Popis projektu


Základným cieľom predkladaného projektu je  zabezpečenie výkonu monitorovania povrchových a podzemných vôd Slovenska v súlade so schváleným Programom monitorovania vôd Slovenska na rok 2015 a Rámcovým programom monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016-2021 v súlade s požiadavkami vodného plánovania a pre plnenie požiadaviek medzinárodných predpisov.
Žiadateľ bude zabezpečovať odbery vzoriek, terénne merania a prieskumy, spracovanie vzoriek, analytické práce a prvotné vyhodnotenie výsledkov. Konkrétne pôjde o monitorovanie povrchových vôd, podzemných vôd v zraniteľných oblastiach a monitorovanie chránených území (referenčné lokality). Získavať sa budú terénne abiotické informácie, stanovovať sa budú fyzikálno-chemické, chemické, mikrobiologické, hydrobiologické, rádiochemické a hydromorfologické ukazovatele, resp. prvky kvality. Všetky práce budú vykonávané v systéme akreditovaného a certifikovaného manažérstva kvality. Jednotlivé činnosti budú prepojené so spolupracujúcimi organizáciami podľa Rámcového programu monitorovania vôd Slovenska na obdobie 2016-2021.
Súčasťou projektu bude aj obnova prístrojov a zariadení pre terénne prieskumy a analytické práce a to z dôvodu novej legislatívy v oblasti znečistenia vôd. Konkrétne pôjde najmä o najnovšiu analytickú techniku na stanovovanie ultra-nízkych koncentrácií znečisťujúcich látok v podzemných a povrchových vodách. V rámci projektu sa budú aplikovať aj nové a inovatívne postupy monitorovania (napr. pasívne vzorkovanie). Na projekte budú pracovať spôsobilí, školení a odborne erudovaní interní pracovníci VÚVH. Niektoré špeciálne činnosti (napr. ichtyologické prieskumy, analýzy dioxínov) budú zabezpečené externe. Výsledky budú tvoriť informačnú základňu pre prípravu ďalšieho plánovacieho cyklu v oblasti vodného plánovania.
 

Viac
Subjekt
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2015 - 01.12.2020
Celková suma
21,574,827 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
14,109,017 €
Nezrovnalosti
121 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2015
Skutočný začiatok
01.07.2015
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Sledovanie a hodnotenie kvality, stavu …
Typ
A.Monitorovanie a h…
Plánovaný začiatok
01.07.2015
Skutočný začiatok
01.07.2015
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Sledovanie a hodnotenie kvality, stavu …
Typ
A.Monitorovanie a h…
Plánovaný začiatok
01.07.2015
Skutočný začiatok
01.07.2015
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet analýz povrchových vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet analýz podzemných vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených objektov monitorovacej siete povrchových vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených objektov monitorovacej siete podzemných vôd
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet analyzovaných vzoriek povrchových vôd
Hodnota
675930,0 (počet)
Cieľ
271179,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet analyzovaných vzoriek podzemných vôd
Hodnota
39958,0 (počet)
Cieľ
105830,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových vôd
Hodnota
647,0 (počet)
Cieľ
1510,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet vyhodnotených vodných útvarov podzemných vôd
Hodnota
49,0 (počet)
Cieľ
49,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet monitorovaných vodných útvarov povrchových vôd
Hodnota
1072,0 (počet)
Cieľ
607,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet monitorovaných vodných útvarov podzemných vôd
Hodnota
49,0 (počet)
Cieľ
49,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.02.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
07.09.2015
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
633 €
Schválené na preplatenie
633 €
Realizácia
21.08.2015
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
2,839 €
Schválené na preplatenie
2,777 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
499 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
21,280 €
Schválené na preplatenie
21,159 €
Realizácia
07.08.2015
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
32,612 €
Schválené na preplatenie
32,612 €
Realizácia
08.01.2016
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
8,002 €
Schválené na preplatenie
7,977 €
Realizácia
08.01.2016
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
227,911 €
Schválené na preplatenie
227,911 €
Realizácia
08.01.2016
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
2,891 €
Schválené na preplatenie
2,891 €
Realizácia
14.01.2016
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
8,808 €
Schválené na preplatenie
8,808 €
Realizácia
14.01.2016
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
14.01.2016
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
8,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2016
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
3,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2016
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2016
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
8,366 €
Schválené na preplatenie
8,366 €
Realizácia
02.08.2016
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
3,544 €
Schválené na preplatenie
3,544 €
Realizácia
02.08.2016
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
823 €
Realizácia
02.08.2016
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
303,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
3,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2016
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
43,410 €
Schválené na preplatenie
43,410 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
303,738 €
Schválené na preplatenie
303,738 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
3,312 €
Schválené na preplatenie
3,312 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
12,373 €
Schválené na preplatenie
12,373 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
5,097 €
Schválené na preplatenie
5,093 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
307,556 €
Schválené na preplatenie
307,239 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
42,201 €
Schválené na preplatenie
42,096 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
3,608 €
Schválené na preplatenie
3,608 €
Realizácia
09.01.2017
Názov

