Popis projektu

Celkovým cieľom predkladaného projektu v rámci potravinového systému, je prostredníctvom vedeckovýskumných činností rozšíriť poznatky a lepšie porozumieť daným témam v oblasti vývoja kvalitných, bezpečných a inovatívnych potravín a ich následného environmentálneho a energetického spracovania. Dôsledkom týchto vedeckovýskumných činností bude  potenciál pre využitie takýchto poznatkov v zmysle udržateľného zdravia konzumentov 21. storočia s prihliadnutím na vulnerabilné skupiny obyvateľov, pričom šírenie výsledkov bude realizované na nevýlučnom a nediskriminačnom základe, a to prioritne prostredníctvom výuky a publikovania vedeckých článkov. Nosnou znalostnou oblasťou

K naplneniu celkového cieľa významne prispievajú aj 3 prierezové ciele:

1.      orientovať projekt s prihliadnutím na a ich špecifické potreby a to v súlade s dodržiavaním etických princípov.

2.      orientovať projekt na vedeckovýskumné činnosti zamerané na využívanie environmentálnych aspektov v potravinárstve

3.      Posilniť vedecko-výskumných kapacít v priestore

Žiadateľ rieši projekt spolu s partnermi:

1.     McCarter a.s.,

2.      Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

3.      Slovenská technická univerzita v Bratislave

4.      Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

5.      Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

6.      Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied.

7.      TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.

Projekt sa realizuje prostredníctvom

1.      Aktivita 1 Zachovanie zdravej pôdy pre produkciu zdravých potravín (NV95)

2.      Aktivita 2 Molekulárno-genetické hodnotenie potravinových zdrojov a potravín na podporu inteligentných riešení personalizácie výživových požiadaviek (NV95)

3.      Aktivita 3 Rizikové, dubiózne a protektívne faktory vo vzťahu k bezpečnosti potravín (NV95)

4.      Aktivita 4 Progresívne technológie pre potraviny s vysokou pridanou hodnotou a pozitívnym účinkom na ľudské zdravie (NV95)

5.      Aktivita 5 Progresívne riešenia využitia biomasy v biohospodárstve (NV95)

6.      Aktivita 6 Ekonomické a právne aspekty zdravých potravín (NV95)

7.      Aktivita 7 Potravinový inkubátor ako nástroj na podporu vývoja inovatívnych potravín (NV95)

8.      Aktivita 8 Moderné systémy a procesy pre konkurencieschopnú produkciu bezpečných potravín (NV100)

·        Aktivita 8 Moderné systémy a procesy pre konkurencieschopnú produkciu bezpečných potravín (NV100) - flexibilita 15%

9.      Aktivita 9 Procesy a technológie pre vyššie zhodnotenie biomasy a potravinových odpadov (NV100)

·        Aktivita 9 Procesy a technológie pre vyššie zhodnotenie biomasy a potravinových odpadov (NV100) -flexibilita 15%

10.   Aktivita 10 Nové prístupy k znižovaniu spotreby antibiotík vo výžive zvierat v kontexte posilnenia potravinovej bezpečnosti a kvality potravín (NV95)

11.   Aktivita 11 Nové funkčné potraviny na báze konceptu potencovaných probiotík na podporu zdravia človek (NV95)

12.   Aktivita 12 Vývoj nových druhov potravín a nápojov s pozitívnym účinkom na zdravie spotrebiteľov (NV95) -flexibilita 15%

13.   Aktivita 13 Láskavec ako inovatívny genetický zdroj (NV100)

14.   Aktivita 14 Využitie biologicky aktívnych látok z ovocia, zeleniny a bylín aplikáciou asepticky balených nápojov s pozitívnym účinkom na ľudské zdravie (EV50)

15.   Aktivita 15 Implementácia nových vedeckých poznatkov v priemyselnom výskume progresívnych funkčných potravín (PV75)

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

1.      Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva - 66,00 EUR

2.      Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry - 493 869,31 EUR

3.      Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia - 1,00

4.      Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch - 20,00 FTE

5.      Počet podaných patentových prihlášok - 1,00

6.      Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV -  5,00

7.      Počet podporených výskumných inštitúcií -  8,00

8.      Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva - 12,00

9.      Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov -  1,00

10.   Počet publikácií vytvorených v rámci projektu počet 160,00

11.   Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu - 59,00

12.   Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu - 99,00

Viac
Subjekt
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, McCarter a.s., Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Miesta realizácie
Piešťany, Lehnice, Dunajská Streda, Nitra, Lužianky, Kolíňany, Košice - mestská časť Západ, Košice - mestská časť Ťahanovce, Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice - mestská časť Sever
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2019 - 01.06.2023
Celková suma
10,413,615 €
Vlastné zdroje
605,746 €
Vyčerpané z projektu
34,396 €
Nezrovnalosti
3,910 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 15 Implementácia nových vedeck…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.10.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 14 Využitie biologicky aktívny…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 13 Láskavec ako inovatívny gen…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 12 Vývoj nových druhov potraví…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 10 Nové prístupy k znižovaniu …
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 9 Procesy a technológie pre vy…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
02.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 8 Moderné systémy a procesy pr…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
02.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 9 Procesy a technológie pre vy…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
02.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 8 Moderné systémy a procesy pr…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
02.01.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.10.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 3 Rizikové, dubiózne a protekt…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 1 Zachovanie zdravej pôdy pre …
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 5 Progresívne riešenia využiti…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 6 Ekonomické a právne aspekty …
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 4 Progresívne technológie pre …
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 2 Molekulárno-genetické hodnot…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 7 Potravinový inkubátor ako ná…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Aktivita 11 Nové funkčné potraviny na b…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0 €
Cieľ
493,869 €
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
0 €
Cieľ
30 €
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
58,09 (počet)
Cieľ
99,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
21,32 (počet)
Cieľ
59,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
18,0 (FTE)
Cieľ
20,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
2,58 (FTE)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
89,35 (počet)
Cieľ
160,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
11,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
23,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
14,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
25,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
10,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 03/2022 - aktivita 9

