Popis projektu

Stručný popis projektu:

Predmetom tohto projektu je príprava nových administratívnych kapacít (ďalej aj „AK“) do riadenia, kontroly a auditu európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj „EŠIF“). Realizácia projektu bude prebiehať formou multilaterálnej spolupráce Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej aj „ÚPPVII“) / Centrálny koordinačný orgán (ďalej aj „CKO“) ako oprávneného žiadateľa s vysokými školami ako s oprávnenými partnermi, a to financovaním voliteľných predmetov, zameraných na odbornú tematiku riadenia politiky súdržnosti z fondov EU, prípravu programového obdobia, štruktúru operačného programu, implementáciu politiky súdržnosti na Slovensku, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, riešenia sťažností, kontroly a auditu EŠIF a iné relevantné témy. ÚPPVII/CKO vyberal svojich partnerov transparentne, na základe hodnotiacich kritérií, ktoré boli vopred zverejnené ako aj všetky potrebné informácie pre partnerov na webovom sídle https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/fondy-eu/partnerske-projekty/projekty-pre-vysoke-skoly/index.html. Odborné profilovanie študentov prostredníctvom voliteľných predmetov bude realizované prostredníctvom tematickej špecializácie študijného programu, ku ktorému vysoká škola priradila voliteľný predmet. Proces vzdelávania je potrebné chápať ako integrálnu súčasť stratégie riadenia AK EŠIF a významný nástroj na plnenie jej cieľov. Z tohto dôvodu je cieľom kreovanie nových a vyškolených AK a ich zapojenie do priamej realizácie EŠIF.

Projekt predstavuje spoluprácu so piatimi vysokými školami ako partnermi žiadateľa. Vzhľadom na vysoký počet prihlásených vysokých škôl, ktoré boli po splnení hodnotiacich kritérií stanovených ÚPPVII zapojené do aktivít prípravy AK EŠIF, bude v nadväznosti na tento projekt predkladať ďalší projekt na prípravu AK EŠIF, kde budú partnermi CKO ostatné vysoké školy, ktoré splnili stanovené kritériá. Medzi partnermi a ÚPPVII sú uzatvorené zmluvy o partnerstve. Ide o druhú žiadosť o NFP, ktorá je predložená v rámci tohto vyzvania.

Zapojení partneri v predkladanej žiadosti o NFP:

Fakulta prírodných vied

Fakulta sociálnych vied

Právnická fakulta

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Právnicka fakulta

Fakulta verejnej správy

 

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Partneri
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2017 - 01.12.2018
Celková suma
249,955 €
Vlastné zdroje
12,029 €
Vyčerpané z projektu
101,984 €
Nezrovnalosti
1,812 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Právo a fondy EÚ a Kompetentnosti admin…
Typ
E. Príprava nových …
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Príprava kapacít pre EŠIF
Typ
E. Príprava nových …
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Informatizácia a elektronizácia správy …
Typ
E. Príprava nových …
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
01.10.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Koordinácia a realizácia projektu Prípr…
Typ
E. Príprava nových …
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Realizácia predmetu s názvom „EŠIF v te…
Typ
E. Príprava nových …
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Príprava a realizácia povinne voliteľné…
Typ
E. Príprava nových …
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet pripravených AK pre riadenie, kontrolu a audit EŠIF
Hodnota
339,0 (počet)
Cieľ
293,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Obedy

Stravovanie prednáška Mojmírovce 2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a.s.
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2018
Názov

DoVP Na úrazové poistenie

ESIF_Sumarizacny_harok_mzdy_dohody_november_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

DoVP Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

ESIF_Sumarizacny_harok_mzdy_dohody_november_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

DoVP Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

ESIF_Sumarizacny_harok_mzdy_dohody_november_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

DoVP Na starobné poistenie

ESIF_Sumarizacny_harok_mzdy_dohody_november_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

DoVP Garančné poistenie

ESIF_Sumarizacny_harok_mzdy_dohody_november_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

DoVP Na invalidné poistenie

ESIF_Sumarizacny_harok_mzdy_dohody_november_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

DoVP Na poistenie do rezervného fondu solidarity

ESIF_Sumarizacny_harok_mzdy_dohody_november_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

Preprava - exkurizia

Preprava prednáška Mojmírovce 2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2018
Názov

Preprava exkurzia

Preprava exkurzia Levoča 2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2018
Názov

Polpenzia

Ubytovanie, stravovanie exkurzia Levoča 2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2018
Názov

Mestská daň

Ubytovanie, stravovanie exkurzia Levoča 2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2018
Názov

Ubytovanie

Ubytovanie, stravovanie exkurzia Levoča 2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2018
Názov

Počítač s príslušenstvom

KASON s.r.o. - Počítač s príslušenstvom

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2018
Názov

Tonery

PERGAMON , spol. s.r.o.- tonery

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2018
Názov

Tlač publikácie Projektový manažment EŠIF

EQULIBRIA, s.r.o. Tlač publikácie

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
EQUILIBRIA, s.r.o.
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2018
Názov

DoVP Na poistenie do rezervného fondu solidarity

ESIF_Sumarizcny_harok_dohody_marec_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

DoVP Garančné poistenie

ESIF_Sumarizcny_harok_dohody_marec_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

DoVP Na invalidné poistenie

ESIF_Sumarizcny_harok_dohody_marec_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

DoVP Na úrazové poistenie

ESIF_Sumarizcny_harok_dohody_marec_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

DoVP Na starobné poistenie

ESIF_Sumarizcny_harok_dohody_marec_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

DoVP Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

ESIF_Sumarizcny_harok_dohody_marec_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

DoVP Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

ESIF_Sumarizcny_harok_dohody_marec_2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
2,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2018
Názov

Roll Up

Pixel Print, s.r.o. - Roll up

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2018
Názov

Toner

REVIS-SERVIS, s.r.o. - Toner

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2018
Názov

Kopírovací papier

TSV papier Tibor Varga

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2018
Názov

Preprava exkurzia

Preprava prednáška Mojmírovce 2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2017
Názov

DoVP Na poistenie do rezervného fondu solidarity

ESIF_sum_harok_dohody_2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

DoVP Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

ESIF_sum_harok_dohody_2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

DoPV Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

ESIF_sum_harok_dohody_2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

DoVP Na starobné poistenie

ESIF_sum_harok_dohody_2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

DoVP Na invalidné poistenie

ESIF_sum_harok_dohody_2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

DoVP Garančné poistenie

ESIF_sum_harok_dohody_2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

DoVP Na úrazové poistenie

ESIF_sum_harok_dohody_2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

Obedy

Stravovanie prednáška Mojmírovce 2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a.s.
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2017
Názov

Preprava exkurzia EŠIF

Preprava exkurzia Levoča 2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2017
Názov

Mestká daň

Ubytovanie, stravovanie exkurzia Levoča 2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2017
Názov

Stravovanie polopenzia

Ubytovanie, stravovanie exkurzia Levoča 2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2017
Názov

Ubytovanie exkurzia

Ubytovanie, stravovanie exkurzia Levoča 2017

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2017
Názov

HP Envy x360 convert 15-cp0000nc

Faktúra Tecton a.s. - notebooky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
797 €
Schválené na preplatenie
797 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

ASUS Zenbook FlipUX360UAK-DQ456T

Faktúra Tecton a.s. - notebooky

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,809 €
Schválené na preplatenie
7,809 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

Cestovné náhrady PF UK

cestovné náhrady 10/2017

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konferenčný poplatok Olomouc

Faktúra konferenčný poplatok Olomouc 3

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Palackého v Olomouci
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2017
Názov

konferenčný poplatok Ralbovská Sopúchová

Účastnícky poplatok

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

Učebnica práva obj. 2

Faktúra KO & KA spol s.r.o. 2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2018
Názov

konferenčný poplatok Olomouc

Faktúra konferenčný poplatok Olomouc 1

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Palackého v Olomouci
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2017
Názov

Učebnica práva

Faktúra KO & KA spol s.r.o. 1

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2018
Názov

učebnica informatizácia

Faktúra KO & KA spol s.r.o. 1

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2018
Názov

cestovné náhrady - TPC

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - TPC

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

konferenčný poplatok

Faktúra konferenčný poplatok Danko Olomouc

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Palackého v Olomouci
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2018
Názov

Konferenčný poplatok Olomouc

Faktúra konferenčný poplatok Olomouc 2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Palackého v Olomouci
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2017
Názov

Toner HP CE413

Faktúra Juriga s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

Toner HP CE410

Faktúra Juriga s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

Toner HP CE411

Faktúra Juriga s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

Toner HP CE421

Faktúra Juriga s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

Toner HP CB542A

Faktúra Juriga s.r.o.

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
21.11.2017
Názov

Lenovo IdeaPad 720s

Faktúra Tecton a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
853 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

lenovo ideacentre 520-24ikl

Faktúra Tecton a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
764 €
Schválené na preplatenie
764 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

ASUS zenbook Flip

Faktúra Tecton a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
804 €
Schválené na preplatenie
804 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Zahraničné pracovné cesty

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok) - ZPC

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
-
Názov

Konferenčný poplatok Peter Horváth

Faktúra konferenčné poplatky Brno

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Mendelova univerzita v Brně
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2018
Názov

642 015 náhrady príjmu

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017 - december 2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017 - december 2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
1,544 €
Realizácia
-
Názov

625 006 Na garančné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017 - december 2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017 - december 2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
293 €
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017 - december 2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
882 €
Schválené na preplatenie
882 €
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017 - december 2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,552 €
Schválené na preplatenie
4,552 €
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017 - december 2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
928 €
Realizácia
-
Názov

612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017 - december 2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
770 €
Schválené na preplatenie
770 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017 - december 2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,022 €
Schválené na preplatenie
32,022 €
Realizácia
-
Názov

612 001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017 - december 2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,094 €
Schválené na preplatenie
2,094 €
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017 - december 2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,298 €
Schválené na preplatenie
2,295 €
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017 - december 2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
454 €
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017 - december 2018

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 006 Na garančné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

614 Odmeny vyplácané z prostriedkov technickej pomoci

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 08/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 08/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 08/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 08/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 08/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 08/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 08/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 08/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 08/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
399 €
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
499 €
Realizácia
-
Názov

612 001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,034 €
Schválené na preplatenie
10,034 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17,726 €
Schválené na preplatenie
17,726 €
Realizácia
-
Názov

612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
773 €
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,354 €
Schválené na preplatenie
2,354 €
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,995 €
Schválené na preplatenie
3,995 €
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
592 €
Schválené na preplatenie
592 €
Realizácia
-
Názov

625 006 Na garančné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 006 Na garančné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 06/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 06/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 06/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 06/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 06/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 06/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 06/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,829 €
Schválené na preplatenie
1,829 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 06/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,611 €
Schválené na preplatenie
5,611 €
Realizácia
-
Názov

612 002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 06/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 06/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 06/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2017 - 12/2018 - účtovný doklad č. 06/2017 - 12/2018

Vlastník dokladu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vysoká škola
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 006 Na garančné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

TPC stravné

Sumarizačný hárok cestovné náhrady 2017-2018

Vlastník dokladu
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Suma celkom
1,812 €
Vrátená suma
1,812 €
Suma na vymáhanie
1,812 €
Typ
Netransparentnosť a…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO
00397768
Názov
Mendelova univerzita v Brně
IČO
62156489
Názov
Univerzita Palackého v Olomouci
IČO
61989592
Názov
Top Soft BSB, s.r.o.
IČO
36301001
Názov
EQUILIBRIA, s.r.o.
IČO
36582051
Názov
KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, s.r.o.
IČO
34104780
Názov
PERGAMON, s.r.o. Bratislava
IČO
31327681
Názov
Tibor Varga TSV PAPIER
IČO
32627211
Názov
DATALAN, a.s.
IČO
35810734
Názov
CLEAN TONERY, s.r.o.
IČO
35891866
Názov
Pixel Print, s.r.o.
IČO
50557050
Názov
JURIGA spol. s r. o.
IČO
31344194
Názov
Eurobooks s.r.o.
IČO
36657701
Názov
KASON, s.r.o.
IČO
51662787
Názov
REVIS-SERVIS spol. s r.o.
IČO
36657719
Názov
NITRANS MG, s.r.o.
IČO
43893376
Názov
COMPOSTELA s. r. o.
IČO
47755661
Názov
ROBEN - TRANS, s.r.o.
IČO
45713154
Názov
Tecton, a.s.
IČO
00685089
Názov
IKARO s.r.o.
IČO
31656544
Názov
VIMO s.r.o.
IČO
47220392
Názov
Ladislav Méry Ing. - HEURÉKA
IČO
11703776
Názov
KO & KA spol. s r.o.
IČO
31355412
Názov
HESO-COM s.r.o.
IČO
34111522
Názov
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
IČO
50349287
Názov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
IČO
00157716
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.