Popis projektu

Cieľom národného projektu (ďalej aj „NP“) je zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie (ďalej aj „UoZ“) ako aj znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ďalej aj „ZUoZ“), zvýšenie zamestnateľnosti, zlepšenie prepojenia verejných a neverejných služieb zamestnanosti a spolupráce so zamestnávateľmi. NP bude realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít, a to aktivity č. 1 - Veľtrh práce a aktivity č. 2 – Podpora rozvoja siete EURES (EURopean Employment Services (Európske služby zamestnanosti))a poradenstvo v oblasti mobility pracovnej sily v rámci EÚ/EHP (Európska únia/ Európsky hospodársky priestor), ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných a adresných služieb zamestnanosti, motivácia UoZ, ale aj ostatných klientov ako zamestnávateľov k aktívnej spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj „úrad“) v oblasti sprostredkovania zamestnania, a to nielen prezentovaním ponúk voľných pracovných miest, ale aj poskytnutím možnosti priameho výberu vhodných zamestnancov z radov zúčastnených klientov z cieľových skupín. Sieť EURES predstavuje sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj „EHP“), pričom podpora bude smerovaná na zvýšenie kvality EURES poradcov, ich priameho kontaktu s klientmi a kvalitné zabezpečovanie aktivít a služieb siete EURES.

Projekt bude realizovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj „ústredie“) a 43 úradov v rámci Západného, Stredného a Východného Slovenska. Realizácia aktivít bude prebiehať na národnej úrovni, v súlade s § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej aj "zákon o službách zamestnanosti").

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2020
Celková suma
6,951,334 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
4,367,472 €
Nezrovnalosti
38,804 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora rozvoja siete EURES a poradenst…
Typ
Podpora rozvoja sie…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
10.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
10.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
10.12.2020
Názov
Veľtrh práce
Typ
Podporné programy, …
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
10.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
6017,0 (počet)
Cieľ
5000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
Hodnota
23080,0 (počet)
Cieľ
25000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnané osoby
Hodnota
11080,0 (počet)
Cieľ
13800,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku nad 50 rokov
Hodnota
4960,0 (počet)
Cieľ
6200,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
Hodnota
5920,0 (počet)
Cieľ
7400,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov inštitúcií trhu práce, ktorí absolvovali vzdelávanie zamerané na zvýšenie ich zručností poskytovať individualizované služby klientom
Hodnota
31,0 (počet)
Cieľ
38,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet zapojených zamestnancov inštitúcií trhu práce
Hodnota
31,0 (počet)
Cieľ
38,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

2001-3-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – príplatky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-8-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,677 €
Schválené na preplatenie
3,677 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-13-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – DDS

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
469 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,578 €
Schválené na preplatenie
3,578 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – PN

521 – Mzdové výdavky – PN

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.10 - sms notifikácia

518 – ostatné služby – podaktivita 2.10 - sms notifikácia - marec 2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2017
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 - TPC

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 - TPC

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,597 €
Schválené na preplatenie
1,597 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

5001-2-04/2017-NP SHP

512-cestovné náhrady - aktivita 2

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
31.03.2017
Názov

5001-5-04/2017-NP SHP

512-cestovné náhrady - aktivita 2 - SH - ZPC

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
31.03.2017
Názov

5001-8-04/2017-NP SHP

512-cestovné náhrady - aktivita 2

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-2-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,532 €
Schválené na preplatenie
6,532 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-6-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-11-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
263 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,207 €
Schválené na preplatenie
6,207 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
943 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 - inzercia

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 - inzercia - Život

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
770 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 - ZPC

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 - ZPC

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,828 €
Schválené na preplatenie
1,828 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

5001-6-04/2017-NP SHP

512-cestovné náhrady - aktivta 2 - TPC

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
409 €
Realizácia
31.03.2017
Názov

2001-5-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,678 €
Schválené na preplatenie
1,678 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-10-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
788 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-NV-902-NP SHP

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,974 €
Schválené na preplatenie
2,974 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
18,886 €
Schválené na preplatenie
18,886 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,611 €
Schválené na preplatenie
1,611 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky – DDS

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
469 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 - maďarský deň

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 - maďarský deň - občerstvenie a obedy

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,083 €
Schválené na preplatenie
812 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.12 - národné stretnutia

518 – ostatné služby – podaktivita 2.12 - národné stretnutia - oravský háj

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,260 €
Schválené na preplatenie
3,195 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

5001-1-04/2017-NP SHP

518-ostatné služby - aktivita 2

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2017
Názov

5001-3-04/2017-NP SHP

518-ostatné služby - aktivita 2

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2017
Názov

5001-10-04/2017-NP SHP

512-cestovné náhrady - aktivita 2 - TPC

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-1-04/2017-NP SHP

521 - Mzdové výdavky - tarifný plat

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
19,269 €
Schválené na preplatenie
19,269 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-7-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
368 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-12-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,247 €
Schválené na preplatenie
1,247 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky – príplatky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
767 €
Schválené na preplatenie
767 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,906 €
Schválené na preplatenie
2,906 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.3 - profesia days

518 – ostatné služby – podaktivita 2.3 - profesia days - podnájom

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
21,600 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 - inzercia

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 - inzercia - Nový čas

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
613 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

5001-4-04/2017-NP SHP

518-ostatné služby - aktivta 2

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,303 €
Schválené na preplatenie
977 €
Realizácia
31.03.2017
Názov

5001-7-04/2016-NP SHP

518-ostatné služby - aktivita 2

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
583 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

5001-9-04/2017-NP SHP

512-cestovné náhrady - aktivita 2 - SH - ZPC

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,974 €
Schválené na preplatenie
1,714 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-4-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
298 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-9-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
210 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-14-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – PN

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
298 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
358 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,214 €
Schválené na preplatenie
1,214 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 - maďarský deň

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 - maďarský deň - technické zabezpečenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
891 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.10 - sms notifikácia

518 – ostatné služby – podaktivita 2.10 - sms notifikácia - apríl 2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – odmeny

521 – Mzdové výdavky – odmeny

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
11,010 €
Schválené na preplatenie
11,010 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
511 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
365 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

job expo 2017 - reklamné vysielanie - fun media group - aktivita 1

job expo 2017 - reklamné vysielanie - fun media group - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,068 €
Schválené na preplatenie
46,068 €
Realizácia
23.06.2017
Názov

512 - cestovné náhrady - letenky - Budapešť-Mníchov-Ancona - Maňková - Sentpeteryová - podaktivita 2.6

512 - cestovné náhrady - letenky - Budapešť-Mníchov-Ancona - Maňková - Sentpeteryová - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
1,250 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC - sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky – príplatky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,302 €
Schválené na preplatenie
1,302 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,095 €
Schválené na preplatenie
1,095 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,101 €
Schválené na preplatenie
4,101 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

job expo 2017 - reklamné vysielanie - radio service - aktivita 1

job expo 2017 - reklamné vysielanie - radio service - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,038 €
Schválené na preplatenie
48,038 €
Realizácia
23.06.2017
Názov

job expo 2017 - občerstvenie - aktivita 1

job expo 2017 - občerstvenie - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,012 €
Schválené na preplatenie
19,012 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 - výberové aktivity - platby v hotovosti - sumarizačný hárok

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 - výberové aktivity - platby v hotovosti - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.4 - recipročné stretnutie 8.6.2017 - hotel Club Kežmarok

518 – ostatné služby – podaktivita 2.4 - recipročné stretnutie 8.6.2017 - hotel Club Kežmarok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,189 €
Schválené na preplatenie
6,189 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,321 €
Schválené na preplatenie
2,321 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
292 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky – DDS

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
469 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

job expo 2017 - reklamné vysielanie - expres media - aktivita 1

job expo 2017 - reklamné vysielanie - expres media - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,001 €
Schválené na preplatenie
48,001 €
Realizácia
23.06.2017
Názov

512 - cestovné náhrady - letenky Viedeň - Benátky - Petrúňová a Kubovičová - podaktivita 2.6

512 - cestovné náhrady - letenky Viedeň - Benátky - Petrúňová a Kubovičová - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
870 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 - ZPC - sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 - ZPC - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
618 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2017 - prenájom priestorov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2017 - prenájom priestorov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
176,302 €
Schválené na preplatenie
176,302 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
18,851 €
Schválené na preplatenie
18,851 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
298 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,112 €
Schválené na preplatenie
5,112 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,734 €
Schválené na preplatenie
1,734 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

job expo 2017 - výroba a distribúcia informačných materiálov - aktivita 1

job expo 2017 - výroba a distribúcia informačných materiálov - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,514 €
Schválené na preplatenie
2,514 €
Realizácia
-
Názov

organizačno technické zabezpečenie aktivít - aktivita 1

job expo 2017 - organizačno technické zabezpečenie aktivít - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,320 €
Schválené na preplatenie
16,320 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky – príplatky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,861 €
Schválené na preplatenie
3,861 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,698 €
Schválené na preplatenie
1,698 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
221 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,497 €
Schválené na preplatenie
6,497 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
1,010 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,310 €
Schválené na preplatenie
1,310 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky – DDS

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
469 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
20,578 €
Schválené na preplatenie
20,578 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
342 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
386 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
827 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2017 - preprava osôb

preprava osôb dňa 27.4.2017-28.4.2017 - JOBEXPO 2017 Nitra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,240 €
Schválené na preplatenie
43,240 €
Realizácia
13.07.2017
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,105 €
Schválené na preplatenie
3,105 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie 01/2017

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
619 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – PN 01/2017

521 – Mzdové výdavky – PN 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat 02/2017

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
16,272 €
Schválené na preplatenie
16,272 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP 02/2017

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,219 €
Schválené na preplatenie
1,219 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie 02/2017

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
599 €
Schválené na preplatenie
599 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
21,991 €
Schválené na preplatenie
21,991 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,995 €
Schválené na preplatenie
1,995 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
906 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,424 €
Schválené na preplatenie
3,424 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie 01/2017

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,440 €
Schválené na preplatenie
3,440 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie 01/2017

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie 02/2017

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,412 €
Schválené na preplatenie
3,412 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie 02/2017

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,796 €
Schválené na preplatenie
2,796 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – PN 02/2017

521 – Mzdové výdavky – PN 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
410 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,457 €
Schválené na preplatenie
3,457 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky – príplatky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
241 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky – DDS

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
469 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat 01/2017

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
16,896 €
Schválené na preplatenie
16,896 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné 01/2017

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
816 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie 01/2017

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,891 €
Schválené na preplatenie
2,891 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond 01/2017

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
981 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky 02/2017

521 – Mzdové výdavky – príplatky 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie 02/2017

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond 02/2017

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
949 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,646 €
Schválené na preplatenie
4,646 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
532 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,226 €
Schválené na preplatenie
4,226 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – PN

521 – Mzdové výdavky – PN

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky 01/2017

521 – Mzdové výdavky – príplatky 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie 01/2017

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
289 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti 01/2017

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
206 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné 02/2017

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
782 €
Schválené na preplatenie
782 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti 02/2017

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
429 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
974 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,434 €
Schválené na preplatenie
1,434 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie 01/2017

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
297 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP 01/2017

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,292 €
Schválené na preplatenie
1,292 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS 01/2017

521 – Mzdové výdavky – DDS 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
425 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie 02/2017

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie 02/2017

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS 02/2017

521 – Mzdové výdavky – DDS 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
469 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,698 €
Schválené na preplatenie
7,698 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
422 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,482 €
Schválené na preplatenie
7,482 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
965 €
Schválené na preplatenie
965 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
891 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky – DDS

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
513 €
Schválené na preplatenie
513 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky – príplatky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
416 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
297 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – PN

521 – Mzdové výdavky – PN

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
217 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
21,726 €
Schválené na preplatenie
21,726 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,158 €
Schválené na preplatenie
4,158 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,372 €
Schválené na preplatenie
3,372 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,910 €
Schválené na preplatenie
1,910 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
1,411 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 - výberové aktivity - platby v hotovosti - sumarizačný hárok

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 - výberové aktivity - platby v hotovosti - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
-
Názov

preprava autobusmi v rámci akcie JopExpo 2016 - aktivita 1

preprava autobusmi v rámci akcie JopExpo 2016 - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,240 €
Schválené na preplatenie
43,240 €
Realizácia
06.06.2016
Názov

organizačno-technické zabezpečenie v rámci akcie JopExpo 2016 - aktivita 1

organizačno-technické zabezpečenie v rámci akcie JopExpo 2016 - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,300 €
Schválené na preplatenie
12,300 €
Realizácia
23.06.2016
Názov

prenájom nebytových priestorov v rámci akcie Profesia days 2016 - podaktivita 2.3

prenájom nebytových priestorov v rámci akcie Profesia days 2016 - podaktivita 2.3

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
21,600 €
Realizácia
18.04.2016
Názov

vysielanie reklamy na Jemné, Anténa Rock, Vlna a Europe 2 v rámci akcie JopExpo 2016 - aktivita 1

vysielanie reklamy na Jemné, Anténa Rock, Vlna a Europe 2 v rámci akcie JopExpo 2016 - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,522 €
Schválené na preplatenie
35,522 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
342 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
21,869 €
Schválené na preplatenie
21,869 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,927 €
Schválené na preplatenie
1,927 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
239 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky – DDS

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC - sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
-
Názov

výroba a distribúcis informačných materiálov v rámci akcie JobExpo 2016 - aktivita 1

výroba a distribúcis informačných materiálov v rámci akcie JobExpo 2016 - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o.
Žiadaná suma
2,742 €
Schválené na preplatenie
2,742 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

nájom priestorov v rámci akcie JopExpo 2016 - aktivita 1

nájom priestorov v rámci akcie JobExpo 2016 - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,227 €
Schválené na preplatenie
132,227 €
Realizácia
23.06.2015
Názov

národné stretnutie siete EURES - Oščadnica 2016 - podaktivita 2.12

národné stretnutie siete EURES - Oščadnica 2016 - podaktivita 2.12

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,609 €
Schválené na preplatenie
3,444 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

vysielanie reklamy na programovej službe Rádio FM, rádio Slovensko v rámci akcie Rakúsko - Nemecký deň 2016 - podaktivita 2.15

vysielanie reklamy na programovaj službe Rádio FM, Rádio Slovensko v rámci akcie Rakúsko-Nemecký deň 2016 - podaktivita 2.15

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,148 €
Schválené na preplatenie
5,148 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

podnájom výstavne plochy v rámci akcie Pohoda 2017 - podaktivita 2.3

podnájom výstavne plochy v rámci akcie Pohoda 2017 - podaktivita 2.3

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
7,200 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

vysielanie reklamy na programovaj službe Rádio FM, Rádio Slovensko, Rádio Regina v rámci akcie JopExpo 2016 - aktivita 1

vysielanie reklamy na programovaj službe Rádio FM, Rádio Slovensko, Rádio Regina v rámci akcie JopExpo 2016 - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,493 €
Schválené na preplatenie
37,493 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
432 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
926 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,470 €
Schválené na preplatenie
3,470 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,484 €
Schválené na preplatenie
7,484 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
911 €
Schválené na preplatenie
911 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
895 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
1,417 €
Realizácia
-
Názov

letenky Vienna - Brussels - Vienna v termíne 7-8.11.2017 - podaktivita 2.6.

letenky Vienna - Brussels - Vienna v termíne 7-8.11.2017 - podaktivita 2.6.

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
-
Názov

spiatočné letenky Vienna - Stockholm 19.-21.6.2017

spiatočné letenky Vienna - Stockholm 19.-21.6.2017 - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,540 €
Schválené na preplatenie
2,540 €
Realizácia
06.07.2017
Názov

národné stretnutie EURES Slovensko 2016 v termíne 20.-22.9.2016 - podaktivita 2.12

národné stretnutie EURES Slovensko 2016 v termíne 20.-22.9.2016 - podaktivita 2.12

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,837 €
Schválené na preplatenie
2,572 €
Realizácia
18.10.2016
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC - sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
22,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
22,643 €
Schválené na preplatenie
22,643 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,011 €
Schválené na preplatenie
1,011 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,322 €
Schválené na preplatenie
4,322 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky – DDS

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky – DDS

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky – príplatky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
298 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,397 €
Schválené na preplatenie
3,397 €
Realizácia
-
Názov

preklad v rámci podaktivity 2.16

preklad v rámci podaktivity 2.16

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

prenájom výstavne plochy v rámci akcie Pohoda 2016 - podaktivita 2.3

prenájom výstavne plochy v rámci akcie Pohoda 2016 - podaktivita 2.3

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
7,200 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

národné stretnutie siete EURES - Piešťany 2016 - podaktivita 2.12

národné stretnutie siete EURES - Piešťany 2016 - podaktivita 2.12

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,053 €
Schválené na preplatenie
1,993 €
Realizácia
23.11.2016
Názov

preklad v rámci podaktivity 2.16

preklad v rámci podaktivity 2.16

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
233 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky – príplatky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky – príplatky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,466 €
Schválené na preplatenie
1,466 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
562 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
417 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,176 €
Schválené na preplatenie
4,176 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN + príplatok k PN

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN + príplatok k PN

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC - sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
-
Názov

občerstvenie v rámci akcie JobExpo 2016 - aktivita 1

občerstvenie v rámci akcie JobExpo 2016 - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,218 €
Schválené na preplatenie
19,218 €
Realizácia
23.06.2016
Názov

organizačné zabezpečenie v rámci akcie Rakúsko - Nemecký deň 2016 - podkativita 2.2

organizačné zabezpečenie v rámci akcie Rakúsko - Nemecký deň 2016 - podkativita 2.2

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,300 €
Schválené na preplatenie
11,300 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

vysielanie reklamy na okruhu FUN Radio v rámci akcie JopExpo 2016 - aktivita 1

vysielanie reklamy na okruhu FUN Radio v rámci akcie JopExpo 2016 - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
35,519 €
Schválené na preplatenie
35,519 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,732 €
Schválené na preplatenie
7,732 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,979 €
Schválené na preplatenie
1,979 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
247 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 - výberové aktivity - platby v hotovosti - sumarizačný hárok

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 - výberové aktivity - platby v hotovosti - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,728 €
Schválené na preplatenie
2,728 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
-
Názov

národné stretnutie siete EURES - termín 12.-14.6.2017 - hotel Marlene Oščadnica

národné stretnutie siete EURES - termín 12.-14.6.2017 - hotel Marlene Oščadnica

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,169 €
Schválené na preplatenie
3,169 €
Realizácia
26.07.2017
Názov

seminár EURES - mapovanie zamestnávateľov v príhraničných regiónoch SR, ČR a Poľska - 21.9.2017 - hotel Trend - podaktivita 2.4.

seminár EURES - mapovanie zamestnávateľov v príhraničných regiónoch SR, ČR a Poľska - 21.9.2017 - hotel Trend - podaktivita 2.4.

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

konzekutívne tlmočenie SK-GER - podaktivita 2.16

konzekutívne tlmočenie SK-GER - podaktivita 2.16

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
13.12.2017
Názov

cezhraničné pracovné stretnutie zástupcov VSZ a zamestnávateľov SR a ČR (občerstvenie a obedy) - podaktivita 2.4

cezhraničné pracovné stretnutie zástupcov VSZ a zamestnávateľov SR a ČR (občerstvenie a obedy) - podaktivita 2.4

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
716 €
Schválené na preplatenie
716 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

seminár EURES Mladým dňa 5.10.2017 - podaktivita 2.4

seminár EURES Mladým dňa 5.10.2017 - podaktivita 2.4

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
02.11.2017
Názov

mediálny priestor pre účely informačnej kampane o veľtrhu práce Rakúsko-nemecký deň - podaktivita 2.15

mediálny priestor pre účely informačnej kampane o veľtrhu práce Rakúsko-nemecký deň - podaktivita 2.15

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,202 €
Schválené na preplatenie
3,202 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

informačná kampaň EURES v dňoch 13.11. až 26.11.2017 - podaktivita 2.15

informačná kampaň EURES v dňoch 13.11. až 26.11.2017 - podaktivita 2.15

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,202 €
Schválené na preplatenie
3,202 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

prenájom priestorov počas konania "Dňa kariéry 2017" - podaktivita 2.3

prenájom priestorov počas konania "Dňa kariéry 2017" - podaktivita 2.3

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

prenájom výstavnej plochy-PRO EDUCO v termíne 29.11. a 30.11.2017 - podaktivita 2.3

prenájom výstavnej plochy-PRO EDUCO v termíne 29.11. a 30.11.2017 - podaktivita 2.3

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
1,188 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

propagácia a vizuálna prezentácia Rakúsko-nemecký deň - podaktivita 2.15

propagácia a vizuálna prezentácia Rakúsko-nemecký deň - podaktivita 2.15

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
2,280 €
Realizácia
02.11.2017
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 - výberové aktivity - platby v hotovosti - sumarizačný hárok

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 - výberové aktivity - platby v hotovosti - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,618 €
Schválené na preplatenie
3,618 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,909 €
Schválené na preplatenie
1,909 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
798 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
460 €
Realizácia
-
Názov

rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN radio o veľtrhu práce Rakúsko-nemecký deň 2017 - podaktivita 2.15

rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN radio o veľtrhu práce Rakúsko-nemecký deň 2017 - podaktivita 2.15

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,948 €
Schválené na preplatenie
4,948 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

preklad Eng-SK - podaktivita 2.16

preklad Eng-SK - podkativita 2.16

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,460 €
Schválené na preplatenie
2,460 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

národné stretnutie siete EURES v termíne 21.11. až 23.11.2017 - podaktivita 2.12

národné stretnutie siete EURES v termíne 21.11. až 23.11.2017 - podaktivita 2.12

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,669 €
Schválené na preplatenie
3,669 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,661 €
Schválené na preplatenie
4,661 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN + príplatok k PN

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN + príplatok k PN

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
347 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky – DDS

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
1,960 €
Realizácia
-
Názov

521 - Mzdové výdavky - poistenie v nezamestnanosti

521 - Mzdové výdavky - poistenie v nezamestnanosti

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
413 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výda521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenievky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
1,238 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,777 €
Schválené na preplatenie
5,777 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
578 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
1,388 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,570 €
Schválené na preplatenie
2,570 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – odmeny

521 – Mzdové výdavky – odmeny

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
11,280 €
Schválené na preplatenie
11,280 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky – príplatky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,602 €
Schválené na preplatenie
7,602 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
21,890 €
Schválené na preplatenie
21,890 €
Realizácia
-
Názov

letenky Košice-Viedeň-Frankfurt-Jonkoping-Frankfurt-Viedeň-Košice-termín 3.-6.10.2017 - Maňková a Sentpéteryová- podaktivita 2.6.

letenky Košice-Viedeň-Frankfurt-Jonkoping-Frankfurt-Viedeň-Košice-termín 3.-6.10.2017 - Maňková a Sentpéteryová - podaktivita 2.6.

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2017
Názov

letenky Košice-Viedeň-Frankfurt-Jonkoping-Frankfurt-Viedeň-Košice-termín 3.-6.10.2017 - Maňková a Sentpéteryová- podaktivita 2.6.

letenky Košice-Viedeň-Frankfurt-Jonkoping-Frankfurt-Viedeň-Košice-termín 3.-6.10.2017 - Maňková a Sentpéteryová - podaktivita 2.6.

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
1,552 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
20,861 €
Schválené na preplatenie
20,861 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,302 €
Schválené na preplatenie
7,302 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky – príplatky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
-
Názov

2011-4-01/2018-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
837 €
Schválené na preplatenie
837 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,908 €
Schválené na preplatenie
1,908 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
885 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,010 €
Schválené na preplatenie
4,010 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
229 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
859 €
Schválené na preplatenie
859 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
286 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
1,360 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky – DDS

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN + príplatok k PN

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN + príplatok k PN

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
547 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,311 €
Schválené na preplatenie
3,311 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
-
Názov

letenky Vienna-Frankfurt-Turin-Munich-Vienna v termíne 3-6.10.2017 - Bolibruch a Spišiaková - podaktivita 2.6

letenky Vienna-Frankfurt-Turin-Munich-Vienna v termíne 3-6.10.2017 - Bolibruch a Spišiaková - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2017
Názov

letenky Vienna-Frankfurt-Turin-Munich-Vienna v termíne 3-6.10.2017 - Bolibruch a Spišiaková - podaktivita 2.6

letenky Vienna-Frankfurt-Turin-Munich-Vienna v termíne 3-6.10.2017 - Bolibruch a Spišiaková - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,182 €
Schválené na preplatenie
1,182 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

letenky Vienna-Luxembourg-Vienna v termíne 24-26.10.2017 - Caban - podaktivita 2.6

letenky Vienna-Luxembourg-Vienna v termíne 24-26.10.2017 - Caban- podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2017
Názov

letenky Vienna-Luxembourg-Vienna v termíne 24-26.10.2017 - Caban - podaktivita 2.6

letenky Vienna-Luxembourg-Vienna v termíne 24-26.10.2017 - Caban- podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
475 €
Realizácia
02.11.2017
Názov

letenky Košice-Warsaw-Talin-Košice v termíne 6-8.11.2017 - Poklembová a Pangrácová - podaktivita 2.6

letenky Košice-Warsaw-Talin-Košice v termíne 6-8.11.2017 - Poklembová a Pangrácová - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2017
Názov

letenky Košice-Warsaw-Talin-Košice v termíne 6-8.11.2017 - Poklembová a Pangrácová - podaktivita 2.6

letenky Košice-Warsaw-Talin-Košice v termíne 6-8.11.2017 - Poklembová a Pangrácová - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
798 €
Realizácia
02.11.2017
Názov

letenky Vienna-FHelsinki-Vienna v termíne 6-9.11.2017 - Bolibruch a Gerát- podaktivita 2.6