Faktura č. 1701105984

Faktúra

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,260 €
Schválené na preplatenie
34,260 €
Realizácia
18.08.2017
Názov

Bežné výdavky faktúry č. 21709007

Faktúra

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
46,728 €
Schválené na preplatenie
46,728 €
Realizácia
17.10.2017
Názov

Kapitálové výdavky faktúry č. 21709007

Faktúra

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
304,200 €
Schválené na preplatenie
304,200 €
Realizácia
17.10.2017
Názov

Kapitálové výdavky faktúry č. 21709007

Faktúra

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
304,200 €
Schválené na preplatenie
304,200 €
Realizácia
-
Názov

Bežné výdavky faktúry č. 21709007

Faktúra

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
46,728 €
Schválené na preplatenie
46,728 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 12171192 - aktivita 1

Faktúra

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,703 €
Schválené na preplatenie
1,703 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Faktúra č. 12171192 - aktivita 2

Faktúra

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,646 €
Schválené na preplatenie
48,646 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

Faktúra č. 21710062

Faktúra

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
87,720 €
Schválené na preplatenie
87,720 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 21710062

Faktúra

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
87,720 €
Schválené na preplatenie
87,720 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

Faktúra č. 21710067

Faktúra

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
217,200 €
Schválené na preplatenie
217,200 €
Realizácia
15.11.2017
Názov

Faktúra č. 21710067

Faktúra

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
217,200 €
Schválené na preplatenie
217,200 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
2,052 €
Schválené na preplatenie
2,052 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
1,796 €
Schválené na preplatenie
1,796 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
604 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
229,114 €
Schválené na preplatenie
229,114 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
2,710 €
Schválené na preplatenie
2,710 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Mzdové výdavky

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
32,682 €
Schválené na preplatenie
32,682 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Faktúra č. 21711026

Faktúra č. 21711026

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
1,173,000 €
Schválené na preplatenie
1,173,000 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

Faktúra č. 21711026

Faktúra č. 21711026

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
1,173,000 €
Schválené na preplatenie
1,173,000 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 21711027

Faktúra č. 21711027

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
91,560 €
Schválené na preplatenie
91,560 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 21711027

Faktúra č. 21711027

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
8,160 €
Schválené na preplatenie
8,160 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 21711027

Faktúra č. 21711027

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
91,560 €
Schválené na preplatenie
91,560 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Faktúra č. 21711027

Faktúra č. 21711027

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
8,160 €
Schválené na preplatenie
8,160 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Kapitálové výdavky, aktivita 1 - faktúra č. 21711030

Faktúra č. 21711030

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
82,080 €
Schválené na preplatenie
82,080 €
Realizácia
-
Názov

Kapitálové výdavky, aktivita 2 - faktúra 21711030

Faktúra č. 21711030

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
359,400 €
Schválené na preplatenie
359,400 €
Realizácia
-
Názov

Bežné výdavky - Faktúra č. 21711030

Faktúra č. 21711030

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

Kapitálové výdavky, aktivita 2 - faktúra 21711030

Faktúra č. 21711030

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
359,400 €
Schválené na preplatenie
359,400 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Bežné výdavky - Faktúra č. 21711030

Faktúra č. 21711030

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Kapitálové výdavky, aktivita 1 - faktúra č. 21711030

Faktúra č. 21711030

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
82,080 €
Schválené na preplatenie
82,080 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Faktúra č. 21711036 - aktivita 1

Faktúra č. 21711036

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
39,000 €
Schválené na preplatenie
39,000 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 21711036 - aktivita 2

Faktúra č. 21711036

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
134,400 €
Schválené na preplatenie
134,400 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 21711036 - aktivita 2

Faktúra č. 21711036

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
134,400 €
Schválené na preplatenie
134,400 €
Realizácia
24.01.2018
Názov

Faktúra č. 21711036 - aktivita 1

Faktúra č. 21711036

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
39,000 €
Schválené na preplatenie
39,000 €
Realizácia
24.01.2018
Názov

Faktúra č. 21711032 - aktivita 2

Faktúra č. 21711032

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
354,840 €
Schválené na preplatenie
354,840 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 21711032 - aktivita 2

Faktúra č. 21711032

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
354,840 €
Schválené na preplatenie
354,840 €
Realizácia
24.01.2018
Názov

Faktúra č. 21712002 - aktivita 2

Faktúra č. 21712002

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
2,326,440 €
Schválené na preplatenie
2,326,440 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 21712002 - aktivita 2

Faktúra č. 21712002

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
2,326,440 €
Schválené na preplatenie
2,326,440 €
Realizácia
24.01.2018
Názov

Faktúra č. 21712001 - aktivita 2

Faktúra č. 21712001

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
190,200 €
Schválené na preplatenie
190,200 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 21712001 - aktivita 2

Faktúra č. 21712001

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
190,200 €
Schválené na preplatenie
190,200 €
Realizácia
24.01.2018
Názov

Faktúra č. 21711035 - aktivita 2

Faktúra č. 21711035

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
486,360 €
Schválené na preplatenie
486,360 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 21711035 - aktivita 2

Faktúra č. 21711035

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
486,360 €
Schválené na preplatenie
486,360 €
Realizácia
24.01.2018
Názov

Faktúra č. 21711031 - aktivita 2

Faktúra č. 21711031

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
13,980 €
Schválené na preplatenie
13,980 €
Realizácia
24.01.2018
Názov

Faktúra č. 21711031 - aktivita 2

Faktúra č. 21711031

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
13,980 €
Schválené na preplatenie
13,980 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 21712044 - aktivita 2

Faktúra č. 21712044

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
120,240 €
Schválené na preplatenie
120,240 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

Faktúra č. 21712044 - aktivita 2

Faktúra č. 21712044

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
120,240 €
Schválené na preplatenie
120,240 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 21712043 - aktivita 2

Faktúra č. 21712043

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
1,856,400 €
Schválené na preplatenie
1,856,400 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

Faktúra č. 21712043 - aktivita 2

Faktúra č. 21712043

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
1,856,400 €
Schválené na preplatenie
1,856,400 €
Realizácia
-
Názov

veľkoformátová tlačiareň Canon imagePROGRAF iPF840

Faktúra č. 904100434

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,136 €
Schválené na preplatenie
2,136 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Cestovné náhrady - zahraničné služobné cesty

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
331 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - aktivita 1

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
5,326 €
Schválené na preplatenie
5,326 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - aktivita 2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
4,575 €
Schválené na preplatenie
4,575 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 1

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
15,787 €
Schválené na preplatenie
15,787 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 2

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
96,042 €
Schválené na preplatenie
96,042 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - podporná aktivita

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
1,308 €
Schválené na preplatenie
1,308 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - aktivita 1

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
6,328 €
Schválené na preplatenie
6,328 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - aktivita 2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
5,194 €
Schválené na preplatenie
5,194 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - zahraničné SC - aktivita 2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 1

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
21,984 €
Schválené na preplatenie
21,984 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 2

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
145,568 €
Schválené na preplatenie
145,568 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - podporná aktivita

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
4,123 €
Schválené na preplatenie
4,123 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 21805020 - aktivita 1

Faktúra č. 21805020

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
401,400 €
Schválené na preplatenie
401,400 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 21805020 - aktivita 1

Faktúra č. 21805020

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
401,400 €
Schválené na preplatenie
401,400 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Cestovné náhrady - tuzemské - aktivita 1

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
6,693 €
Schválené na preplatenie
6,693 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - tuzemské - aktivita 2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
1,876 €
Schválené na preplatenie
1,876 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - zahraničné - aktivita 2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
341 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 1

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
23,804 €
Schválené na preplatenie
23,804 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 2

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
157,665 €
Schválené na preplatenie
157,619 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - podporná aktivita

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
4,416 €
Schválené na preplatenie
4,416 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 21807054 - aktivita 2

Faktúra č. 21807054

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
119,760 €
Schválené na preplatenie
119,760 €
Realizácia
30.07.2018
Názov

Faktúra č. 21807054 - aktivita 2

Faktúra č. 21807054

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
119,760 €
Schválené na preplatenie
119,760 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 060818

Faktúra č. 060818

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Environmental Institute, s.r.o.
Žiadaná suma
256,120 €
Schválené na preplatenie
256,120 €
Realizácia
24.08.2018
Názov

Faktúra č. 060818

Faktúra č. 060818

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Environmental Institute, s.r.o.
Žiadaná suma
256,120 €
Schválené na preplatenie
256,120 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - tuzemské - aktivita 1

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
3,038 €
Schválené na preplatenie
3,038 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - tuzemské - aktivita 2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
1,309 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - zahraničné - aktivita 2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
388 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - podporná aktivita

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
4,376 €
Schválené na preplatenie
4,376 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 1

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
24,329 €
Schválené na preplatenie
24,329 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 2

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
188,051 €
Schválené na preplatenie
188,051 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 1821446

Faktúra č. 1821446

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,048 €
Schválené na preplatenie
60,048 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 1821446

Faktúra č. 1821446

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,048 €
Schválené na preplatenie
60,048 €
Realizácia
18.09.2018
Názov

Faktúra č. FV2018262

Faktúra č. FV2018262

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,888 €
Schválené na preplatenie
30,888 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. FV2018262

Faktúra č. FV2018262

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,888 €
Schválené na preplatenie
30,888 €
Realizácia
15.10.2018
Názov

Cestovné náhrady - aktivita 1

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
6,411 €
Schválené na preplatenie
6,411 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - aktivita 2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
4,491 €
Schválené na preplatenie
4,491 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - zahraničné SC

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 1

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
22,534 €
Schválené na preplatenie
22,534 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 2

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
191,561 €
Schválené na preplatenie
191,561 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - podporná aktivita

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
4,727 €
Schválené na preplatenie
4,727 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. F-20180273

Faktúra č. F-20180273

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
10,689 €
Schválené na preplatenie
10,689 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Faktúra č. F-20180273

Faktúra č. F-20180273

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
10,689 €
Schválené na preplatenie
10,689 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 3714232018

Faktúra č. 3714232018

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,448 €
Schválené na preplatenie
1,448 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Faktúra č. 3714232018

Faktúra č. 3714232018

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,052 €
Schválené na preplatenie
12,052 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Faktúra č. 3714232018

Faktúra č. 3714232018

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,448 €
Schválené na preplatenie
1,448 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 3714232018

Faktúra č. 3714232018

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,052 €
Schválené na preplatenie
12,052 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.:F-20180297

Faktúra č.:F-20180297

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
92,999 €
Schválené na preplatenie
92,999 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.:F-20180297

Faktúra č.:F-20180297

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
92,999 €
Schválené na preplatenie
92,999 €
Realizácia
02.11.2018
Názov

Faktúra č.1821533

Faktúra č. 1821533

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,600 €
Schválené na preplatenie
15,600 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.1821533

Faktúra č. 1821533

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,600 €
Schválené na preplatenie
15,600 €
Realizácia
02.11.2018
Názov

Faktúra č. 051118

Faktúra č. 051118

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
475,652 €
Schválené na preplatenie
475,652 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 051118

Faktúra č. 051118

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
475,652 €
Schválené na preplatenie
475,652 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 1

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
14,970 €
Schválené na preplatenie
14,970 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 2

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
109,225 €
Schválené na preplatenie
109,224 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - podporná aktivita

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
2,505 €
Schválené na preplatenie
2,505 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - aktivita 1

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
3,201 €
Schválené na preplatenie
3,201 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - aktivita 2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
1,840 €
Schválené na preplatenie
1,840 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - zahraničné SC

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
212 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 10180646

Faktúra č. 10180646

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,784 €
Schválené na preplatenie
1,784 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

Faktúra č. 10180646

Faktúra č. 10180646

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
892 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

Faktúra č. 4818

Faktúra č. 4818

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,000 €
Schválené na preplatenie
39,000 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Faktúra č. 4818

Faktúra č. 4818

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,000 €
Schválené na preplatenie
39,000 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - TSC - aktivita 1

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
8,722 €
Schválené na preplatenie
8,722 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - TSC - aktivita 2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
3,863 €
Schválené na preplatenie
3,863 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - ZSC - aktivita 2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 1

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
25,601 €
Schválené na preplatenie
25,601 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 2

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
179,371 €
Schválené na preplatenie
179,361 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - podporná aktivita

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
3,992 €
Schválené na preplatenie
3,992 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 2

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
5,301 €
Schválené na preplatenie
4,952 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 1

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
812 €
Schválené na preplatenie
812 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - podporná aktivita

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - aktivita 1

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
254 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - aktivita 2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
550 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - zahraničné - aktivita 2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 1

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
15,491 €
Schválené na preplatenie
15,491 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 2

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
109,272 €
Schválené na preplatenie
108,813 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - podporná aktivita

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
2,696 €
Schválené na preplatenie
2,696 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 1195118297

Faktúra č. 1195118297

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,536 €
Schválené na preplatenie
28,536 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 1195118297

Faktúra č. 1195118297

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,536 €
Schválené na preplatenie
28,536 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Faktúra č. 9201900347

Faktúra č. 9201900347

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,767 €
Schválené na preplatenie
37,767 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 9201900347

Faktúra č. 9201900347

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,767 €
Schválené na preplatenie
37,767 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Faktúra č. 9201900346

Faktúra č. 9201900346

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,767 €
Schválené na preplatenie
37,767 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 9201900346

Faktúra č. 9201900346

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,767 €
Schválené na preplatenie
37,767 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Faktúra č. 9201900345

Faktúra č. 9201900345

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,767 €
Schválené na preplatenie
37,767 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 9201900345

Faktúra č. 9201900345

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,767 €
Schválené na preplatenie
37,767 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Faktúra č. 180619/076

Faktúra č. 180619/076

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2019
Názov

Faktúra č. 180619/076

Faktúra č. 180619/076

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
Žiadaná suma
72,084 €
Schválené na preplatenie
72,084 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 180619/076

Faktúra č. 180619/076

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
Žiadaná suma
72,084 €
Schválené na preplatenie
72,084 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Cestovné náhrady - aktivita 2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
4,838 €
Schválené na preplatenie
4,825 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - aktivita 1

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
4,674 €
Schválené na preplatenie
4,674 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - zahraničné aktivita 2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 1

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
27,950 €
Schválené na preplatenie
27,950 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - podporná aktivita

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
4,305 €
Schválené na preplatenie
4,305 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 2

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
208,906 €
Schválené na preplatenie
208,906 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 1195135384

Faktúra č. 1195135384

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,872 €
Schválené na preplatenie
33,872 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Faktúra č. 1195135384

Faktúra č. 1195135384

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,872 €
Schválené na preplatenie
33,872 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 160819

Faktúra č. 160819

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380,961 €
Schválené na preplatenie
380,961 €
Realizácia
27.09.2019
Názov

Faktúra č. 160819

Faktúra č. 160819

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384,619 €
Schválené na preplatenie
380,961 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 160819

Faktúra č. 160819

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,659 €
Schválené na preplatenie
3,659 €
Realizácia
27.09.2019
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 1

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
24,091 €
Schválené na preplatenie
24,091 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - podporná aktivita

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
4,431 €
Schválené na preplatenie
4,431 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 2

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
208,981 €
Schválené na preplatenie
208,981 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - zahraničné aktivita 2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
444 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - aktivita 1

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
5,695 €
Schválené na preplatenie
5,695 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - aktivita 2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
8,560 €
Schválené na preplatenie
8,560 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 071119

Faktúra č. 071119

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282,171 €
Schválené na preplatenie
282,171 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 071119

Faktúra č. 071119

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282,171 €
Schválené na preplatenie
282,171 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Faktúra č. 194400085

Faktúra č. 194400085

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,013 €
Schválené na preplatenie
1,013 €
Realizácia
03.07.2019
Názov

Faktúra č. 192131

Faktúra č. 192131

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,128 €
Schválené na preplatenie
7,128 €
Realizácia
06.11.2019
Názov

Faktúra č. 0718682

Faktúra č. 0718682

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,156 €
Schválené na preplatenie
3,156 €
Realizácia
06.11.2019
Názov

Faktúra č. 21911017

Faktúra č. 21911017

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
28,440 €
Schválené na preplatenie
28,440 €
Realizácia
21.11.2019
Názov

Faktúra č. 21911017

Faktúra č. 21911017

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
28,440 €
Schválené na preplatenie
28,440 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 1195160511

Faktúra č. 1195160511

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,704 €
Schválené na preplatenie
16,704 €
Realizácia
24.01.2020
Názov

Faktúra č. 1195160511

Faktúra č. 1195160511

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,704 €
Schválené na preplatenie
16,704 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 21911020

Faktúra č. 21911020

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Lomtec.com a.s.
Žiadaná suma
2,844 €
Schválené na preplatenie
2,844 €
Realizácia
03.12.2019
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 1

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
25,365 €
Schválené na preplatenie
25,365 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - podporná aktivita

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
4,227 €
Schválené na preplatenie
4,227 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 2

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
206,803 €
Schválené na preplatenie
206,801 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - zahraničné aktivita 2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
318 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - aktivita 2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
4,734 €
Schválené na preplatenie
4,734 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - aktivita 1

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
6,520 €
Schválené na preplatenie
6,520 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - aktivita 2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
725 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - zahraničné aktivita 2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
184 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - aktivita 1

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
2,264 €
Schválené na preplatenie
2,264 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - podporná aktivita

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
2,793 €
Schválené na preplatenie
2,793 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 1

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
12,873 €
Schválené na preplatenie
12,873 €
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 2

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
116,491 €
Schválené na preplatenie
116,491 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 223178633

Faktúra č. 223178633

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

Faktúra č. 223178633

Faktúra č. 223178633

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 2

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
124,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - podporná aktivita

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
2,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 1

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
11,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - aktivita 2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - zahraničné aktivita 2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.2261714531

Faktúra č. 2261714531

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.2261714531

Faktúra č. 2261714531

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 1

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
6,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - podporná aktivita

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
2,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - aktivita 2

Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
63,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - zahraničné aktivita 2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - aktivita 1

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
1,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náhrady - aktivita 2

Cestovné náhrady

Vlastník dokladu
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dodávateľ
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Suma celkom
121 €
Vrátená suma
121 €
Suma na vymáhanie
121 €
Typ
Výrobok, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
411 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné prípady nezrovn…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Slovenská agentúra životného prostredia

Suma celkom
0 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
0 €
Typ
Kontrola, audit, pr…
Stav
Nehospodárne vymáha…
Subjekt

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Suma celkom
8 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
8 €
Typ
Chyby vo výpočte Nesprávne doklady
Stav
Nehospodárne vymáha…
Názov IČO
Názov
YACHTER.sk, s.r.o.
IČO
35972564
Názov
TEMPEST a.s.
IČO
31326650
Názov
Lomtec.com a.s.
IČO
35795174
Názov
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
IČO
31354882
Názov
K - TEST, s.r.o.
IČO
31733671
Názov
ProScience Tech s. r. o.
IČO
45868212
Názov
AUTOPOLIS, s. r. o.
IČO
35728311
Názov
Ekotechnika spol. s r.o.
IČO
25147501
Názov
Xepap, spol. s r.o.
IČO
31628605
Názov
Xepap, spol. s r.o.
IČO
31628605
Názov
WTW, meracia a analytická technika, s.r.o.
IČO
36035904
Názov
Národná zoologická záhrada Bojnice
IČO
00358011
Názov
CBC Slovakia s.r.o.
IČO
44773293
Názov
Environmental Institute, s.r.o.
IČO
36017680
Názov
Výskumný ústav vodného hospodárstva
IČO
00156850
Názov
STOMAPRIM s.r.o.
IČO
48328715
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.