Popis projektu

Hlavným dôvodom realizácie projektu je nedostatočná úroveň kybernetickej bezpečnosti a potreba zavedenia centralizovaného riadenia kybernetickej bezpečnosti v celej štátnej správe. Medzi hlavné identifikované problémy v oblasti bezpečnosti patria:

 • Nedostatočná alebo nesprávna bezpečnostná architektúra infraštruktúry,
 • Nedostatky v prevádzkovej bezpečnosti,
 • Nedostatok kvalifikovaných odborníkov a chýbajúce personálne kapacity,
 • Nedostatočné finančné a technické zabezpečenie,
 • Nedostatočné bezpečnostné povedomie zamestnancov a administrátorov,
 • Nízka schopnosť organizácií identifikovať škodlivé aktivity a bezpečnostné incidenty, čím sa závažne zvyšuje rozsah dopadov,
 • Chýbajúci komplexný prístup k riadeniu a implementácií informačnej bezpečnosti v organizáciách verejnej správy.

Na projekt bola vypracovaná Deklarácia súladu projektu s horizontálnou štúdiou uskutočniteľnosti pre dopytovú výzvu „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS / ITVS a k nej vydané súhlasné stanovisko od sekcie kybernetickej bezpečnosti.

Projekt je príslušný k špecifickému cieľu: s nasledovnými merateľnými ukazovateľmi:

 • 1
 • 0
 • 0

a nasledovnými typmi aktivít:

Hlavným cieľom projektu je zavedenie Centralizovaného manažmentu riadenia kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe, ktorý prinesie:

 • Zlepšenie kvality riadenia kybernetickej bezpečnosti v rámci štátnej správy
 • Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v rámci štátnej správy, čo prinesie efektívnu a spoľahlivú prevádzku IS VS a aplikácií
 • Zníženie nákladov na kybernetickú bezpečnosť – zníženie finančných dopadov na inštitúcie verejnej správy pri bezpečnostných incidentoch ako aj pri plnení legislatívnych podmienok
 • Zabezpečenie bezpečnej komunikácie a výmeny informácií s vládnou jednotkou CSIRT
 • Budovanie bezpečnostného povedomia

Realizáciou projektu sa dosiahnu nasledovné kvalitatívne prínosy projektu:

 • Existencia centralizovanej evidencie úrovne KB v sektore verejnej správy
 • Zdieľanie know-how o bezpečnostnej problematike (väzby medzi aktívami - hrozbami - opatreniami) rámci celého sektoru verejnej správy operatívne a plošne.
 • Nástroj na okamžitú distribúciu znalostí  CSIRT (nové hrozby a opatrenia) a tým zníženie reakčnej doby na nové typy hrozieb - možnosť aj preventívnych opatrení (ešte pred vznikom incidentov)
 • Kontrola dodržiavania vyhlášky a lepší monitoring stavu bezpečnosti v jednotlivých organizáciách VS
 • Nahlasovanie incidentov vo väzbe na znalosť o aktívach, umožňuje vykonávať kauzálnu analýzu v oblasti KB

Projekt sleduje tieto ciele informatizácie verejnej správy vyplývajúce z dokumentu NKIVS:

 • Priblíženie verejnej správy k maximálnemu využívaniu údajov:
  • Zlepšíme dostupnosť údajov verejnej správy vo forme otvorených údajov;
 • Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami (neustále zlepšovanie služieb pri využívaní moderných
  • Zlepšíme výkonnosť verejnej správy vďaka nasadeniu moderných informačných technológií;
  • Zlepšíme využívanie údajov a znalostí v rozhodovacích procesoch vo verejnej správe;
 • Bezpečnosť kybernetického priestoru
  • Zvýšime ochranu kybernetického priestoru
  • Zlepšíme bezpečnosť údajov a transakcií vo verejnej správ

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2022 - 01.09.2023
Celková suma
1,155,042 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Implementácia
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Nasadenie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Testovanie
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Analýza a dizajn
Typ
Q. Zabezpečenie kom…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
30.09.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
01.04.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

položka rozpočtu č. 24

22210319 CNC, a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
35,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

položka rozpočtu č.25 bez prác

22210319 CNC, a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
291,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

Centrálny manažment Next Generation IPS - položka rozpočtu č. 24

22210319 CNC, a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
35,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

HW - Firewall - položka rozpočtu č.25 bez prác

22210319 CNC, a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
291,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

Soft.balík pre šifrovanie VPN spojenia - položka rozpočtu č. 29

22210395 CNC, a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
21,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

Soft.balík pre viacfaktorové overovanie - položka rozpočtu č. 30

22210395 CNC, a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
88,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

HW pre 2FA - položka rozpočtu č. 31

22210395 CNC, a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
16,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

Kľúčový používateľ - položka rozpočtu č. 1

Zaúčtovanie na projekt 06_2022 3900028, 3900029, 3900030, 3900031

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Kľúčový používateľ - položka rozpočtu č. 1

Zaúčtovanie na projekt 08_2022 3900037, 3900038, 3900039

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Kľúčový používateľ - položka rozpočtu č. 1

Zaúčtovanie na projekt 07_2022 3900032, 3900033 3900034, 3900035

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Kľúčový používateľ - položka rozpočtu č. 1

Zaúčtovanie na projekt 09_2022 3900041, 3900042, 3900043, 3900044

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Asistent projektového manažéra - položka rozpočtu č. 64

Zaúčtovanie na projekt 09_2022 3900041, 3900042, 3900043, 3900044

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Kľúčový používateľ - položka rozpočtu č. 1

Zaúčtovanie na projekt 10_2022 3900046, 3900047, 3900048, 3900049

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Asistent projektového manažéra - položka rozpočtu č. 64

Zaúčtovanie na projekt 10_2022 3900046, 3900047, 3900048, 3900049

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Kľúčový používateľ - položka rozpočtu č. 1

Zaúčtovanie na projekt 11_2022 3900051, 3900052, 3900053, 3900054

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Asistent projektového manažéra - položka rozpočtu č. 64

Zaúčtovanie na projekt 11_2022 3900051, 3900052, 3900053, 3900054

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Kľúčový používateľ - položka rozpočtu č. 1

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900059, 3900060

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Projektový manažér - položka rozpočtu č. 63

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900059, 3900060

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Asistent projektového manažéra - položka rozpočtu č. 64

Zaúčtovanie na projekt 12_2022 3900059, 3900060

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 27

Faktúra č. 200220532 exe

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
exe, a.s.
Žiadaná suma
95,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

HW - Firewall - položka rozpočtu č.25 - práce

Faktúra č. 22210745 CNC

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
CNC, a.s.
Žiadaná suma
42,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2023
Názov

Implementácia (položky rozpočtu č.33,34,35,36,37)

FA č. 2301081 brainit.sk , s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie (položky rozpočtu č.43,44,45,46,47)

FA č. 2301081 brainit.sk , s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Analýza a dizajn (položky rozpočtu 3,4,5,6,7)

FA č. 2301081 brainit.sk , s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie (položky rozpočtu č.53,54,55,56,57)

FA č. 2301081 brainit.sk , s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Analýza a dizajn (položky rozpočtu 3,4,5,6,7)

FA č. 2301081 brainit.sk , s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2023
Názov

Implementácia (položky rozpočtu č.33,34,35,36,37)

FA č. 2301081 brainit.sk , s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2023
Názov

Nasadenie (položky rozpočtu č.53,54,55,56,57)

FA č. 2301081 brainit.sk , s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2023
Názov

Testovanie (položky rozpočtu č.43,44,45,46,47)

FA č. 2301081 brainit.sk , s.r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2023
Názov

Implementačná časť - Analýza dizajn položka rozpočtu č.15

Ernst & Young Implementačná časť

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementačná časť - Analýza dizajn položka rozpočtu č.13

Ernst & Young Implementačná časť

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementačná časť - Analýza dizajn položka rozpočtu č.10

Ernst & Young Implementačná časť

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementačná časť - Analýza dizajn položka rozpočtu č.8

Ernst & Young Implementačná časť

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementačná časť - Analýza dizajn položka rozpočtu č.9

Ernst & Young Implementačná časť

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementačná časť - Analýza dizajn položka rozpočtu č.11

Ernst & Young Implementačná časť

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementačná časť - Analýza dizajn položka rozpočtu č.12

Ernst & Young Implementačná časť

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementačná časť - Analýza dizajn položka rozpočtu č.14

Ernst & Young Implementačná časť

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementačná časť - Analýza dizajn položka rozpočtu č.10

Ernst & Young Implementačná časť

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Implementačná časť - Analýza dizajn položka rozpočtu č.12

Ernst & Young Implementačná časť

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Implementačná časť - Analýza dizajn položka rozpočtu č.9

Ernst & Young Implementačná časť

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Implementačná časť - Analýza dizajn položka rozpočtu č.15

Ernst & Young Implementačná časť

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Implementačná časť - Analýza dizajn položka rozpočtu č.11

Ernst & Young Implementačná časť

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Implementačná časť - Analýza dizajn položka rozpočtu č.14

Ernst & Young Implementačná časť

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Implementačná časť - Analýza dizajn položka rozpočtu č.8

Ernst & Young Implementačná časť

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Implementačná časť - Analýza dizajn položka rozpočtu č.13

Ernst & Young Implementačná časť

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Rámcová časť - Analýza dizajn, položka rozpočtu č. 17

Ernst & Young Rámcová časť

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rámcová časť - Analýza dizajn, položka rozpočtu č. 22

Ernst & Young Rámcová časť

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rámcová časť - Analýza dizajn, položka rozpočtu č. 21

Ernst & Young Rámcová časť

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rámcová časť - Analýza dizajn, položka rozpočtu č. 16

Ernst & Young Rámcová časť

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rámcová časť - Analýza dizajn, položka rozpočtu č. 17

Ernst & Young Rámcová časť

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Rámcová časť - Analýza dizajn, položka rozpočtu č. 22

Ernst & Young Rámcová časť

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Rámcová časť - Analýza dizajn, položka rozpočtu č. 21

Ernst & Young Rámcová časť

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Rámcová časť - Analýza dizajn, položka rozpočtu č. 16

Ernst & Young Rámcová časť

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Položka rozpočtu č.52

FA č. 222300382 Datalan, a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DATALAN, a.s.
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Položka rozpočtu č. 28

FA č. 222300382 Datalan, a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DATALAN, a.s.
Žiadaná suma
131,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Položka rozpočtu č.32

FA č. 222300382 Datalan, a.s.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
DATALAN, a.s.
Žiadaná suma
24,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Projektový manažér - položka rozpočtu č. 63

Zaúčtovanie na projekt 02_2023, 1010007,1010011

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Asistent projektového manažéra - položka rozpočtu č. 64

Zaúčtovanie na projekt 02_2023, 1010007,1010011

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Kľúčový používateľ - položka rozpočtu č. 1

Zaúčtovanie na projekt 02_2023, 1010007,1010011

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT - položka rozpočtu č. 42

Zaúčtovanie na projekt 02_2023, 1010007,1010011

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Asistent projektového manažéra - položka rozpočtu č. 64

Zaúčtovanie na projekt 01_2023 1010001,1010004

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Projektový manažér - položka rozpočtu č. 63

Zaúčtovanie na projekt 01_2023 1010001,1010004

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Kľúčový používateľ - položka rozpočtu č. 1

Zaúčtovanie na projekt 01_2023 1010001,1010004

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Asistent projektového manažéra - položka rozpočtu č. 64

Zaúčtovanie na projekt 06_2023, 1010053,1010057,1010058

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Projektový manažér - položka rozpočtu č. 63

Zaúčtovanie na projekt 06_2023, 1010053,1010057,1010058

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Kľúčový používateľ - položka rozpočtu č. 1

Zaúčtovanie na projekt 06_2023, 1010053,1010057,1010058

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Projektový manažér - položka rozpočtu č. 63

Zaúčtovanie na projekt 03_2023, 1010022, 1010024, 1010026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Asistent projektového manažéra - položka rozpočtu č. 64

Zaúčtovanie na projekt 03_2023, 1010022, 1010024, 1010026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Kľúčový používateľ - položka rozpočtu č. 1

Zaúčtovanie na projekt 03_2023, 1010022, 1010024, 1010026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Špecialista pre bezpečnosť IT - položka rozpočtu č.42

Zaúčtovanie na projekt 03_2023, 1010022, 1010024, 1010026

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Asistent projektového manažéra - položka rozpočtu č. 64

Zaúčtovanie na projekt 05_2023, 1010032,1010035

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Projektový manažér - položka rozpočtu č. 63

Zaúčtovanie na projekt 05_2023, 1010032,1010035

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Kľúčový používateľ - položka rozpočtu č. 1

Zaúčtovanie na projekt 05_2023, 1010032,1010035

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Asistent projektového manažéra - položka rozpočtu č. 64

Zaúčtovanie na projekt 07_2023,1010069,1010073

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Projektový manažér - položka rozpočtu č. 63

Zaúčtovanie na projekt 07_2023,1010069,1010073

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Kľúčový používateľ - položka rozpočtu č. 1

Zaúčtovanie na projekt 07_2023,1010069,1010073

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Asistent projektového manažéra - položka rozpočtu č. 64

Zaúčtovanie na projekt 08_2023, 1010074,1010075,1010079

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Projektový manažér - položka rozpočtu č. 63

Zaúčtovanie na projekt 08_2023, 1010074,1010075,1010079

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Kľúčový používateľ - položka rozpočtu č. 1

Zaúčtovanie na projekt 08_2023, 1010074,1010075,1010079

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Projektový manažér - položka rozpočtu č. 63

Zaúčtovanie na projekt 09_2023,1010092, 1010093,1010097

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2023
Názov

Asistent projektového manažéra - položka rozpočtu č. 64

Zaúčtovanie ne projekt 04_2023, 1010027, 1010031

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Projektový manažér - položka rozpočtu č. 63

Zaúčtovanie ne projekt 04_2023, 1010027, 1010031

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Kľúčový používateľ - položka rozpočtu č. 1

Zaúčtovanie ne projekt 04_2023, 1010027, 1010031

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov IČO
Názov
SWAN Mobile, a. s.
IČO
35680202
Názov
CNC, a.s.
IČO
35810408
Názov
exe, a.s.
IČO
17321450
Názov
DATALAN, a.s.
IČO
35810734
Názov
Flex-it, s.r.o.
IČO
50603698
Názov
TEMPEST a.s.
IČO
31326650
Názov
Ernst & Young, s. r. o.
IČO
35839121
Názov
brainit.sk, s. r. o.
IČO
52577465
Názov
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
IČO
50349287
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.