letenky Vienna-Helsinki-Vienna v termíne 6-9.11.2017 - Bolibruch a Gerát- podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2017
Názov

letenky Vienna-Helsinki-Vienna v termíne 6-9.11.2017 - Bolibruch a Gerát- podaktivita 2.6

letenky Vienna-Helsinki-Vienna v termíne 6-9.11.2017 - Bolibruch a Gerát- podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
722 €
Realizácia
02.11.2017
Názov

letenky Vienna-Zagerb-Vienna v termíne 17-19.10.2017 - Hájeková a Matochová - podaktivita 2.6

letenky Vienna-Zagreb-Vienna v termíne 17.-19.10.2017 - Hájeková a Matochová - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2017
Názov

letenky Vienna-Zagerb-Vienna v termíne 17-19.10.2017 - Hájeková a Matochová - podaktivita 2.6

letenky Vienna-Zagreb-Vienna v termíne 17.-19.10.2017 - Hájeková a Matochová - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
790 €
Realizácia
02.11.2017
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 - madarský deň dňa 22.3.2018 - prenájom priestorov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 - madarský deň - prenájom priestorov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
UNIVERZITA J. SELYEHO
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
777 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 - madarský deň dňa 22.3.2018 - prenájom technického zabezpečenia

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 - madarský deň - prenájom technického zabezpečenia

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
UNIVERZITA J. SELYEHO
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 - maďarský deň dňa 22.3.2018 - občerstvenie a obedy restaurant fiesta

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 - maďarský deň - občerstvenie a obedy

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
927 €
Schválené na preplatenie
927 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

letenky Vienna-Brussel-Vienna v termíne 13-15.3.2018 - Caban - podaktivita 2.6

letenky Vienna-Brussel-Vienna v termíne 13-15.3.2018 - Caban - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
695 €
Realizácia
05.04.2018
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,762 €
Schválené na preplatenie
3,762 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok

518 – ostatné služby – platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,861 €
Schválené na preplatenie
3,861 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,855 €
Schválené na preplatenie
1,855 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
375 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok 03/2018

518 – ostatné služby – platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,025 €
Schválené na preplatenie
1,025 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
342 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
273 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,786 €
Schválené na preplatenie
4,786 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
518 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,624 €
Schválené na preplatenie
1,624 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,263 €
Schválené na preplatenie
8,263 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
25,370 €
Schválené na preplatenie
25,370 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
478 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,191 €
Schválené na preplatenie
1,191 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,127 €
Schválené na preplatenie
2,127 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok 03/2018

512 - cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,724 €
Schválené na preplatenie
1,724 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.3 - veľtrh Deň kariéry TUKE 2018 - prenájom priestorov - výstavnej plochy

518 – ostatné služby – podaktivita 2.3 - veľtrh Deň kariéry TUKE 2018 - prenájom priestorov - výstavnej plochy

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.3 - Profesia days 2018 - podnájom výstavnej ploch

518 – ostatné služby – podaktivita 2.3 - Profesia days 2018 - podnájom výstavnej ploch

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
21,600 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,790 €
Schválené na preplatenie
3,790 €
Realizácia
-
Názov

letenky Košice-Praha-Brussel-Praha-Košice v termíne 27.-28.2.2018 - Hiľovská - podaktivita 2.6

letenky Košice-Praha-Brussel-Praha-Košice v termíne 27.-28.2.2018 - Hiľovská - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
445 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

029 - ostatný dlhodobý hmotná majetok - podaktivita 2.10

029-ostatný dlhodobý hmotný majetok - podaktivita 2.10

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,555 €
Schválené na preplatenie
3,555 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
465 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
700 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,103 €
Schválené na preplatenie
8,103 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,544 €
Schválené na preplatenie
24,544 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
381 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,648 €
Schválené na preplatenie
4,648 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,180 €
Schválené na preplatenie
1,180 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,042 €
Schválené na preplatenie
2,042 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
538 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,577 €
Schválené na preplatenie
1,577 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
332 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
996 €
Schválené na preplatenie
996 €
Realizácia
-
Názov

letenky Vienna-Riga-Vienna v termíne 19.-23.3.2018 - Hájeková a Matochová - podaktivita 2.6

letenky Vienna-Riga-Vienna v termíne 19.-23.3.2018 - Hájeková a Matochová - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
1,250 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok

518 – ostatné služby - platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,072 €
Schválené na preplatenie
2,072 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
-
Názov

letenky Vienna-Helsinki-Vienna v termíne 30.1.-2.2.2018 - Bolibruch a Gerát - podaktivita 2.6

letenky Vienna-Helsinki-Vienna v termíne 30.1.-2.2.2018 - Bolibruch a Gerát - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
670 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

letenky Vienna-Copenhagen-Vienna v termíne 29-31.1.2018 - Maňková a Mitterpachová - podaktivita 2.6

letenky Vienna-Copenhagen-Vienna v termíne 29-31.1.2018 - Maňková a Mitterpachová- podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
890 €
Schválené na preplatenie
890 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
991 €
Schválené na preplatenie
991 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,789 €
Schválené na preplatenie
7,789 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,702 €
Schválené na preplatenie
24,702 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
452 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,624 €
Schválené na preplatenie
4,624 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
462 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,206 €
Schválené na preplatenie
1,206 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
553 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,994 €
Schválené na preplatenie
1,994 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,569 €
Schválené na preplatenie
1,569 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
-
Názov

letenky Vienna-Copenhagen-Vienna v termíne 29-31.1.2018 - Vrbová - podaktivita 2.6

letenky Vienna-Copenhagen-Vienna v termíne 29-31.1.2018 - Vrbová - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
399 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok

518 – ostatné služby – platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,938 €
Schválené na preplatenie
3,938 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,593 €
Schválené na preplatenie
2,593 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
25,862 €
Schválené na preplatenie
25,862 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,656 €
Schválené na preplatenie
1,656 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,438 €
Schválené na preplatenie
8,438 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
509 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,178 €
Schválené na preplatenie
2,178 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,209 €
Schválené na preplatenie
1,209 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
488 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,881 €
Schválené na preplatenie
4,881 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
279 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,046 €
Schválené na preplatenie
1,046 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
349 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
518 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.12 - národné stretnutia – Hotel Jánošík – termín 10.4.-12.4.2018

518 – ostatné služby – podaktivita 2.12 - národné stretnutia – Hotel Jánošík – termín 10.4.-12.4.2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.12 - národné stretnutia – Hotel Jánošík – termín 10.4.-12.4.2018