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
11,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 03/2022 - aktivita 8

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 03/2022 - aktivita 8 FLX

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 03/2022 - aktivita 9 FLX

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
14,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
8,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 04/2022 - aktivita 8 FLX

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 04/2022 - aktivita 8

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 04/2022 - aktivita 9

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
9,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 04/2022 - aktivita 9 FLX

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
9,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
17,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
8,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
8,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022 - A1

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022 - A2

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
13,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdy 03/2022

Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

0H4P37 Drobné laboratórne prístroje

Faktúra č. 20220299

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 04/2022 - A1

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022 - A2

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
17,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022 - A1

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
21,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04/2022

Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

2H9P73 - Cestovné a stravné na území SR

Vyúčtovanie tuzemskej služobnej cesty č. 5/2022 Ciesarová

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

0H4P36 Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké účely

Faktúra č. 20220299

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H4P41 Chemikálie a analytické súpravy

Faktúra č. 20220299

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

UD 012022

Interný účtovný doklad č. 1132201045 - UD 012022

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
3,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

UD 022022

Interný účtovný doklad č. 1132202011 - UD 022022

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
3,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

UD 032022

Interný účtovný doklad č. 1132203022 - UD 032022

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
4,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Paušálna sadzba 1-3/2022

Paušálna sadzba 1-3/2022

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

0H4P37 Drobné laboratórne prístroje

Faktúra č. 20220299

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

ÚD paušál 04/2022 V336 vup

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
15,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2022
Názov

2H9P75 - Vložné konferencie

vložné na konferenciu Ciesarová (TSC 5/2022)

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2022
Názov

0H4P41 Chemikálie a analytické súpravy

Faktúra č. 20220299

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

0H4P36 Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké účely

Faktúra č. 20220299

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

Pracovná cesta č. 1411210031 (č.r.p. 0H3P34), Baldovská Simona

Cestovné náhrady, Aktivita 3

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1411210055 (č.r.p. 0H1P46), Samuel Adamec

Cestovné náhrady, Aktivita 1

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1411210040 (č.r.p. 0H2P42), Speváková Ivana

Cestovné náhrady, Aktivita 2

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1400210034 (č.r.p.0H2P38), Speváková Ivana

Cestovné náhrady, Aktivita 2

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1411210013 (č.r.p. 0H3P37), Baldovská Simona

Cestovné náhrady, Aktivita 3

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1411210044 (č.r.p. 0H3P34), Baldovská Simona

Cestovné náhrady, Aktivita 3

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

3H12P25 FLX Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké účely

3H12P25 FLX Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké účely

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

Pracovná cesta č. 1411210035 (č.r.p. ,H3P34), Baldovská Simona

Cestovné náhrady, Aktivita 3

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1411220000 (č.r.p. 0H3P37), Halo Marko

Cestovné náhrady, Aktivita 3

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Pracovná cesta č. 1411220001 (č.r.p. 0H3P37), Halo Marko

Cestovné náhrady, Aktivita 3

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Pracovná cesta č. 1411210043 (č.r.p. 0H3P34), Halo Marko

Cestovné náhrady, Aktivita 3

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2021
Názov

Pracovná cesta č. 1411210009 (č.r.p. 0H3P37), Halo Marko

Cestovné náhrady, Aktivita 3

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

Konferenčný poplatok (č.r.p. 0H3P49)

Konferenčný poplatok

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2021
Názov

2H8P42 - Tlačiareň

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké účely (5H10P23)

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké účely (5H10P23)

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

Chemikálie (5H10P25)

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Chemikálie (5H10P25)

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

2H8P39 - Notebook

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H8P40 - USB kľúč

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H8P41 - Externý disk

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H8P51 - Notebook 2

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H9P60 - Notebook

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H8P41 - Externý disk

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

2H8P51 - Notebook 2

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

2H9P60 - Notebook

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Faktúra 2022047

Faktúra 2022047 - OMNIUM - pomaranč 4. objednávka

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H8P39 - Notebook

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

2H8P40 - USB kľúč

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

č.r.p. 0H3P28 - Chemikálie a analytické súpravy, Aktivita A3 (20% DPH)

č.r.p. 0H3P28 - Chemikálie a analytické súpravy Drive4SIFood, A3

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 2022047

Faktúra 2022047 - OMNIUM - pomaranč 4. objednávka

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2022
Názov

č.r.p. 0H2P27 - Chemikálie a analytické súpravy, Aktivita A2 (20% DPH)

č.r.p. 0H2P27 - Chemikálie a analytické súpravy Drive4SIFood, A2

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

č.r.p. 0H2P27 - Chemikálie a analytické súpravy, Aktivita A2 (10% DPH)

č.r.p. 0H2P27 - Chemikálie a analytické súpravy Drive4SIFood, A2

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

č.r.p. 0H3P28 - Chemikálie a analytické súpravy, Aktivita A3 (10% DPH)

č.r.p. 0H3P28 - Chemikálie a analytické súpravy Drive4SIFood, A3

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

č.r.p. 0H3P28 - Chemikálie a analytické súpravy, Aktivita A3 (20% DPH)

č.r.p. 0H3P28 - Chemikálie a analytické súpravy Drive4SIFood, A3

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

č.r.p. 0H2P27 - Chemikálie a analytické súpravy, Aktivita A2 (20% DPH)

č.r.p. 0H2P27 - Chemikálie a analytické súpravy Drive4SIFood, A2

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

č.r.p. 0H2P27 - Chemikálie a analytické súpravy, Aktivita A2 (10% DPH)

č.r.p. 0H2P27 - Chemikálie a analytické súpravy Drive4SIFood, A2

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

č.r.p. 0H3P28 - Chemikálie a analytické súpravy, Aktivita A3 (10% DPH)

č.r.p. 0H3P28 - Chemikálie a analytické súpravy Drive4SIFood, A3

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

č.r.p. 0H4P41 - Chemikálie a analytické súpravy, Aktivita A4 (20% DPH)

č.r.p. 0H4P41 - Chemikálie a analytické súpravy, Drive4SIFood, A4

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

č.r.p. 0H1P40 - Chemické a analytické súpravy, Aktivita A1 (20% DPH)

č.r.p. 0H1P40 - Chemikálie a analytické súpravy Drive4SIFood, A1

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

č.r.p. 0H1P40 - Chemikálie a analytické súpravy, Aktivita A1 (10% DPH)

č.r.p. 0H1P40 - Chemikálie a analytické súpravy Drive4SIFood, A1

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

č.r.p. 0H1P40 - Chemikálie a analytické súpravy, Aktivita A1 (10% DPH)

č.r.p. 0H1P40 - Chemikálie a analytické súpravy Drive4SIFood, A1

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

č.r.p. 0H1P40 - Chemické a analytické súpravy, Aktivita A1 (20% DPH)

č.r.p. 0H1P40 - Chemikálie a analytické súpravy Drive4SIFood, A1

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

č.r.p. 0H4P41 - Chemikálie a analytické súpravy, Aktivita A4_ABT (20% DPH)

č.r.p. 0H4P41 - Chemikálie a analytické súpravy Drive4SIFood, A4_ABT

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

č.r.p. 0H5P41 - Chemikálie a analytické súpravy, Aktivita A4_ABT (10% DPH)

č.r.p. 0H4P41 - Chemikálie a analytické súpravy Drive4SIFood, A4_ABT

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

č.r.p. 0H4P41 - Chemikálie a analytické súpravy, Aktivita A4 (10% DPH)

č.r.p. 0H4P41 - Chemikálie a analytické súpravy, Drive4SIFood, A4

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

č.r.p. 0H4P41 - Chemikálie a analytické súpravy, Aktivita A4_ABT (20% DPH)

č.r.p. 0H4P41 - Chemikálie a analytické súpravy Drive4SIFood, A4_ABT

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

č.r.p. 0H5P41 - Chemikálie a analytické súpravy, Aktivita A4_ABT (10% DPH)

č.r.p. 0H4P41 - Chemikálie a analytické súpravy Drive4SIFood, A4_ABT

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

č.r.p. 0H4P41 - Chemikálie a analytické súpravy, Aktivita A4 (20% DPH)

č.r.p. 0H4P41 - Chemikálie a analytické súpravy, Drive4SIFood, A4

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

č.r.p. 0H4P41 - Chemikálie a analytické súpravy, Aktivita A4 (10% DPH)

č.r.p. 0H4P41 - Chemikálie a analytické súpravy, Drive4SIFood, A4

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

0H1P49 - Papier, Aktivita 1

0H1P49 - Papier, Aktivita 1 Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

0H2P44 - Papier, Aktivita 2

0H2P44 - Papier, Aktivita 2, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

0H5P65 - Papier, Aktivita 5

0H5P65 - Papier, Aktivita 5, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

0H3P39 - Papier, Aktivita 3

0H3P39 - Papier, Aktivita 3, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

0H4P54 - Papier, Aktivita 4

0H4P54 - Papier, Aktivita 4, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 08/2021

Drive4SIFood_predpis_miezd 08/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2021

Drive4SIFood_predpis_miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 09/2021

Drive4SIFood_predpis_miezd 09/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2021

Drive4SIFood_predpis_miezd 11/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 03/2022

Drive4SIFood_predpis_miezd 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 12/2021

Drive4SIFood_predpis_miezd 12/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
3,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Mzdové výdavky 01/2022

Drive4SIFood_predpis_miezd 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
7,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdové výdavky 02/2022

Drive4SIFood_predpis_miezd 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
8,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022

Drive4SIFood_predpis_miezd 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

4P1N1 Paušálne výdavky 08/2021-04/2022

Drive4SIFood_paušálna_sadzba_08/2021-04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H6P36 - Papier, Aktivita 6

0H6P36 - Papier, Aktivita 6, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

0H7P42 - Papier, Aktivita 7

0H7P42 - Papier, Aktivita 7, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Chemikálie a analytické súpravy (5H10P25)

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy zamestnanci UVLF 03/2022

Mzdy zamestnanci UVLF 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
6,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Mzdy zamestnanci UVLF 03/2022

Mzdy zamestnanci UVLF 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
4,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Mzdy zamestnanci UVLF 01/2022

Mzdy zamestnanci UVLF 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
7,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdy zamestnanci UVLF 01/2022

Mzdy zamestnanci UVLF 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
3,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdy zamestnanci UVLF 02/2022

Mzdy zamestnanci UVLF 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
7,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy zamestnanci UVLF 02/2022

Mzdy zamestnanci UVLF 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
3,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Chemikálie a analytické súpravy (5H10P25)

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké účely (5H10P23)

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké účely (5H10P23)

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

Chemikálie (5H10P25)

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Chemikálie (5H10P25)

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

Chemikálie (5H10P25)

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Chemikálie (5H10P25)

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké účely (5H10P23 )

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké účely (5H10P23 )

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

Štipendiá UVLF doktorandi 03/2022

Štipendiá UVLF doktorandi 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Chemikálie a analytické súpravy (5H10P25)

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2022
Názov

7H15P14 Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké účely

Faktúra č. 202100665

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2021
Názov

7H15P14 Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké účely

Faktúra č. 202200237

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2022
Názov

7H15P14 Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké účely

Faktúra č. 202200354

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

7H15P14 Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké účely

Faktúra č. 21064766

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2021
Názov

Mzdy FCHPT STU 04/22

Mzdy FCHPT STU 04/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Mzdy FCHPT STU 05/22

Mzdy FCHPT STU 05/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy FCHPT STU 06/22

Mzdy FCHPT STU 06/22

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Štipendiá UVLF doktorandi 02/2022

Štipendiá UVLF doktorandi 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Štipendiá UVLF doktorandi 01/2022

Štipendiá UVLF doktorandi 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

7H15P17 Ovocie a lieskovce

Faktúra č. 1043680

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

7H15P16 Funkčné zložky

Faktúra č. 2021368

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Tonery, Aktivita 1, č.r.p. 0H1P48

Tonery, Aktivita 1, č.r.p. 0H1P48, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2021, A4, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 07/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
6,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

Mzdové výdavky 07/2021, A1, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 07/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

Mzdové výdavky 07/2021, A7, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 07/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

Mzdové výdavky 07/2021, A6, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 07/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

Mzdové výdavky 07/2021, A3, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 07/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
6,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

Mzdové výdavky 07/2021, A5, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 07/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
10,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

Mzdové výdavky 07/2021, A2, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 07/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

Mzdové výdavky 08/2021, A7, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 08/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Mzdové výdavky 08/2021, A6, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 08/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Mzdové výdavky 08/2021, A4, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 08/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
6,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Mzdové výdavky 08/2021, A1, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 08/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Mzdové výdavky 08/2021, A2, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 08/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Mzdové výdavky 08/2021, A3, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 08/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
6,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Mzdové výdavky 08/2021, A5, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 08/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Mzdové výdavky 09/2021, A5, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 09/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
6,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 09/2021, A4, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 09/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
6,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 09/2021, A3, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 09/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
6,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 09/2021, A2, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 09/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
3,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 09/2021, A1, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 09/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 09/2021, A7, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 09/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 09/2021, A6, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 09/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2021, A5, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 10/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2021, A4, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 10/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
8,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2021, A7, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 10/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Tonery, Aktivita 1, č.r.p. 0H1P48

Tonery, Aktivita 1, č.r.p. 0H1P48, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 10/2021, A1, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 10/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2021, A2, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 10/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Tonery, Aktivita 2, č.r.p. 0H2P43

Tonery, Aktivita 2, č.r.p. 0H2P43, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tonery, Aktivita 2, č.r.p. 0H2P43

Tonery, Aktivita 2, č.r.p. 0H2P43, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Tonery, Aktivita 3, č.r.p. 0H3P38

Tonery, Aktivita 3, č.r.p. 0H3P38, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tonery, Aktivita 3, č.r.p. 0H3P38

Tonery, Aktivita 3, č.r.p. 0H3P38, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Tonery, Aktivita 4, č.r.p. 0H4P53

Tonery, Aktivita 4, č.r.p. 0H4P53, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tonery, Aktivita 4, č.r.p. 0H4P53

Tonery, Aktivita 4, č.r.p. 0H4P53, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Tonery, Aktivita 5, č.r.p. 0H5P64, Drive4SIFood

Tonery, Aktivita 5, č.r.p. 0H5P64, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tonery, Aktivita 5, č.r.p. 0H5P64, Drive4SIFood

Tonery, Aktivita 5, č.r.p. 0H5P64, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Tonery, Aktivita 6, č.r.p. 0H6P35

Tonery, Aktivita 6, č.r.p. 0H6P35, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tonery, Aktivita 6, č.r.p. 0H6P35

Tonery, Aktivita 6, č.r.p. 0H6P35, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Tonery, Aktivita 7, č.r.p. 0H7P41

Tonery, Aktivita 7, č.r.p. 0H7P41, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tonery, Aktivita 7, č.r.p. 0H7P41

Tonery, Aktivita 7, č.r.p. 0H7P41, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

ÚD Paušál V336 Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood

ÚD Paušál V336 Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Chemikálie a analytické súpravy (5H10P25)

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10/2021, A3, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 10/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
6,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2021, A6, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 10/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
3,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2021, A3, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 11/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
7,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2021, A6, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 11/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2021, A7, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 11/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2021, A4, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 11/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
7,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2021, A5, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 11/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
7,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2021, A2, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 11/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2021, A1, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 11/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2021, A2, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 12/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzdové výdavky 12/2021, A3, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 12/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
6,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzdové výdavky 12/2021, A5, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 12/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
7,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzdové výdavky 12/2021, A4, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 12/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
7,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzdové výdavky 12/2021, A7, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 12/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzdové výdavky 12/2021, A1, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 12/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzdové výdavky 12/2021, A6, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 12/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
6,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Paušálna sadzba 07-12/2021

Paušálna sadzba 07-12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
33,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovná cesta č. 13584, (č.r.p. 0H1P46) Ernst Dávid

Cestovné náhrady, Aktivita 1

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Pracovná cesta č. 13539, (č.r.p. 0H1P46) Ernst Dávid

Cestovné náhrady, Aktivita 1

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Pracovná cesta č. 13538, (č.r.p. 0H1P46) Ernst Dávid

Cestovné náhrady, Aktivita 1

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2021
Názov

Pracovná cesta č.1411210039 (č.r.p. 0H2P42) Fialková Veronika

Cestovné náhrady, Aktivita 2

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.09.2021
Názov

Pracovná cesta č.1411210038 (č.r.p. 0H2P42) Požgajová Miroslava

Cestovné náhrady, Aktivita 2

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2021
Názov

Pracovná cesta č.1411210030 (č.r.p. 0H2P42) Požgajová Miroslava

Cestovné náhrady, Aktivita 2

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

Pracovná cesta č.1411210033 (č.r.p. 0H4P52) Štefániková Jana

Cestovné náhrady, Aktivita 4

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

Chemikálie a analytické súpravy (5H10P25)

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

Chemikálie a analytické súpravy, č.r.p. 0H2P27

Chemikálie a analytické súpravy, č.r.p. 0H2P27, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra FISHER č. 4221606

Faktúra FISHER č. 4221606

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Chemikálie a analytické súpravy, č.r.p. 0H2P27

Chemikálie a analytické súpravy, č.r.p. 0H2P27, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

Upgrade do AxioVision Rel 4x so softvérovým prepojením na balík ZEN, č. r. p. 0H2P31

Upgrade do AxioVision Rel 4x so softvérovým prepojením na balík ZEN, č. r. p. 0H2P31, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra FISHER č. 4221606

Faktúra FISHER č. 4221606

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2022
Názov

WD My Cloud PR4100 24 TB so ZEN Module Extended Focus Hardware Licence Key, č.r.p. 0H2P32

WD My Cloud PR4100 24 TB so ZEN Module Extended Focus Hardware Licence Key, č.r.p. 0H2P32, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

UD 062022

Interný účtovný doklad č. 1132206012 - UD 062022

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
3,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Paušálna sadzba 04-06/2022

Paušálna sadzba 04-06/2022

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

UD 052022

Interný účtovný doklad č. 1132205011 - UD 052022

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
4,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

UD 042022

Interný účtovný doklad č. 1132204015 - UD 042022

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
3,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

GeneSprong, č. r. p. 0H2P28, A2

GeneSprong, Drive4SIFood, č. r. p. 0H2P28, A2

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pathway Architect, č. r. p. 0H2P29, A2

Pathway Architect, Drive4SIFood, č. r. p. 0H2P29, A2

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4H11P30 Chemikálie a analytické súpravy

Drive4SIFood_Faktúra BIOTECH - chemikálie z RD 169/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

4H11P30 Chemikálie a analytické súpravy

Drive4SIFood_Faktúra BIOTECH - chemikálie z RD 169/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

4H11P30 Chemikálie a analytické súpravy

Drive4SIFood_Faktúra BIOTECH - chemikálie z RD 170/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022-A1

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

4H11P30 Chemikálie a analytické súpravy

Drive4SIFood_Faktúra BIOTECH - chemikálie z RD 170/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

4H11P30 Chemikálie a analytické súpravy

Drive4SIFood_Faktúra BIOTECH - chemikálie z RD 170/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4H11P30 Chemikálie a analytické súpravy

Drive4SIFood_Faktúra BIOTECH - chemikálie z RD 170/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy 07/2022-A2

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
22,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

č. r. p. 0H5P56 - Softvér, Drive4SIFood

č. r. p. 0H5P56 - Softvér, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
12,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 07/2022 - aktivita 9, FLX

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

6H13P19 Chemikálie a analytické súpravy

Faktúra č.2241032

Vlastník dokladu
Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

6H13P20 DUS testy odrody Láskavca Zobor

Faktúra č.2242002

Vlastník dokladu
Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

6H13P20 DPH k DUS testom

Daňové priznanie DPH č.2247011

Vlastník dokladu
Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2022
Názov

6H13P19 Chemikálie a analytické súpravy

Faktúra č.2241020

Vlastník dokladu
Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 07/2022 - aktivita 9

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
8,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 07/2022 - aktivita 8

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 07/2022 - aktivita 8, FLX

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

6H13P20 DUS testy odrody Láskavca Pribina

Faktúra č.2242001

Vlastník dokladu
Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2022
Názov

Upgrade ZEISS EVO 15 LS, č. r. p. 0H2P30, Aktivita 2

Upgrade ZEISS EVO 15 LS, č. r. p. 0H2P30, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1H16P13 - Šťavy, ovocie, zeleniny

Faktúra OMNIUM č. 2022101

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

1H16P13 - Šťavy, ovocie, zeleniny

Faktúra OMNIUM č. 2022101

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké účely, č.r.p. 0H3P21, Aktivita 3

Laboratórny spotrebný materiál, č. r. p. 0H3P21, 0H3P22, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Drobné laboratórne prístroje, č.r.p. 0H3P22, Aktivita 3

Laboratórny spotrebný materiál, č. r. p. 0H3P21, 0H3P22, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Drobné laboratórne prístroje, č.r.p. 0H3P22, Aktivita 3

Laboratórny spotrebný materiál, č. r. p. 0H3P21, 0H3P22, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké účely, č.r.p. 0H3P21, Aktivita 3

Laboratórny spotrebný materiál, č. r. p. 0H3P21, 0H3P22, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Drobné laboratórne prístroje, č.r.p. 0H2P25, Aktivita 2

Laboratórny spotrebný materiál, č. r. p. 0H2P24, 0H2P25, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké účely, č.r.p. 0H2P24, Aktivita 2

Laboratórny spotrebný materiál, č. r. p. 0H2P24, 0H2P25, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké účely, č.r.p. 0H2P24, Aktivita 2

Laboratórny spotrebný materiál, č. r. p. 0H2P24, 0H2P25, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Drobné laboratórne prístroje, č.r.p. 0H2P25, Aktivita 2

Laboratórny spotrebný materiál, č. r. p. 0H2P24, 0H2P25, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Drobné laboratórne prístroje, č.r.p. 0H1P31, Aktivita 1

Laboratórny spotrebný materiál, č. r. p. 0H1P30, 0H1P31, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké účely, č.r.p. 0H1P30, Aktivita 1

Laboratórny spotrebný materiál, č. r. p. 0H1P30, 0H1P31, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Drobné laboratórne prístroje, č.r.p. 0H1P31, Aktivita 1

Laboratórny spotrebný materiál, č. r. p. 0H1P30, 0H1P31, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Laboratórne sklo a pomôcky na vedecké účely, č.r.p. 0H1P30, Aktivita 1

Laboratórny spotrebný materiál, č. r. p. 0H1P30, 0H1P31, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

4H11P30 Chemikálie a analytické súpravy

Drive4SIFood_Faktúra BIOTECH - chemikálie z RD 169/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

4H11P30 Chemikálie a analytické súpravy

Drive4SIFood_Faktúra BIOTECH - chemikálie z RD 169/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4H11P30 Chemikálie a analytické súpravy

Drive4SIFood_Faktúra BIOTECH - chemikálie z RD 170/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

4H11P30 Chemikálie a analytické súpravy

Drive4SIFood_Faktúra BIOTECH - chemikálie z RD 170/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

4H11P30 Chemikálie a analytické súpravy

Drive4SIFood_Faktúra BIOTECH - chemikálie z RD 170/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4H11P30 Chemikálie a analytické súpravy

Drive4SIFood_Faktúra BIOTECH - chemikálie z RD 170/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4H11P30 Chemikálie a analytické súpravy

Drive4SIFood_Faktúra Merck - chemikálie z RD 166/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

4H11P30 Chemikálie a analytické súpravy

Drive4SIFood_Faktúra Merck - chemikálie z RD 166/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4H11P30 Chemikálie a analytické súpravy

Drive4SIFood_Faktúra Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

4H11P30 Chemikálie a analytické súpravy

Drive4SIFood_Faktúra Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1H16P13 - Šťavy, ovocie, zeleniny

Faktúra OMNIUM 2022107

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2022
Názov

1H16P13 - Šťavy, ovocie, zeleniny

Faktúra OMNIUM 2022107

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

UD 072022

Interný účtovný doklad 1132207007 - UD 072022

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
3,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

UD 082022

Interný účtovný doklad 1132208016 - UD082022

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
3,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

UD 092022

Interný účtovný doklad 1132209023 - UD 092022

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
3,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 07-09/2022

Paušálna sadzba 07-09/2022

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 7/2021

Mzdové výdavky 7/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
2,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdové výdavky 8/2021

Mzdové výdavky 8/2021 V336

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
3,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2021

Mzdové výdavky 10/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
3,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2021

Mzdové výdavky 12/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
2,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Mzdové výdavky 9/2021

Mzdové výdavky 9/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
2,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2021

Mzdové výdavky 11/2021

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
3,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Paušálna sadzba 7/21-12/21

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
2,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 02/2022, Aktivita 3

Mzdové výdavky 02/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 02/2022, Aktivita 2

Mzdové výdavky 02/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
3,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 02/2022, Aktivita 1

Mzdové výdavky 02/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 02/2022, Aktivita 7

Mzdové výdavky 02/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 02/2022, Aktivita 4

Mzdové výdavky 02/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 02/2022, Aktivita 5

Mzdové výdavky 02/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 02/2022, Aktivita 6

Mzdové výdavky 02/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022, Aktivita 3

Mzdové výdavky 06/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
6,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022, Aktivita 4

Mzdové výdavky 06/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
10,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022, Aktivita 1

Mzdové výdavky 06/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022, Aktivita 7

Mzdové výdavky 06/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022, Aktivita 5

Mzdové výdavky 06/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022, Aktivita 2

Mzdové výdavky 06/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
6,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022, Aktivita 6

Mzdové výdavky 06/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Osobné výdavky zamestnancov za obdobie 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
9,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
8,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
14,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
9,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 07/2022

Mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 2022/07

Mzdy 2022/07

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy 2022/09

Mzdy 2022/08

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdy 2022/09

Mzdy 2022/09

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

3H12P29 FLX Tuzemské cestovné náhrady

3H12P29 FLX Tuzemské cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

3H12P29 FLX Tuzemské cestovné náhrady

3H12P29 FLX Tuzemské cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022-A1

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 01/2022, Aktivita 5

Mzdové výdavky 01/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Mzdové výdavky 01/2022, Aktivita 2

Mzdové výdavky 01/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
3,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Mzdové výdavky 01/2022, Aktivita 1

Mzdové výdavky 01/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Mzdové výdavky 01/2022, Aktivita 3

Mzdové výdavky 01/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Mzdové výdavky 01/2022, Aktivita 6

Mzdové výdavky 01/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Mzdové výdavky 01/2022, Aktivita 7

Mzdové výdavky 01/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Mzdové výdavky 01/2022, Aktivita 4

Mzdové výdavky 01/2021, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022, Aktivita 5

Mzdové výdavky 03/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022, Aktivita 1

Mzdové výdavky 03/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022, Aktivita 2

Mzdové výdavky 03/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022, Aktivita 6

Mzdové výdavky 03/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022, Aktivita 3

Mzdové výdavky 03/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022, Aktivita 4

Mzdové výdavky 03/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
6,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022, Aktivita 7

Mzdové výdavky 03/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022, Aktivita 6

Mzdové výdavky 04/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022, Aktivita 4

Mzdové výdavky 04/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022, Aktivita 1

Mzdové výdavky 04/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022, Aktivita 2

Mzdové výdavky 04/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022, Aktivita 3

Mzdové výdavky 04/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
3,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022, Aktivita 5

Mzdové výdavky 04/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
3,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022, Aktivita 7

Mzdové výdavky 04/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022, Aktivita 3

Mzdové výdavky 05/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022, Aktivita 6

Mzdové výdavky 05/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022, Aktivita 1

Mzdové výdavky 05/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022, Aktivita 4

Mzdové výdavky 05/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
10,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022, Aktivita 2

Mzdové výdavky 05/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022, Aktivita 5

Mzdové výdavky 05/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022, Aktivita 7

Mzdové výdavky 05/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Paušálna sadzba 01 - 06/2022, Drive4SIFood

Paušálna sadzba 01 - 06/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
22,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vložné na konferenciu (č.r.p. 0H4P64) Jana Štefániková

Vložné na konferenciu (č.r.p. 0H4P64) Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Potravinárska komora Slovenska
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2022
Názov

Vložné na konferenciu (č.r.p. OH7P52) Zeleniaková Lucia

Vložné na konferenciu (č.r.p. 0H7P52) Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2022
Názov

Pracovná cesta č.1020220550 (č.r.p. 0H1P46) Ducsay Ladislav

Cestovné náhrady, Aktivita 1

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovná cesta č. 1020220551 (č.r.p. 0H1P43), Ducsay Ladislav

Cestovné náhrady, Aktivita 1

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovná cesta č. 14553 (č.r.p. 0H1P46), Černý Ivan

Cestovné náhrady, Aktivita 1

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovná cesta č. 14522 (0H1P46), Černý Ivan

Cestovné náhrady, Aktivita 1

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovná cesta č. 14104 (č.r.p. 0H1P46), Černý Ivan

Cestovné náhrady, Aktivita 1

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovná cesta č. 14554 (č.r.p. 0H1P46), Černý Ivan

Cestovné náhrady, Aktivita 1

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovná cesta č. 1020220654 (č.r.p. 0H2P42), Nôžková Jana

Cestovné náhrady, Aktivita 2

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovná cesta č.1020220251 (č.r.p. 0H2P42), Žiarovská Jana

Cestovné náhrady, Aktivita 2

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovná cesta č. 1020220484 (č.r.p. 0H2P42), Nôžková Jana

Cestovné náhrady, Aktivita 2

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovná cesta č. 1411220064 (č.r.p. 0H2P42), Fialková Veronika

Cestovné náhrady, Aktivita 2

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovná cesta č.1411220044 (č.r.p. 0H3P37), Lužicová Renata

Cestovné náhrady, Aktivita 3

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovná cesta č. 1411220079 (č.r.p. 0H4P52), Štefániková Jana

Cestovné náhrady, Aktivita 4

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovná cesta č. 1030220209 (č.r.p. 0H5P62), Giertl Tomáš

Cestovné náhrady, Aktivita 5

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovná cesta č. 1030220197 (č.r.p. 0H5P62), Giertl Tomáš

Cestovné náhrady, Aktivita 5

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovná cesta č. 1030220208 (č.r.p. 0H5P62), Giertl Tomáš

Cestovné náhrady, Aktivita 5

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovná cesta č. 1030220017 (č.r.p. 0H5P62), Bilčík Matúš

Cestovné náhrady, Aktivita 5

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovná cesta č. 1030220091 (č.r.p. 0H5P62), Bilčík Matúš

Cestovné náhrady, Aktivita 5

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracovná cesta č. 1030220092 (č.r.p. 0H5P62), Bilčík Matúš

Cestovné náhrady, Aktivita 5

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vložné na konferenciu (č.r.p. 0H6P45) Šedík Peter

Vložné na konferenciu (č.r.p. 0H6P45) Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Vložné na konferenciu (č.r.p. 0H6P45) Kubicová Ľubica

Vložné na konferenciu (č.r.p. 0H6P45) Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Vložné na konferenciu (č.r.p. 0H4P64) Valková Veronika

Vložné na konferenciu (č.r.p. 0H4P64) Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Potravinárska komora Slovenska
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 7/2019, A1, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 7/2019, A1, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 7-12/2019, Drive4SIFood

Paušálna sadzba 7-12/2019, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
8,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 7/2019, A2, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 7/2019, A2, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 7/2019, A3, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 7/2019, A3, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 7/2019, A4, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 7/2019, A4, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 7/2019, A5, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 7/2019, A5, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 7/2019, A6, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 7/2019, A6, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 8/2019, A1, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 8/2019, A1, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 8/2019, A2, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 8/2019, A2, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 8/2019, A3, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 8/2019, A3, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 8/2019, A4, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 8/2019, A4, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 8/2019, A5, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 8/2019, A5, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 8/2019, A6, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 8/2019, A6, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 9/2019, A1, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 9/2019, A1, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 9/2019, A3, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 9/2019, A3, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 9/2019, A4, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 9/2019, A4, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 9/2019, A5, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 9/2019, A5, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 9/2019, A6, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 9/2019, A6, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10/2019, A1, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 10/2019, A1, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Mzdové výdavky 10/2019, A2, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 10/2019, A2, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10/2019, A3, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 10/2019, A3, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 9/2019, A2, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 9/2019, A2, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10/2019, A4, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 10/2019, A4, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10/2019, A5, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 10/2019, A5, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10/2019, A6, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 10/2019, A6, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11/2019, A1, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 11/2019, A1, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11/2019, A2, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 11/2019, A2, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11/2019, A3, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 11/2019, A3, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11/2019, A4, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 11/2019, A4, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11/2019, A5, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 11/2019, A5, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11/2019, A6, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 11/2019, A6, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 12/2019, A1, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 12/2019, A1, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 12/2019, A2, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 12/2019, A2, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 12/2019, A3, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 12/2019, A3, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 12/2019, A4, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 12/2019, A4, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 12/2019, A5, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 12/2019, A5, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 12/2019, A6, Drive4SIFood

Mzdové výdavky 12/2019, A6, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0RP5H2 - Projektový manažér 2, Malárik

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

0RP5H5 - Projektový manažér 2, Malárik

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

0RP5H1 - Projektový manažér 2, Malárik

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 09/2020, aktivita 9 - FLX

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
9,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 09/2020, aktivita 8 - FLX

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 - A2

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Mzdy 08/2022-A2

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
20,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
15,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 08/2022 - aktivita 9, FLX

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 08/2022 - aktivita 9

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
11,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 08/2022 - aktivita 8

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 08/2022 - aktivita 8, FLX

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
11,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,861 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022 - A3

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
8,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
23,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Mzdy 08/2022

Mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
8,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

ÚD paušál 08/2022 V336 vup

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
14,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

2H8P56 - vložné konferencie

2H8P56 - vložné konferencie

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 3/2022 Aktivita 7

Mzdové výdavky 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 3/2022 Aktivita 1

Mzdové výdavky 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 3/2022 Aktivita 2

Mzdové výdavky 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 3/2022 Aktivita 3

Mzdové výdavky 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 3/2022 Aktivita 4

Mzdové výdavky 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
7,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 3/2022 Aktivita 5

Mzdové výdavky 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
3,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 3/2022 Aktivita 6

Mzdové výdavky 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
6,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022 Aktivita 6

Mzdové výdavky 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
6,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022 Aktivita 3

Mzdové výdavky 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022 Aktivita 1

Mzdové výdavky 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022 Aktivita 2

Mzdové výdavky 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022 Aktivita 4

Mzdové výdavky 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
7,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022 Aktivita 5

Mzdové výdavky 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
3,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022 Aktivita 7

Mzdové výdavky 04/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022 Aktivita 3

Mzdové výdavky 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
3,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022 Aktivita 1

Mzdové výdavky 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022 Aktivita 5

Mzdové výdavky 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
3,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022 Aktivita 2

Mzdové výdavky 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022 Aktivita 7

Mzdové výdavky 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022 Aktivita 4

Mzdové výdavky 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
7,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022 Aktivita 6

Mzdové výdavky 05/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
6,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022 Aktivita 1

Mzdové výdavky 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022 Aktivita 5

Mzdové výdavky 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
3,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022 Aktivita 6

Mzdové výdavky 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
6,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022 Aktivita 2

Mzdové výdavky 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022 Aktivita 3

Mzdové výdavky 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022 Aktivita 4

Mzdové výdavky 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
7,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022 Aktivita 7

Mzdové výdavky 06/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2022 Aktivita 4

Mzdové výdavky 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
7,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2022 Aktivita 2

Mzdové výdavky 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2022 Aktivita 1

Mzdové výdavky 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2022 Aktivita 7

Mzdové výdavky 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
1,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2022 Aktivita 3

Mzdové výdavky 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2022 Aktivita 5

Mzdové výdavky 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
3,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2022 Aktivita 6

Mzdové výdavky 07/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
6,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 08/2022 Aktivita 3

Mzdové výdavky 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
6,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2022
Názov

Mzdové výdavky 08/2022 Aktivita 6

Mzdové výdavky 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
8,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2022
Názov

Mzdové výdavky 08/2022 Aktivita 1

Mzdové výdavky 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
2,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2022
Názov

Mzdové výdavky 08/2022 Aktivita 2

Mzdové výdavky 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2022
Názov

Mzdové výdavky 08/2022 Aktivita 7

Mzdové výdavky 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
5,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2022
Názov

Mzdové výdavky 08/2022 Aktivita 4

Mzdové výdavky 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
9,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2022
Názov

Mzdové výdavky 08/2022 Aktivita 5

Mzdové výdavky 08/2022

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
4,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2022
Názov

Paušálna sadzba 03 - 08/2022 Drive4SIFood

Paušálna sadzba 03 - 08/2022, Drive4SIFood

Vlastník dokladu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Dodávateľ
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Žiadaná suma
29,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 2020/09 FCHPT STU

Mzdy 2020/09

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)

ÚD paušál 11/2020 V336 /N

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
10,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

mzdy 09/2020 aktivita H2

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 aktivita H1

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Mzdy UVLF zamestnanci 09/2020

Mzdy UVLF zamestnanci 09/2020

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
10,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

mzdy 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Mzdy UVLF zamestnanci 10/2020

Mzdy UVLF zamestnanci 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
12,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Osobné výdavky 12/2019

Drive4SIFood_predpis_miezd_12/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
4,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

mzdy 09/2020 - aktivita H5

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 - aktivita H1

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 - aktivita H2

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Osobné výdavky 08/2020

Drive4SIFood_predpis_miezd_08/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Osobné výdavky 07/2020

Drive4SIFood_predpis_miezd_07/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

Osobné výdavky 06/2020

Drive4SIFood_predpis_miezd_06/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
5,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Osobné výdavky 02/2020

Drive4SIFood_predpis_miezd_02/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Osobné výdavky 01/2020

Drive4SIFood_predpis_miezd_01/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
6,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Osobné výdavky 11/2019

Drive4SIFood_predpis_miezd_11/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Osobné výdavky 10/2019

Drive4SIFood_predpis_miezd_10/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Osobné výdavky 09/2019

Drive4SIFood_predpis_miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Osobné výdavky 07/2019

Drive4SIFood_predpis_miezd_07/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Mzdy 2020/11 FCHPT STU

Mzdy 2020/11

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

mzdy 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 - A3

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 - A1

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie) - Malárik - mzda 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 - A2

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
13,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 - A1

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Mzdy 2020/10 FCHPT STUBA

Mzdy 2020/10

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdy 12/2020 FCHPT STU

Mzdy 2020/12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Paušálna sadzba

Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

DELLL P2719HC 27"

Faktúra

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

Mzdové výdavky 11/2020

Mzdové výdavky 11/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
3,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Mzdové výdavky 10/2020

Mzdové výdavky 10/2020

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Žiadaná suma
3,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Paušálna sadzba 7-12/2019

Paušálna sadzba 7-12/2019

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
2,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Microsoft Office Home and Business 2019 SK

Faktúra

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

DELL Vostro 3671 MT

Faktúra

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

Digitálna vrecková váha do 2kg s presnosťou 0,1g

Faktúra

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Pološinová váha Si10E 30/60kg ELICOM 400x500 mm

Faktúra

Vlastník dokladu
TEKMAR SLOVENSKO, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

uctovny doklad McC 12_19

uctovny doklad McC 12_19

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
1,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

uctovny doklad McC 11_19

uctovny doklad McC 11_19

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
2,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2019
Názov

uctovny doklad McC 10_19

uctovny doklad McC 10_19

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
2,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov

uctovny doklad McC 09_19

uctovny doklad McC 09_19

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
2,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2019
Názov

uctovny doklad McC 08_19

uctovny doklad McC 08_19

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
2,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2019
Názov

uctovny doklad McC 07_19

uctovny doklad McC 07_19

Vlastník dokladu
McCarter a.s.
Dodávateľ
McCarter a.s.
Žiadaná suma
2,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2019
Názov

Mzdy UVLF zamestnanci 11/2020

Mzdy UVLF zamestnanci 11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach