Popis projektu

Inovatívne postupy liečby pacientov so zhubnými onkologickými ochoreniami vyžadujú identifikovať v množine pacientov liečených doterajšími štandardnými postupmi tie podskupiny pacientov, ktorí môžu profitovať v rámci tzv. „precision medicine“ z cielenej (personalizovanej) liečby (PL), uznanej na úrovni európskych a národných regulačných autorít; podiel týchto podskupín je rôzny a pohybuje sa v závislosti od histologicky určeného typu zhubného nádoru jednotlivých orgánov v spektre od 20-95%. „Precision medicine“ umožňuje viesť celý terapeutický manažment pacienta počnúc určením diagnózy podľa pokroku v pochopení genetickej podstaty jeho nádorového ochorenia, čo sa označuje ako „genome-driven oncology“. Podstatou tejto liečby je zábrana rastu nádoru intervenciou do rôznych signálnych dráh kancerogenézy, napr. blokovaním tzv. akčných driver-mutácií, resp. iných genetických aktivujúcich alterácií nádorových buniek prerušením onkogénnej signalizácie na úrovni extracelulárnych (napr. rastových) receptorov signalizácie, alebo intracelulárnych signalizačných domén (napr. tyrozínových kináz), čím sa dosiahne zástava rastu a delenia nádorových buniek, ich prechod do apoptózy a pod. Identifikácia „driver“ alterácie v nádore predstavuje prediktívny faktor cielenej „na mieru pacienta šitej“ liečby.  Súčasťou inovatívnych liečebných postupov je dnes aj re-definovaná imunoterapia, tzv. imuno-onkológia (ďalej I-O) zameraná na aktiváciu protinádorovej imunity. Kľúčovým prediktívnym faktorom I-O je identifikácia interakcie nádor - imunitný systém v oblasti mikroprostredia biopticky vyšetrovaného nádoru analýzou stavu tzv. kontrolných (strážnych) imunitných bodov (z angl. immune checkpoints) a ich ligandov, vyžadovaná pre liečbu tzv. inhibítormi strážnych bodov imunity. Tu dnes stúpa význam aj ďalších prediktívnych faktorov I-O, a to najmä tzv. nádorovej mutačnej nálože („tumor mutation burden“) a stavu mikrosatelitovej stability („MSS“), resp. nestability („MSI“).  Determinácia prediktívnych faktorov pre každého pacienta vyžaduje komplexnú bioptickú analýzu tkaniva nádoru a podľa typu nádoru orientovanú molekulovo-genetickú analýzu nádorovej DNA - buď in situ, t.j. priamo v tkanive napr. imunohistochemickou (IHC) detekciou prediktívne relevantných proteínov („produktov“ genetickej alterácie), alebo detekciou genetických alterácií in situ-hybridizačnými technikami (FISH/CISH/dDISH), alebo analýzami dna, resp. RNA izolovanej z nádorového tkaniva. . Aj oblasť analýzy CTC je však postupne rozširovaná, pričom kľúčovou sa stáva presnejšia cytometrická analýza vrátane rozlíšenia niektorých klinicky významných subpopulácii CTCs, napríklad cirkulujúcich kmeňových buniek (circulating stem cells - CSCs) s predpokladaným tumor iniciačným potenciálom. Vyšetrenie ctDNA je možné v „prvodiagnostike“ ochorenia (baseline) pri nedostatočnosti DNA izolovanej z nádorového tkaniva, ale najmä pri identifikácii  progresie alebo vzniku rezistencie na použitú cielenú liečbu, lebo predchádza klinickej či rádiologickej manifestácii progresie.

Dôležitým krokom pri spracovaní vzoriek je izolácia ctDNA a CTC z tekutej biopsie. Inovatívne postupy analýz nádorovej DNA tkanivovej aj tekutej biopsie umožňujú detegovať prediktívne faktory cielenej liečby, aj keď problémom tejto detekcie je biologická komplexnosť nádoru, jeho premenlivosť v priebehu vzniku, progresie a jeho liečby. Tu okrem medzinádorovej heterogenity hrá úlohu aj vnútronádorová heterogenita, pričom  genómy rakovinových buniek nie sú stabilné a objavujú sa v nich získané nové alterácie a klony. V dôsledku selekčného tlaku cielenej liečby a (sub-)klonálnej evolúcie nádoru vznikajú nové buď aktivujúce genetické alterácie, alebo alterácie podmieňujúce rezistenciu na použitú liečbu. Tie je nutné identifikovať aj pre zváženie ďalšej línie cielenej liečby alebo pre indikovanie imunoterapie. Napriek stúpajúcej dostupnosti viacerých metód genetických analýz nádorového tkaniva a ctDNA sú tieto vyšetrenia len na začiatku dlhej cesty – na nej je potrebné verifikovať ich spoľahlivosť, ich zaradenie do procesu diagnostiky a manažmentu zhubných onkologických ochorení, overiť prínos kvantifikácie VAF (z angl. „variant allelic frequencies“), t.j. podielu mutovaných versus nemutovaných foriem daného genetického lokusu, dokázať ich prínosnosť pre pacientov pri predĺžení remisií ochorenia a celkového prežívania.

 

Projekt má potenciálne vysoké sociálno-ekonomické dopady. Onkologické ochorenia patria medzi najčastejšiu príčinu úmrtí na Slovensku. Projektový tím pripraví regionálne prognózy počtov a vekovej štruktúry obyvateľstva v slovenských okresoch do roku 2040. Na základe prognóz starnutia populácie a environmentálnych korelátov špecifických typov onkologických ochorení budú vyhotovené projekcie výskytu onkologických ochorení na úrovni okresov a stanované potreby kapacít na diagnostiku a liečbu ochorení. Bude vytvorený ekonometrický model na odhadnutie národohospodárskych efektov vyplývajúcich z vyššej úspešnosti liečby onkologických ochorení v prípade zavedenia efektívnych liečebných postupov do klinickej praxe.

Viac
Subjekt
Univerzita Komenského v Bratislave
Partneri
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, MABPRO, a.s., Lambda Life a.s., Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, IPESOFT spol. s r.o., Martinské bioptické centrum, s.r.o., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Anima Group, s.r.o., BIOHEM a. s.
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Západ, Košice - mestská časť Staré Mesto, Žilina, Martin, Trenčín
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2019 - 01.06.2023
Celková suma
12,742,099 €
Vlastné zdroje
2,105,693 €
Vyčerpané z projektu
64,354 €
Nezrovnalosti
14,005 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A17 Aplikácia systémov prípravy a mul…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A17 Aplikácia systémov prípravy a mul…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
A16 Výskum a vývoj v oblasti nových…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
A16 Výskum a vývoj v oblasti nových…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A15 Realizácia aplikačného prostredia p…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A14 Návrh aplikačného prostredia pre ma…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A13 Vývoj modelu CRC u psov - EV
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A12 Nádorové ochorenia mliečnej žľazy u…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A11 Tvorba nových diagnostických algori…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A10 Tvorba nových diagnostických algori…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A9 Analýza prediktívnej a prognostickej…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A6 Identifikácia a verifikácia genetick…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A5 Modelovanie demografických trendov a…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A4 Monitorovanie liečby solídnych CaM n…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A3 Využitie expertných IT systémov v di…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A2 Metylómové profilovanie - NV
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A1 Verifikácia vybraných metód v proces…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
11.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A7 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z …
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A8 Cytometrické stanovovanie CTC/CSC z …
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
01.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
36,84 (počet)
Cieľ
58,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.09.2023
Riziko
-
Názov
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
17,99 (počet)
Cieľ
31,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
18,85 (počet)
Cieľ
27,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
0 €
Cieľ
855 €
Naposledy aktualizované
11.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0 €
Cieľ
400,000 €
Naposledy aktualizované
11.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
6,7 (FTE)
Naposledy aktualizované
11.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
11,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.09.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálna sadzba V446 01-03 2022

Paušálna sadzba V446 01-03 2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
14,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 02/2022 - Aktivita A7

Interný účtovný doklad - Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
14,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 02/2022 - Aktivita A8

Interný účtovný doklad - Mzdy 02/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
3,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022 - Aktivita A8

Interný účtovný doklad - Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
3,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022 - Aktivita A7

Interný účtovný doklad - Mzdy 03/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
14,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Paušálna sadzba - 02-03/2022 - Aktivita A8 (EV)

Paušálna sadzba 02-03/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Paušálna sadzba - 02-03/2022 - Aktivita A7 (PV)

Paušálna sadzba 02-03/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
4,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

5H7P28 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A7 - 02/2022

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov - 02/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

5H7P9 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A8 - 02/2022

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov - 02/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

5H8P9 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A8 - 03/2022

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov - 03/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

5H7P28 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A7 - 03/2022

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov - 03/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

mzdy Lisper 1/2022

mzdy 1/2022

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
2,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Mzdy OBEZITA 2/2022

mzdy 2/2022

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2022
Názov

Mzdy Lisper 2/2022

mzdy 2/2022

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
2,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2022
Názov

Mzdy OBEZITA 3/2022

mzdy 3/2022

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

mzdy Lisper 3/2022

mzdy 3/2022

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
2,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

Mzdy OBEZITA 4/2022

mzdy 4/2022

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2022
Názov

mzdy Lisper 4/2022

mzdy 4/2022

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
2,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2022
Názov

Paušalna sadzba 15% Lisper

Paušálna sadzba 15 %- Aktivita H9

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
1,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 1/2022 A11

mzdové výdavky 1/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
1,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

mzdové výdavky 1/2022 A10

mzdové výdavky 1/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
2,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

paušálne výdavky 1/2022 A11

paušálne výdavky 1/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálne výdavky 1/2022 A10

paušálne výdavky 1/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 2/2022 A10

mzdové výdavky 2/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
2,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

mzdové výdavky 2/2022 A11

mzdové výdavky 2/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
1,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

paušálne výdavky 2/2022 A11

paušálne výdavky 2/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálne výdavky 2/2022 A10

paušálne výdavky 2/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky 3/2022 A11

mzdové výdavky 3/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
1,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

mzdové výdavky 3/2022 A10

mzdové výdavky 3/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
3,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

paušálne výdavky 3/2022 A11

paušálne výdavky 3/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálne výdavky 3/2022 A10

paušálne výdavky 3/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky A11 10/2021

mzdové výdavky 10/2021

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
1,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

mzdové výdavky A10 10/2021

mzdové výdavky 10/2021

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
1,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

mzdové výdavky A10 9/2021

mzdové výdavky 9/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
2,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

mzdové výdavky A11 9/2021

mzdové výdavky 9/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
1,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

paušálne výdavky A10 9/2021

paušálne výdavky 9/2021

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálne výdavky A11 9/2021

paušálne výdavky 9/2021

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálne výdavky A11 10/2021

paušálne výdavky 10/2021

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálne výdavky A10 10/2021

paušálne výdavky 10/2021

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdové výdavky A11 11/2021

mzdové výdavky 11/2021

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
1,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

mzdové výdavky A10 11/2021

mzdové výdavky 11/2021

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
2,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

paušálne výdavky A11 11/2021

paušálne výdavky 11/2021

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálne výdavky A10 11/2021

paušálne výdavky 11/2021

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdový výdavky A10 12/2021

mzdové výdavky 12/2021

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
2,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

mzdové výdavky A11 12/2021

mzdové výdavky 12/2021

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
1,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

paušálne výdavky A11 12/2021

paušálne výdavky 12/2021

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušálne výdavky A10 12/2021

paušálne výdavky 12/2021

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 01/2022_Lisper-A14

Mzdy 01/2022 Lisper

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
13,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdové výdavky 01/2022_Lisper-A15

Mzdy 01/2022 Lisper

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
23,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdové výdavky 02/2022_Lisper-A14

Mzdy 02/2022 Lisper

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
17,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 02/2022_Lisper-A15

Mzdy 02/2022 Lisper

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
23,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022_Lisper-A14

Mzdy 03/2022 Lisper

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022_Lisper-A15

Mzdy 03/2022 Lisper

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
35,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

902 - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 01-03/2022-LISPER-A14

902 - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 01-03/2022-LISPER-A14

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

902 - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 01-03/2022-LISPER-A15

902 - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 01-03/2022-LISPER-A15

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022 - Aktivita A7

Interný účtovný doklad - mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
14,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022 - Aktivita A8

Interný účtovný doklad - mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
4,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022 - Aktivita A8

Interný účtovný doklad - mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
4,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022 - Aktivita A7

Interný účtovný doklad - mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
14,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Paušálna sadzba - 04-05/2022 - Aktivita A7 (PV)

Paušálna sadzba 04-05/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
4,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Paušálna sadzba - 04-05/2022 - Aktivita A8 (EV)

Paušálna sadzba 04-05/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
1,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

5H7P28 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A7 - 04/2022

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov - 04/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

5H7P9 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A8 - 04/2022

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov - 04/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

5H7P28 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A7 - 05/2022

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov - 05/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

5H8P9 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A8 - 05/2022

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov - 05/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

5H7P13 Kompletná sada pipiet - Set 4 pipiet Discovery Comfort (HTL - 7901/7901)

Faktúra č.22150216 - SIOT Trade s.r.o.

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2022
Názov

5H7P18 Prenosný počítač 1 - HP ProBook 450 G8 i5-1135G7

Faktúra č.4422040114 - eD system a.s.

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

5H8P7 Prenosný počítač 2 - HP ProBook 450 G8 i5-1135G7

Faktúra č.4422040114 - eD system a.s.

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2022
Názov

mzdy SANET II 06/2022

VP UK mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

mzdy PanClinCov 06/2022

VP UK mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

mzdy LISPER 06/2022

VP UK mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
12,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

mzdy SMARTFARM 06/2022

VP UK mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
17,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

mzdy FOMON 06/2022

VP UK mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

mzdy BIOMEDIRES II 06/2022

VP UK mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

mzdy BIOMEDIRES II 06/2022

VP UK mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 06/2022 - riadiaci personál

VP UK mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 06/2022 - odborný personál

VP UK mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
15,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 06/2022 - odborný personál FLX

VP UK mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

mzdy MMU COVID 06/2022 Zorkócy

VP UK mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

mzdy MMU COVID 06/2022 Lukáčová

VP UK mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 11/2021_Lisper

Mzdy 11/2021 Lisper

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
22,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2021_Lisper-A14

Mzdy 12/2021 Lisper

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzdové výdavky 12/2021_Lisper-A15

Mzdy 12/2021 Lisper

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
18,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

902 - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 11-12/2021-LISPER-A14

902 - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 11-12/2021-LISPER-A14

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

902 - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 12/2021-LISPER-A15

902 - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 12/2021-LISPER-A15

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2022
Názov

Notebook

Faktúra - Notebook (LISPER)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022_Lisper-A14

Mzdy 04/2022 Lisper

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022_Lisper-A15

Mzdy 04/2022 Lisper

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
30,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022_Lisper-A14

Mzdy 05/2022 Lisper

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022_Lisper-A15

Mzdy 05/2022 Lisper

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
35,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022_Lisper-A15

Mzdy 06/2022 Lisper

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
31,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022_Lisper-A14

Mzdy 06/2022 Lisper

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

902 - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 04-06/2022-LISPER-A14

902 - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 04-06/2022-LISPER-A14

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

902 - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 04-06/2022-LISPER-A15

902 - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 04-06/2022-LISPER-A15

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
14,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2022
Názov

Odpisy 4/2022

Interný doklad - Odpisy 4/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
2,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba z mzdových výdavkov PV 4/2022

Podklad pre výpočet nepriamych výdavkov PV 4/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
1,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba z mzdových výdavkov EV 4/2022

Podklad pre výpočet nepriamych výdavkov EV 4/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky EV 5/2022

Interný doklad - Mzdy 5/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
4,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdové výdavky PV 5/2022

Interný doklad - Mzdy 5/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
7,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Odpisy 5/2022

Interný doklad - Odpisy 5/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
2,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba z mzdových výdavkov PV 5/2022

Podklad pre výpočet nepriamych výdavkov PV 5/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
1,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba z mzdových výdavkov EV 5/2022

Podklad pre výpočet nepriamych výdavkov EV 5/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky EV 4/2022

Interný doklad - Mzdy 4/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
3,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

Mzdové výdavky PV 4/2022

Interný doklad - Mzdy 4/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
8,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

Odpisy 6/2022

Interný doklad - Odpisy 6/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
2,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky PV 6/2022

Interný doklad - Mzdy 6/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
6,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Mzdové výdavky EV 6/2022

Interný doklad - Mzdy 6/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
5,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Paušálna sadzba z mzdových výdavkov EV 6/2022

Podklad pre výpočet nepriamych výdavkov EV 6/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba z mzdových výdavkov PV 6/2022

Podklad pre výpočet nepriamych výdavkov PV 6/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
1,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba V446 04 -06 2022

Paušálna sadzba V446 04 -06 2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
12,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poplatok za zverejnenie článku Cimrák, Kovalčíková

Poplatok za zverejnenie článku Cimrák, Kovalčíková

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Poplatok za publikovanie článku na medzinárodnú konferenciu IWBBIO 2022 Bohiníková

Poplatok za publikovanie článku na medzinárodnú konferenciu IWBBIO 2022 Bohiníková

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2022
Názov

Poplatok za publikovanie článku na medzinárodnú konferenciu IWBBIO 2022 Cimrák

Poplatok za publikovanie článku na medzinárodnú konferenciu IWBBIO 2022 Cimrák

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2022
Názov

2H4P36 chemikálie

LISPER_Faktúra BIOTECH - chemikálie z RD 169/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H4P36 chemikálie

LISPER_Faktúra BIOTECH - chemikálie z RD 169/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

2H4P36 chemikálie

LISPER_Faktúra Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H4P36 chemikálie

LISPER_Faktúra Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

2H4P36 chemikálie

LISPER_Faktúra Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H4P36 chemikálie

LISPER_Faktúra Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

A10 mzdové výdavky 4/2022

mzdové výdavky 4/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
2,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

A11 mzdové výdavky 4/2022

mzdové výdavky 4/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
1,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

A10 paušálne výdavky 4/2022

paušálne výdavky 4/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

A11 paušálne výdavky 4/2022

paušálne výdavky 4/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

A10 mzdové výdavky 5/2022

mzdový výdavky 5/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
2,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

A11 mzdové výdavky 5/2022

mzdový výdavky 5/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
1,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

A10 paušálne výdavky 5/2022

paušálne výdavky 5/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

A11 paušálne výdavky 5/2022

paušálne výdavky 5/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

A10 mzdové výdavky 6/2022

mzdové výdavky 6/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
2,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

A11 mzdové výdavky 6/2022

mzdové výdavky 6/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

A10 paušálne výdavky 6/2022

paušálne výdavky 6/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

A11 paušálne výdavky 6/2022

paušálne výdavky 6/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

A10 mzdové výdavky 7/2022

mzdové výdavky 7/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
1,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

A11 mzdové výdavky 7/2022

mzdové výdavky 7/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
1,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

A10 paušálne výdavky 7/2022

paušálne výdavky 7/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

A11 paušálne výdavky 7/2022

paušálne výdavky 7/2022

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Štipendiá 01/2022 LISPER

Štipendiá 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Štipendiá - 1/2022 - CovClin - Aktivita č. 1

Štipendiá 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Štipendiá - 1/2022 - CovClin - Akivita č. 2

Štipendiá 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Štipendiá Obezita 01/2022

Štipendiá 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Štipendiá-01/2022-STU

Štipendiá 01/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Štipendiá Covlab 06/2022

Štipendiá 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Štipendiá 06/2022 LISPER

Štipendiá 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Štipendiá - 6/2022 - CovClin - Aktivita č. 1

Štipendiá 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Štipendiá 6/2022 - CovClin - Aktivita č. 2

Štipendiá 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Štipendiá Obezita 06/2022

Štipendiá 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Štipendiá-06/2022-STU

Štipendiá 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Štipendiá 06/2022 - Asseco

Štipendiá 06/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Štipendiá Covlab 04/2022

Štipendiá 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Štipendiá 04/2022 LISPER

Štipendiá 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Štipendiá 4/2022 - CovClin - Aktivita č. 1

Štipendiá 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Štipendiá 4/2022 - CovClin - Aktivita č. 2

Štipendiá 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Štipendiá Obezita 04/2022

Štipendiá 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Štipendiá-04/2022-STU

Štipendiá 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Štipendiá 04/2022 - Asseco

Štipendiá 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Štipendiá 02/2022 LISPER

Štipendiá 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Štipendiá - 2/2022 - CovClin - Aktivita č. 1

Štipendiá 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Štipendiá - 2/2022 - CovClin - Aktivita č. 2

Štipendiá 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Štipendiá Obezita 02/2022

Štipendiá 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Štipendiá-02/2022-STU

Štipendiá 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Štipendiá-02/2022-ASSECO

Štipendiá 02/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Štipendiá 03/2022 LISPER

Štipendiá 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Štipendiá - 3/2022 - CovClin - Aktivita č. 1

Štipendiá 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Štipendiá - 3/2022 - CovClin - Aktivita č. 2

Štipendiá 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Štipendiá Obezita 03/2022

Štipendiá 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

Štipendiá-03/2022-STU

Štipendiá 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Štipendiá 3/2022 - Asseco

Štipendiá 03/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

Štipendiá Covlab 05/2022

Štipendiá 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Štipendiá 05/2022 LISPER

Štipendiá 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Štipendiá 5/2022 - CovClin - Aktivita č. 1

Štipendiá 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Štipendiá 5/2022 - CovClin - Aktivita č. 2

Štipendiá 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Štipendiá Obezita 05/2022

Štipendiá 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Štipendiá-05/2022-STU

Štipendiá 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Štipendiá 05/2022 - Asseco

Štipendiá 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

5H7P42 Bunkový sorter - Cytometrický analyzátor (splátkový kalendár)

Splátkový kalendár

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
27,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2022
Názov

5H7P42 Bunkový sorter - Cytometrický analyzátor (splátkový kalendár)

Splátkový kalendár

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
11,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5H7P42 Bunkový sorter - Cytometrický analyzátor (splátkový kalendár) odpisy za 06/2023

Splátkový kalendár

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
3,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

5H7P42 Bunkový sorter - Cytometrický analyzátor (splátkový kalendár) odpisy za 05/2023

Splátkový kalendár

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
3,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

5H7P42 Bunkový sorter - Cytometrický analyzátor (splátkový kalendár) odpisy za 03/2023

Splátkový kalendár

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
3,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

5H7P42 Bunkový sorter - Cytometrický analyzátor (splátkový kalendár) odpisy za 02/2023

Splátkový kalendár

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
3,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

5H7P42 Bunkový sorter - Cytometrický analyzátor (splátkový kalendár) odpisy za 01/2023

Splátkový kalendár

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
3,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

5H7P42 Bunkový sorter - Cytometrický analyzátor (splátkový kalendár) odpisy za 04/2023

Splátkový kalendár

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
3,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2023
Názov

5H7P42 Bunkový sorter - Cytometrický analyzátor (Odplata za zariadenie / postúpenie lízingu)

Faktúra 2-202201

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2022
Názov

5H7P42 Bunkový sorter - Cytometrický analyzátor (Odplata za zariadenie / postúpenie lízingu)

Faktúra 2-202201

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2022
Názov

5H7P42 Bunkový sorter - Cytometrický analyzátor (Odplata za zariadenie / postúpenie lízingu) - odpisy 06/2023

Faktúra 2-202201

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

5H7P42 Bunkový sorter - Cytometrický analyzátor (Odplata za zariadenie / postúpenie lízingu) - odpisy 04/2023

Faktúra 2-202201

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2023
Názov

5H7P42 Bunkový sorter - Cytometrický analyzátor (Odplata za zariadenie / postúpenie lízingu) - odpisy 03/2023

Faktúra 2-202201

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

5H7P42 Bunkový sorter - Cytometrický analyzátor (Odplata za zariadenie / postúpenie lízingu) - odpisy 05/2023

Faktúra 2-202201

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

5H7P42 Bunkový sorter - Cytometrický analyzátor (Odplata za zariadenie / postúpenie lízingu) - odpisy zs 01/2023

Faktúra 2-202201

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

5H7P42 Bunkový sorter - Cytometrický analyzátor (Odplata za zariadenie / postúpenie lízingu) - odpisy 02/2023

Faktúra 2-202201

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

6H8P - Mzdy Máj 2022

BAN 66 202206

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
10,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

3H5P - Mzdy Máj 2022

BAN 66 202206

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
4,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

6H8P - Mzdy Január 2022

BAN 66 202202

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
8,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

3H5P - Mzdy Január 2022

BAN 66 202202

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
8,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

6H8P - Mzdy Február 2022

BAN 66 202203

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
9,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

3H5P - Mzdy Február 2022

BAN 66 202203

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
8,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

6H8P - Mzdy Marec 2022

BAN 66 202204

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
10,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

3H5P - Mzdy Marec 2022

BAN 66 202204

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
9,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

6H8P - Mzdy Apríl 2022

BAN 66 202205

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
10,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

3H5P - Mzdy Apríl 2022

BAN 66 202205

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
8,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

6H8P - Mzdy Jún 2022

BAN 66 202207

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
10,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

3H5P - Mzdy Jún 2022

BAN 66 202207

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
3,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

6H8P - Mzdy Júl 2022

BAN 66 202208

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
10,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

3H5P - Mzdy Júl 2022

BAN 66 202208

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
4,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Notebook 2

Nákup informačno - komunikačnej štruktúry pre projekt I.

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Multifunkčná tlačiareň

Nákup informačno - komunikačnej štruktúry pre projekt I.

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

USB kľúč

Nákup informačno - komunikačnej štruktúry pre projekt I.

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Externý disk A

Nákup informačno - komunikačnej štruktúry pre projekt I.

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Notebook 1

Nákup informačno - komunikačnej štruktúry pre projekt I.

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Externý disk B

Nákup informačno - komunikačnej štruktúry pre projekt I.

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022 - Aktivita A8

Interný účtovný doklad - mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
4,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022 - Aktivita A7

Interný účtovný doklad - mzdy 06/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
14,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2022 - Aktivita 2

Interný účtovný doklad - mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
15,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2022 - Aktivita A7 (PV80)

Interný účtovný doklad - mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
14,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2022 - Aktivita A8

Interný účtovný doklad - mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
4,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2022 - Aktivita A7 (PV75)

Interný účtovný doklad - mzdy 07/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
10,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

5H7P28 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A7 - 06/2022

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 06/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

5H7P29 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A8 - 06/2022

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 06/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Paušálna sadzba - 06-07/2022 - Aktivita A7 (PV75)

Paušálna sadzba 06-07/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
1,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Paušálna sadzba - 06-07/2022 - Aktivita A7 (PV80)

Paušálna sadzba 06-07/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
4,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Paušálna sadzba - 06-07/2022 - Aktivita A8 (EV60)

Paušálna sadzba 06-07/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
1,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

5H7P29 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A8 - 07/2022

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 07/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

5H7P28 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A7 - 07/2022

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 07/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
1,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2022_Lisper-A14

Mzdy 07/2022 Lisper

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2022_Lisper-A15

Mzdy 07/2022 Lisper

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
26,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 08/2022_Lisper-A15

Mzdy 08/2022 Lisper

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
26,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 08/2022_Lisper-A14

Mzdy 08/2022 Lisper

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 09/2022_Lisper-A14

Mzdy 09/2022 Lisper

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Mzdové výdavky 09/2022_Lisper-A15

Mzdy 09/2022 Lisper

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
39,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

902 - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 07-09/2022-LISPER-A15

902 - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 07-09/2022-LISPER-A15

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
13,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

902 - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 07-09/2022-LISPER-A14

902 - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 07-09/2022-LISPER-A14

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

mzdy BIOMEDIRES 09/222

VP UK mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

mzdy LISPER 09/2022

VP UK mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdy USCCCORD 09/2022 VP UK

VP UK mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
15,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

mzdy SANET 09/2022

VP UK mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
10,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

mzdy FOMON 09/2022

VP UK mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

mzdy MMU COVID 09/2022 Zorkócy

VP UK mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

mzdy MMU COVID 09/2022 Lukáčová

VP UK mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

mzdy SMARTFARM 09/2022

VP UK mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
16,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 09/2022 - odborný personál

VP UK mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
12,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 09/2022 - riadiaci personál

VP UK mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdy PreveLynch 09/2022 - odborný personál FLX

VP UK mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

mzdy PanClinCov 09/2022

VP UK mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdové výdavky 08/2022 - Aktivita 2

Interný účtovný doklad - mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
22,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 08/2022 - Aktivita A7 (PV80)

Interný účtovný doklad - mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
17,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 08/2022 - Aktivita A7 (PV75)

Interný účtovný doklad - mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
13,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 08/2022 - Aktivita A8 (EV60)

Interný účtovný doklad - mzdy 08/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
5,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 09/2022 - Aktivita 2

Interný účtovný doklad - mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
20,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Mzdové výdavky 09/2022 - Aktivita A7 (PV80)

Interný účtovný doklad - mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
16,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Mzdové výdavky 09/2022 - Aktivita A7 (PV75)

Interný účtovný doklad - mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
16,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Mzdové výdavky 09/2022 - Aktivita A8 (EV60)

Interný účtovný doklad - mzdy 09/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
7,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Paušálna sadzba - 08 - 09/2022 - Aktivita A7 (PV80)

Paušálna sadzba 08-09/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
5,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Paušálna sadzba - 08 - 09/2022 - Aktivita A7 (PV75)

Paušálna sadzba 08-09/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
4,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Paušálna sadzba - 08 - 09/2022 - Aktivita A8 (EV60)

Paušálna sadzba 08-09/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
2,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

5H7P29 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A8 - 08/2022 (EV60)

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 08/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

5H7P28 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A7 - 08/2022 (PV80)

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 08/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
1,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

5H7P28 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A7 - 09/2022 (PV80)

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 09/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
1,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

5H7P29 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A8 - 09/2022 (EV60)

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 09/2022

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

LISPER 02/2022 - mzdy

LISPER 02/2022 - mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

LISPER 01/2022 - mzdy

LISPER 01/2022 - mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
8,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

LISPER 03/2022 - mzdy

LISPER 03/2022 - mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

LISPER 04/2022 - mzdy

LISPER 04/2022 - mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
9,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

LISPER 05/2022 - mzdy

LISPER 05/2022 - mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
9,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

LISPER 06/2022 - mzdy

LISPER 06/2022 - mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

2H4P36 chemikálie

LISPER_Faktúra Merck - chemikálie z RD 173/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H4P36 chemikálie

LISPER_Faktúra Merck - chemikálie z RD 173/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

2H4P36 chemikálie

LISPER_Faktúra Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H4P36 chemikálie

LISPER_Faktúra Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Mzdové výdavky PV 7/2022

Interný doklad - Mzdy 7/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
9,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Mzdové výdavky EV 7/2022

Interný doklad - Mzdy 7/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
3,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2022
Názov

Odpisy 7/2022

Interný doklad - Odpisy 7/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
2,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba z mzdových výdavkov PV 7/2022

Podklad pre výpočet nepriamych výdavkov PV 7/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
1,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba z mzdových výdavkov EV 7/2022

Podklad pre výpočet nepriamych výdavkov EV 7/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky PV 8/2022

Interný doklad - Mzdy 8/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
10,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Mzdové výdavky EV 8/2022

Interný doklad - Mzdy 8/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
3,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Odpisy 8/2022

Interný doklad - Odpisy 8/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba z mzdových výdavkov PV 8/2022

Podklad pre výpočet nepriamych výdavkov PV 8/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
1,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba z mzdových výdavkov EV 8/2022

Podklad pre výpočet nepriamych výdavkov EV 8/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky PV 9/2022

Interný doklad - Mzdy 9/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
10,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

Mzdové výdavky EV 9/2022

Interný doklad - Mzdy 9/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
2,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

Odpisy 9/2022

Interný doklad - Odpisy 9/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
2,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba z mzdových výdavkov PV 9/2022

Podklad pre výpočet nepriamych výdavkov PV 9/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba z mzdových výdavkov EV 9/2022

Podklad pre výpočet nepriamych výdavkov EV 9/2022

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H4P36 chemikálie

LISPER_Faktúra Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

2H4P36 chemikálie

LISPER_Faktúra Merck - chemikálie z RD 164/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P89 Laboratórny materiál

Skúmavky 35 - časť 1

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

0H1P89 Laboratórny materiál

Skúmavky 35 - časť 2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

mzdy LIsper 7/2022

mzdy 7/2022

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
2,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2022
Názov

Mzdy Obezita 7/2022

mzdy 7/2022

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2022
Názov

mzdy LISPER 8/2022

mzdy 8/2022

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
2,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2022
Názov

mzdy OBEZITA 8/2022

mzdy 8/2022

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2022
Názov

mzdy LISPER 9/2022

mzdy 9/2022

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
2,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

mzdy OBEZITA 9/2022

mzdy 9/2022

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

Paušalna sadzba 15% Lisper

Paušálna sadzba 15 %- Aktivita H9

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
1,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H4P36 chemikálie

LISPER_Faktúra BIOTECH - chemikálie z RD 169/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2H4P36 chemikálie

LISPER_Faktúra BIOTECH - chemikálie z RD 169/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

7H10P14 pipety 1-K nastaviteľná pipeta 0,5-10 ul

faktúra

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

7H10P14 pipety 1-K nastaviteľná pipeta 2-20 ul

faktúra

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

7H10P14 pipety 1-K nastaviteľná pipeta 10-100 ul

faktúra

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

7H10P14 pipety 1-K nastaviteľná pipeta 20-200 ul

faktúra

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

7H10P14 pipety 1-K nastaviteľná pipeta 100-1000 ul

faktúra

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

7H10P14 pipety 1-K nastaviteľná pipeta 1-10 ml

faktúra

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

7H10P14 pipety 12-K nastaviteľná pipeta 10-100 ul

faktúra

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

7H10P14 pipety 12-K nastaviteľná pipeta 0,5-10 ul

faktúra

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

7H10P14 pipety 12-K nastaviteľná pipeta 30-300 ul

faktúra

Vlastník dokladu
Martinské bioptické centrum, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

7 - Serverová platforma (Server typ 2) - 9H14P26

IKT infraštruktúra - dodanie hardvéru - časť B_2

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

5 - Firewall - 9H14P24

IKT infraštruktúra - dodanie hardvéru - časť B_1

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

9 - iSCSI prepínač - 9H14P28

IKT infraštruktúra - dodanie hardvéru - časť B_1

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

6 - Serverová platforma (Server typ 1) - 9H14P26

IKT infraštruktúra - dodanie hardvéru - časť B_1

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

8 - Hybridné diskové pole - 9H14P27

IKT infraštruktúra - dodanie hardvéru - časť B_1

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

10 - LAN Core prepínač - 9H14P29

IKT infraštruktúra - dodanie hardvéru - časť B_1

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

11 - LAN TOR prepínač - 9H14P30

IKT infraštruktúra - dodanie hardvéru - časť B_1

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Paušálna sadzba V446 07-10 2022

Paušálna sadzba V446 07-10 2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
17,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy LISPER 12/2019

účtovný doklad LISPER 12/2019

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy LISPER 11/2019

účtovný doklad LISPER 11/2019

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy LISPER 10/2019

účtovný doklad LISPER 10/2019

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
7,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy LISPER 09/2019

účtovný doklad LISPER 09/2019

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
6,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy 10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
58,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

mzdy 10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
30,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

mzdy 10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
14,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

mzdy 10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

0H3P9_Vedecko-výskumný pracovník 3_Petrov_10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

0H2P6_Zahraničný výskumný pracovník 5_Hundarenko_10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

0H3P11_Manažér monitorovania_Hudecová_10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

0H2P11_Manažér monitorovania_Hudecová_10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

0H1P8_Manažér monitorovania_Hudecová_10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

0H3P10_Finančný manažér_Hrudkayová_10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

0H2P10_Finančný manažér_Hrudkayová_10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

0H1P7_Finančný manažér_Hrudkayová_10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

0H1P6_Vedecko-výskumný pracovník 2_Hudák_10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

0H3P7_Vedecko-výskumný pracovník 1_Zábovský_10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

0H3P5_Zahraničný výskumný pracovník 4_Georgouli_10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

0H1P4_Zahraničný výskumný pracovník 3_Cornet_10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

0H2P3_Zahraničný výskumný pracovník 2_Pourhashem_10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

0H1P2_Zahraničný výskumný pracovník 1_Khormali_10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

0H3P1_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1_Kováčiková_10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Mzdy 10/2020_ATR9

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

mzdy 10/2020 - Garant / Vedúci vedeckej /výskumnej činnosti - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

mzdy 10/2020 - Riadenie aktivity

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

mzdy 10/2020 - Vedecký / výskumný pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Mzdy a odvody 10/2020 - Riadenie aktivity

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Mzdy a odvody 10/2020 - Výskumný / vývojový pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Mzdy a odvody 10/2020 - Garant - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Mzdy a odvody 10/2020 - Technický pracovník

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Mzdy_dohodári 10/2020_N714

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Mzdy 10/2020_N714

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

mzdy 10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

mzdy 10/2020 H2

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
10,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

mzdy 10/2020 H1

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

mzdy 10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
10,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

mzdy 10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
12,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Riadenie aktivity10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti 10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

mzdy 10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

mzdy 10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
7,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

H8P9 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A8 - 11/2020

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 11/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

5H7P28 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A7 - 11/2020

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 11/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

H8P9 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A8 - 10/2020

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 10/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

5H7P28 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A7 - 10/2020

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 10/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

H8P9 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A8 - 09/2020

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 09/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

5H7P28 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A7 - 09/2020

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 09/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

H8P9 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A8 - 08/2020

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 08/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

5H7P28 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A7 - 08/2020

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 08/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

H8P9 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A8 - 07/2020

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 07/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

5H7P28 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A7 - 07/2020

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 07/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

H8P9 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A8 - 06/2020

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 06/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

5H7P28 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A7 - 06/2020

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 06/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

H8P9 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A8 - 05/2020

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 05/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

5H7P28 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A7 - 05/2020

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 05/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

5H8P9 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A8 - 04/2020

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 04/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

5H7P28 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A7 - 04/2020

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 04/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

5H8P9 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A8 - 03/2020

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 03/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

5H7P28 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A7 - 03/2020

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 03/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

5H8P9 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A8 - 02/2020

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 02/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

5H7P28 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A7 - 02/2020

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 02/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Paušálna sadza - Aktivita P2 (A7) - 06-10/2020

Paušálna sadzba 06-10/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
2,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Názov

Mzdové výdavky - Aktivita A7 - 10/2020

Interný účtovný doklad Mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
5,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Názov

Mzdové výdavky - Aktivita A7 - 09/2020

Interný účtovný doklad Mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
3,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Mzdové výdavky - Aktivita A7 - 08/2020

Interný účtovný doklad Mzdy 08/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
4,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

Mzdové výdavky - Aktivita A7 - 07/2020

Interný účtovný doklad Mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2020
Názov

Mzdové výdavky - Aktivita A7 - 06/2020

Interný účtovný doklad Mzdy 06/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

PS V446 09_10_2020

Paušálna sadzba V446 9_10_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobné výdavky 10/2019

LISPER_predpis_miezd_10/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Osobné výdavky 11/2019

LISPER_predpis_miezd_11/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Osobné výdavky 09/2019

LISPER_predpis_miezd_09/2019

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

mzdy 09/2020 LISPER

VP UK mzdy LISPER 09/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

mzdy 11/2020 LISPER

VP UK mzdy LISPER 11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
14,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

mzdy 10/2020 LISPER

VP UK mzdy LISPER 10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
10,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Uctovny doklasd - mzdy 09/2019

Uctovny doklad - mzdy 09/2019

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
2,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

902 - Nepriame výdavky deklarovane paušálnou sadzbou 12/2019-LISPER

902 - Nepriame výdavky deklarovane paušálnou sadzbou 12/2019-LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

902 - Nepriame výdavky deklarovane paušálnou sadzbou 10/2019-LISPER

902 - Nepriame výdavky deklarovane paušálnou sadzbou 10/2019-LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

902 - Nepriame výdavky deklarovane paušálnou sadzbou 09/2019-LISPER

902 - Nepriame výdavky deklarovane paušálnou sadzbou 09/2019-LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

902 - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 03/2020-LISPER

902 - Nepriame výdavky deklarovane paušálnou sadzbou 03/2020-LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P20-ĽH

Mzdy 03/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P19-MS

Mzdy 03/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P18-SK

Mzdy 03/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P17-BČ

Mzdy 03/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P16-RG

Mzdy 03/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P15-MM

Mzdy 03/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P14-MR

Mzdy 03/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P13-PB

Mzdy 03/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P12-MK

Mzdy 03/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P11-PŽ

Mzdy 03/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P10-VA

Mzdy 03/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P9-TB

Mzdy 03/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P8-PW

Mzdy 03/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P7-TR

Mzdy 03/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P5-FK

Mzdy 03/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 9H14P2-TP

Mzdy 03/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 9H14P1-MT

Mzdy 03/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

902 - Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou 02/2020-LISPER

902 - Nepriame výdavky deklarovane paušálnou sadzbou 02/2020-LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P10-VA

Mzdy 02/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P20-ĽH

Mzdy 02/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P19-MS

Mzdy 02/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P18-SK

Mzdy 02/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P17-BČ

Mzdy 02/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P16-RG

Mzdy 02/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P15-MM

Mzdy 02/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P14-MR

Mzdy 02/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P13-PB

Mzdy 02/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P12-MK

Mzdy 02/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P11-PŽ

Mzdy 02/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P9-TB

Mzdy 02/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P8-PW

Mzdy 02/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P7-TR

Mzdy 02/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P5-FK

Mzdy 02/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 9H14P2-TP

Mzdy 02/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 9H14P1-MT

Mzdy 02/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

902 - Nepriame výdavky deklarovane paušálnou sadzbou 01/2020-LISPER

902 - Nepriame výdavky deklarovane paušálnou sadzbou 01/2020-LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P13-PB

Mzdy 01/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P12-MK

Mzdy 01/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P10-VA

Mzdy 01/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P8-PW

Mzdy 01/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P5-FK

Mzdy 01/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 9H14P1-MT

Mzdy 01/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 9H14P2-TP

Mzdy 01/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P7-TR

Mzdy 01/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P9-TB

Mzdy 01/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P11-PŽ

Mzdy 01/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P15-MM

Mzdy 01/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P17-BČ

Mzdy 01/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P19-MS

Mzdy 01/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P20-ĽH

Mzdy 01/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P18-SK

Mzdy 01/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P16-RG

Mzdy 01/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P14-MR

Mzdy 01/2020 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

902 - Nepriame výdavky deklarovane paušálnou sadzbou 11/2019-LISPER

902 - Nepriame výdavky deklarovane paušálnou sadzbou 11/2019-LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P17-BČ

Mzdy 12/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P16-RG

Mzdy 12/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P15-MM

Mzdy 12/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P12-MK

Mzdy 12/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P10-VA

Mzdy 12/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P9-TB

Mzdy 12/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P7-TR

Mzdy 12/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P5-FK

Mzdy 12/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P19-MS

Mzdy 12/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P18-SK

Mzdy 12/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P13-PB

Mzdy 12/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P11-PŽ

Mzdy 12/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P8-PW

Mzdy 12/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 9H14P2-TP

Mzdy 12/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 9H14P1-MT

Mzdy 12/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P20-ĽH

Mzdy 12/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P14-MR

Mzdy 12/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P20-ĽH

Mzdy 11/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P19-MS

Mzdy 11/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P18-SK

Mzdy 11/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P17-BČ

Mzdy 11/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P16-RG

Mzdy 11/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P15-MM

Mzdy 11/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P14-MR

Mzdy 11/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P13-PB

Mzdy 11/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P12-MK

Mzdy 11/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P11-PŽ

Mzdy 11/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P9-TB

Mzdy 11/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P8-PW

Mzdy 11/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P7-TR

Mzdy 11/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P5-FK

Mzdy 11/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 9H14P2-TP

Mzdy 11/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 9H14P1-MT

Mzdy 11/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P12-MK

Mzdy 10/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P20-ĽH

Mzdy 10/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P19-MS

Mzdy 10/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P18-SK

Mzdy 10/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P17-BČ

Mzdy 10/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P16-RG

Mzdy 10/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P15-MM

Mzdy 10/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P14-MR

Mzdy 10/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P13-PB

Mzdy 10/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P11-PŽ

Mzdy 10/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P9-TB

Mzdy 10/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P8-PW

Mzdy 10/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P7-TR

Mzdy 10/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P5-FK

Mzdy 10/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 9H14P2-TP

Mzdy 10/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 9H14P1-MT

Mzdy 10/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P20-ĽH

Mzdy 9/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P19-MS

Mzdy 9/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P18-SK

Mzdy 9/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P17-BČ

Mzdy 9/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P16-RG

Mzdy 9/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P15-MM

Mzdy 9/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P14-MR

Mzdy 9/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P13-PB

Mzdy 9/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P12-MK

Mzdy 9/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P11-PŽ

Mzdy 9/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P9-TB

Mzdy 9/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P8-PW

Mzdy 9/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P7-TR

Mzdy 9/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Vedecko-výskumný pracovník 9H14P5-FK

Mzdy 9/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 9H14P2-TP

Mzdy 9/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 9H14P1-MT

Mzdy 9/2019 LISPER

Vlastník dokladu
IPESOFT spol. s r.o.
Dodávateľ
IPESOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2019
Názov

Paušálna sadzba 10/2019-12/2020

Paušálna sadzba 15 % - Aktivita H9

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
2,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 12/2020

Zúčtovanie mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
2,723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2021
Názov

Mzdy 11/2020

Zúčtovanie miezd 11/2020

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
2,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Mzdy 10/2020

Zúčtovanie miezd 10/2020

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
2,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Mzdy 4/2020

Zúčtovanie miezd 4/2020

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2020
Názov

Mzdy 3/2020

Zúčtovanie miezd 3/2020

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Mzdy 2/2020

Zúčtovanie miezd 2/2020

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
1,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2020
Názov

Mzdy 01/2020

Zúčtovanie miezd 01/2020

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Mzdy 12/2019

Zúčtovanie miezd 12/2019

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Mzdy 11/2019

Zúčtovanie miezd 11/2019

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Mzdy 10/2019

Zúčtovanie miezd 10/2019

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
1,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2019
Názov

5H8P9 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A8 - 01/2021

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 01/2021

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

5H7P28 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A7 - 01/2021

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 01/2021

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

5H8P9 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A8 - 12/2020

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 12/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

5H7P28 Prenájom laboratórnych priestorov - Aktivita A7 - 12/2020

Interný účtovný doklad - prenájom priestorov 12/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Paušálna sadzba - Aktivita 8 - 01/2021

Paušálna sadzba 11/2020-01/2021

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Paušálna sadzba Aktivita 7 - 11/2020 - 01/2021

Paušálna sadzba 11/2020-01/2021

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
2,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Mzdové výdavky - Aktivita 7 - 01/2021

Interný účtovný doklad Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
7,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Mzdové výdavky - Aktivita 8 - 01/2021

Interný účtovný doklad Mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
1,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2021
Názov

Mzdové výdavky - Aktivita 7 - 12/2020

Interný účtovný doklad Mzdy 12/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
5,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2021
Názov

Mzdové výdavky - Aktivita A7 - 11/2020

Interný účtovný doklad Mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Lambda Life a.s.
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
4,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2020
Názov

BIOMEDIRES II - 02/2021 mzdy FLEX

VP UK mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

BIOMEDIRES II - 02/2021 mzdy

VP UK mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

SANET II - 02/2021 mzdy

VP UK mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

SMARTFARM - 02/2021 mzdy

VP UK mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
10,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

LISPER - 02/2021 mzdy

VP UK mzdy 02/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
14,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

2P1N1 Paušálna sadzba 09-12/2020

LISPER_paušálna_sadzba_09-12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 12/2020

LISPER_predpis_miezd_12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2020

LISPER_predpis_miezd_11/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdové výdavky 10/2020

LISPER_predpis_miezd_10/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Mzdové výdavky 09/2020

LISPER_predpis_miezd_09/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
1,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Danovy doklad- mzdy - december 2019

Uctovny doklad - mzdy - december 2019

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
8,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Uctovny doklad - mzdy - november 2019

Uctovny doklad - mzdy - november 2019

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
8,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Uctovny doklad - mzdy - oktober 2019

Uctovny doklad - mzdy - oktober 2019

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
8,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Paušálna sadzba

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
39,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PS V446 11_12_2020

Paušálna sadzba V446_11_12_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Mzdy-uctovny doklad-december 2020

Mzdy-uctovny doklad - december 2020

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
2,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Mzdy-uctovny doklad-november 2020

Mzdy-uctovny doklad-november 2020

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Mzdy-uctovny doklad - oktober 2020

Mzdy-uctovny doklad - oktober 2020

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
2,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzdy-uctovny doklad-september 2020

Mzdy-uctovny doklad-september 2020

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
3,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Mzdy-uctovny doklad - august 2020

Mzdy-uctovny doklad - august 2020

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
3,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Mzdy-uctovny doklad - jul 2020

Mzdy-uctovny doklad - jul 2020

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
4,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Mzdy-uctovny doklad - jun 2020

Mzdy-uctovny doklad - jun 2020

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
4,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Uctovny doklad - mzdy-maj 2020

Uctovny doklad-mzdy- maj 2020

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
5,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Uctovny doklad -mzdy-april 2020

Uctovny doklad-mzdy-april 2020

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
5,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Uctovny doklad - mzdy-marec 2020

Uctovny doklad-mzdy-marec 2020

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
7,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Uctovny doklad -mzdy-februar 2020

Uctovny doklad - mzdy-februar 2020

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
8,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Uctovny doklad-mzdy-januar 2020

Uctovny doklad-mzdy-januar 2020

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
8,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Paušálna sadzba 15 % aktivita H9

Paušálna sadzba 15 %- Aktivita H9

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
1,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zúčtovanie mzdy 02/2020

zaúčtovanie miezd 02/2021

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
4,658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2021
Názov

mzové výdavky 01/2021

zaúčtovanie mzdy 01/2021

Vlastník dokladu
MABPRO, a.s.
Dodávateľ
MABPRO, a.s.
Žiadaná suma
4,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Odpisy 09/2020

Interný doklad - Odpisy 09/2020

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
2,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 09/2020

Interný doklad - Mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

Mzdové výdavky 09/2020

Interný doklad - Mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

Odpisy 08/2020

Interný doklad - Odpisy 08/2020

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
2,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 08/2020

Interný doklad - Mzdy 08/2020

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdové výdavky 08/2020

Interný doklad - Mzdy 08/2020

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Odpisy 07/2020

Interný doklad - Odpisy 07/2020

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
2,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 07/2020

Interný doklad - Mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Mzdové výdavky 07/2020

Interný doklad - Mzdy 07/2020

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

Odpisy 06/2020

Interný doklad - Odpisy 06/2020

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
2,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2020

Interný doklad - Mzdy 06/2020

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Mzdové výdavky 06/2020

Interný doklad - Mzdy 06/2020

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Odpisy 05/2020

Interný doklad - Odpisy 05/2020

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
2,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 05/2020

Interný doklad - Mzdy 05/2020

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Mzdové výdavky 05/2020

Interný doklad - Mzdy 05/2020

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Odpisy 04/2020

Interný doklad - Odpisy 04/2020

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ
Anima Group, s.r.o.
Žiadaná suma
2,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 04/2020

Interný doklad - Mzdy 04/2020

Vlastník dokladu
Anima Group, s.r.o.
Dodávateľ