518 – ostatné služby – podaktivita 2.12 - národné stretnutia – Hotel Jánošík – termín 10.4.-12.4.2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
3,540 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 – reklama prostredníctvom reklamného bannera – Plus Jeden deň v termíne 16.4.2018, 23.4.2018 a 14.5.2018

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 – reklama prostredníctvom reklamného bannera – Plus Jeden deň v termíne 16.4.2018, 23.4.2018 a 14.5.2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
30.05.2018
Názov

512 – cestovné náhrady - letenky Vienna-Larnaca-Vienna v termíne 25.4.-27.4.2018 - Caban - podaktivita 2.6

512 – cestovné náhrady - letenky Vienna-Larnaca-Vienna v termíne 25.4.-27.4.2018 - Caban - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
549 €
Realizácia
22.05.2018
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,127 €
Schválené na preplatenie
3,904 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,668 €
Schválené na preplatenie
3,609 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,525 €
Schválené na preplatenie
1,499 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,029 €
Schválené na preplatenie
1,998 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
561 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
23,900 €
Schválené na preplatenie
23,369 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
498 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,098 €
Schválené na preplatenie
1,076 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
535 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
947 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,494 €
Schválené na preplatenie
4,419 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
442 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,662 €
Schválené na preplatenie
7,662 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,168 €
Schválené na preplatenie
1,645 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
346 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,369 €
Schválené na preplatenie
1,039 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,391 €
Schválené na preplatenie
4,848 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,610 €
Schválené na preplatenie
1,251 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
498 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
26,108 €
Schválené na preplatenie
25,472 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,108 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
474 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – odmeny

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,630 €
Schválené na preplatenie
245 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,348 €
Schválené na preplatenie
8,348 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,943 €
Schválené na preplatenie
3,868 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
471 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,108 €
Schválené na preplatenie
2,072 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,628 €
Schválené na preplatenie
1,598 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,798 €
Schválené na preplatenie
4,711 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
518 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,064 €
Schválené na preplatenie
8,064 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
25,657 €
Schválené na preplatenie
25,033 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
336 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,028 €
Schválené na preplatenie
1,009 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
269 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,228 €
Schválené na preplatenie
1,202 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
559 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,906 €
Schválené na preplatenie
3,839 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,250 €
Schválené na preplatenie
8,250 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,848 €
Schválené na preplatenie
4,763 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
2,125 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
25,820 €
Schválené na preplatenie
25,214 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,209 €
Schválené na preplatenie
1,186 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
518 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,645 €
Schválené na preplatenie
1,616 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
1,021 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – odmeny

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
342 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
479 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
25,966 €
Schválené na preplatenie
25,285 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – odmeny

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,659 €
Schválené na preplatenie
1,627 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,048 €
Schválené na preplatenie
1,027 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,890 €
Schválené na preplatenie
4,795 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
486 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,399 €
Schválené na preplatenie
8,399 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
518 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,257 €
Schválené na preplatenie
1,229 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,151 €
Schválené na preplatenie
2,111 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,887 €
Schválené na preplatenie
3,818 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2018 a european jobs days 2018 – poskytnutie vysielacieho času – expres media, k.s.

job expo 2018 a european jobs days 2018 - reklamné vysielanie – expres media - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,986 €
Schválené na preplatenie
35,986 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2018 a european jobs days 2018 – poskytnutie vysielacieho času – fun media group, a.s..

job expo 2018 a european jobs days 2018 - reklamné vysielanie – fun media group - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
35,982 €
Schválené na preplatenie
35,982 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2018 a european jobs days 2018 – poskytnutie vysielacieho času – radio services, a.s.

job expo 2018 a european jobs days 2018 - reklamné vysielanie – radio services - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,994 €
Schválené na preplatenie
35,994 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2018 a european jobs days 2018 – prenájom nebytových priestorov– agrokomplex-výstavníctvo nitra, š.p.

job expo 2018 a european jobs days 2018 - prenájom nebytových priestorov– agrokomplex-výstavníctvo - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,302 €
Schválené na preplatenie
176,302 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2018 a european jobs days 2018 – výroba a distribúcia informačných materiálov – plagát A2 – i+i print, spol. s r.o.

job expo 2018 a european jobs days 2018 - výroba a distribúcia informačných materiálov – i+i print - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2018 a european jobs days 2018 – výroba a distribúcia informačných materiálov – skladačka A, list A3, plagát A1 – i+i print, spol. s r.o.

job expo 2018 a european jobs days 2018 - výroba a distribúcia informačných materiálov – i+i print - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,264 €
Schválené na preplatenie
1,264 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2018 a european jobs days 2018 – občerstvenie – Stredná odborná škola, Topoľčany

job expo 2018 a european jobs days 2018 - občerstvenie – SOŠ - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,116 €
Schválené na preplatenie
19,116 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 06/2018

platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2018 a european jobs days 2018 – preprava osôb – satur transport, a.s.

job expo 2018 a european jobs days 2018 - preprava osôb – satur transport - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,240 €
Schválené na preplatenie
43,240 €
Realizácia
20.07.2018
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok za 07/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
656 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok za 07/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,094 €
Schválené na preplatenie
1,094 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2018 a european jobs days 2018 – poskytnutie vysielacieho času – media RTVS, s.r.o.

job expo 2018 a european jobs days 2018 - reklamné vysielanie – media RTVS - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,846 €
Schválené na preplatenie
35,846 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2018 a european jobs days 2018 – organizačno-technické zabezpečenie – Stredná umelecká škola, Bratislava

job expo 2018 a european jobs days 2018 - organizačno-technické zabezpečenie – SUŠ - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,360 €
Schválené na preplatenie
16,360 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok za 06/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,686 €
Schválené na preplatenie
2,686 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok za 06/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
179 €
Realizácia
-
Názov

512 – cestovné náhrady - letenka Vienna-Brussels-Vienna v termíne 12.6.-14.6.2018 - Caban - podaktivita 2.6

letenka Vienna-Brussels-Vienna v termíne 12.6.-14.6.2018 - Caban - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
594 €
Realizácia
03.07.2018
Názov

518 - ostaté služby - podaktivita 2.14 - odborné vzdelávanie zamestnancov v oblasti HR - prezentačné techniky v dňoch 28.5.2018 a 30.5.2018

podaktivita 2.14 - odborné vzdelávanie zamestnancov v oblasti HR - prezentačné techniky v dňoch 28.5.2018 a 30.5.2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
PDCS
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
2,325 €
Realizácia
01.08.2018
Názov

518 - ostatné služby - národné stretnutie siete EURES v dňoch 19.6.2018 až 21.6.2018 Hotel Marlene Oščadnica v rámci podaktivity 2.12

národné stretnutie siete EURES v dňoch 19.6.2018 až 21.6.2018 Hotel Marlene Oščadnica v rámci podaktivity 2.12

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,135 €
Schválené na preplatenie
3,135 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

518 - ostatné služby - národné stretnutie siete EURES v dňoch 19.6.2018 až 21.6.2018 Hotel Marlene Oščadnica v rámci podaktivity 2.12

národné stretnutie siete EURES v dňoch 19.6.2018 až 21.6.2018 Hotel Marlene Oščadnica v rámci podaktivity 2.12

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2018
Názov

512 – cestovné náhrady - letenka Vienna-Frankfurt-Vienna v termíne 17.7.-20.7.2018 - Grófová - podaktivita 2.6

letenka Vienna-Frankfurt-Vienna v termíne 17.7.-20.7.2018 - Grófová - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

512 - cestovné náhrady - spiatočná letenka Košice-Vienna-Frankfurt-Viedeň-Košice (Jana Maňková/Jana Sentpéteryová - 17.7.2018 - 20.7.2018) v rámci podaktivity 2.6

spiatočná letenka Košice-Vienna-Frankfurt-Viedeň-Košice (Jana Maňková/Jana Sentpéteryová - 17.7.2018 - 20.7.2018) v rámci podaktivity 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

518 - ostatné služby - odborné vzdelávanie zamestnancov v oblasti HR - facilitácia v dňoch 9.7.2018 a 10.7.2018

odborné vzdelávanie zamestnancov v oblasti HR - facilitácia v dňoch 9.7.2018 a 10.7.2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
PDCS
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
685 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

512 - cestovné náhrady - spiatočná letenka Košice-Vienna-Leipzig/Halle-Vienna-Košice (Maria Bačová/Miroslava Hiľovská - 4.9.2018 - 6.9.2018) v rámci podaktivity 2.6

spiatočná letenka Košice-Vienna-Leipzig/Halle-Vienna-Košice (Maria Bačová/Miroslava Hiľovská - 4.9.2018 - 6.9.2018) v rámci podaktivity 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
1,300 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

518 - ostatné služby - podnájom nebytových priestorov na Festivale Pohoda 2018 v dňoch 5.7.2018 až 8.7.2018 v rámci podaktivita 2.3

podnájom nebytových priestorov na Festivale Pohoda 2018 v dňoch 5.7.2018 až 8.7.2018 v rámci podaktivita 2.3

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
7,200 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok za 09/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok za 09/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,823 €
Schválené na preplatenie
3,823 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 10/2018

platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
-
Názov

518 - ostattné služny - odborné vzdelávanie zamestnancov v oblasti HR -nábor/výber zamestnancov v dňoch 29.5.2018 a 31.5.2018

podaktivita 2.14 - odborné vzdelávanie zamestnancov v oblasti HR – nábor/výber zamestnancov v dňoch 29.5.2018 a 31.5.2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
PDCS
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
01.08.2018
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok za 08/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok za 08/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,072 €
Schválené na preplatenie
1,072 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - spiatočná letenka Vienna-Leipzig/Halle-Vienna Lubica Cibulova/Alžbeta Spišiaková - 4.9.2018 - 6.9.2018) v rámci podaktivity 2.6

spiatočná letenka Vienna-Leipzig/Halle-Vienna Lubica Cibulova/Alžbeta Spišiaková - 4.9.2018 - 6.9.2018) v rámci podaktivity 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,030 €
Schválené na preplatenie
1,030 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

518 - ostatné služby - odborné vzdelávanie zamestnancov v oblasti HR - zvládanie konfliktov dňa 2.7.2018 v rámci podaktivity 2.14

odborné vzdelávanie zamestnancov v oblasti HR - zvládanie konfliktov dňa 2.7.2018 v rámci podaktivity 2.14

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
PDCS
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
650 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

512 - cestovné náhrady - spiatočná letenka Vienna-Brussels-Vienna (Petra Vrbová - 25.9.2018 - 26.9.2018) v rámci podaktivity 2.6

spiatočná letenka Vienna-Brussels-Vienna (Petra Vrbová - 25.9.2018 - 26.9.2018) v rámci podaktivity 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
698 €
Schválené na preplatenie
698 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok za 10/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok za 10/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,827 €
Schválené na preplatenie
3,827 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky – mzdové výdavky za 10/2018

902 - Nepriame výdavky – mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,784 €
Schválené na preplatenie
3,784 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 - čítaný oznam pre kampaň Veľtrh práce Rakúsko-Nemecký deň 2018 na rozhlasovej stanici Rádio Expres za obdobie od 8.10.2018 do 17.10.2018

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 - čítaný oznam pre kampaň Veľtrh práce Rakúsko-Nemecký deň 2018 na rozhlasovej stanici Rádio Expres za obdobie od 8.10.2018 do 17.10.2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,612 €
Schválené na preplatenie
6,612 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN + príplatok k PN

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
121 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,569 €
Schválené na preplatenie
24,569 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
332 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
995 €
Schválené na preplatenie
995 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
1,575 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,642 €
Schválené na preplatenie
4,642 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
464 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,109 €
Schválené na preplatenie
1,109 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,102 €
Schválené na preplatenie
2,102 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – odmeny

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,083 €
Schválené na preplatenie
8,083 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN + príplatok k PN

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
415 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
267 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,668 €
Schválené na preplatenie
4,668 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,161 €
Schválené na preplatenie
1,161 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
2,070 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
413 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,139 €
Schválené na preplatenie
8,139 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,685 €
Schválené na preplatenie
24,685 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
498 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
1,584 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
467 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 - produkcia čítaného oznamu pre kampaň Veľtrh práce Rakúsko-Nemecký deň 2018 na rozhlasovej stanici Rádio Expres za obdobie od 8.10.2018 do 17.10.2018

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 - produkcia čítaného oznamu pre kampaň Veľtrh práce Rakúsko-Nemecký deň 2018 na rozhlasovej stanici Rádio Expres za obdobie od 8.10.2018 do 17.10.2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

902 - Nepriame výdavky – mzdové výdavky za 11/2018

902 - Nepriame výdavky – mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,734 €
Schválené na preplatenie
3,734 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.4 - seminár o príhraničnej spolupráci EURES dňa 20.09.2018 - prenájom priestorov, občerstvenie a kompletný obed

518 – ostatné služby – podaktivita 2.4 - seminár o príhraničnej spolupráci EURES dňa 20.09.2018 - prenájom priestorov, občerstvenie a kompletný obed

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
392 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.4 - seminár EURES - mapovanie potrieb zamestnávateľov v príhraničných regiónoch dňa 24.10.2018 - prenájom priestorov, občerstvenie a kompletný obed

518 – ostatné služby – podaktivita 2.4 - seminár EURES - mapovanie potrieb zamestnávateľov v príhraničných regiónoch dňa 24.10.2018 - prenájom priestorov, občerstvenie a kompletný obed

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
268 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.4 - seminár EURES MLADÝM dňa 4.10.2018 - prenájom priestorov, občerstvenie a kompletný obed

518 – ostatné služby – podaktivita 2.4 - seminár EURES MLADÝM dňa 4.10.2018 - prenájom priestorov, občerstvenie a kompletný obed

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
545 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 - 3 x informačná printová reklama prostredníctvom reklamného bannera - termín uverejnenia 12.10.2018, 16.10.2018, 17.10.2018 - Plus JEDEN DEŇ

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 - 3 x informačná printová reklama prostredníctvom reklamného bannera - termín uverejnenia 12.10.2018, 16.10.2018, 17.10.2018 - Plus JEDEN DEŇ

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 - medzinárodná burza úráce a informácií - Rakúsko - Nemecký deň dňa 18.10.2018

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 - medzinárodná burza úráce a informácií - Rakúsko - Nemecký deň dňa 18.10.2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,848 €
Schválené na preplatenie
13,848 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.4 - seminár EURES - mapovanie potrieb zamestnávateľov v príhraničných regiónoch dňa 23.10.2018 - prenájom priestorov, občerstvenie a kompletný obed

518 – ostatné služby – podaktivita 2.4 - seminár EURES - mapovanie potrieb zamestnávateľov v príhraničných regiónoch dňa 23.10.2018 - prenájom priestorov, občerstvenie a kompletný obed

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.3 - medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO v dňoch 05.12.2018 - 06.12.2018 - prenájom výstavnej plochy Steel Arény v Košiciach

518 – ostatné služby – podaktivita 2.3 - medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO v dňoch 05.12.2018 - 06.12.2018 - prenájom výstavnej plochy Steel Arény v Košiciach

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
984 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.16 - konzekutívne tlmočenie zo slovenčiny do nemčiny - medzinárodná burza úráce a informácií - Rakúsko - Nemecký deň dňa 18.10.2018

518 – ostatné služby – podaktivita 2.16 - konzekutívne tlmočenie zo slovenčiny do nemčiny - medzinárodná burza úráce a informácií - Rakúsko - Nemecký deň dňa 18.10.2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok za 11/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,049 €
Schválené na preplatenie
4,049 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok za 11/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,287 €
Schválené na preplatenie
1,287 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 11/2018

platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.5 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 11/2018

platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok za 12/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 12/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,319 €
Schválené na preplatenie
3,319 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok za 12/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 12/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,159 €
Schválené na preplatenie
1,159 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.3 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 12/2018

platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 12/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.8 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 12/2018

platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 12/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 12/2018

platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 12/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky – mzdové výdavky za 12/2018

902 - Nepriame výdavky – mzdové výdavky za 12/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,853 €
Schválené na preplatenie
3,853 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky – mzdové výdavky za 01/2019

902 - Nepriame výdavky – mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,222 €
Schválené na preplatenie
4,222 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.4 – EURES - Cezhraničné stretnutie dňa 6.12.2018 - prenájom priestorov, občerstvenie a kompletný obed

518 – ostatné služby – podaktivita 2.4 – EURES - Cezhraničné stretnutie dňa 6.12.2018 - prenájom priestorov, občerstvenie a kompletný obed

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
28.01.2019
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 - komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov pre sieť "EURES" (vizitky, reklamné kartičky, skladačka A4, časopis "EURES NEWS")

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 - komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov pre sieť "EURES" (vizitky, reklamné kartičky, skladačka A4, časopis "EURES NEWS")

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,461 €
Schválené na preplatenie
12,461 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok za 02/2019

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok za 02/2019

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,468 €
Schválené na preplatenie
2,468 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,757 €
Schválené na preplatenie
1,757 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN + príplatok k PN

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
231 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
940 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
370 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
28,619 €
Schválené na preplatenie
28,619 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,805 €
Schválené na preplatenie
7,805 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
553 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
2,166 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,459 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
518 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,178 €
Schválené na preplatenie
5,178 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
296 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,109 €
Schválené na preplatenie
1,109 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.8 – pracovné stretnutie Diskusné fórum dňa 15.11.2018 - poskytnutie obedov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.8 – pracovné stretnutie Diskusné fórum dňa 15.11.2018 - poskytnutie obedov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.3 podnájom výstavnej plochy na Veľtrhu pracovných príležitostí Profesia days 2019 v dňoch 6.3.2019 - 7.3.2019

518 – ostatné služby – podaktivita 2.3 podnájom výstavnej plochy na Veľtrhu pracovných príležitostí Profesia days 2019 v dňoch 6.3.2019 - 7.3.2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
21,600 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.8 - pracovné stretnutie "Diskusné fórum s domácimi a zahraničnými odborníkmi" v Trnave dňa 15.11.2018 - prenájom priestorov, občerstvenie a kompletný obed

518 – ostatné služby – podaktivita 2.8 - pracovné stretnutie "Diskusné fórum s domácimi a zahraničnými odborníkmi" v Trnave dňa 15.11.2018 - prenájom priestorov, občerstvenie a kompletný obed

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
SPECTRUM GROUP, a.s.
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
385 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 prenájom technického zabezpečenia na Maďarský deň 2019 dňa 20.2.2019

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 prenájom technického zabezpečenia na Maďarský deň 2019 dňa 20.2.2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
UNIVERZITA J. SELYEHO
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
18.03.2019
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 prenájom priestorov na Maďarský deň 2019 dňa 20.2.2019

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 prenájom priestorov na Maďarský deň 2019 dňa 20.2.2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
UNIVERZITA J. SELYEHO
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
857 €
Realizácia
18.03.2019
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 01/2019

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – odmeny

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
895 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN + príplatok k PN

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
536 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,541 €
Schválené na preplatenie
1,541 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,210 €
Schválené na preplatenie
2,210 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
585 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,401 €
Schválené na preplatenie
8,401 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
29,337 €
Schválené na preplatenie
29,337 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,359 €
Schválené na preplatenie
5,359 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
306 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,148 €
Schválené na preplatenie
1,148 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
383 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,818 €
Schválené na preplatenie
1,818 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok za 03/2019

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 03/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
987 €
Schválené na preplatenie
987 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok za 03/2019

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 03/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,901 €
Schválené na preplatenie
1,901 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 12/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma