Popis projektu

Cieľom projektu "MTZ AK SO SAŽP a publicita v rámci OP KŽP" je zabezpečenie efektívnej implementácie operačného programu prostredníctvom erudovaných ľudských zdrojov s dostatočným materiálno-technickým, prevádzkovým zabezpečením. Dostatočné materiálno-technické, prevádzkové zabezpečenie vytvoria podmienky pre kvalitné vykonávanie činností administratívnych kapacít v súlade a v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom. S výkonom vyššie uvedených úloh súvisia aj oprávnené aktivity v rámci OP KŽP ako aj oprávnené aktivity v rámci ukončovania OP ŽP.Cieľom projektu je aj zabezpečenie dostatočnej informovanosti verejnosti o Operačnom programe Kvalita životného prostredia a zvyšovanie informovanosti o úlohe EÚ a možnostiach podpory poskytovanej z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len "EŠIF"). Realizácia aktivít projektu umožní prístup potenciálnym žiadateľom nenávratného finančného príspevku (ďalej len "NFP"), žiadateľom NFP, prijímateľom NFP, ako aj odbornej a širokej verejnosti k informáciám, zabezpečí transparentnosť poskytovania takýchto informácií a napomôže samotnej implementácii cieľov operačného programu.

Slovenská agentúra životného prostredia čestne vyhlasuje, že ako žiadateľ o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia pre projekt s názvom „MTZ AK SO SAŽP a publicita v rámci OP KŽP“ si nebude uplatňovať právo na odpočítanie dane v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a nebude si nárokovať vrátenie DPH.

Viac
Subjekt
Slovenská agentúra životného prostredia
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Prešovský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.12.2018
Celková suma
145,445 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
145,445 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Informačno - komunikačné aktivity VRR
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.05.2018
Skutočný koniec
31.05.2018
Názov
Informačno - komunikačné aktivity MRR
Typ
A. Informačné a kom…
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.05.2018
Skutočný koniec
31.05.2018
Názov
Externé služby VRR
Typ
D. Externé služby n…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Materiálno-technické zabezpečenie imple…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Prevádzková podpora implementácie OP VRR
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Externé služby MRR
Typ
D. Externé služby n…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Materiálno-technické zabezpečenie imple…
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.11.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Prevádzková podpora implementácie OP MRR
Typ
C. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
102,5 (počet)
Cieľ
100,32 (počet)
Naposledy aktualizované
21.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet mediálnych výstupov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových IKT zariadení
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet rokovaní s využitím tlmočníckych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodaných informačných a komunikačných technológii
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet mediálnych kampaní
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.03.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Analýza mediálneho trhu pre potreby realizovania mediálnej a komunikačnej kampane OP KŽP- MRR

Faktúra č. 620180101

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,575 €
Schválené na preplatenie
13,575 €
Realizácia
30.07.2018
Názov

Analýza mediálneho trhu pre potreby realizovania mediálnej a komunikačnej kampane OP KŽP- VRR

Faktúra č. 620180101

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
825 €
Realizácia
30.07.2018
Názov

Preprava vozidlom- VRR

Faktúra č. 18036

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
186 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Preprava vozidlom- MRR

Faktúra č. 18036

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,054 €
Schválené na preplatenie
3,054 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 31.7.2018- prevoz skladov- MRR

Faktúra č. 75/08/2018

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,122 €
Schválené na preplatenie
11,122 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

Na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 31.7.2018- prevoz skladov- VRR

Faktúra č. 75/08/2018

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
676 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

Tonery a príslušenstvo- MRR

Faktúra č. 180630

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,386 €
Schválené na preplatenie
13,386 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

Tonery a príslušenstvo- VRR

Faktúra č. 180630

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
814 €
Schválené na preplatenie
814 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

Vypracovanie znaleckého posudku č. 20/2018- VRR

Faktúra č. 2018020

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Vypracovanie znaleckého posudku č. 20/2018- MRR

