mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
3,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Mzdy 09/2020

URANOS - Interný doklad č. 21IN00117 - Mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
26,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Mzdy 08/2020

URANOS - Interný doklad č. 21IN00084 - Mzdy 08/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
2,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020

URANOS - Interný doklad č. 21IN00084 - Mzdy 08/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
17,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

Mzdy 07/2020

URANOS - Interný doklad č. 21IN00060 - Mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Mzdy 07/2020

URANOS - Interný doklad č. 21IN00060 - Mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
16,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

2H5P75 IT príslušenstvo

REVIS-SERVIS spol. s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H5P75 IT príslušenstvo

REVIS-SERVIS spol. s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

2H5P65 Laboratórne odevy

HERMES LabSystems

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H5P65 Laboratórne odevy

HERMES LabSystems

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Paušálna sadzba 06-09/2020

Paušálna sadzba W580 06-09/2020

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
6,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

Mzdy 09/2020 H2-A1

Mzdy 09-2020

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

Mzdy 09/2020 H1-A1

Mzdy 09-2020

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
12,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

Mzdy 07/2020 H2-A1

Mzdy predpis 07/2020

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

Mzdy 07/2020 H1-A1

Mzdy predpis 07/2020

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
10,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

Mzdy 08/2020

Mzdy predpis 08/2020

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
8,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Mzdy 06/2020

Mzdy 06/2020

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
11,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

4H8P21 Výpočtová technika pre účely projektu

2020003194_FA_MICROCOMP_201324

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
12,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

URANOS_Paušálna sadzba_09_10_11_2020

URANOS_Paušálna sadzba_09_10_11_2020

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
3,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

URANOS_Mzdy_11_2020

4300000429-430-URANOS_Mzdy_11_2020

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
6,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

URANOS_Mzdy_10_2020

4300000386-406 - URANOS_Mzdy_10_2020

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
7,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

URANOS_Mzdy_09_2020

4300000351-355 - URANOS_Mzdy_09_2020

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
8,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

0H1P46 Cestovné náhrady

Cestovný príkaz č. 228/20

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

0H1P46 Cestovné náhrady

Cestovný príkaz č. 227/20

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

0H1P42 - IKT

Faktúra č. 40210006

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P43 - IKT - drobný hmotný majetok

Faktúra č. 40210006

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P42 - IKT

Faktúra č. 40210006

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

0H1P43 - IKT - drobný hmotný majetok

Faktúra č. 40210006

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

Paušálna sadzba 4

URANOS - Paušálna sadzba 4

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
2,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Paušálna sadzba 4

URANOS - Paušálna sadzba 4

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
7,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Mzda 01/2021

URANOS - Interný doklad č. 21IN00210 - Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
3,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Mzda 01/2021

URANOS - Interný doklad č. 21IN00210 - Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
13,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Mzdy 12/2020

URANOS - Interný doklad č. 21IN00195 - Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
7,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Mzdy 12/2020

URANOS - Interný doklad č. 21IN00195 - Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
23,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Mzdy 11/2020

URANOS - Interný doklad č. 21IN00175 - Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
4,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Mzdy 11/2020

URANOS - Interný doklad č. 21IN00175 - Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
24,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

URANOS_Paušálna sadzba_12_2020_01_02_2021

URANOS_Paušálna sadzba_12_2020_01_02_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

URANOS_Mzdy_02_2021

4300000086-91- URANOS_Mzdy_02_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
8,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

URANOS_Mzdy_01_2021

4300000048-51 - URANOS_Mzdy_01_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
7,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

URANOS_Mzdy_12_2020

4300000002-4,9 - URANOS_Mzdy_12_2020

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
5,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

2H5P64 Laboratórne sklo a drobné laboratórne pomôcky

SIOT Trade s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2021
Názov

2H5P64 Laboratórne sklo a drobné laboratórne pomôcky

SIOT Trade s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 06-11.2020

Paušálna sadzba 02/W580-P

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
9,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

IT príslušenstvo (2H5P75)

IT príslušenstvo

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT príslušenstvo (2H5P75)

IT príslušenstvo

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Paušálna sadzba 5

URANOS - Paušálna sadzba 5

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
2,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Paušálna sadzba 5

URANOS - Paušálna sadzba 5

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

URANOS - Interný doklad č. 21IN00249 - Mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
2,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021

URANOS - Interný doklad č. 21IN00249 - Mzdy 03/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
10,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Mzdy 02/2021

URANOS - Interný doklad č. 21IN00228 - Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
9,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Mzdy 02/2021

URANOS - Interný doklad č. 21IN00228 - Mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
3,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

4H8P24 - Preklady a korektúry odborných textov

09042021_UKF_1_Katarína Valek

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

URANOS_Paušálna sadzba_03_04_05_2021

URANOS_Paušálna sadzba_03_04_05_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
3,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

URANOS_Mzdy_05_2021

Účtovný doklad_4300000216-220 - URANOS_Mzdy_05_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
7,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

URANOS_Mzdy_04_2021

Účtovný doklad_4300000183-188 - URANOS_Mzdy_04_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
8,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

URANOS_Mzdy_03_2021

Účtovný doklad_4300000140-145 - URANOS_Mzdy_03_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
7,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

mzdy za 6/2020 (Aktivita H7)

Interný účtoný doklad 20201189, 20201175 za 6/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
11,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

mzdy za 06/2020 (Aktivita H6)

Interný účtoný doklad 20201189, 20201175 za 6/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

mzdy za 7/2020 (Aktivita H6)

Interný účtovný doklad 20201197, 20201198 za 7/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

mzdy za 7/2020 (Aktivita H7)

Interný účtovný doklad 20201197, 20201198 za 7/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
13,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

mzdy za 08/2020 (Aktivita H6)

Interný účtovný doklad 20201221, 20201223 za 8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

mzdy za 08/2020 (Aktivita H7)

Interný účtovný doklad 20201221, 20201223 za 8/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
13,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

mzdy za 09/2020 (Aktivita H6)

Interný účtovný doklad 20201248, 20201250 za 9/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy za 09/2020 (Aktivita H7)

Interný účtovný doklad 20201248, 20201250 za 9/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
15,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy za 11/2020 (Aktivita H6)

Interný účtovný doklad 20201298, 20201301 za 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

mzdy za 11/2020 (Aktivita H7)

Interný účtovný doklad 20201298, 20201301 za 11/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
12,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

mzdy za 10/2020 (Aktivita H6)

Interný účtovný doklad 20201269, 20201271 za 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

mzdy za 10/2020 (Aktivita H7)

Interný účtovný doklad 20201269, 20201271 za 10/2020

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
14,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Mzdy 10/2020

Mzdy predpis 10/2020

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
14,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

Mzdy 12/2020

Mzdy 12/2020 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
8,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2020
Názov

Mzdy 11/2020 H2-A1

Mzdy 11/2020 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
4,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

mzdy 11/2020

Mzdy 11/2020 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
12,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Mzdy 01/2021

Mzdy 01/2021 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
12,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Mzdy 02/2021

Mzdy 02/2021 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
12,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Mzdy 03/2021 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
16,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021 H2-A1

Mzdy 03/2021 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
4,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2021
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
14,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021

Mzdy 04/2021 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
14,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2021
Názov

Cestovné výdavy CP 62/2021

Cestovné výdavky

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

UD paušál 11/2020 W580

ÚD paušál 11/2020 W580

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

URANOS MZDY 08/2020

URANOS Mzdy 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

URANOS MZDY 10/2020

URANOS MZDY 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
11,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

URANOS MZDY 09/2020

URANOS MZDY 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
14,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

URANOS MZDY 11/2020

URANOS MZDY 11/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
11,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzdy 04/2021

URANOS - Interný doklad 22IN00021 - Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
3,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021

URANOS - Interný doklad 22IN00021 - Mzdy 04/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
14,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Mzdy 05/2021

URANOS - Interný doklad 22IN00041 - Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
15,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021

URANOS - Interný doklad 22IN00041 - Mzdy 05/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
3,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Mzdy 06/2021

URANOS - Interný doklad 22IN00072 - Mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
8,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Mzdy 06/2021

URANOS - Interný doklad 22IN00072 - Mzdy 06/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
28,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Paušálna sadzba 6

URANOS - Paušálna sadzba 6

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
2,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Paušálna sadzba 6

URANOS - Paušálna sadzba 6

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
7,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

mzdy 12/2020

mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

mzdy 12/2020

mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

mzdy 12/2020 - aktivita H1

mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

mzdy 12/2020 - A3

mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
10,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

mzdy 12/2020 - A3 (BSK)

mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

UD paušál 12-05_2021 W580 vupop

UD paušál 12-05_2021 W580 vupop

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
13,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdy 07/2021

URANOS - Interný doklad 22IN00093 - Mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
7,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy 07/2021

URANOS - Interný doklad 22IN00093 - Mzdy 07/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
28,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy 08/2021

URANOS - Interný doklad 22IN00117 - Mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
5,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy 08/2021

URANOS - Interný doklad 22IN00117 - Mzdy 08/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
23,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy 09/2021

URANOS - Interný doklad 22IN00144 - Mzdy 09/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
5,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy 09/2021

URANOS - Interný doklad 22IN00144 - Mzdy 09/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
27,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Paušálna sadzba 7

URANOS - Paušálna sadzba 7

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
2,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Paušálna sadzba 7

URANOS - Paušálna sadzba 7

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
9,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Paušálna sadzba 09/2020 - 02/2021 URANOS

Paušálna sadzba 09/2020 - 02/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
13,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11/2020 URANOS

Mzdové výdavky 11/2020 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
10,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Mzdové výdavky 01/2021 URANOS

Mzdové výdavky 01/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
11,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2020 URANOS

Mzdové výdavky 10/2020 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
11,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdové výdavky 02/2021 URANOS

Mzdové výdavky 02/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
13,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Mzdové výdavky 09/2020 URANOS

Mzdové výdavky 09/2020 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
43,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Mzdové výdavky 12/2020 URANOS

Mzdové výdavky 12/2020 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
8,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

URANOS_Mzdy_07_2021

URANOS_Mzdy_07_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
5,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

URANOS_Mzdy_06_2021

URANOS_Mzdy_06_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
8,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

URANOS_Mzdy_08_2021

URANOS_Mzdy_08_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
6,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

URANOS_Paušálna sadzba_06_07_08_2021

URANOS_Paušálna sadzba_06_07_08_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1H3P23 - Softvér na spracovanie priestorových údajov - ArcGIS

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
Žiadaná suma
100,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

1H3P23 - Softvér na spracovanie priestorových údajov - ArcGIS

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
Žiadaná suma
100,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 07/2021

Mzdy 07/ 2021 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
10,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

Mzdy 05/2021 H1-A1

Mzdy 05/2021 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
11,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

Mzdy 05 2021 H2-A1

Mzdy 05/2021 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

Mzdy 08/2021 H1-A1

Mzdy 08/2021 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
10,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov

Mzdy 08/2021 H2-A1

Mzdy 08/2021 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
1,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov

Mzdy 09/2021 H1-A1

Mzdy 09/2021 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
13,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

Mzdy 09/2021 H2-A1

Mzdy 09/2021 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
6,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

Mzdy 10/2021 H1-A1

Mzdy 10/2021 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
13,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Mzdy 10/2021 H2-A1

Mzdy 10/2021 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
2,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Mzdy 06/2021 - H1-A1

Mzdy 06/2021 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
13,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

Mzdy 06/2021 H2-A1

Mzdy 06/2021 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

cestovný príkaz 525/21

Cestovné výdavky

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

cestovný príkaz 361/21

Cestovné výdavky

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

cestovný príkaz 203/21

Cestovné výdavky

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

cestovný príkaz 526/21

Cestovné výdavky

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2021
Názov

cestovný príkaz 118/21

Cestovné výdavky

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

cestovný príkaz 62/21

Cestovné výdavky

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

cestovný príkaz 421/21

Cestovné výdavky

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

cestovný príkaz 266/21

Cestovné výdavky

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

cestovný príkaz 524/21

Cestovné výdavky

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2021
Názov

cestovný príkaz 537/21

Cestovné výdavky

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2021
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba URANOS 05-10/2021

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
12,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2021
Názov

4H8P24-Preklady a korektúry odborných textov

Fa_2021181_MS TRANS SERVICES

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

4H8P22 - Odborná literatúra

14000663_SLOVART - G.T.G. s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

URANOS_Mzdy_11_2021

URANOS_Mzdy_11_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
7,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

URANOS_Mzdy_09_2021

URANOS_Mzdy_09_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
8,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

URANOS_Mzdy_10_2021

URANOS_Mzdy_10_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
5,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

URANOS_Paušálna sadzba_09_10_11_2021

URANOS_Paušálna sadzba_09_10_11_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
3,005 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2021
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

UD paušál 06-09_2021 W580 vupop

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Mzdy 10/2021

URANOS - Interný doklad 22IN00170 - Mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
24,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Mzdy 10/2021

URANOS - Interný doklad 22IN00170 - Mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
2,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Mzdy 11/2021

URANOS - Interný doklad 22IN00196 - Mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
16,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy 11/2021

URANOS - Interný doklad 22IN00196 - Mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
1,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy 12/2021

URANOS - Interný doklad 22IN00217 - Mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
17,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Mzdy 12/2021

URANOS - Interný doklad 22IN00217 - Mzdy 12/2021

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
2,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Paušálna sadzba 8

URANOS - Paušálna sadzba 8

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
6,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Paušálna sadzba 8

URANOS - Paušálna sadzba 8

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

1H4P6 - FLX Hardvér

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

1H3P21 - hardvér

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

1H4P6 - FLX Hardvér

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1H3P21 - hardvér

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 11/2021 H2-A1

Mzdy 11/2021 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2021
Názov

Mzdy 11/2021 - H1-A1

Mzdy 11/2021 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
12,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2021
Názov

Mzdy 12/2021 H1-A1

Mzdy 12/2021 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
9,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

Mzdy 12/2021 H2-A1

Mzdy 12/2021 predpis

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

Údržba klimatických staníc

Údržba klimatických staníc

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba URANOS 11-12/2021

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
3,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

URANOS_Mzdy_12_2021

URANOS_Mzdy_12_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
6,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

URANOS_Mzdy_01_2022

URANOS_Mzdy_01_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
6,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

URANOS_Mzdy_02_2022

URANOS_Mzdy_02_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
7,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

URANOS_Paušálna sadzba_12_2021; 01,02_2022

URANOS_Paušálna sadzba_12_2021; 01,02_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

UD paušál 10/2021-01/2022 W580 vupop

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdy 01/2022

URANOS - Interný doklad 22IN00242 - Mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdy 01/2022

URANOS - Interný doklad 22IN00242 - Mzdy 01/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
19,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdy 02/2022

URANOS - Interný doklad 22IN00260 - Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
15,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Mzdy 02/2022

URANOS - Interný doklad 22IN00260 - Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
1,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Paušálna sadzba 9

URANOS - Paušálna sadzba 9

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Paušálna sadzba 9

URANOS - Paušálna sadzba 9

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
4,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2021 URANOS

Mzdové výdavky 04/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
13,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdové výdavky 05/2021 URANOS

Mzdové výdavky 05/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
16,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Nafta 09/2021 URANOS (číslo rozpočtovej položky 2H5P71)

Nafta 09/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Nafta 10/2021 URANOS (číslo rozpočtovej položky 2H5P71)

Nafta 10/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 03/2021 URANOS

Mzdové výdavky 03/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
14,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdové výdavky 06/2021 URANOS

Mzdové výdavky 06/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
15,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Mzdové výdavky 07/2021 URANOS

Mzdové výdavky 07/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
11,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

Mzdové výdavky 08/2021 URANOS

Mzdové výdavky 08/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
8,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Paušálna sadzba 03 - 08/2021 URANOS

Paušálna sadzba 03 - 08/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
11,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nafta 11/2021 URANOS (číslo rozpočtovej položky 2H5P71)

Nafta 11/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Nafta 01/2022 URANOS (číslo rozpočtovej položky 2H5P71)

Nafta 01/2022 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Pracovná cesta č. 1411210028 (číslo rozpočtovej položky 2H5P70)

Cestovné náhrady 03 - 08/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1411210003 (číslo rozpočtovej položky 2H5P70)

Cestovné náhrady 03 - 08/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1040210192 (číslo rozpočtovej položky 2H5P70)

Cestovné náhrady 03 - 08/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1411210027 (číslo rozpočtovej položky 2H5P70)

Cestovné náhrady 03 - 08/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1040200385 (číslo rozpočtovej položky 2H5P70)

Cestovné náhrady 03 - 08/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Pracovná cesta č. 1411210029 (číslo rozpočtovej položky 2H5P70)

Cestovné náhrady 03 - 08/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1411210023 (číslo rozpočtovej položky 2H5P70)

Cestovné náhrady 03 - 08/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1411210014 (číslo rozpočtovej položky 2H5P70)

Cestovné náhrady 03 - 08/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1411210002 (číslo rozpočtovej položky 2H5P70)

Cestovné náhrady 03 - 08/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1411210004 (číslo rozpočtovej položky 2H5P70)

Cestovné náhrady 03 - 08/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1411210001 (číslo rozpočtovej položky 2H5P70)

Cestovné náhrady 03 - 08/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1040210103 (číslo rozpočtovej položky 2H5P70)

Cestovné náhrady 03 - 08/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1040200384 (číslo rozpočtovej položky 2H5P70)

Cestovné náhrady 03 - 08/2021 URANOS

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Paušálna sadzba 10

URANOS - Paušálna sadzba 10

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Paušálna sadzba 10

URANOS - Paušálna sadzba 10

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
2,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy 02/2022

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 02/2022

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy 02/2022

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
11,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy 02/2022

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
20,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy 02/2022

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy 02/2022

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy 02/2022

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy 02/2022

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy 02/2022

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
26,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy 02/2022

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy 02/2022

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy 02/2022

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy 02/2022

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy 02/2022

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 02/2022 - aktivita 8 FLX

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 02/2022 - aktivita 9

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 02/2022 - aktivita 8

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 02/2022 - aktivita 9 FLX

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 02/2022

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy 02/2022

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
12,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy 02/2022

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy 02/2022

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy 02/2022 - A2

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
13,873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy 02/2022 - A1

Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Laboratórne príslušenstvo a laboratórne vybavenie ( číslo rozpočtovej položky 2H5P62)

Laboratórne príslušenstvo a laboratórne vybavenie (číslo rozpočtovej položky 2H5P62)

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne príslušenstvo a laboratórne vybavenie ( číslo rozpočtovej položky 2H5P62)

Laboratórne príslušenstvo a laboratórne vybavenie (číslo rozpočtovej položky 2H5P62)

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2022
Názov

mzdy a odvody za 8/2021 aktivita H6

Interný účtovný doklad č. 20211214

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

mzdy a odvody za 8/2021 aktivita H7

Interný účtovný doklad č. 20211214

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
14,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

mzdy a odvody za 9/2021 aktivita H6

Interný účtovný doklad č. 20211237

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

mzdy a odvody za 9/2021 aktivita H7

Interný účtovný doklad č. 20211237

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
15,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

mzdy a odvody za 07/2021 aktivita H7

Interný účtovný doklad č. 20211189

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
15,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

mzdy a odvody za 07/2021 aktivita H6

Interný účtovný doklad č. 20211189

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

mzdy a odvody za 04/2021 aktivita H6

Interný účtovný doklad č. 20211110

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

mzdy a odvody za 04/2021 aktivita H7

Interný účtovný doklad č. 20211110

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
12,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

mzdy a odvody za 12/2020 aktivita H6

Interný účtovný doklad č. 20211006

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

mzdy a odvody za 12/2020 aktivita H7

Interný účtovný doklad č. 20211006

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
13,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

mzdy a odvody za 01/2021 aktivita H6

Intený účtovný doklad č. 20211035

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

mzdy a odvody za 01/2021 aktivita H7

Intený účtovný doklad č. 20211035

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
13,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

mzdy a odvody za 02/2021 aktivita H6

Interný účtovný doklad č. 20211061

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

mzdy a odvody za 02/2021 aktivita H7

Interný účtovný doklad č. 20211061

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
13,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

mzdy a odvody za 03/2021 aktivita H6

Interný účtoný doklad č. 20211073

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

mzdy a odvody za 03/2021 aktivita H7

Interný účtoný doklad č. 20211073

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
14,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

mzdy a odvody za 05/2021 aktivita H6

Interný účtovný doklad č. 20211132

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

mzdy a odvody za 05/2021 aktivita H7

Interný účtovný doklad č. 20211132

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
16,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

mzdy a odvody za 06/2021 aktivita H6

Interný účtovný doklad č. 20211166

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

mzdy a odvody za 06/2021 aktivita H7

Interný účtovný doklad č. 20211166

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
15,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Paušálna sadzba 12.20-12-21

Paušálna sadzba 12.20-12.21

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
20,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy a odvody za 10/2021 aktivita H6

Interný účtovný dokad č. 20211268

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

mzdy a odvody za 10/2021 aktivita H7

Interný účtovný dokad č. 20211268

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
13,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

mzdy a odvody za 11/2021 aktivita H6

Interný účtovný doklad č. 20211293

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

mzdy a odvody za 11/2021 aktivita H7

Interný účtovný doklad č. 20211293

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
15,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

mzdy a odvody za 12/2021 aktivita H6

Interný účtovný doklad č. 20221023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
1,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

mzdy a odvody za 12/2021 aktivita H7

Interný účtovný doklad č. 20221023

Vlastník dokladu
Slovenský hydrometeorologický ústav
Dodávateľ
Slovenský hydrometeorologický ústav
Žiadaná suma
13,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

URANOS_Mzdy_09_2022

URANOS_Mzdy_09_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
6,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

URANOS_Mzdy_10_2022

URANOS_Mzdy_10_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
6,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

URANOS_Mzdy_11_2022

URANOS_Mzdy_11_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
7,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

URANOS_Paušálna sadzba_09,10,11_2022

URANOS_Paušálna sadzba_09,10,11_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

H1P47 Softvér na spracovanie obrazu - segmentácia satelitných snímok Sentinel 2

Faktúra

Vlastník dokladu
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy 09/2022

URANOS - Interný doklad 23IN00171 - Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
5,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Mzdy 09/2022

URANOS - Interný doklad 23IN00171 - Mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
YMS, a.s.
Dodávateľ
YMS, a.s.
Žiadaná suma
390 €
Schv