Popis projektu

Generálnym strategickým cieľom predkladaného návrhu výskumného projektu s názvom „Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum“ je vytvorenie udržateľného excelentného výskumno-vývojového, inovačného a inštitucionálno-riadiaceho prostredia. Hlavná aktivita žiadateľa sa bude zameriavať na realizáciu VaV úloh najmä v prioritných oblastiach RIS3: „Materiálový výskum a nanotechnológie“ s previazaním aj na oblasť „Informačné a komunikačné technológie“, ktorá je nevyhnutná pre úspešné naplnenie cieľov a aktivít projektu, či už v rámci:

a) podpornej oblasti výskumu a vývoja vo vyššie uvedených oblastiach, napr. konkrétne pri realizácii meracích systémov Time-of-Flight ERDA a ich integrácie do urýchľovacieho systému Tandetron 6MV. Jadrová a výpočtová elektronika tvorí nevyhnutné pozadie pre úspešnú realizáciu fyzikálnych úloh vyplývajúcich z merania.

b) interdisciplinárneho výskumu za účelom transferu know-how z iných vedných oblastí, ktoré ponúkajú sofistikované metódy spracovania a analýzy dát a ktoré nie sú štandardne rozšírené v materiálových vedách. Našim dominantným záujmom v takejto interdisciplinárnej stratégii je štúdium signálu ako takého. Pôvodne navrhnuté metódy pre astrofyziku majú uplatnenie v štúdiu kváziperiodických nano-prvkov na povrchoch materiálov, alebo nepotrebujú ekvidistantné dáta čo je obmedzujúca podmienka Fourierovej analýzy v prípade mikroskopie a pod.. Cieľom je osvojiť si špecifické metódy používané v iných vedných oblastiach ako je analýza svetelných kriviek akrečných procesov (astrofyzika) alebo štúdium EEG signálu z mozgu (neurovedy) a dostať sa tak o krok vpred čo sa týka analýzy elektrónovej alebo AFM mikroskopie.

Viac
Subjekt
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Miesta realizácie
Trnava
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2019 - 01.06.2023
Celková suma
10,442,178 €
Vlastné zdroje
522,109 €
Vyčerpané z projektu
1,458,648 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rozvoj excelentného pracoviska a posiln…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
02.12.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
02.12.2019
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
5,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
21.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
0 €
Cieľ
1,500 €
Naposledy aktualizované
21.08.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora v rámci komplementárneho financovania schválených projektov Horizontu 2020 so slovenskou účasťou z OP VaI
Hodnota
485,323 €
Cieľ
227,500 €
Naposledy aktualizované
21.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
3,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
21.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
106,008 €
Cieľ
1,602,377 €
Naposledy aktualizované
21.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
25,42 (počet)
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
3,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
21.08.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 04/2022_MTF_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 4/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
47,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 04/2022_MTF_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 4/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 05/2022_MTF_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 5/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 05/2022_MTF_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 5/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
48,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

0.H1.P115_CES/0602/0054/22_Bónová

CES/0602/0054/22_Bónová_5

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

0.H1.P115_CES/0601/0075/22_Noga

CES/0601/0075/22_Noga_Košice

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 06/2022_MTF _W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 06/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 06/2022_MTF _W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 06/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
51,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

0.H1.P115_CES/0602/0111/22_Bónová

CES/0602/0111/22_Bónová_6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

0.H1.P75 Tablet PC s príslušenstvom

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

0.H1.P73 Monitor UHD

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

0.H1.P81 Grafická karta s CUDA jadrami

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

0.H1.P80 Pracovná stanica na machine learning

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

0.H1.P76 Data projektor

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

0.H1.P68 Monitor

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

0.H1.P65 Stolný počítač

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

0.H1.P66 Notebook

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

0.H1.P67 Notebook k zariadeniam

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2022
Názov

O.H1.P66 Notebook

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

O.H1.P75 Tablet PC s príslušenstvom

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

O.H1.P65 Stolový počítač

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

O.H1.P67 Notebook k zariadeniam

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

O.H1.P68 Monitor

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

O.H1.P79 Okuliare pre vizuálnu realitu

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

O.H1.P73 Monitor UHD

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

O.H1.P76 Data projektor

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

O.H1.P80 Pracovná stanica na machine learning

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

O.H1.P81 Grafická karta s CUDA jadrami

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P65 Stolný počítač

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P66 Notebook

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P67 Notebook k zariadeniam

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P73 Monitor UHD

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P75 Tablet PC s príslušenstvom

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P68 Monitor

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P76 Data projektor

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P80 Pracovná stanica na machine learning

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P81 Grafická karta s CUDA jadrami

Faktúra 2022097_IKT- 1.časť_Dodanie 1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P13_Zariadenie na meranie elektrickej odozvy materiálov aj pri pôsobení vonkajšieho magnetického poľa 4 bodovou metódou podľa Van der Pauwa

Faktúra č. 2022333_TESTOVACÍ TECHNIKA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0.H1.P13_Zariadenie na meranie elektrickej odozvy materiálov aj pri pôsobení vonkajšieho magnetického poľa 4 bodovou metódou podľa Van der Pauwa

Faktúra č. 2022333_TESTOVACÍ TECHNIKA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P69 Stolný počítač s vysokým grafickým výkonom

Faktúra 2022110_IKT- 1.časť_Dodanie 2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P74 Mobilná pracovná stanica s príslušenstvom

Faktúra 2022110_IKT- 1.časť_Dodanie 2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P72 Notebook vyššej triedy s príslušenstvom

Faktúra 2022110_IKT- 1.časť_Dodanie 2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P69 Stolný počítač s vysokým grafickým výkonom

Faktúra 2022110_IKT- 1.časť_Dodanie 2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

0.H1.P72 Notebook vyššej triedy s príslušenstvom

Faktúra 2022110_IKT- 1.časť_Dodanie 2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

0.H1.P74 Mobilná pracovná stanica s príslušenstvom

Faktúra 2022110_IKT- 1.časť_Dodanie 2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

O.H1.P34_Úprava zariadenia na regulovanie rosného bodu SF6

Faktúra č. 20220730_MPTRADE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

O.H1.P34_Úprava zariadenia na regulovanie rosného bodu SF6

Faktúra č. 20220730_MPTRADE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

0.H1.P33 Zariadenie na monitorovanie úniku plynu SF6

Faktúra č. 220100027_DV DECENT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P33 Zariadenie na monitorovanie úniku plynu SF6

Faktúra č. 220100027_DV DECENT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

0.H1.P24_Faktúra č. 6861848129

Faktúra č. 6861848129

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

0.H1.P24_Faktúra č. 6861868866, Dobropis č. 6861870764

Faktúra č. 6861868866

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

0.H1.P64 Telepresence

Faktúra č. 2022119_IKT -1.časť_Dodanie 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P64 Telepresence

Faktúra č. 2022119_IKT -1.časť_Dodanie 3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

0.H1.P29 Katóda

Faktúra č. 1300230264_KVANT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P30 Ionizér

Faktúra č. 1300230264_KVANT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P27 Filament

Faktúra č. 1300230264_KVANT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P28 Antikatóda

Faktúra č. 1300230264_KVANT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P30 Ionizér

Faktúra č. 1300230264_KVANT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

0.H1.P27 Filament

Faktúra č. 1300230264_KVANT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

0.H1.P28 Antikatóda

Faktúra č. 1300230264_KVANT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

0.H1.P29 Katóda

Faktúra č. 1300230264_KVANT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

0.H1.P24_Faktúra č.6861880129, Dobropis č. 6861884686

Faktúra č.6861880129

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

0.H1.P25_Faktúra č. 1220005971

Faktúra č. 1220005971

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

0.H1.P115_CES/0601/0076/22_Száraz_Košice

CES/0601/0076/22_Száraz_Košice

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

0.H1.P115_CES/0601/0077/22_Azizpour_Košice

CES/0601/0077/22_Azizpour_Košice

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

0.H1.P24_Faktúra č. 6861854908

Faktúra č. 6861854908

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

0.H1.P24_Faktúra č. 6861860050

Faktúra č. 6861860050

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

0.H1.P24_Faktúra č. 6861869734

Faktúra č. 6861869734

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

0.H1.P24_Faktúra č. 6861880130

Faktúra č. 6861880130

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

0.H1.P25_Faktúra č. 1220009560

Faktúra č. 1220009560

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2022
Názov

0.H1.P25_Faktúra č. 1220008095

Faktúra č. 1220008095

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2022
Názov

0.H1.P25_Faktúra č. 1220008150

Faktúra č. 1220008150

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2022
Názov

0.H1.P24_Faktúra č.6861872252

Faktúra č.6861872252

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

0.H1.P24_Faktúra č. 6861850199

Faktúra č. 6861850199

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2022
Názov

Faktúra č.8420012217_MERCK Life Science (0.H1.P26)

Faktúra 0601/0702/22_MERCK Life Science

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2022
Názov

Faktúra č. FV230163_Systeming ( 0.H1.P32)

Faktúra č. 0601/0776/22_Systeming

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

Faktúra č. 6861892655_MESSER Tatragas (0.H1.P24)

Faktúra č. 601/0760/22_MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Faktúra č. 6861892656_MESSER Tatragas (0.H1.P24)

Faktúra č. 601/0761/22_MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

Faktúra č. 06861901931_MESSER Tatragas (0.H1.P24)

Faktúra č. 0601/0783/22_MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Faktúra č. 6861904482_MESSER Tatragas (0.H1.P24)

Faktúra č. 0601/0826/22_MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Faktúra č. 6861904483_MESSER Tatragas (0.H1.P24)

Faktúra č. 0601/0824/22_MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Faktúra č. 6861904484_MESSER Tatragas (0.H1.P24)

Faktúra č. 0601/0825/22_MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

Faktúra č. 1220014733_SIAD Slovakia (0.H1.P25)

Faktúra č. 0601/0844/22_SIAD Slovakia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2022
Názov

Faktúra č.1220010691_SIAD Slovakia (0.H1.P25)

Faktúra č. 0601/0671/22_SIAD Slovakia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

Faktúra č. 1220012471_SIAD Slovakia (0.H1.P25)

Faktúra č. 0601/0714/22_SIAD Slovakia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2022
Názov

Faktúra č. 1220013733_SIAD Slovakia (0.H1.P25)

Faktúra č. 0601/0796/22_SIAD Slovakia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Faktúra č. 1220015932_SIAD Slovakia (0.H1.P25)

Faktúra č. 0601/0927/22_SIAD Slovakia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Faktúra č. 0601/0734/22_flex-it (0.H1.P79)

Faktúra č. 0601/0734/22_flex-it

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

0.H1.P36 Materiál na údržbu vákuovej vývevy Leybold SC15D

Faktúra č.0604/0224/22_ TEVAK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

0.H1.P41 Náhradný diel vákuomer Inficon PSG500

Faktúra č.0604/0224/22_ TEVAK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

0.H1.P42 Náhradný diel vákuomer Inficon PCG550

Faktúra č.0604/0224/22_ TEVAK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

0.H1.P37 Materiál na údržbu vákuovej vývevy Leybold SV40B

Faktúra č.0604/0224/22_ TEVAK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

0.H1.P39 Náhradný diel vákuomer Leybold TTR91S

Faktúra č.0604/0224/22_ TEVAK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

0.H1.P40 Náhradný diel vákuomer Inficon PSG500S

Faktúra č.0604/0224/22_ TEVAK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

0.H1.P43 Náhradný diel vákuomer Inficon MAG500

Faktúra č.0604/0224/22_ TEVAK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

0.H1.P44 Náhradný diel vákuomer Inficon CDG045D

Faktúra č.0604/0224/22_ TEVAK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

0.H1.P37 Materiál na údržbu vákuovej vývevy Leybold SV40B

Faktúra č.0604/0224/22_ TEVAK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P39 Náhradný diel vákuomer Leybold TTR91S

Faktúra č.0604/0224/22_ TEVAK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P42 Náhradný diel vákuomer Inficon PCG550

Faktúra č.0604/0224/22_ TEVAK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P44 Náhradný diel vákuomer Inficon CDG045D

Faktúra č.0604/0224/22_ TEVAK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P36 Materiál na údržbu vákuovej vývevy Leybold SC15D

Faktúra č.0604/0224/22_ TEVAK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P40 Náhradný diel vákuomer Inficon PSG500S

Faktúra č.0604/0224/22_ TEVAK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P41 Náhradný diel vákuomer Inficon PSG500

Faktúra č.0604/0224/22_ TEVAK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P43 Náhradný diel vákuomer Inficon MAG500

Faktúra č.0604/0224/22_ TEVAK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 12/2019_MTF STU

Zaúčtovanie miezd_12/2019_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

0.H1.P140_ Bónová

Zaúčtovanie miezd_12/2019_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

0.H1.P168_ Kučerová

Zaúčtovanie miezd_12/2019_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
795 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

0.H1.P130_ Muška

Zaúčtovanie miezd_12/2019_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
577 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

0.H1.P122_ Dobrotka

Zaúčtovanie miezd_12/2019_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
685 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

0.H1.P160_ Halgaš

Zaúčtovanie miezd_12/2019_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
443 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

0.H1.P132_ Vaňa

Zaúčtovanie miezd_12/2019_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
811 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

0.H1.P127_ Bezák

Zaúčtovanie miezd_12/2019_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
653 €
Schválené na preplatenie
653 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

0.H1.P125_ Šulka

Zaúčtovanie miezd_12/2019_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
692 €
Schválené na preplatenie
692 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

0.H1.P118 _ Riedlmajer

Zaúčtovanie miezd_12/2019_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,284 €
Schválené na preplatenie
1,284 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

0.H1.P120_ Derzsi

Zaúčtovanie miezd_12/2019_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
590 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

0.H1.P123_ Dubecký

Zaúčtovanie miezd_12/2019_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
577 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

0.H1.P129_ Halanda

Zaúčtovanie miezd_12/2019_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
668 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

0.H1.P131_ Beňo

Zaúčtovanie miezd_12/2019_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
866 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

0.H1.P133_ Minárik

Zaúčtovanie miezd_12/2019_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
514 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

0.H1.P119_Noga

Zaúčtovanie miezd_12/2019_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
1,033 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

0.H1.P126_ Bajčičáková

Zaúčtovanie miezd_12/2019_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
569 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

0.H1.P138_ Šulková

Zaúčtovanie miezd_12/2019_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
313 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

0.H1.P164_ Padáčová

Zaúčtovanie miezd_12/2019_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
08.01.2020
Názov

0.H1.P38 Náhradný diel vákuomer Leybold PTR225

Faktúra č.1220783_TEVAK_Dodanie 2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov

0.H1.P38 Náhradný diel vákuomer Leybold PTR225

Faktúra č.1220783_TEVAK_Dodanie 2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZDY 03/2020_MTF

Zaúčtovanie miezd 03/2020_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

MZDY 03/2020_MTF

Zaúčtovanie miezd 03/2020_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

MZDY 02/2020_MTF

Zaúčtovanie miezd 02/2020_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

MZDY 02/2020_MTF

Zaúčtovanie miezd 02/2020_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
30,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

MZDY 01/2020_MTF

Zaúčtovanie miezd 01/2020_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

MZDY 01/2020_MTF

Zaúčtovanie miezd 01/2020_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

0.H1.P13 Zariadenie na meranie elektrickej odozvy materiálov aj pri pôsobení vonkajšieho magnetického poľa 4 bodovou metódou podľa Van der Pauwa

Faktúra č. 2022333_Testovací technika_DPH

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

0.H1.P34 Úprava zariadenia na regulovanie rosného bodu SF6

Faktúra č. 20220730_MP TRADE_DPH

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

0.H1.P32 Servis VZT

0.H1.P32 Servis VZT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2020
Názov

0.H1.P24 Plyny

0.H1.P.24 Plyny

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

0.H1.P25 Tekutý dusík 2

0.H1.P25 Tekutý dusík

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CRYOSOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

0.H1.P25 Tekutý dusík 1

0.H1.P25 Tekutý dusík

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Plyn 01-06/2020

Plyn_01-06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Teplo_01-06/2020

Teplo_01-06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2020
Názov

Elektrická energia_01-06/2020

Elektrina 01-06/2020

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
10,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

MZDY 04/2020_MTF

Zaúčtovanie miezd 04/2020_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
28,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

MZDY 04/2020_MTF

Zaúčtovanie miezd 04/2020_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

MZDY 06/2020_MTF

Zaúčtovanie miezd 06/2020_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
36,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

MZDY 06/2020_MTF

Zaúčtovanie miezd 06/2020_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

MZDY 05/2020_MTF

Zaúčtovanie miezd 05/2020_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
29,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

MZDY 05/2020_MTF

Zaúčtovanie miezd 05/2020_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

0.H1.P71 Mobilný stojan pre interaktívny displej 1

Faktúra č. 2022139_flex-it

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

0.H1.P70 Interaktívny displej 1

Faktúra č. 2022139_flex-it

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

0.H1.P78 Mobilný stojan pre interaktívny displej 2

Faktúra č. 2022139_flex-it

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

0.H1.P77 Interaktívny displej 2

Faktúra č. 2022139_flex-it

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

0.H1.P71 Mobilný stojan pre interaktívny displej 1

Faktúra č. 2022139_flex-it

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P70 Interaktívny displej 1

Faktúra č. 2022139_flex-it

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P78 Mobilný stojan pre interaktívny displej 2

Faktúra č. 2022139_flex-it

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P77 Interaktívny displej 2

Faktúra č. 2022139_flex-it

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P12 Leštička vzoriek

Faktúra č. 1300230626_KVANT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P12 Leštička vzoriek

Faktúra č. 1300230626_KVANT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

MZDY 09/2020_MTF STU

Zaúčtovanie miezd 09/2020_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
25,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

MZDY 09/2020_MTF STU

Zaúčtovanie miezd 09/2020_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

MZDY 08/2020_MTF STU

Zaúčtovanie miezd 08/2020_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

MZDY 08/2020_MTF STU

Zaúčtovanie miezd 08/2020_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

MZDY 07/2020_MTF STU

Zaúčtovanie miezd 07/2020_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

MZDY 07/2020_MTF STU

Zaúčtovanie miezd 07/2020_MTF STU

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

0.H1.P25 Tekutý dusík

Tekutý dusík_CRYOSOFT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CRYOSOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

0.H1.P24 Plyny

Plyny_MESSER Tatragas_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

0.H1.P32 Servis VZT

Servis VZT_Systeming

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2020
Názov

Servis chladiacej vody

Servis chladiacej vody_ADMAX

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2020
Názov

0.H1.P24 Plyny

0.H1.P24 Plyny

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2020
Názov

0.H1.P25 Tekutý dusík

0.H1.P25 Tekutý dusík

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CRYOSOFT spol. s r.o.
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

MZDY 12/2020_MTF

MZDY 12/2020_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
28,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

MZDY 12/2020_MTF

MZDY 12/2020_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

MZDY 11/2020_MTF

MZDY 11/2020_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

MZDY 11/2020_MTF

MZDY 11/2020_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
34,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

SO105_Plyn

SO105_Plyn

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

SO105_Teplo 07-12/2020

SO105_Teplo

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Elektrina 07-12/2020

SO105_Elektrina

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
14,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

MZDY 10/2020_MTF

MZDY 10/2020_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
34,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

MZDY 10/2020_MTF

MZDY 10/2020_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

0.H1.P32 Servis VZT

0.H1.P32 Servis VZT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

0.H1.P31 Servis chladiacej vody

0.H1.P.31 Servis chladiacej vody

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Plyny_MESSER Tatragas_2

Plyny_MESSER Tatragas_2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

MZDY 03/2021_MTF

Zaúčtovanie dokladu miezd 03/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

MZDY 03/2021_MTF

Zaúčtovanie dokladu miezd 03/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
47,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

MZDY 02/2021_MTF

Zaúčtovanie dokladu miezd 02/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

MZDY 02/2021_MTF

Zaúčtovanie dokladu miezd 02/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
49,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

MZDY 01/2021_MTF

Zaúčtovanie dokladu miezd 01/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

MZDY 01/2021_MTF

Zaúčtovanie dokladu miezd 01/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
40,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

0.P1.N1 Výdavky na komunikácia a propagáciu

0.P1.N1 Výdavky na komunikáciu a propagáciu

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o.
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

0.H1.P25 Tekutý dusík

0.H1.P25 Tekutý dusík

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

0.H1.P24 Plyny

0.H1.P24 Plyny

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

MZDY 04/2021_MTF

Zaúčtovanie dokladu miezd 04/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

MZDY 04/2021_MTF

Zaúčtovanie dokladu miezd 04/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
46,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

MZDY 05/2021_MTF

Zaúčtovanie dokladu miezd 05/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

MZDY 05/2021_MTF

Zaúčtovanie dokladu miezd 05/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
45,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

MZDY 06/2021_MTF

Zaúčtovanie dokladu miezd 06/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

MZDY 06/2021_MTF

Zaúčtovanie dokladu miezd 06/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
46,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

0.P1.N1 Výdavky na komunikáciu a propagáciu

0.P1.N1 Výdavky na komunikáciu a propagáciu

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

0.P1.N1 Výdavky na komunikáciu a propagáciu

0.P1.N1 Výdavky na komunikáciu a spracovanie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o.
Žiadaná suma
4,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

0.H1.P31 Servis chladicej vody

0.H1.P31 Servis chladiacej vody

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2021
Názov

0.H1.P25

0.H1.P25 Tekutý dusík

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2021
Názov

0.H1.P24 Plyny

0.H1.P24 Plyny

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

0.H1.P24 Plyny

0.H1.P24 Plyny

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

MZDY 07/2021_MTF

Zúčtovanie dokladu miezd 07/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

MZDY 07/2021_MTF

Zúčtovanie dokladu miezd 07/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
33,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

MZDY 08/2021_MTF

Zaúčtovanie dokladu miezd 08/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

MZDY 08/2021_MTF

Zaúčtovanie dokladu miezd 08/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Pracovná cesta CERN_ANTUŠEK_Ubytovanie 15.8.-17.8.21_položka 0.H1.P115

Vyúčtovanie pracovnej cesty CERN Švajčiarsko

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Pracovná cesta CERN NOGA_Ubytovanie 20.8.-21.8.21_položka 0.H1.P115

Vyúčtovanie pracovnej cesty CERN Švajčiarsko

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Pracovná cesta CERN_ANTUŠEK_Ubytovanie 17.8.-20.8.21_položka 0.H1.P115

Vyúčtovanie pracovnej cesty CERN Švajčiarsko

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Pracovná cesta CERN_ANTUŠEK_Ubytovanie 20.8.-21.8.21_položka 0.H1.P115

Vyúčtovanie pracovnej cesty CERN Švajčiarsko

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Pracovná cesta CERN NOGA_Ubytovanie 15.8.-17.8.21_položka 0.H1.P115

Vyúčtovanie pracovnej cesty CERN Švajčiarsko

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Pracovná cesta CERN NOGA_Ubytovanie 17.8.-20.8.21_položka 0.H1.P115

Vyúčtovanie pracovnej cesty CERN Švajčiarsko

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Pracovná cesta PRAHA_Ubytovanie_položka 0.H1.P115

Vyúčtovanie pracovnej cesty PRAHA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2021
Názov

MZDY 09/2021_MTF

Zaúčtovanie dokladu miezd 09/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
40,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

MZDY 09/2021_MTF

Zaúčtovanie dokladu miezd 09/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Cestovné náhrady_PRAHA_položka 0.H1.P115

Cestovné náhrady_Praha

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2021
Názov

Cestovné náhrady CERN Švajčiarsko_Noga_položka 0.H1.P115

Cestovné náhrady_CERN Švajčiarsko

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Cestovné náhrady CERN Švajčiarsko_Antuška_položka 0.H1.P115

Cestovné náhrady_CERN Švajčiarsko

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Poistenie pri zahraničných cestách_CERN_Noga_položka 0.H1.P115

Poistenie pri zahraničných cestách_CERN Švajčiarsko

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Poistenie pri zahraničných cestách_CERN_Antušek_položka 0.H1.P115

Poistenie pri zahraničných cestách_CERN Švajčiarsko

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Cestovné náhrady_Praha_Konferenčný popl._položka 0.H1.P115

Cestovné náhrady_Praha_Konferenčný poplatok

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

Poistenie pri zahraničnej ceste_Praha_položka 0.H1.P115

Poistenie pri zahraničných cestách _PRAHA

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2021
Názov

0.H1.P24 Plyny

0.H1.P24 Plyny

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2022
Názov

0.H1.P25 Tekutý dusík

0.H1.P25 Tekutý dusík

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2022
Názov

0.H1.P31 Servis chladiace vody

0.H1.P31 Servis chladiace vody

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Zúčtovanie dokladu miezd 10/2021_MTF

Zúčtovanie dokladu miezd 10/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
46,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Zúčtovanie dokladu miezd 10/2021_MTF

Zúčtovanie dokladu miezd 10/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Zúčtovanie dokladu miezd 11/2021_MTF

Zúčtovanie dokladu miezd 11/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Zúčtovanie dokladu miezd 11/2021_MTF

Zúčtovanie dokladu miezd 11/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
43,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_ATR9_11_2021

Zúčtovanie dokladu miezd 11/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Zúčtovanie dokladu miezd 12/2021_MTF

Zúčtovanie dokladu miezd 12/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Zúčtovanie dokladu miezd 12/2021_MTF

Zúčtovanie dokladu miezd 12/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
41,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Mzdy_ATR9_12_2021

Zúčtovanie dokladu miezd 12/2021_MTF

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 1/2022_MTF_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 1/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 1/2022_MTF_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 1/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
46,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Mzdy_ATR9_01_2022

Zaúčtovanie dokladu miezd 1/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 2/2022_MTF_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 2/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
49,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 2/2022_MTF_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 2/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy_ATR9_02_2022

Zaúčtovanie dokladu miezd 2/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

0.H1.P24 Plyny

0.H1.P24 Plyny

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

0.H1.P115_Cestovné náhrady_SRBSKO_Noga

0.H1.P115_Cestovné náhrady_SRBSKO

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

0.H1.P115_Cestovné náhrady_SRBSKO_Ferenčík

0.H1.P115_Cestovné náhrady_SRBSKO

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

0.H1.P25 Tekutý dusík

0.H1.P25 Tekutý dusík

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

0.H1.P25 Tekutý dusík

0.H1.P25 Tekutý dusík

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 3/2022_MTF_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 3/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 3/2022_MTF_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 3/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
47,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

0.H1.P8 Polohovateľná Langmuirova sonda s riadiacou jednotkou a softvérom

Faktúra č. FZE-0043-2223_OptiXs

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,990 €
Schválené na preplatenie
32,990 €
Realizácia
-
Názov

0.H1.P8 Polohovateľná Langmuirova sonda s riadiacou jednotkou a softvérom

Faktúra č. FZE-0043-2223_OptiXs

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

0.H1.P115 CES/0602/0141/22_Antušek_Torun

CES/0602/0141/22_Antušek_Torun

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Zúčtovanie dokladu miezd 9/2022_MTF_W085

Zúčtovanie dokladu miezd 9/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
47,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Zúčtovanie dokladu miezd 9/2022_MTF_W085

Zúčtovanie dokladu miezd 9/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

0.H1.P115 _CES/0602/0176/22_Bónová_Praha

CES/0602/0176/22_Bónová_Praha

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

0.H1.P115 CES/0602/0183/22_Antušek_Hungaria

CES/0602/0183/22_Antušek_Hungaria

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

0.H1.P115 CES/0602/0189/22_Bónová_Dejvice

CES/0602/0189/22_Bónová_Dejvice

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Zúčtovanie dokladu miezd 7/2022_MTF_W085

Zúčtovanie dokladu miezd 7/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Zúčtovanie dokladu miezd 7/2022_MTF_W085

Zúčtovanie dokladu miezd 7/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
42,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

0.H1.P115_CES/0602/0092/22_Száraz_Lisboa

CES/0602/0092/22_Száraz_Lisboa

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

0.H1.P115_CES/0602/0093/22_Kubiš_Lisboa

CES/0602/0093/22_Kubiš_Lisboa

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 8/2022_MTF_W085

Zúčtovanie dokladu miezd 8/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
48,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 8/2022_MTF_W085

Zúčtovanie dokladu miezd 8/2022_MTF_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č. 6861955654_MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č. 6861917939_MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č. 6861917940_MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č. 6861927962_MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č. 6861933314_MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č. 6861930669_MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č. 6861930670_MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č. 6861943532_MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č. 6861943533_MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č. 6861955653_MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2023
Názov

0.H1.P25 Tekutý dusík

Faktúra č. 1220018792_SIAD Slovakia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

0.H1.P25 Tekutý dusík

Faktúra č. 1220017356_SIAD Slovakia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

0.H1.P25 Tekutý dusík

Faktúra č. 1220021179_SIAD Slovakia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2023
Názov

0.H1.P25 Tekutý dusík

Faktúra č. 1220019806_SIAD Slovakia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

0.H1.P31 Servis chladiacej vody

Faktúra č. 2022181_ADMAX TECH

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2022
Názov

0.H.P32 Servis VZT

Faktúra č. FV230308_Systeming

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2023
Názov

0.P1.N1 Výdavky na komunikáciu a propagáciu

Faktúra č. 20202290_ForPress

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o.
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

0.P1.N1 Výdavky na komunikáciu a propagáciu

Faktúra č. 20220443_ForPress

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o.
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

0.P1.N1 Výdavky na komunikáciu a propagáciu

Faktúra č. 20220519_ForPress

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o.
Žiadaná suma
5,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2022
Názov

0.H1.P114_ Faktúra č. 7151401184_ZSE

Faktúra č. 7151401184_ZSE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
3,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2021
Názov

0.H1.P114_Faktúra č. 7112090669_ZSE

Faktúra č. 7112090669_ZSE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
5,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

0.H1.P114_ Faktúra č. 7191006229_ZSE

Faktúra č. 7191006229_ZSE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
3,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

0.H1.P114_Faktúra č. 7181113157_ZSE

Faktúra č. 7181113157_ZSE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
3,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

0.H1.P114_Faktúra č. 7103468129_ZSE

Faktúra č. 7103468129_ZSE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
3,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

0.H1.P114_Faktúra č. 7112170493_ZSE

Faktúra č. 7112170493_ZSE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
3,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

0.H1.P114_Faktúra č. 7181133027_ZSE

Faktúra č. 7181133027_ZSE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
3,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2021
Názov

0.H1.P114_Faktúra č. 7171227603_ZSE

Faktúra č. 7171227603_ZSE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
3,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2021
Názov

0.H1.P114_Faktúra č. 7103539857_ZSE

Faktúra č. 7103539857_ZSE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
3,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

0.H1.P114_Faktúra č. 7240717388_ZSE

Faktúra č. 7240717388_ZSE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
4,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

0.H1.P114_Faktúra č. 7200971832_ZSE

Faktúra č. 7200971832_ZSE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
3,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2021
Názov

0.H1.P114_Faktúra č. 7171266688_ZSE

Faktúra č. 7171266688_ZSE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
4,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2022
Názov

0.H1.P37 Materál na údržbu vákuovej vývevy Leybold SV40B

Faktúra č. 1220751_DPH_TEVAK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

0.H1.P42 náhradný diel vákuomer Inficon PCG550

Faktúra č. 1220751_DPH_TEVAK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

0.H1.P41 náhradný diel vákuomer Inficon PSG500

Faktúra č. 1220751_DPH_TEVAK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

0.H1.P36 Materiál na údržbu vákuovej vývevy Leybold SC15D

Faktúra č. 1220751_DPH_TEVAK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

0.H1.P44 náhradný diel vákuomer Inficon CDG045D

Faktúra č. 1220751_DPH_TEVAK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

0.H1.P43 náhradný diel vákuomer Inficon MAG500

Faktúra č. 1220751_DPH_TEVAK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

0.H1.P40 náhradný diel vákuomer Inficon PSG500S

Faktúra č. 1220751_DPH_TEVAK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

0.H1.P39 náhradný diel vákuomer Leybold TTR91S

Faktúra č. 1220751_DPH_TEVAK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

0.H1.P38 náhradný diel vákuomer Leybold PTR225

Faktúra č. 1220783_DPH_TEVAK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

0.H1.P8 Polohovateľná Langmuirova sonda s riadiacou jednotkou a softvérom

Faktúra č. FZE-0043-2223_DPH_OptiXs

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

0.H1.P9 Zdroj HiPIMS

Faktúra č. 1300231000_KVANT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

0.H1.P9 Zdroj HiPIMS

Faktúra č. 1300231000_KVANT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P114 Spotreba energie

Faktúra č. 7240723043_ZSE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
2,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

0.H1.P114 Spotreba energie

Faktúra č. 7161375656_ZSE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
2,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2022
Názov

0.H1.P114 Spotreba energie

Faktúra č. 7171295568_ZSE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
2,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

0.H1.P114 Spotreba energie

Faktúra č. 7141648848_ZSE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

0.H1.P114 Spotreba energie

Faktúra č.7240758076_ZSE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
4,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

0.H1.P114 Spotreba energie

Faktúra č. 7240741859_ZSE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
2,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2022
Názov

0.H1.P114 Spotreba energie

Faktúra č. 7380017395_ZSE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
4,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

0.H1.P114 Spotreba energie

Faktúra č. 7240750268_ZSE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
3,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

0.H1.P114 Spotreba energie

Faktúra č.7230854201_ZSE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
2,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2022
Názov

0.H1.P114 Spotreba energie

Faktúra č.7240773613_ZSE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
2,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

0.H1.P114 Spotreba energie

Faktúra č.7210989163_ZSE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
3,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

0.H1.P114 Spotreba energie

Faktúra č.7240781909_ZSE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
3,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2023
Názov

0.H1.P14 XPS/AUGER/UPS/ARPES/AES/ISS UHV FTIR Spektroskopický systém

Faktúra č. 202300002_MT Morava

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

0.H1.P14 XPS/AUGER/UPS/ARPES/AES/ISS UHV FTIR Spektroskopický systém

Faktúra č. 202300002_MT Morava

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P115_CES/0602/0143/22_Skarba_Honolulu

CES/0602/0143/22_Skarba_Honolulu

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

0.H1.P115_CES/0602/0235/22_Priputen_Split

CES/0602/0235/22_Priputen_Split

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 10/2022_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 10/2022_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 10/2022_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 10/2022_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
62,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 11/2022_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 11/2022_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 11/2022_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 11/2022_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
69,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 12/2022_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 12/2022_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
67,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 12/2022_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 12/2022_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

0.H1.P115_CES/0602/0112/22_Cuninková_Honolulu

CES/0602/0112/22_Cuninková_Honolulu

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

0.H1.P115_CES/0602/0246/22_Melicherčík_Madrid

CES/0602/0246/22_Melicherčík_Madrid

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2023
Názov

0.H1.P115_CES/0602/0114/22_Pekarčíková_Honolulu

CES/0602/0114/22_Pekarčíková_Honolulu

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

0.H1.P115_CES/0601/0254/22_Noga_Liptovský Ján

CES/0601/0254/22_Noga_Liptovský Ján

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2023
Názov

0.H1.P115_CES/0601/0265/22_Kubiš_Liptovský Ján

CES/0601/0265/22_Kubiš_Liptovský Ján

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2022
Názov

0.H1.P115_CES/0602/0243/22_Magdolen_Tokio

CES/0602/0243/22_Magdolen_Tokio

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

0.H1.P115_CES/0602/0236/22_Noga_Split

CES/0602/0236/22_Noga_Split

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2023
Názov

0.H1.P11 Magnetrón

Faktúra č. 1300231194_KVANT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P11 Magnetrón

Faktúra č. 1300231194_KVANT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

0.H1.P14 XPS/AUGER/UPS/ARPES/AES/ISS UHV FTIR Spektroskopický systém

Faktúra č. 2023200002_DPH_MT Morava

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
156,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

0.H1.P95 Laboratórny stôl s odsúvateľnou pracovnou doskou

Faktúra č. ME 20230065_MERCATOR DMS

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

0.H1.P18 Laboratórna skriňa kovová

Faktúra č. ME 20230065_MERCATOR DMS

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

0.H1.P17 Laboratórny stôl typ 1

Faktúra č. ME 20230065_MERCATOR DMS

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

0.H1.P22 Stolička do laboratória typ 1

Faktúra č. ME 20230065_MERCATOR DMS

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

0.H1.P23 Stolička do laboratória typ 2

Faktúra č. ME 20230065_MERCATOR DMS

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

0.H1.P94 Laboratórne vybavenie

Faktúra č. ME 20230065_MERCATOR DMS

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

0.H1.P2 Stereomikroskop trinokulárny

Faktúra č. 2300003_GAVIS

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

0.H1.P3 Kamera k mikroskopu

Faktúra č. 2300003_GAVIS

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

0.H1.P4 Rastrovací elektrónový mikroskop s fokusovaným iónovým zväzkom a systémom energeticky disperznej RTG spektroskopie

Faktúra č. 1300231313_KVANT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
866,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P99 Osciloskop 2

Faktúra č.06/2023_Palušný

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P98 Osciloskop 1

Faktúra č.06/2023_Palušný

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P96 Laboratórny zdroj 1

Faktúra č.06/2023_Palušný

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P102 Mikroskop k infračervenej kamere

Faktúra č.06/2023_Palušný

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P101 Infračervená kamera

Faktúra č.06/2023_Palušný

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P96 Laboratórny zdroj 1

Faktúra č.06/2023_Palušný

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0.H1.P102 Mikroskop k infračervenej kamere

Faktúra č.06/2023_Palušný

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0.H1.P101 Infračervená kamera

Faktúra č.06/2023_Palušný

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0.H1.P98 Osciloskop 1

Faktúra č.06/2023_Palušný

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0.H1.P99 Osciloskop 2

Faktúra č.06/2023_Palušný

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8610383930_ SPP_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8697519203_SPP_2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8170768935_SPP_3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8190869963_SPP_7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8765285267_SPP_4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8697596660_SPP_5

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8140866565_SPP_6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8600891827_SPP_8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8697698394_SPP_9

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2021
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8659012318_SPP_10

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2021
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8649352205_SPP_11

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2021
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8698137877_SPP_12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8697778325_SPP_12

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8960488122_vyúčtovanie 2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8405090682_ SPP_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
2,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2023
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8688126433_SPP_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8688154854_SPP_2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8688188375_SPP_3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8697894416_SPP_4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8697925789_SPP_5

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8697956187_SPP_6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8697986716_SPP_7

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8688331993_SPP_8

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8698046453_SPP_9

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8698073991_SPP_10

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 8669066769_SPP_11

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 90015327_ Teplo 11_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
MH Teplárenský holding, a.s.
Žiadaná suma
1,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 90017659_ Teplo 12_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
MH Teplárenský holding, a.s.
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2023
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 90013203_ Teplo 10_2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
MH Teplárenský holding, a.s.
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

0.H1.P4 Rastrovací elektrónový mikroskop s fokusovaným iónovým zväzkom a systémom energeticky disperznej RTG spektroskopie

Faktúra č. 1300231495_KVANT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
866,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P4 Rastrovací elektrónový mikroskop s fokusovaným iónovým zväzkom a systémom energeticky disperznej RTG spektroskopie

Faktúra č. 1300231495_KVANT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
866,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0.H1.P35 Náhradné náplne do zariadenia na regulovania rosného bodu SF6

Faktúra č. 20230224_MPTRADE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

0.H1.P35 Náhradné náplne do zariadenia na regulovania rosného bodu SF6

Faktúra č. 20230224_DPH_MPTRADE

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

0.H1.P20 Chemický laboratórny digestor

Faktúra č. S1230021_EKOKROK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P21 Laminárny box

Faktúra č. S1230021_EKOKROK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P16 Laminárny stropný modul

Faktúra č. S1230021_EKOKROK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P19 Exsikátor skriňový

Faktúra č. S1230021_EKOKROK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P20 Chemický laboratórny digestor

Faktúra č. S1230021_EKOKROK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0.H1.P16 Laminárny stropný modul

Faktúra č. S1230021_EKOKROK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0.H1.P21 Laminárny box

Faktúra č. S1230021_EKOKROK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0.H1.P19 Exsikátor skriňový

Faktúra č. S1230021_EKOKROK

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0.H1.P24_ Plyny

Faktúra č. 6861965967_MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

0.1H.P24 Plyny

Faktúra č. 6861965968_ MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č. 6861962764_ MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č. 6861971216_ MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č. 6861978179_ MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č. 6861978180_ MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č. 6861982833_ MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č. 6861991606_ MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č. 6861991607_ MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

0.H1.P25 Tekutý dusík

Faktúra č. 1230000234_SIAD Slovakia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2023
Názov

0.H1.P25 Tekutý dusík

Faktúra č. 1230001337_SIAD Slovakia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

0.H1.P25 Tekutý dusík

Faktúra č. 1230002572_SIAD Slovakia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

0.P1.N1 Výdavky na komunikáciu a propagáciu

Faktúra č. 20230195_ForPress

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o.
Žiadaná suma
7,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

0.H1.P25 Tekutý dusík

Faktúra č. 1230003575_SIAD Slovakia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

0.H1.P52 Virtualizačný softvér

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
21,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P46 Servery

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
49,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P47 Diskové pole

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
387,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P48 Switch pre IPMI sieť

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
3,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P45 Aplikačný firewall

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
179,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P49 Switch pre Management network

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
25,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P55a Manažment fyzickej a virtuálnej infraštruktúry

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
3,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P55b Manažment pre networking

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
3,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P54 WIFI AP

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
15,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P50 Switch pre dátovú 10G sieť

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
12,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P57 UPS pre zálohovanie kritickej infraštruktúry

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
10,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P53 WIFI kontrolér

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
3,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P56 Server pre manažment fyzickej a virtuálnej infraštruktúry

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
8,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P51 Switch pre diskovú 10G sieť

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
25,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P52 Virtualizačný softvér

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
21,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0.H1.P46 Servery

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
49,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0.H1.P47 Diskové pole

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
387,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0.H1.P48 Switch pre IPMI sieť

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
3,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0.H1.P55a Manažment fyzickej a virtuálnej infraštruktúry

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
3,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0.H1.P55b Manažment pre networking

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
3,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0.H1.P45 Aplikačný firewall

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
179,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0.H1.P57 UPS pre zálohovanie kritickej infraštruktúry

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
10,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0.H1.P49 Switch pre Management network

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
25,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0.H1.P54 WIFI AP

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
15,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0.H1.P50 Switch pre dátovú 10G sieť

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
12,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0.H1.P53 WIFI kontrolér

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
3,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0.H1.P56 Server pre manažment fyzickej a virtuálnej infraštruktúry

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
8,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0.H1.P51 Switch pre diskovú 10G sieť

Faktúra č. 230118_CellQos

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
CellQoS, a.s.
Žiadaná suma
25,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0.H1.P1 AFM mikroskop s integrovaným Raman spektrometrom a TERS spektrometriou s riadiacim počítačom a vyhodnocovacím softvérom

Účtovný doklad Faktúra č. 2310222_RMI

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
483,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P1 AFM mikroskop s integrovaným Raman spektrometrom a TERS spektrometriou s riadiacim počítačom a vyhodnocovacím softvérom

Účtovný doklad Faktúra č. 2310222_RMI

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
483,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0.H1.P58b Storage-control nód pre HPC

Faktúra č. 3712301001_AUTOCONT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P55c Manažment pre HPC QM cluster

Faktúra č. 3712301001_AUTOCONT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P61b Sieťová infraštruktúra pre HPC

Faktúra č. 3712301001_AUTOCONT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P61a HPC cluster pre QM výpočty

Faktúra č. 3712301001_AUTOCONT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P58a Master-control nód pre HPC

Faktúra č. 3712301001_AUTOCONT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P61a HPC cluster pre QM výpočty

Faktúra č. 3712301001_AUTOCONT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
358,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0.H1.P58a Master-control nód pre HPC

Faktúra č. 3712301001_AUTOCONT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0.H1.P55c Manažment pre HPC QM cluster

Faktúra č. 3712301001_AUTOCONT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0.H1.P58b Storage-control nód pre HPC

Faktúra č. 3712301001_AUTOCONT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0.H1.P61b Sieťová infraštruktúra pre HPC

Faktúra č. 3712301001_AUTOCONT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0.H1.P6 Hmotnostný spektrometer na analýzu procesných a reziduálnych plynov počas naprašovacieho procesu s parciálnym čerpaním

Faktúra č. 23FV0164_Škola.sk

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P7 Hmotnostný spektrometer na analýzu procesných a reziduálnych plynov

Faktúra č. 23FV0164_Škola.sk

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P7 Hmotnostný spektrometer na analýzu procesných a reziduálnych plynov

Faktúra č. 23FV0164_Škola.sk

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

0.H1.P6 Hmotnostný spektrometer na analýzu procesných a reziduálnych plynov počas naprašovacieho procesu s parciálnym čerpaním

Faktúra č. 23FV0164_Škola.sk

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

0.H1.P63a Sieťová infraštruktúra pre HPC

Účtovný doklad Faktúra č.3712301315 _AUTOCONT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P60a HPC cluster

Účtovný doklad Faktúra č.3712301315 _AUTOCONT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
284,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P62 Diskové pole pre HPC cluster

Účtovný doklad Faktúra č.3712301315 _AUTOCONT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P59 Grafický akceleračný nód

Účtovný doklad Faktúra č.3712301315 _AUTOCONT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P63c Storage-control nód pre HPC

Účtovný doklad Faktúra č.3712301315 _AUTOCONT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P63b Master-control nód pre HPC

Účtovný doklad Faktúra č.3712301315 _AUTOCONT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P60b Manažment pre HPC cluster

Účtovný doklad Faktúra č.3712301315 _AUTOCONT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0.H1.P63b Master-control nód pre HPC

Účtovný doklad Faktúra č.3712301315 _AUTOCONT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0.H1.P62 Diskové pole pre HPC cluster

Účtovný doklad Faktúra č.3712301315 _AUTOCONT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0.H1.P63a Sieťová infraštruktúra pre HPC

Účtovný doklad Faktúra č.3712301315 _AUTOCONT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0.H1.P59 Grafický akceleračný nód

Účtovný doklad Faktúra č.3712301315 _AUTOCONT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0.H1.P60a HPC cluster

Účtovný doklad Faktúra č.3712301315 _AUTOCONT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
284,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0.H1.P63c Storage-control nód pre HPC

Účtovný doklad Faktúra č.3712301315 _AUTOCONT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0.H1.P60b Manažment pre HPC cluster

Účtovný doklad Faktúra č.3712301315 _AUTOCONT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0.H1.P5 ToF ERDA systém vrátane iónovodu a spektrometrického systému a intergrácie do existujúceho riadiaceho systému

Faktúra č. 1300231698_KVANT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,414,080 €
Schválené na preplatenie
1,414,080 €
Realizácia
-
Názov

0.H1.P5 ToF ERDA systém vrátane iónovodu a spektrometrického systému a intergrácie do existujúceho riadiaceho systému

Faktúra č. 1300231698_KVANT

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,414,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2023
Názov

0.H1.P1 AFM mikroskop s integrovaným Raman spektrometrom a TERS spektrometriou s riadiacim počítačom a vyhodnocovacím softvérom

Faktúra č. 2310222_DPH_RMI

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
96,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0.H1.P97 Laboratórny zdroj 2

Faktúra č. 08/2023_Palušný

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

0.H1.P100 Multimeter

Faktúra č. 08/2023_Palušný

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

0.H1.P113 Registrácia duševného vlastníctva

Faktúra č. 20230613_inventa

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2023
Názov

0.H1.P115 Cestovné náhrady_CES/0622/0027/23_Dobrovodský_Fínsko

CES/0622/0027/23_Dobrovodský_Fínsko

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

0.H1.P115 Cestovné náhrady_CES/0622/0060/23_Ferenčík_Fínsko

CES/0622/0060/23_Ferenčík_Fínsko

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

0.H1.P115 Cestovné náhrady_CES/0602/0064/23_Bujdák_Veľká Británia

CES/0602/0064/23_Bujdák_Veľká Británia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2023
Názov

0.H1.P115 Cestovné náhrady_0604/0121/23_DPH

0604/0121/23_DPH

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Zaúčtovanie miezd 5_2023_W085

Zaúčtovanie miezd 5_2023_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
100,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Zaúčtovanie miezd 5_2023_W085

Zaúčtovanie miezd 5_2023_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

0.H1.P115 Cestovné náhrady_CES/0622/0055/23_Száraz_Budapest

CES/0622/0055/23_Száraz_Budapest

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

0.H1.P115 Cestovné náhrady_CES/0622/0028/23_Dobrotka_Maryland

CES/0622/0028/23_Dobrotka_Maryland

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

0.H1.P115 Cestovné náhrady_CES/0622/0054/23_Noga_Budapest

CES/0622/0054/23_Noga_Budapest

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Zúčtovanie miezd 6/2023_W085

Zaúčtovanie miezd 06/2023_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Zúčtovanie miezd 6/2023_W085

Zaúčtovanie miezd 06/2023_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
68,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

0.H1.P115 Cestovné náhrady_CES/0622/0078/23_Noga_Debrecen

CES/0622/0078/23_Noga_Debrecen

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2023
Názov

Zaúčtovanie miezd 4/2023_W085

Zaúčtovanie miezd 4/2023_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Zaúčtovanie miezd 4/2023_W085

Zaúčtovanie miezd 4/2023_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
80,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

0.H1.P115 Cestovné náhrady_CES/0602/0024/23_Dobrotka_Japonsko

CES/0602/0024/23_Dobrotka_Japonsko

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2023
Názov

0.H1.P115 Cestovné náhrady_CES/0622/0023/23_Noga_Fínsko

CES/0622/0023/23_Noga_Fínsko

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

0.H1.P115 Cestovné náhrady_CES/0622/0024/23_Száraz_Fínsko_Fínsko

CES/0622/0024/23_Száraz_Fínsko

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

0.H1.P115 Cestovné náhrady_CES/0621/0087/23_Cuninková_Bratislava

CES/0621/0087/23_Cuninková_Bratislava

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

0.H1.P115 Cestovné náhrady_CES/0622/0021/23_Riedlmajer_Fínsko

CES/0622/0021/23_Riedlmajer_Fínsko

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 90031335_TH_4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
MH Teplárenský holding, a.s.
Žiadaná suma
1,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 90036798_TH_6

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
MH Teplárenský holding, a.s.
Žiadaná suma
1,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2023
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 7240817054_ZSE_5

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 7181281093_ZSE_2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
3,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2023
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 7122087175_ZSE_3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
5,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2023
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 7240808675_ZSE_4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
3,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 90028475_TH_3

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
MH Teplárenský holding, a.s.
Žiadaná suma
1,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 90033996_TH_5

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
MH Teplárenský holding, a.s.
Žiadaná suma
1,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 7210997489_ZSE_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Žiadaná suma
3,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č.90020003_TH_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
MH Teplárenský holding, a.s.
Žiadaná suma
1,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

0.H1.P114 Energie

Faktúra č. 90022835_TH_2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
MH Teplárenský holding, a.s.
Žiadaná suma
1,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 3_2023_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 3_2023_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 3_2023_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 3_2023_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
85,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 1_2023_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 1_2023_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
86,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 1_2023_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 1_2023_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

0.H1.P115_Cestovné náhrady_CES/0602/0014/23_Noga_Švajčiarsko

CES/0602/0014/23_Noga_Švajčiarsko

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

0.H1.P115_Cestovné náhrady_CES/0602/0013/23_Riedlmajer_Švajčiarsko

CES/0602/0013/23_Riedlmajer_Švajčiarsko

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

0.H1.P115_Cestovné náhrady_CES/0602/0015/23_Száraz_Švajčiarsko

CES/0602/0015/23_Száraz_Švajčiarsko

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

0.H1.P115_Cestovné náhrady_CES/0602/0016/23_Bujdák_Švajčiarsko

CES/0602/0016/23_Bujdák_Švajčiarsko

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2023
Názov

0.H1.P115_Cestovné náhrady_CES/0602/0017/23_Ferenčík_Švajčiarsko

CES/0602/0017/23_Ferenčík_Švajčiarsko

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2023
Názov

0.H1.P115_Cestovné náhrady_CES/0602/0019/23_Kubiš_Švajčiarsko

CES/0602/0019/23_Kubiš_Švajčiarsko

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2023
Názov

0.H1.P115_Cestovné náhrady_CES/0602/0045/23_Száraz_Česko

CES/0602/0045/23_Száraz_Česko

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 2_2023_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 2_2023_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Zaúčtovanie dokladu miezd 2_2023_W085

Zaúčtovanie dokladu miezd 2_2023_W085

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
80,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

0.H1.P103 Prenosný snímač mozgovej aktivity 64 kanálov

Faktúra č. 31000130_AXISPlus

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

0.H1.P107 Softvérové updaty pre 64 kanálový snímač mozgovej aktivity

Faktúra č. 31000130_AXISPlus

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č. 6861997658_ MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č. 6861995149_MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2023
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č. 6862015676_ MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č. 6862010706_ MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2023
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č. 6862028637_ MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č. 6862020330_ MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č. 6862022459_ MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č. 6861998327_ MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov

0.H1.P24 Plyny

Faktúra č6862002124_ MESSER Tatragas

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2023
Názov

0.H1.P25 Tekutý dusík

Faktúra č. 1230006968_SIAD Slovakia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

0.H1.P25 Tekutý dusík

Faktúra č. 1230008930_SIAD Slovakia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2023
Názov

0.H1.P113 Registrácia duševného vlastníctva

Faktúra č. 20230524_inventa

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2023
Názov

0.H1.P25 Tekutý dusík

Faktúra č. 1230005662_SIAD Slovakia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

0.H1.P25 Tekutý dusík

Faktúra č. 1230004597_SIAD Slovakia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

0.H1.P25 Tekutý dusík

Faktúra č. 1230007908_SIAD Slovakia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

0.H1.P31 Servis chladiacej vody

Faktúra č. 2023098_ADMAX TECH

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Suma celkom
20,138 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d… Netransparentnosť a…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Suma celkom
2,460 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Suma celkom
1,500 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t… Nedodržanie lehôt n…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
CRYOSOFT spol. s r.o.
IČO
36578797
Názov
ZSE Energia, a.s.
IČO
36677281
Názov
MH Teplárenský holding, a.s.
IČO
36211541
Názov
Trnavská teplárenská, a. s.
IČO
36246034
Názov
GAVIS, s.r.o.
IČO
46891277
Názov
ADMAX TECH, s.r.o.
IČO
46976086
Názov
ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o.
IČO
36562611
Názov
CellQoS, a.s.
IČO
36817864
Názov
KVANT spol.s.r.o.
IČO
31398294
Názov
Marián Šupa
IČO
11906022
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Lamitec, spol. s r. o.
IČO
35710691
Názov
Flex-it, s.r.o.
IČO
50603698
Názov
Messer Tatragas, spol. s.r.o.
IČO
00685852
Názov
EKOKROK s.r.o.
IČO
31590403
Názov
MERCATOR DMS, spol. s.r.o.
IČO
17327547
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
AXISplus SK s.r.o.
IČO
35903643
Názov
Róbert Palušný
IČO
40086992
Názov
Systeming, s.r.o.
IČO
45515085
Názov
SIAD Slovakia spol. s r. o.
IČO
35746343
Názov
Trnavská teplárenská, a.s.
IČO
36246034
Názov
Sigma-Aldrich, spol. s r.o.
IČO
51083523
Názov
inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.
IČO
46948473
Názov
DV DECENT s.r.o.
IČO
45864896
Názov
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
IČO
35815256
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.