Faktúra č. 2018020

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
Žiadaná suma
2,817 €
Schválené na preplatenie
2,817 €
Realizácia
02.03.2018
Názov

Vypracovanie znaleckého posudku č. 01/2018 "Posúdenie oprávnenosti výdavkov"- MRR

Faktúra č. 20180328

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,242 €
Schválené na preplatenie
4,242 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

Vypracovanie znaleckého posudku č. 01/2018 "Posúdenie oprávnenosti výdavkov"- VRR

Faktúra č. 20180328

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
258 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

Kreatíva animovaných 3DTV spotov pre OP KŽP- MRR

Faktúra č. 2018001

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,272 €
Schválené na preplatenie
15,272 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Kreatíva animovaných 3DTV spotov pre OP KŽP- VRR

Faktúra č. 2018001

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
928 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

Sparovacia jednotka- MRR

Faktúra č. 1700283

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

Sparovacia jednotka- VRR

Faktúra č. 1700283

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

Stojanový ventilátor- MRR

Faktúra č. 2018B00477

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
1,058 €
Realizácia
17.08.2018
Názov

Stojanový ventilátor- VRR

Faktúra č. 2018B00477

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
17.08.2018
Názov

Apple iPhone X- MRR

Faktúra č. 2805106

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,121 €
Schválené na preplatenie
1,121 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

Apple iPhone X- VRR

Faktúra č. 2805106

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
68 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

Týždnník TREND- VRR

Faktúra č. 38212777

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Týždnník TREND- MRR

Faktúra č. 38212777

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
591 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Predplatné za denník PRAVDA- MRR

Faktúra č. 1804113478

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

Predplatné za denník PRAVDA- VRR

Faktúra č. 1804113478

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

Rozšírenie a predĺženie platnosti vernostnej licencie ESET pre 155ks- MRR

Faktúra č. 1173110328

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovanet, a. s.
Žiadaná suma
1,862 €
Schválené na preplatenie
1,862 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Rozšírenie a predĺženie platnosti vernostnej licencie ESET pre 155ks- VRR

Faktúra č. 1173110328

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovanet, a. s.
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

Predplatné časopisu VO v kocke- MRR

Faktúra č. 642018

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Adamas Alliance, s.r.o.
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
506 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Predplatné časopisu VO v kocke- VRR

Faktúra č. 642018

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Adamas Alliance, s.r.o.
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Denník SME- VRR

Faktúra č. 80210810

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
20.07.2018
Názov

Denník SME- MRR

Faktúra č. 80210810

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
307 €
Realizácia
20.07.2018
Názov

Hospodárske noviny- VRR

Faktúra č. 6799841

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Hospodárske noviny- MRR

Faktúra č. 6799841

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
413 €
Realizácia
02.07.2018
Názov

Parkovací stĺpik- MRR

Faktúra č. 2018-0473

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
634 €
Schválené na preplatenie
634 €
Realizácia
14.06.2018
Názov

Parkovací stĺpik- VRR

Faktúra č. 2018-0473

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
14.06.2018
Názov

Kompatibilné papierové samolepiace štítky- MRR

Faktúra č. 2185606

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
358 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Kompatibilné papierové samolepiace štítky- VRR

Faktúra č. 2185606

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Refakturácia telefónnych účtov za 07/2018- MRR

Faktúra č. 41800741

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
268 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Refakturácia telefónnych účtov za 07/2018- VRR

Faktúra č. 41800741

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov za obdobie 15.01.2018-14.02.2018- MRR

Faktúra č. 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
1,058 €
Realizácia
02.05.2018
Názov

Výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov za obdobie 15.01.2018-14.02.2018- VRR

Faktúra č. 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
02.05.2018
Názov

Výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov za obdobie 15.02.2018- 14.03.2018- MRR

Faktúra č. 10/2018

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
02.05.2018
Názov

Výdavky spojené s používaním a prevádzkou mobilných telefónov za obdobie 15.02.2018- 14.03.2018- VRR

Faktúra č. 10/2018

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
02.05.2018
Názov

Tonery- VRR

Faktúra č. 3651800381

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Tonery- MRR

Faktúra č. 3651800381

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,185 €
Schválené na preplatenie
2,185 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Servis kazetových jednotiek- VRR

Faktúra č. 2018184

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

Servis kazetových jednotiek- MRR

Faktúra č. 2018184

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

Dodávka a montáž klimatizácie- VRR

Faktúra č. 2018186

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
536 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

Dodávka a montáž klimatizácie- MRR

Faktúra č. 2018186

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,822 €
Schválené na preplatenie
8,822 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

Puzdro na tablet- VRR

Faktúra č. 3068168723

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
07.08.2018
Názov

Puzdro na tablet- MRR

Faktúra č. 3068168723

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
07.08.2018
Názov

Obchodný zákonník- VRR

Faktúra č. 1801658

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

Obchodný zákonník- MRR

Faktúra č. 1801658

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

Umývačka- MRR

Faktúra č. 5218068796

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
225 €
Realizácia
05.04.2018
Názov

Umývačka- VRR

Faktúra č. 5218068796

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
05.04.2018
Názov

Refakturácia telefónnych účtov za 01/2018- MRR

Faktúra č. 41800219

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Refakturácia telefónnych účtov za 01/2018- VRR

Faktúra č. 41800219

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Refakturácia telefónnych účtov za 02/2018- MRR

Faktúra č. 41800281

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
290 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Refakturácia telefónnych účtov za 02/2018- VRR

Faktúra č. 41800281

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Refakturácia telefónnych účtov za 03/2018- VRR

Faktúra č. 41800368

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
14.05.2018
Názov

Refakturácia telefónnych účtov za 03/2018- MRR

Faktúra č. 41800368

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
14.05.2018
Názov

Refakturácia telefónnych účtov za 04/2018- MRR

Faktúra č. 41800456

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
18.06.2018
Názov

Refakturácia telefónnych účtov za 04/2018- VRR

Faktúra č. 41800456

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
18.06.2018
Názov

Refakturácia telefónnych účtov za 05/2018- VRR

Faktúra č. 41800533

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
16.07.2018
Názov

Refakturácia telefónnych účtov za 05/2018- MRR

Faktúra č. 41800533

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
16.07.2018
Názov

Refakturácia telefónnych účtov za 06/2018- MRR

Faktúra č. 41800662

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
20.08.2018
Názov

Refakturácia telefónnych účtov za 06/2018- VRR

Faktúra č. 41800662

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
20.08.2018
Názov

Prezutie pneumatík- VRR

Faktúra č. 2018J117

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Prezutie pneumatík- MRR

Faktúra č. 2018J117

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Tonery a príslušenstvo- VRR

Faktúra č. 3651801728

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
286 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Tonery a príslušenstvo- MRR

Faktúra č. 3651801728

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,709 €
Schválené na preplatenie
4,709 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Poštové služby za november 2017- VRR

Faktúra č. 9001078952

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

Poštové služby za november 2017- MRR

Faktúra č. 9001078952

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
778 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

Poštové služby za december 2017- VRR

Faktúra č. 9001084883

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
14.02.2018
Názov

Poštové služby za december 2017- MRR

Faktúra č. 9001084883

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
794 €
Schválené na preplatenie
794 €
Realizácia
14.02.2018
Názov

Poštové služby za február 2018- MRR

Faktúra č. 9001101449

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
818 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Poštové služby za február 2018- VRR

Faktúra č. 9001101449

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Poštové služby za marec 2018- VRR

Faktúra č. 9001110929

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
18.05.2018
Názov

Poštové služby za marec 2018- MRR

Faktúra č. 9001110929

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
957 €
Schválené na preplatenie
957 €
Realizácia
18.05.2018
Názov

Poštové služby za apríl 2018- VRR

Faktúra č. 9001120519

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Poštové služby za apríl 2018- MRR

Faktúra č. 9001120519

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
719 €
Schválené na preplatenie
719 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Poštové služby za máj 2018- VRR

Faktúra č. 9001126568

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
16.07.2018
Názov

Poštové služby za máj 2018- MRR

Faktúra č. 9001126568

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,142 €
Schválené na preplatenie
1,142 €
Realizácia
16.07.2018
Názov

Poštové služby za jún 2018- MRR

Faktúra č. 9001135122

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
1,584 €
Realizácia
17.08.2018
Názov

Poštové služby za jún 2018- VRR

Faktúra č. 9001135122

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
17.08.2018
Názov

Poštové služby za júl 2018- MRR

Faktúra č. 9001142478

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,336 €
Schválené na preplatenie
1,336 €
Realizácia
14.09.2018
Názov

Poštové služby za júl 2018- VRR

Faktúra č. 9001142478

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
14.09.2018
Názov

Poštové služby za august 2018- VRR

Faktúra č. 9001150392

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
89 €
Realizácia
17.10.2018
Názov

Poštové služby za august 2018- MRR

Faktúra č. 9001150392

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,463 €
Schválené na preplatenie
1,463 €
Realizácia
17.10.2018
Názov

Poštové služby za september 2018- VRR

Faktúra č. 9001157891

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Poštové služby za september 2018- MRR

Faktúra č. 9001157891

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,167 €
Schválené na preplatenie
1,167 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Poštové služby za november 2018- VRR

Faktúra č. 9001174691

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Poštové služby za november 2018- MRR

Faktúra č. 9001174691

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,387 €
Schválené na preplatenie
1,387 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Zberná jazda september 2018- VRR

Faktúra č. 9001161953

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

Zberná jazda september 2018- MRR

Faktúra č. 9001161953

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

Zberná jazda október 2018- VRR

Faktúra č. 9001170287

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

Zberná jazda október 2018- MRR

Faktúra č. 9001170287

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

Zberná jazda november 2018- VRR

Faktúra č. 9001173791

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Zberná jazda november 2018- MRR

Faktúra č. 9001173791

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
20.12.2018
Názov

Telefónne účty za 08/2018- VRR

Faktúra č. 41800836

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Telefónne účty za 08/2018- MRR

Faktúra č. 41800836

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
243 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Telefónne účty za 09/2018- VRR

Faktúra č. 41800931

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Telefónne účty za 09/2018- MRR

Faktúra č. 41800931

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Telefónne účty za 10/2018- VRR

Faktúra č. 41800995

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

Telefónne účty za 10/2018- MRR

Faktúra č. 41800995

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

Telefónne účty za 11/2018- VRR

Faktúra č. 41801120

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Telefónne účty za 11/2018- MRR

Faktúra č. 41801120

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
411 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

PZP za 12/2017- 02/2018- MRR

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 107714523

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

PZP za 12/2017- 02/2018- VRR

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 107714523

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

PZP za 06-08/2018- MRR

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 153010038

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
30.05.2018
Názov

PZP za 06-08/2018- VRR

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 153010038

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
30.05.2018
Názov

Telefónne účty za 12/2018- VRR

Faktúra č. 41900096

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

Telefónne účty za 12/2018- MRR

Faktúra č. 41900096

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
254 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

PZP za 03-05/2018- MRR

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 142773295

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
27.02.2018
Názov

PZP za 03-05/2018- VRR

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 142773295

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
27.02.2018
Názov

PZP za 09-11/2018- MRR

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 161767689

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

PZP za 09-11/2018- VRR

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 161767689

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

HP za 03-05/2018- MRR

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 142773343

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
303 €
Realizácia
27.02.2018
Názov

HP za 03-05/2018- VRR

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 142773343

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
27.02.2018
Názov

HP za 06-08/2018- MRR

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 153244427

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
303 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

HP za 06-08/2018- VRR

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 153244427

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

HP za 12/2018-02/2019- MRR

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 170366194

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

HP za 12/2018-02/2019- VRR

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 170366194

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Vypracovanie znaleckého posudku- VRR

Faktúra č. 2024718

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

Vypracovanie znaleckého posudku- MRR

Faktúra č. 2024718

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Žiadaná suma
8,880 €
Schválené na preplatenie
8,880 €
Realizácia
14.01.2019
Názov

PZP za 12/2018-02/2019- MRR

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 170366193

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

PZP za 12/2018-02/2019- VRR

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 170366193

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

HP za 12/2017-02/2018- MRR

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 107714534

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
202 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

HP za 12/2017-02/2018- VRR

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 107714534

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

HP za 09-11/2018- VRR

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 161767740

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

HP za 09-11/2018- MRR

Žiadosť o realizáciu jednorazovej platby č. 161767740

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
303 €
Schválené na preplatenie
303 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

Poštové služby 12/2018- MRR

Faktúra č. 9001182715

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,163 €
Schválené na preplatenie
1,163 €
Realizácia
30.01.2019
Názov

Poštové služby 12/2018- VRR

Faktúra č. 9001182715

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
30.01.2019
Názov

Zberná jazda za 12/2018- VRR

Faktúra č. 9001185163

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
30.01.2019
Názov

Zberná jazda za 12/2018- MRR

Faktúra č. 9001185163

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
30.01.2019
Názov

Odvoz odpadu za 01/2017- VRR

Faktúra č. 41700166

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

Odvoz odpadu za 01/2017- MRR

Faktúra č. 41700166

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

Odvoz odpadu za 02/2017- VRR

Faktúra č. 41700253

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
06.04.2017
Názov

Odvoz odpadu za 02/2017- MRR

Faktúra č. 41700253

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
06.04.2017
Názov

Odvoz odpadu za 03/2017- MRR

Faktúra č. 41700348

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Odvoz odpadu za 03/2017- VRR

Faktúra č. 41700348

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Odvoz odpadu za 04/2017- VRR

Faktúra č. 41700447

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Odvoz odpadu za 04/2017- MRR

Faktúra č. 41700447

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Odvoz odpadu za 05/2017- VRR

Faktúra č. 41700537

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
04.07.2017
Názov

Odvoz odpadu za 05/2017- MRR

Faktúra č. 41700537

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
04.07.2017
Názov

Odvoz odpadu za 06/2017- VRR

Faktúra č. 41700638

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

Odvoz odpadu za 06/2017- MRR

Faktúra č. 41700638

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
04.08.2017
Názov

Odvoz odpadu za 07/2017- VRR

Faktúra č. 41700752

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Odvoz odpadu za 07/2017- MRR

Faktúra č. 41700752

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Odvoz odpadu za 08/2017- VRR

Faktúra č. 41700853

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Odvoz odpadu za 08/2017- MRR

Faktúra č. 41700853

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
06.10.2017
Názov

Odvoz odpadu za 09/2017- VRR

Faktúra č. 41700918

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
03.11.2017
Názov

Odvoz odpadu za 09/2017- MRR

Faktúra č. 41700918

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
03.11.2017
Názov

Odvoz odpadu za 10/2017- VRR

Faktúra č. 41701006

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

Odvoz odpadu za 10/2017- MRR

Faktúra č. 41701006

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
07.12.2017
Názov

Odvoz odpadu za 11/2017- VRR

Faktúra č. 41701090

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Odvoz odpadu za 11/2017- MRR

Faktúra č. 41701090

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Odvoz odpadu za 12/2017- VRR

Faktúra č. 41701257

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

Odvoz odpadu za 12/2017- MRR

Faktúra č. 41701257

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
06.02.2018
Názov

Reprezentačné výdavky- VRR

Pokladničný doklad č. 56

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Reprezentačné výdavky- MRR

Pokladničný doklad č. 56

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

Repre- VRR

Podkladničný doklad 148

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Repre oslobodené od DPH- VRR

Podkladničný doklad 148

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Repre oslobodené od DPH- MRR

Podkladničný doklad 148

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Repre- MRR

Podkladničný doklad 148

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
12.12.2018
Názov

Repre- MRR

Pokladničný doklad č. 20

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Repre- VRR

Pokladničný doklad č. 20

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Tonery a príslušenstvo- MRR

Faktúra č. 3651801460

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,321 €
Schválené na preplatenie
7,321 €
Realizácia
29.10.2018
Názov

Tonery a príslušenstvo- VRR

Faktúra č. 3651801460

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
445 €
Realizácia
29.10.2018
Názov

Kancelársky materiál- VRR

Faktúra č. 190808452

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Kancelársky materiál- MRR

Faktúra č. 190808452

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,724 €
Schválené na preplatenie
5,724 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

USB kľúč- VRR

Faktúra č. 190808661

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

USB kľúč- MRR

Faktúra č. 190808661

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Kancelársky materiál- MRR

Faktúra č. 190812069

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Kancelársky materiál- VRR

Faktúra č. 190812069

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

Kancelársky materiál- MRR

Faktúra č. 190812793

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Kancelársky materiál- VRR

Faktúra č. 190812793

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Prenájom BS- VRR

Faktúra č. 840/070818/036

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
07.08.2018
Názov

Prenájom BS- MRR

Faktúra č. 840/070818/036

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
186 €
Realizácia
07.08.2018
Názov

Cif krem- VRR

Pokladničný doklad č. 000014

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
04.09.2018
Názov

Cif krem- MRR

Pokladničný doklad č. 000014

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
04.09.2018
Názov

Mio caffé- VRR

Pokladničný doklad č. 000053

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

Mio caffé- MRR

Pokladničný doklad č. 000053

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
158 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

Reprezentačné výdavky- VRR

Faktúra č. 000250005027205

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Reprezentačné výdavky- MRR

Faktúra č. 000250005027205

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
127 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Mio caffé- VRR

Pokladničný doklad č. 000089

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
13.03.2018
Názov

Mio caffé- MRR

Pokladničný doklad č. 000089

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
13.03.2018
Názov

Poštové služby za október 2018- VRR

Faktúra č. 9001167730

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Poštové služby za október 2018- MRR

Faktúra č. 9001167730

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,364 €
Schválené na preplatenie
1,364 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Poštové služby za január 2018- MRR

Faktúra č. 9001094020

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
992 €
Schválené na preplatenie
992 €
Realizácia
15.03.2018
Názov

Poštové služby za január 2018- VRR

Faktúra č. 9001094020

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
15.03.2018
Názov

Spotrebný materiál- VRR

Faktúra č. 181665

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
01.10.2018
Názov

Spotrebný materiál- MRR

Faktúra č. 181665

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
01.10.2018
Názov

Reprezentačné výdavky- VRR

Faktúra č. 000250007005031

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Reprezentačné výdavky- MRR

Faktúra č. 000250007005031

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

Repre- MRR

Pokladničný doklad č. 000025

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Repre- VRR

Pokladničný doklad č. 000025

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Zberná jazda za november 2017- MRR

Faktúra č. 9001080983

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

Zberná jazda za november 2017- VRR

Faktúra č. 9001080983

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

Zberná jazda za december 2017- VRR

Faktúra č. 9001089176

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
14.02.2018
Názov

Zberná jazda za december 2017- MRR

Faktúra č. 9001089176

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
14.02.2018
Názov

Zberná jazda za január 2018- VRR

Faktúra č. 9001095837

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

Zberná jazda za január 2018- MRR

Faktúra č. 9001095837

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

Zberná jazda za február 2018- VRR

Faktúra č. 9001105683

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
18.04.2018
Názov

Zberná jazda za február 2018- MRR

Faktúra č. 9001105683

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
18.04.2018
Názov

Zberná jazda za marec 2018- MRR

Faktúra č. 9001114187

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
18.05.2018
Názov

Zberná jazda za marec 2018- VRR

Faktúra č. 9001114187

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
18.05.2018
Názov

Zberná jazda za apríl 2018- VRR

Faktúra č. 9001121778

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
18.06.2018
Názov

Zberná jazda za apríl 2018- MRR

Faktúra č. 9001121778

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
18.06.2018
Názov

Zberná jazda za máj 2018- MRR

Faktúra č. 9001130150

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
19.07.2018
Názov

Zberná jazda za máj 2018- VRR

Faktúra č. 9001130150

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
19.07.2018
Názov

Zberná jazda za jún 2018- MRR

Faktúra č. 9001137827

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
17.08.2018
Názov

Zberná jazda za jún 2018- VRR

Faktúra č. 9001137827

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
17.08.2018
Názov

Zberná jazda za júl 2018- VRR

Faktúra č. 9001145902

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
17.09.2018
Názov

Zberná jazda za júl 2018- MRR

Faktúra č. 9001145902

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
17.09.2018
Názov

Zberná jazda za august 2018- MRR

Faktúra č. 9001152175

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
17.10.2018
Názov

Zberná jazda za august 2018- VRR

Faktúra č. 9001152175

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
17.10.2018
Názov

Repre- VRR

Pokladničný doklad 0001

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
04.09.2018
Názov

Repre- MRR

Pokladničný doklad 0001

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
04.09.2018
Názov

Reprezentačné výdavky- VRR

Faktúra č. 000250011015070

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
14.03.2018
Názov

Reprezentačné výdavky- MRR

Faktúra č. 000250011015070

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
14.03.2018
Názov

Mio caffé- VRR

Faktúra č. 20180126

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

Mio caffé- MRR

Faktúra č. 20180126

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
11.05.2018
Názov IČO
Názov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO
42181810
Názov
Slovenská agentúra životného prostredia
IČO
00626031
Názov
Slovanet, a. s.
IČO
35954612
Názov
Národná zoologická záhrada Bojnice
IČO
00358011
Názov
Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.
IČO
36746916
Názov
Adamas Alliance, s.r.o.
IČO
45724482
Názov
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
IČO
00156752
Názov
MP SK s. r. o.
IČO
44088299
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Tibor Varga TSV PAPIER
IČO
32627211
Názov
Slovenská pošta a.s.
IČO
36631124
Názov
Vodohospodárska výstavba
IČO
00156752
Názov
Skupina dodávateľov „USI a členovia“
IČO
45739757
Názov
MAFRA Slovakia a.s.
IČO
31333524
Názov
Fast Web s.r.o.
IČO
46720804
Názov
New and Media Holding a.s.
IČO
47256281
Názov
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z
IČO
35790253
Názov
MLSC s.r.o.
IČO
31377564
Názov
ELEKTROSPED, a. s.
IČO
35765038
Názov
Perton, s. r. o.
IČO
44890150
Názov
DD21 s.r.o.
IČO
43818030
Názov
ZenithOptimedia, s.r.o.
IČO
36820946
Názov
Alza.sk
IČO
36562939
Názov
Petit Press, a.s.
IČO
35790253
Názov
3C SYSTEMS s.r.o.
IČO
24771627
Názov
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.
IČO
36418404
Názov
Martian Logic s. r. o.
IČO
36854280
Názov
Tatra banka, a.s.
IČO
00686930
Názov
Gigaprint.sk, s.r.o.
IČO
50370294
Názov
BBC Systém s.r.o.
IČO
36634760
Názov
Alza.sk s. r. o.
IČO
36562939
Názov
METRO Cash & Carry SR s. r. o.
IČO
45952671
Názov
Tesco Stores SR, a.s.
IČO
31321828
Názov
BILLA s.r.o.
IČO
31347037
Názov
MSJ WORLD COOPERATION spol. s r.o.
IČO
00651508
Názov
MÔJ BAR, s. r. o.
IČO
46367624
Názov
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
IČO
35790164
Názov
TESCO STORES SR, a.s.
IČO
31321828
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.