Popis projektu

Cieľom národného projektu (ďalej aj „NP“) je zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie (ďalej aj „UoZ“) ako aj znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ďalej aj „ZUoZ“), zvýšenie zamestnateľnosti, zlepšenie prepojenia verejných a neverejných služieb zamestnanosti a spolupráce so zamestnávateľmi. NP bude realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít, a to aktivity č. 1 - Veľtrh práce a aktivity č. 2 – Podpora rozvoja siete EURES (EURopean Employment Services (Európske služby zamestnanosti))a poradenstvo v oblasti mobility pracovnej sily v rámci EÚ/EHP (Európska únia/ Európsky hospodársky priestor), ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných a adresných služieb zamestnanosti, motivácia UoZ, ale aj ostatných klientov ako zamestnávateľov k aktívnej spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj „úrad“) v oblasti sprostredkovania zamestnania, a to nielen prezentovaním ponúk voľných pracovných miest, ale aj poskytnutím možnosti priameho výberu vhodných zamestnancov z radov zúčastnených klientov z cieľových skupín. Sieť EURES predstavuje sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj „EHP“), pričom podpora bude smerovaná na zvýšenie kvality EURES poradcov, ich priameho kontaktu s klientmi a kvalitné zabezpečovanie aktivít a služieb siete EURES.

Projekt bude realizovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj „ústredie“) a 43 úradov v rámci Západného, Stredného a Východného Slovenska. Realizácia aktivít bude prebiehať na národnej úrovni, v súlade s § 54 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej aj "zákon o službách zamestnanosti").

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2020
Celková suma
6,951,334 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
4,367,472 €
Nezrovnalosti
7,081 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora rozvoja siete EURES a poradenst…
Typ
Podpora rozvoja sie…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Veľtrh práce
Typ
Podporné programy, …
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní
Hodnota
6017,0 (počet)
Cieľ
5000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.02.2020
Riziko
-
Názov
Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných
Hodnota
23080,0 (počet)
Cieľ
25000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.02.2020
Riziko
-
Názov
Dlhodobo nezamestnané osoby
Hodnota
11080,0 (počet)
Cieľ
13800,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.02.2020
Riziko
-
Názov
Osoby vo veku nad 50 rokov
Hodnota
4960,0 (počet)
Cieľ
6200,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.02.2020
Riziko
-
Názov
Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním
Hodnota
5920,0 (počet)
Cieľ
7400,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov inštitúcií trhu práce, ktorí absolvovali vzdelávanie zamerané na zvýšenie ich zručností poskytovať individualizované služby klientom
Hodnota
31,0 (počet)
Cieľ
38,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet zapojených zamestnancov inštitúcií trhu práce
Hodnota
31,0 (počet)
Cieľ
38,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.02.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

2001-3-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – príplatky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-8-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,677 €
Schválené na preplatenie
3,677 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-13-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – DDS

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
469 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,578 €
Schválené na preplatenie
3,578 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – PN

521 – Mzdové výdavky – PN

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.10 - sms notifikácia

518 – ostatné služby – podaktivita 2.10 - sms notifikácia - marec 2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2017
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 - TPC

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 - TPC

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,597 €
Schválené na preplatenie
1,597 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

5001-2-04/2017-NP SHP

512-cestovné náhrady - aktivita 2

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
31.03.2017
Názov

5001-5-04/2017-NP SHP

512-cestovné náhrady - aktivita 2 - SH - ZPC

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
31.03.2017
Názov

5001-8-04/2017-NP SHP

512-cestovné náhrady - aktivita 2

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-2-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,532 €
Schválené na preplatenie
6,532 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-6-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-11-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
263 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,207 €
Schválené na preplatenie
6,207 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
943 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 - inzercia

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 - inzercia - Život

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
770 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 - ZPC

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 - ZPC

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,828 €
Schválené na preplatenie
1,828 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

5001-6-04/2017-NP SHP

512-cestovné náhrady - aktivta 2 - TPC

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
409 €
Realizácia
31.03.2017
Názov

2001-5-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,678 €
Schválené na preplatenie
1,678 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-10-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
788 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-NV-902-NP SHP

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,974 €
Schválené na preplatenie
2,974 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
18,886 €
Schválené na preplatenie
18,886 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,611 €
Schválené na preplatenie
1,611 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky – DDS

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
469 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 - maďarský deň

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 - maďarský deň - občerstvenie a obedy

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,083 €
Schválené na preplatenie
812 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.12 - národné stretnutia

518 – ostatné služby – podaktivita 2.12 - národné stretnutia - oravský háj

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,260 €
Schválené na preplatenie
3,195 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

5001-1-04/2017-NP SHP

518-ostatné služby - aktivita 2

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2017
Názov

5001-3-04/2017-NP SHP

518-ostatné služby - aktivita 2

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2017
Názov

5001-10-04/2017-NP SHP

512-cestovné náhrady - aktivita 2 - TPC

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-1-04/2017-NP SHP

521 - Mzdové výdavky - tarifný plat

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
19,269 €
Schválené na preplatenie
19,269 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-7-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
368 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-12-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,247 €
Schválené na preplatenie
1,247 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky – príplatky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
767 €
Schválené na preplatenie
767 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,906 €
Schválené na preplatenie
2,906 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.3 - profesia days

518 – ostatné služby – podaktivita 2.3 - profesia days - podnájom

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
21,600 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 - inzercia

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 - inzercia - Nový čas

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
613 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

5001-4-04/2017-NP SHP

518-ostatné služby - aktivta 2

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,303 €
Schválené na preplatenie
977 €
Realizácia
31.03.2017
Názov

5001-7-04/2016-NP SHP

518-ostatné služby - aktivita 2

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
583 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

5001-9-04/2017-NP SHP

512-cestovné náhrady - aktivita 2 - SH - ZPC

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,974 €
Schválené na preplatenie
1,714 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-4-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
298 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-9-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
210 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

2001-14-04/2017-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – PN

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
30.04.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
298 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
358 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,214 €
Schválené na preplatenie
1,214 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 - maďarský deň

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 - maďarský deň - technické zabezpečenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
891 €
Realizácia
31.05.2017
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.10 - sms notifikácia

518 – ostatné služby – podaktivita 2.10 - sms notifikácia - apríl 2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – odmeny

521 – Mzdové výdavky – odmeny

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
11,010 €
Schválené na preplatenie
11,010 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
511 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
365 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

job expo 2017 - reklamné vysielanie - fun media group - aktivita 1

job expo 2017 - reklamné vysielanie - fun media group - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,068 €
Schválené na preplatenie
46,068 €
Realizácia
23.06.2017
Názov

512 - cestovné náhrady - letenky - Budapešť-Mníchov-Ancona - Maňková - Sentpeteryová - podaktivita 2.6

512 - cestovné náhrady - letenky - Budapešť-Mníchov-Ancona - Maňková - Sentpeteryová - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
1,250 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC - sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky – príplatky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,302 €
Schválené na preplatenie
1,302 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,095 €
Schválené na preplatenie
1,095 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,101 €
Schválené na preplatenie
4,101 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

job expo 2017 - reklamné vysielanie - radio service - aktivita 1

job expo 2017 - reklamné vysielanie - radio service - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,038 €
Schválené na preplatenie
48,038 €
Realizácia
23.06.2017
Názov

job expo 2017 - občerstvenie - aktivita 1

job expo 2017 - občerstvenie - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,012 €
Schválené na preplatenie
19,012 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 - výberové aktivity - platby v hotovosti - sumarizačný hárok

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 - výberové aktivity - platby v hotovosti - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.4 - recipročné stretnutie 8.6.2017 - hotel Club Kežmarok

518 – ostatné služby – podaktivita 2.4 - recipročné stretnutie 8.6.2017 - hotel Club Kežmarok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,189 €
Schválené na preplatenie
6,189 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,321 €
Schválené na preplatenie
2,321 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
292 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky – DDS

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
469 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

job expo 2017 - reklamné vysielanie - expres media - aktivita 1

job expo 2017 - reklamné vysielanie - expres media - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,001 €
Schválené na preplatenie
48,001 €
Realizácia
23.06.2017
Názov

512 - cestovné náhrady - letenky Viedeň - Benátky - Petrúňová a Kubovičová - podaktivita 2.6

512 - cestovné náhrady - letenky Viedeň - Benátky - Petrúňová a Kubovičová - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
870 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 - ZPC - sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 - ZPC - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
618 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2017 - prenájom priestorov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2017 - prenájom priestorov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
176,302 €
Schválené na preplatenie
176,302 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
18,851 €
Schválené na preplatenie
18,851 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
298 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,112 €
Schválené na preplatenie
5,112 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,734 €
Schválené na preplatenie
1,734 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

job expo 2017 - výroba a distribúcia informačných materiálov - aktivita 1

job expo 2017 - výroba a distribúcia informačných materiálov - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,514 €
Schválené na preplatenie
2,514 €
Realizácia
-
Názov

organizačno technické zabezpečenie aktivít - aktivita 1

job expo 2017 - organizačno technické zabezpečenie aktivít - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,320 €
Schválené na preplatenie
16,320 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky – príplatky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,861 €
Schválené na preplatenie
3,861 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
276 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,698 €
Schválené na preplatenie
1,698 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
221 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,497 €
Schválené na preplatenie
6,497 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
1,010 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,310 €
Schválené na preplatenie
1,310 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky – DDS

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
469 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
20,578 €
Schválené na preplatenie
20,578 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
342 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
386 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
827 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2017 - preprava osôb

preprava osôb dňa 27.4.2017-28.4.2017 - JOBEXPO 2017 Nitra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,240 €
Schválené na preplatenie
43,240 €
Realizácia
13.07.2017
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,105 €
Schválené na preplatenie
3,105 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie 01/2017

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
619 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – PN 01/2017

521 – Mzdové výdavky – PN 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat 02/2017

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
16,272 €
Schválené na preplatenie
16,272 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP 02/2017

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,219 €
Schválené na preplatenie
1,219 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie 02/2017

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
599 €
Schválené na preplatenie
599 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
21,991 €
Schválené na preplatenie
21,991 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,995 €
Schválené na preplatenie
1,995 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
906 €
Schválené na preplatenie
906 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,424 €
Schválené na preplatenie
3,424 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie 01/2017

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,440 €
Schválené na preplatenie
3,440 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie 01/2017

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie 02/2017

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,412 €
Schválené na preplatenie
3,412 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie 02/2017

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,796 €
Schválené na preplatenie
2,796 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – PN 02/2017

521 – Mzdové výdavky – PN 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
410 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,457 €
Schválené na preplatenie
3,457 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky – príplatky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
241 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky – DDS

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
469 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat 01/2017

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
16,896 €
Schválené na preplatenie
16,896 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné 01/2017

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
816 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie 01/2017

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,891 €
Schválené na preplatenie
2,891 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond 01/2017

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
981 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky 02/2017

521 – Mzdové výdavky – príplatky 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie 02/2017

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond 02/2017

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
949 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,646 €
Schválené na preplatenie
4,646 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
532 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,226 €
Schválené na preplatenie
4,226 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – PN

521 – Mzdové výdavky – PN

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky 01/2017

521 – Mzdové výdavky – príplatky 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie 01/2017

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
289 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti 01/2017

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
206 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné 02/2017

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
782 €
Schválené na preplatenie
782 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti 02/2017

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
429 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
974 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,434 €
Schválené na preplatenie
1,434 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie 01/2017

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
297 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP 01/2017

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,292 €
Schválené na preplatenie
1,292 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS 01/2017

521 – Mzdové výdavky – DDS 01/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
425 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie 02/2017

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie 02/2017

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS 02/2017

521 – Mzdové výdavky – DDS 02/2017

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
469 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,698 €
Schválené na preplatenie
7,698 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
422 €
Schválené na preplatenie
422 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,482 €
Schválené na preplatenie
7,482 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
965 €
Schválené na preplatenie
965 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
891 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky – DDS

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
513 €
Schválené na preplatenie
513 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky – príplatky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
416 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
297 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – PN

521 – Mzdové výdavky – PN

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
217 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
21,726 €
Schválené na preplatenie
21,726 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,158 €
Schválené na preplatenie
4,158 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,372 €
Schválené na preplatenie
3,372 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,910 €
Schválené na preplatenie
1,910 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
1,411 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 - výberové aktivity - platby v hotovosti - sumarizačný hárok

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 - výberové aktivity - platby v hotovosti - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
-
Názov

preprava autobusmi v rámci akcie JopExpo 2016 - aktivita 1

preprava autobusmi v rámci akcie JopExpo 2016 - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,240 €
Schválené na preplatenie
43,240 €
Realizácia
06.06.2016
Názov

organizačno-technické zabezpečenie v rámci akcie JopExpo 2016 - aktivita 1

organizačno-technické zabezpečenie v rámci akcie JopExpo 2016 - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,300 €
Schválené na preplatenie
12,300 €
Realizácia
23.06.2016
Názov

prenájom nebytových priestorov v rámci akcie Profesia days 2016 - podaktivita 2.3

prenájom nebytových priestorov v rámci akcie Profesia days 2016 - podaktivita 2.3

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
21,600 €
Realizácia
18.04.2016
Názov

vysielanie reklamy na Jemné, Anténa Rock, Vlna a Europe 2 v rámci akcie JopExpo 2016 - aktivita 1

vysielanie reklamy na Jemné, Anténa Rock, Vlna a Europe 2 v rámci akcie JopExpo 2016 - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,522 €
Schválené na preplatenie
35,522 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
342 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
21,869 €
Schválené na preplatenie
21,869 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,927 €
Schválené na preplatenie
1,927 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
239 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky – DDS

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC - sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
-
Názov

výroba a distribúcis informačných materiálov v rámci akcie JobExpo 2016 - aktivita 1

výroba a distribúcis informačných materiálov v rámci akcie JobExpo 2016 - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o.
Žiadaná suma
2,742 €
Schválené na preplatenie
2,742 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

nájom priestorov v rámci akcie JopExpo 2016 - aktivita 1

nájom priestorov v rámci akcie JobExpo 2016 - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,227 €
Schválené na preplatenie
132,227 €
Realizácia
23.06.2015
Názov

národné stretnutie siete EURES - Oščadnica 2016 - podaktivita 2.12

národné stretnutie siete EURES - Oščadnica 2016 - podaktivita 2.12

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,609 €
Schválené na preplatenie
3,444 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

vysielanie reklamy na programovej službe Rádio FM, rádio Slovensko v rámci akcie Rakúsko - Nemecký deň 2016 - podaktivita 2.15

vysielanie reklamy na programovaj službe Rádio FM, Rádio Slovensko v rámci akcie Rakúsko-Nemecký deň 2016 - podaktivita 2.15

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,148 €
Schválené na preplatenie
5,148 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

podnájom výstavne plochy v rámci akcie Pohoda 2017 - podaktivita 2.3

podnájom výstavne plochy v rámci akcie Pohoda 2017 - podaktivita 2.3

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
7,200 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

vysielanie reklamy na programovaj službe Rádio FM, Rádio Slovensko, Rádio Regina v rámci akcie JopExpo 2016 - aktivita 1

vysielanie reklamy na programovaj službe Rádio FM, Rádio Slovensko, Rádio Regina v rámci akcie JopExpo 2016 - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,493 €
Schválené na preplatenie
37,493 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
432 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
926 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,470 €
Schválené na preplatenie
3,470 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,484 €
Schválené na preplatenie
7,484 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
911 €
Schválené na preplatenie
911 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
895 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
1,417 €
Realizácia
-
Názov

letenky Vienna - Brussels - Vienna v termíne 7-8.11.2017 - podaktivita 2.6.

letenky Vienna - Brussels - Vienna v termíne 7-8.11.2017 - podaktivita 2.6.

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
-
Názov

spiatočné letenky Vienna - Stockholm 19.-21.6.2017

spiatočné letenky Vienna - Stockholm 19.-21.6.2017 - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,540 €
Schválené na preplatenie
2,540 €
Realizácia
06.07.2017
Názov

národné stretnutie EURES Slovensko 2016 v termíne 20.-22.9.2016 - podaktivita 2.12

národné stretnutie EURES Slovensko 2016 v termíne 20.-22.9.2016 - podaktivita 2.12

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,837 €
Schválené na preplatenie
2,572 €
Realizácia
18.10.2016
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC - sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
22,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
22,643 €
Schválené na preplatenie
22,643 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,011 €
Schválené na preplatenie
1,011 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,322 €
Schválené na preplatenie
4,322 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky – DDS

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky – DDS

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky – príplatky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
298 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,397 €
Schválené na preplatenie
3,397 €
Realizácia
-
Názov

preklad v rámci podaktivity 2.16

preklad v rámci podaktivity 2.16

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
64 €
Realizácia
23.08.2017
Názov

prenájom výstavne plochy v rámci akcie Pohoda 2016 - podaktivita 2.3

prenájom výstavne plochy v rámci akcie Pohoda 2016 - podaktivita 2.3

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
7,200 €
Realizácia
05.08.2016
Názov

národné stretnutie siete EURES - Piešťany 2016 - podaktivita 2.12

národné stretnutie siete EURES - Piešťany 2016 - podaktivita 2.12

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,053 €
Schválené na preplatenie
1,993 €
Realizácia
23.11.2016
Názov

preklad v rámci podaktivity 2.16

preklad v rámci podaktivity 2.16

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
233 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky – príplatky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky – príplatky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,466 €
Schválené na preplatenie
1,466 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
562 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
417 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,176 €
Schválené na preplatenie
4,176 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN + príplatok k PN

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN + príplatok k PN

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC - sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
-
Názov

občerstvenie v rámci akcie JobExpo 2016 - aktivita 1

občerstvenie v rámci akcie JobExpo 2016 - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,218 €
Schválené na preplatenie
19,218 €
Realizácia
23.06.2016
Názov

organizačné zabezpečenie v rámci akcie Rakúsko - Nemecký deň 2016 - podkativita 2.2

organizačné zabezpečenie v rámci akcie Rakúsko - Nemecký deň 2016 - podkativita 2.2

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,300 €
Schválené na preplatenie
11,300 €
Realizácia
07.11.2016
Názov

vysielanie reklamy na okruhu FUN Radio v rámci akcie JopExpo 2016 - aktivita 1

vysielanie reklamy na okruhu FUN Radio v rámci akcie JopExpo 2016 - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
35,519 €
Schválené na preplatenie
35,519 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,732 €
Schválené na preplatenie
7,732 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,979 €
Schválené na preplatenie
1,979 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
247 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 - výberové aktivity - platby v hotovosti - sumarizačný hárok

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 - výberové aktivity - platby v hotovosti - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,728 €
Schválené na preplatenie
2,728 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
-
Názov

národné stretnutie siete EURES - termín 12.-14.6.2017 - hotel Marlene Oščadnica

národné stretnutie siete EURES - termín 12.-14.6.2017 - hotel Marlene Oščadnica

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,169 €
Schválené na preplatenie
3,169 €
Realizácia
26.07.2017
Názov

seminár EURES - mapovanie zamestnávateľov v príhraničných regiónoch SR, ČR a Poľska - 21.9.2017 - hotel Trend - podaktivita 2.4.

seminár EURES - mapovanie zamestnávateľov v príhraničných regiónoch SR, ČR a Poľska - 21.9.2017 - hotel Trend - podaktivita 2.4.

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

konzekutívne tlmočenie SK-GER - podaktivita 2.16

konzekutívne tlmočenie SK-GER - podaktivita 2.16

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
13.12.2017
Názov

cezhraničné pracovné stretnutie zástupcov VSZ a zamestnávateľov SR a ČR (občerstvenie a obedy) - podaktivita 2.4

cezhraničné pracovné stretnutie zástupcov VSZ a zamestnávateľov SR a ČR (občerstvenie a obedy) - podaktivita 2.4

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
716 €
Schválené na preplatenie
716 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

seminár EURES Mladým dňa 5.10.2017 - podaktivita 2.4

seminár EURES Mladým dňa 5.10.2017 - podaktivita 2.4

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
02.11.2017
Názov

mediálny priestor pre účely informačnej kampane o veľtrhu práce Rakúsko-nemecký deň - podaktivita 2.15

mediálny priestor pre účely informačnej kampane o veľtrhu práce Rakúsko-nemecký deň - podaktivita 2.15

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,202 €
Schválené na preplatenie
3,202 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

informačná kampaň EURES v dňoch 13.11. až 26.11.2017 - podaktivita 2.15

informačná kampaň EURES v dňoch 13.11. až 26.11.2017 - podaktivita 2.15

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,202 €
Schválené na preplatenie
3,202 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

prenájom priestorov počas konania "Dňa kariéry 2017" - podaktivita 2.3

prenájom priestorov počas konania "Dňa kariéry 2017" - podaktivita 2.3

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

prenájom výstavnej plochy-PRO EDUCO v termíne 29.11. a 30.11.2017 - podaktivita 2.3

prenájom výstavnej plochy-PRO EDUCO v termíne 29.11. a 30.11.2017 - podaktivita 2.3

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
1,188 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

propagácia a vizuálna prezentácia Rakúsko-nemecký deň - podaktivita 2.15

propagácia a vizuálna prezentácia Rakúsko-nemecký deň - podaktivita 2.15

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
2,280 €
Realizácia
02.11.2017
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 - výberové aktivity - platby v hotovosti - sumarizačný hárok

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 - výberové aktivity - platby v hotovosti - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,618 €
Schválené na preplatenie
3,618 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,909 €
Schválené na preplatenie
1,909 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
798 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
460 €
Schválené na preplatenie
460 €
Realizácia
-
Názov

rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN radio o veľtrhu práce Rakúsko-nemecký deň 2017 - podaktivita 2.15

rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN radio o veľtrhu práce Rakúsko-nemecký deň 2017 - podaktivita 2.15

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,948 €
Schválené na preplatenie
4,948 €
Realizácia
23.11.2017
Názov

preklad Eng-SK - podaktivita 2.16

preklad Eng-SK - podkativita 2.16

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,460 €
Schválené na preplatenie
2,460 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

národné stretnutie siete EURES v termíne 21.11. až 23.11.2017 - podaktivita 2.12

národné stretnutie siete EURES v termíne 21.11. až 23.11.2017 - podaktivita 2.12

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,669 €
Schválené na preplatenie
3,669 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,661 €
Schválené na preplatenie
4,661 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN + príplatok k PN

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN + príplatok k PN

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
347 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky – DDS

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,960 €
Schválené na preplatenie
1,960 €
Realizácia
-
Názov

521 - Mzdové výdavky - poistenie v nezamestnanosti

521 - Mzdové výdavky - poistenie v nezamestnanosti

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
413 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výda521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenievky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
1,238 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,777 €
Schválené na preplatenie
5,777 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
578 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
1,388 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,570 €
Schválené na preplatenie
2,570 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – odmeny

521 – Mzdové výdavky – odmeny

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
11,280 €
Schválené na preplatenie
11,280 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky – príplatky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,602 €
Schválené na preplatenie
7,602 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
21,890 €
Schválené na preplatenie
21,890 €
Realizácia
-
Názov

letenky Košice-Viedeň-Frankfurt-Jonkoping-Frankfurt-Viedeň-Košice-termín 3.-6.10.2017 - Maňková a Sentpéteryová- podaktivita 2.6.

letenky Košice-Viedeň-Frankfurt-Jonkoping-Frankfurt-Viedeň-Košice-termín 3.-6.10.2017 - Maňková a Sentpéteryová - podaktivita 2.6.

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2017
Názov

letenky Košice-Viedeň-Frankfurt-Jonkoping-Frankfurt-Viedeň-Košice-termín 3.-6.10.2017 - Maňková a Sentpéteryová- podaktivita 2.6.

letenky Košice-Viedeň-Frankfurt-Jonkoping-Frankfurt-Viedeň-Košice-termín 3.-6.10.2017 - Maňková a Sentpéteryová - podaktivita 2.6.

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
1,552 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
20,861 €
Schválené na preplatenie
20,861 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,302 €
Schválené na preplatenie
7,302 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky – príplatky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
-
Názov

2011-4-01/2018-NP SHP

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
837 €
Schválené na preplatenie
837 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,908 €
Schválené na preplatenie
1,908 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
885 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,010 €
Schválené na preplatenie
4,010 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
229 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
859 €
Schválené na preplatenie
859 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
286 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
1,360 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky – DDS

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN + príplatok k PN

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN + príplatok k PN

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
547 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,311 €
Schválené na preplatenie
3,311 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
-
Názov

letenky Vienna-Frankfurt-Turin-Munich-Vienna v termíne 3-6.10.2017 - Bolibruch a Spišiaková - podaktivita 2.6

letenky Vienna-Frankfurt-Turin-Munich-Vienna v termíne 3-6.10.2017 - Bolibruch a Spišiaková - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2017
Názov

letenky Vienna-Frankfurt-Turin-Munich-Vienna v termíne 3-6.10.2017 - Bolibruch a Spišiaková - podaktivita 2.6

letenky Vienna-Frankfurt-Turin-Munich-Vienna v termíne 3-6.10.2017 - Bolibruch a Spišiaková - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,182 €
Schválené na preplatenie
1,182 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

letenky Vienna-Luxembourg-Vienna v termíne 24-26.10.2017 - Caban - podaktivita 2.6

letenky Vienna-Luxembourg-Vienna v termíne 24-26.10.2017 - Caban- podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2017
Názov

letenky Vienna-Luxembourg-Vienna v termíne 24-26.10.2017 - Caban - podaktivita 2.6

letenky Vienna-Luxembourg-Vienna v termíne 24-26.10.2017 - Caban- podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
475 €
Realizácia
02.11.2017
Názov

letenky Košice-Warsaw-Talin-Košice v termíne 6-8.11.2017 - Poklembová a Pangrácová - podaktivita 2.6

letenky Košice-Warsaw-Talin-Košice v termíne 6-8.11.2017 - Poklembová a Pangrácová - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2017
Názov

letenky Košice-Warsaw-Talin-Košice v termíne 6-8.11.2017 - Poklembová a Pangrácová - podaktivita 2.6

letenky Košice-Warsaw-Talin-Košice v termíne 6-8.11.2017 - Poklembová a Pangrácová - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
798 €
Realizácia
02.11.2017
Názov

letenky Vienna-FHelsinki-Vienna v termíne 6-9.11.2017 - Bolibruch a Gerát- podaktivita 2.6

letenky Vienna-Helsinki-Vienna v termíne 6-9.11.2017 - Bolibruch a Gerát- podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2017
Názov

letenky Vienna-Helsinki-Vienna v termíne 6-9.11.2017 - Bolibruch a Gerát- podaktivita 2.6

letenky Vienna-Helsinki-Vienna v termíne 6-9.11.2017 - Bolibruch a Gerát- podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
722 €
Realizácia
02.11.2017
Názov

letenky Vienna-Zagerb-Vienna v termíne 17-19.10.2017 - Hájeková a Matochová - podaktivita 2.6

letenky Vienna-Zagreb-Vienna v termíne 17.-19.10.2017 - Hájeková a Matochová - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2017
Názov

letenky Vienna-Zagerb-Vienna v termíne 17-19.10.2017 - Hájeková a Matochová - podaktivita 2.6

letenky Vienna-Zagreb-Vienna v termíne 17.-19.10.2017 - Hájeková a Matochová - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
790 €
Realizácia
02.11.2017
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 - madarský deň dňa 22.3.2018 - prenájom priestorov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 - madarský deň - prenájom priestorov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
UNIVERZITA J. SELYEHO
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
777 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 - madarský deň dňa 22.3.2018 - prenájom technického zabezpečenia

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 - madarský deň - prenájom technického zabezpečenia

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
UNIVERZITA J. SELYEHO
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 - maďarský deň dňa 22.3.2018 - občerstvenie a obedy restaurant fiesta

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 - maďarský deň - občerstvenie a obedy

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
927 €
Schválené na preplatenie
927 €
Realizácia
30.04.2018
Názov

letenky Vienna-Brussel-Vienna v termíne 13-15.3.2018 - Caban - podaktivita 2.6

letenky Vienna-Brussel-Vienna v termíne 13-15.3.2018 - Caban - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
695 €
Realizácia
05.04.2018
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,762 €
Schválené na preplatenie
3,762 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok

518 – ostatné služby – platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,861 €
Schválené na preplatenie
3,861 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,855 €
Schválené na preplatenie
1,855 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
375 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok 03/2018

518 – ostatné služby – platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,025 €
Schválené na preplatenie
1,025 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
342 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
273 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,786 €
Schválené na preplatenie
4,786 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
518 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,624 €
Schválené na preplatenie
1,624 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,263 €
Schválené na preplatenie
8,263 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
25,370 €
Schválené na preplatenie
25,370 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
478 €
Schválené na preplatenie
478 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,191 €
Schválené na preplatenie
1,191 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,127 €
Schválené na preplatenie
2,127 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN

521 – Mzdové výdavky za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok 03/2018

512 - cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 03/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,724 €
Schválené na preplatenie
1,724 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.3 - veľtrh Deň kariéry TUKE 2018 - prenájom priestorov - výstavnej plochy

518 – ostatné služby – podaktivita 2.3 - veľtrh Deň kariéry TUKE 2018 - prenájom priestorov - výstavnej plochy

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.3 - Profesia days 2018 - podnájom výstavnej ploch

518 – ostatné služby – podaktivita 2.3 - Profesia days 2018 - podnájom výstavnej ploch

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
21,600 €
Realizácia
06.04.2018
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,790 €
Schválené na preplatenie
3,790 €
Realizácia
-
Názov

letenky Košice-Praha-Brussel-Praha-Košice v termíne 27.-28.2.2018 - Hiľovská - podaktivita 2.6

letenky Košice-Praha-Brussel-Praha-Košice v termíne 27.-28.2.2018 - Hiľovská - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
445 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

029 - ostatný dlhodobý hmotná majetok - podaktivita 2.10

029-ostatný dlhodobý hmotný majetok - podaktivita 2.10

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,555 €
Schválené na preplatenie
3,555 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
465 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
700 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
381 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,103 €
Schválené na preplatenie
8,103 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,544 €
Schválené na preplatenie
24,544 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,648 €
Schválené na preplatenie
4,648 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,180 €
Schválené na preplatenie
1,180 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,042 €
Schválené na preplatenie
2,042 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
538 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,577 €
Schválené na preplatenie
1,577 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
332 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
996 €
Schválené na preplatenie
996 €
Realizácia
-
Názov

letenky Vienna-Riga-Vienna v termíne 19.-23.3.2018 - Hájeková a Matochová - podaktivita 2.6

letenky Vienna-Riga-Vienna v termíne 19.-23.3.2018 - Hájeková a Matochová - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
1,250 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok

518 – ostatné služby - platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,072 €
Schválené na preplatenie
2,072 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 02/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
94 €
Realizácia
-
Názov

letenky Vienna-Helsinki-Vienna v termíne 30.1.-2.2.2018 - Bolibruch a Gerát - podaktivita 2.6

letenky Vienna-Helsinki-Vienna v termíne 30.1.-2.2.2018 - Bolibruch a Gerát - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
670 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

letenky Vienna-Copenhagen-Vienna v termíne 29-31.1.2018 - Maňková a Mitterpachová - podaktivita 2.6

letenky Vienna-Copenhagen-Vienna v termíne 29-31.1.2018 - Maňková a Mitterpachová- podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
890 €
Schválené na preplatenie
890 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
991 €
Schválené na preplatenie
991 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,789 €
Schválené na preplatenie
7,789 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,702 €
Schválené na preplatenie
24,702 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
452 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
491 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,624 €
Schválené na preplatenie
4,624 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
462 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,206 €
Schválené na preplatenie
1,206 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
553 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,994 €
Schválené na preplatenie
1,994 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,569 €
Schválené na preplatenie
1,569 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 01/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
-
Názov

letenky Vienna-Copenhagen-Vienna v termíne 29-31.1.2018 - Vrbová - podaktivita 2.6

letenky Vienna-Copenhagen-Vienna v termíne 29-31.1.2018 - Vrbová - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
399 €
Realizácia
12.02.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok

518 – ostatné služby – platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,938 €
Schválené na preplatenie
3,938 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok

512 - cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,593 €
Schválené na preplatenie
2,593 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
25,862 €
Schválené na preplatenie
25,862 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,656 €
Schválené na preplatenie
1,656 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,438 €
Schválené na preplatenie
8,438 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
509 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,178 €
Schválené na preplatenie
2,178 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,209 €
Schválené na preplatenie
1,209 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
488 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,881 €
Schválené na preplatenie
4,881 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
279 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,046 €
Schválené na preplatenie
1,046 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
349 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 04/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
518 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.12 - národné stretnutia – Hotel Jánošík – termín 10.4.-12.4.2018

518 – ostatné služby – podaktivita 2.12 - národné stretnutia – Hotel Jánošík – termín 10.4.-12.4.2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.12 - národné stretnutia – Hotel Jánošík – termín 10.4.-12.4.2018

518 – ostatné služby – podaktivita 2.12 - národné stretnutia – Hotel Jánošík – termín 10.4.-12.4.2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,540 €
Schválené na preplatenie
3,540 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 – reklama prostredníctvom reklamného bannera – Plus Jeden deň v termíne 16.4.2018, 23.4.2018 a 14.5.2018

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 – reklama prostredníctvom reklamného bannera – Plus Jeden deň v termíne 16.4.2018, 23.4.2018 a 14.5.2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
30.05.2018
Názov

512 – cestovné náhrady - letenky Vienna-Larnaca-Vienna v termíne 25.4.-27.4.2018 - Caban - podaktivita 2.6

512 – cestovné náhrady - letenky Vienna-Larnaca-Vienna v termíne 25.4.-27.4.2018 - Caban - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
549 €
Realizácia
22.05.2018
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,127 €
Schválené na preplatenie
3,904 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,668 €
Schválené na preplatenie
3,609 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,525 €
Schválené na preplatenie
1,499 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,029 €
Schválené na preplatenie
1,998 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
561 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
23,900 €
Schválené na preplatenie
23,369 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
498 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,098 €
Schválené na preplatenie
1,076 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
535 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
947 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,494 €
Schválené na preplatenie
4,419 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
442 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,662 €
Schválené na preplatenie
7,662 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,168 €
Schválené na preplatenie
1,645 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
346 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,369 €
Schválené na preplatenie
1,039 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
6,391 €
Schválené na preplatenie
4,848 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,610 €
Schválené na preplatenie
1,251 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
498 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
26,108 €
Schválené na preplatenie
25,472 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,807 €
Schválené na preplatenie
2,108 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
474 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – odmeny

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
10,630 €
Schválené na preplatenie
245 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,348 €
Schválené na preplatenie
8,348 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,943 €
Schválené na preplatenie
3,868 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,108 €
Schválené na preplatenie
2,072 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,628 €
Schválené na preplatenie
1,598 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,798 €
Schválené na preplatenie
4,711 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
518 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,064 €
Schválené na preplatenie
8,064 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
25,657 €
Schválené na preplatenie
25,033 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
336 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,028 €
Schválené na preplatenie
1,009 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
269 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,228 €
Schválené na preplatenie
1,202 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
471 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
559 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,906 €
Schválené na preplatenie
3,839 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,250 €
Schválené na preplatenie
8,250 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
340 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,848 €
Schválené na preplatenie
4,763 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
2,125 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
25,820 €
Schválené na preplatenie
25,214 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,209 €
Schválené na preplatenie
1,186 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
518 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,645 €
Schválené na preplatenie
1,616 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,039 €
Schválené na preplatenie
1,021 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – odmeny

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 05/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
342 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
479 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
25,966 €
Schválené na preplatenie
25,285 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – odmeny

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,659 €
Schválené na preplatenie
1,627 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,048 €
Schválené na preplatenie
1,027 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,890 €
Schválené na preplatenie
4,795 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
486 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,399 €
Schválené na preplatenie
8,399 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
518 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,257 €
Schválené na preplatenie
1,229 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,151 €
Schválené na preplatenie
2,111 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky

902 - Nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,887 €
Schválené na preplatenie
3,818 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2018 a european jobs days 2018 – poskytnutie vysielacieho času – expres media, k.s.

job expo 2018 a european jobs days 2018 - reklamné vysielanie – expres media - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,986 €
Schválené na preplatenie
35,986 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2018 a european jobs days 2018 – poskytnutie vysielacieho času – fun media group, a.s..

job expo 2018 a european jobs days 2018 - reklamné vysielanie – fun media group - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
FUN MEDIA GROUP a. s.
Žiadaná suma
35,982 €
Schválené na preplatenie
35,982 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2018 a european jobs days 2018 – poskytnutie vysielacieho času – radio services, a.s.

job expo 2018 a european jobs days 2018 - reklamné vysielanie – radio services - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,994 €
Schválené na preplatenie
35,994 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2018 a european jobs days 2018 – prenájom nebytových priestorov– agrokomplex-výstavníctvo nitra, š.p.

job expo 2018 a european jobs days 2018 - prenájom nebytových priestorov– agrokomplex-výstavníctvo - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,302 €
Schválené na preplatenie
176,302 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2018 a european jobs days 2018 – výroba a distribúcia informačných materiálov – plagát A2 – i+i print, spol. s r.o.

job expo 2018 a european jobs days 2018 - výroba a distribúcia informačných materiálov – i+i print - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
1,478 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2018 a european jobs days 2018 – výroba a distribúcia informačných materiálov – skladačka A, list A3, plagát A1 – i+i print, spol. s r.o.

job expo 2018 a european jobs days 2018 - výroba a distribúcia informačných materiálov – i+i print - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,264 €
Schválené na preplatenie
1,264 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2018 a european jobs days 2018 – občerstvenie – Stredná odborná škola, Topoľčany

job expo 2018 a european jobs days 2018 - občerstvenie – SOŠ - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,116 €
Schválené na preplatenie
19,116 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 06/2018

platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2018 a european jobs days 2018 – preprava osôb – satur transport, a.s.

job expo 2018 a european jobs days 2018 - preprava osôb – satur transport - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,240 €
Schválené na preplatenie
43,240 €
Realizácia
20.07.2018
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok za 07/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
656 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok za 07/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 07/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,094 €
Schválené na preplatenie
1,094 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2018 a european jobs days 2018 – poskytnutie vysielacieho času – media RTVS, s.r.o.

job expo 2018 a european jobs days 2018 - reklamné vysielanie – media RTVS - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,846 €
Schválené na preplatenie
35,846 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

518 – ostatné služby – aktivita 1 - job expo 2018 a european jobs days 2018 – organizačno-technické zabezpečenie – Stredná umelecká škola, Bratislava

job expo 2018 a european jobs days 2018 - organizačno-technické zabezpečenie – SUŠ - aktivita 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,360 €
Schválené na preplatenie
16,360 €
Realizácia
21.06.2018
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok za 06/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,686 €
Schválené na preplatenie
2,686 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok za 06/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 06/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
179 €
Realizácia
-
Názov

512 – cestovné náhrady - letenka Vienna-Brussels-Vienna v termíne 12.6.-14.6.2018 - Caban - podaktivita 2.6

letenka Vienna-Brussels-Vienna v termíne 12.6.-14.6.2018 - Caban - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
594 €
Realizácia
03.07.2018
Názov

518 - ostaté služby - podaktivita 2.14 - odborné vzdelávanie zamestnancov v oblasti HR - prezentačné techniky v dňoch 28.5.2018 a 30.5.2018

podaktivita 2.14 - odborné vzdelávanie zamestnancov v oblasti HR - prezentačné techniky v dňoch 28.5.2018 a 30.5.2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
PDCS
Žiadaná suma
2,325 €
Schválené na preplatenie
2,325 €
Realizácia
01.08.2018
Názov

518 - ostatné služby - národné stretnutie siete EURES v dňoch 19.6.2018 až 21.6.2018 Hotel Marlene Oščadnica v rámci podaktivity 2.12

národné stretnutie siete EURES v dňoch 19.6.2018 až 21.6.2018 Hotel Marlene Oščadnica v rámci podaktivity 2.12

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,135 €
Schválené na preplatenie
3,135 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

518 - ostatné služby - národné stretnutie siete EURES v dňoch 19.6.2018 až 21.6.2018 Hotel Marlene Oščadnica v rámci podaktivity 2.12

národné stretnutie siete EURES v dňoch 19.6.2018 až 21.6.2018 Hotel Marlene Oščadnica v rámci podaktivity 2.12

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2018
Názov

512 – cestovné náhrady - letenka Vienna-Frankfurt-Vienna v termíne 17.7.-20.7.2018 - Grófová - podaktivita 2.6

letenka Vienna-Frankfurt-Vienna v termíne 17.7.-20.7.2018 - Grófová - podaktivita 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

512 - cestovné náhrady - spiatočná letenka Košice-Vienna-Frankfurt-Viedeň-Košice (Jana Maňková/Jana Sentpéteryová - 17.7.2018 - 20.7.2018) v rámci podaktivity 2.6

spiatočná letenka Košice-Vienna-Frankfurt-Viedeň-Košice (Jana Maňková/Jana Sentpéteryová - 17.7.2018 - 20.7.2018) v rámci podaktivity 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

518 - ostatné služby - odborné vzdelávanie zamestnancov v oblasti HR - facilitácia v dňoch 9.7.2018 a 10.7.2018

odborné vzdelávanie zamestnancov v oblasti HR - facilitácia v dňoch 9.7.2018 a 10.7.2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
PDCS
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
685 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

512 - cestovné náhrady - spiatočná letenka Košice-Vienna-Leipzig/Halle-Vienna-Košice (Maria Bačová/Miroslava Hiľovská - 4.9.2018 - 6.9.2018) v rámci podaktivity 2.6

spiatočná letenka Košice-Vienna-Leipzig/Halle-Vienna-Košice (Maria Bačová/Miroslava Hiľovská - 4.9.2018 - 6.9.2018) v rámci podaktivity 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
1,300 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

518 - ostatné služby - podnájom nebytových priestorov na Festivale Pohoda 2018 v dňoch 5.7.2018 až 8.7.2018 v rámci podaktivita 2.3

podnájom nebytových priestorov na Festivale Pohoda 2018 v dňoch 5.7.2018 až 8.7.2018 v rámci podaktivita 2.3

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
7,200 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok za 09/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok za 09/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 09/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,823 €
Schválené na preplatenie
3,823 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 10/2018

platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
-
Názov

518 - ostattné služny - odborné vzdelávanie zamestnancov v oblasti HR -nábor/výber zamestnancov v dňoch 29.5.2018 a 31.5.2018

podaktivita 2.14 - odborné vzdelávanie zamestnancov v oblasti HR – nábor/výber zamestnancov v dňoch 29.5.2018 a 31.5.2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
PDCS
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
01.08.2018
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok za 08/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok za 08/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 08/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,072 €
Schválené na preplatenie
1,072 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - spiatočná letenka Vienna-Leipzig/Halle-Vienna Lubica Cibulova/Alžbeta Spišiaková - 4.9.2018 - 6.9.2018) v rámci podaktivity 2.6

spiatočná letenka Vienna-Leipzig/Halle-Vienna Lubica Cibulova/Alžbeta Spišiaková - 4.9.2018 - 6.9.2018) v rámci podaktivity 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,030 €
Schválené na preplatenie
1,030 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

518 - ostatné služby - odborné vzdelávanie zamestnancov v oblasti HR - zvládanie konfliktov dňa 2.7.2018 v rámci podaktivity 2.14

odborné vzdelávanie zamestnancov v oblasti HR - zvládanie konfliktov dňa 2.7.2018 v rámci podaktivity 2.14

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
PDCS
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
650 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

512 - cestovné náhrady - spiatočná letenka Vienna-Brussels-Vienna (Petra Vrbová - 25.9.2018 - 26.9.2018) v rámci podaktivity 2.6

spiatočná letenka Vienna-Brussels-Vienna (Petra Vrbová - 25.9.2018 - 26.9.2018) v rámci podaktivity 2.6

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
698 €
Schválené na preplatenie
698 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok za 10/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok za 10/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,827 €
Schválené na preplatenie
3,827 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky – mzdové výdavky za 10/2018

902 - Nepriame výdavky – mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,784 €
Schválené na preplatenie
3,784 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 - čítaný oznam pre kampaň Veľtrh práce Rakúsko-Nemecký deň 2018 na rozhlasovej stanici Rádio Expres za obdobie od 8.10.2018 do 17.10.2018

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 - čítaný oznam pre kampaň Veľtrh práce Rakúsko-Nemecký deň 2018 na rozhlasovej stanici Rádio Expres za obdobie od 8.10.2018 do 17.10.2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,612 €
Schválené na preplatenie
6,612 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN + príplatok k PN

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
121 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,569 €
Schválené na preplatenie
24,569 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
332 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
995 €
Schválené na preplatenie
995 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
1,575 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,642 €
Schválené na preplatenie
4,642 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
464 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,109 €
Schválené na preplatenie
1,109 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,102 €
Schválené na preplatenie
2,102 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – odmeny

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,083 €
Schválené na preplatenie
8,083 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN + príplatok k PN

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
415 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
267 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,668 €
Schválené na preplatenie
4,668 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,161 €
Schválené na preplatenie
1,161 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
2,070 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
413 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,139 €
Schválené na preplatenie
8,139 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
24,685 €
Schválené na preplatenie
24,685 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
498 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
1,584 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 10/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
467 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 - produkcia čítaného oznamu pre kampaň Veľtrh práce Rakúsko-Nemecký deň 2018 na rozhlasovej stanici Rádio Expres za obdobie od 8.10.2018 do 17.10.2018

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 - produkcia čítaného oznamu pre kampaň Veľtrh práce Rakúsko-Nemecký deň 2018 na rozhlasovej stanici Rádio Expres za obdobie od 8.10.2018 do 17.10.2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

902 - Nepriame výdavky – mzdové výdavky za 11/2018

902 - Nepriame výdavky – mzdové výdavky za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,734 €
Schválené na preplatenie
3,734 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.4 - seminár o príhraničnej spolupráci EURES dňa 20.09.2018 - prenájom priestorov, občerstvenie a kompletný obed

518 – ostatné služby – podaktivita 2.4 - seminár o príhraničnej spolupráci EURES dňa 20.09.2018 - prenájom priestorov, občerstvenie a kompletný obed

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
392 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.4 - seminár EURES - mapovanie potrieb zamestnávateľov v príhraničných regiónoch dňa 24.10.2018 - prenájom priestorov, občerstvenie a kompletný obed

518 – ostatné služby – podaktivita 2.4 - seminár EURES - mapovanie potrieb zamestnávateľov v príhraničných regiónoch dňa 24.10.2018 - prenájom priestorov, občerstvenie a kompletný obed

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
268 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.4 - seminár EURES MLADÝM dňa 4.10.2018 - prenájom priestorov, občerstvenie a kompletný obed

518 – ostatné služby – podaktivita 2.4 - seminár EURES MLADÝM dňa 4.10.2018 - prenájom priestorov, občerstvenie a kompletný obed

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
545 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 - 3 x informačná printová reklama prostredníctvom reklamného bannera - termín uverejnenia 12.10.2018, 16.10.2018, 17.10.2018 - Plus JEDEN DEŇ

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 - 3 x informačná printová reklama prostredníctvom reklamného bannera - termín uverejnenia 12.10.2018, 16.10.2018, 17.10.2018 - Plus JEDEN DEŇ

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 - medzinárodná burza úráce a informácií - Rakúsko - Nemecký deň dňa 18.10.2018

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 - medzinárodná burza úráce a informácií - Rakúsko - Nemecký deň dňa 18.10.2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,848 €
Schválené na preplatenie
13,848 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.4 - seminár EURES - mapovanie potrieb zamestnávateľov v príhraničných regiónoch dňa 23.10.2018 - prenájom priestorov, občerstvenie a kompletný obed

518 – ostatné služby – podaktivita 2.4 - seminár EURES - mapovanie potrieb zamestnávateľov v príhraničných regiónoch dňa 23.10.2018 - prenájom priestorov, občerstvenie a kompletný obed

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.3 - medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO v dňoch 05.12.2018 - 06.12.2018 - prenájom výstavnej plochy Steel Arény v Košiciach

518 – ostatné služby – podaktivita 2.3 - medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO v dňoch 05.12.2018 - 06.12.2018 - prenájom výstavnej plochy Steel Arény v Košiciach

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
984 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.16 - konzekutívne tlmočenie zo slovenčiny do nemčiny - medzinárodná burza úráce a informácií - Rakúsko - Nemecký deň dňa 18.10.2018

518 – ostatné služby – podaktivita 2.16 - konzekutívne tlmočenie zo slovenčiny do nemčiny - medzinárodná burza úráce a informácií - Rakúsko - Nemecký deň dňa 18.10.2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok za 11/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,049 €
Schválené na preplatenie
4,049 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok za 11/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,287 €
Schválené na preplatenie
1,287 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 11/2018

platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.5 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 11/2018

platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 11/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok za 12/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 12/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,319 €
Schválené na preplatenie
3,319 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok za 12/2018

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 12/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,159 €
Schválené na preplatenie
1,159 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.3 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 12/2018

platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 12/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.8 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 12/2018

platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 12/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 12/2018

platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 12/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky – mzdové výdavky za 12/2018

902 - Nepriame výdavky – mzdové výdavky za 12/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
3,853 €
Schválené na preplatenie
3,853 €
Realizácia
-
Názov

902 - Nepriame výdavky – mzdové výdavky za 01/2019

902 - Nepriame výdavky – mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
4,222 €
Schválené na preplatenie
4,222 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.4 – EURES - Cezhraničné stretnutie dňa 6.12.2018 - prenájom priestorov, občerstvenie a kompletný obed

518 – ostatné služby – podaktivita 2.4 – EURES - Cezhraničné stretnutie dňa 6.12.2018 - prenájom priestorov, občerstvenie a kompletný obed

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
28.01.2019
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 - komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov pre sieť "EURES" (vizitky, reklamné kartičky, skladačka A4, časopis "EURES NEWS")

518 – ostatné služby – podaktivita 2.15 - komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov pre sieť "EURES" (vizitky, reklamné kartičky, skladačka A4, časopis "EURES NEWS")

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,461 €
Schválené na preplatenie
12,461 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok za 02/2019

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok za 02/2019

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,468 €
Schválené na preplatenie
2,468 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN + príplatok k PN

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
231 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
940 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,757 €
Schválené na preplatenie
1,757 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
370 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
28,619 €
Schválené na preplatenie
28,619 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
7,805 €
Schválené na preplatenie
7,805 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
553 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
2,166 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,459 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
518 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,178 €
Schválené na preplatenie
5,178 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
296 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,109 €
Schválené na preplatenie
1,109 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.8 – pracovné stretnutie Diskusné fórum dňa 15.11.2018 - poskytnutie obedov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.8 – pracovné stretnutie Diskusné fórum dňa 15.11.2018 - poskytnutie obedov

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
-
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.3 podnájom výstavnej plochy na Veľtrhu pracovných príležitostí Profesia days 2019 v dňoch 6.3.2019 - 7.3.2019

518 – ostatné služby – podaktivita 2.3 podnájom výstavnej plochy na Veľtrhu pracovných príležitostí Profesia days 2019 v dňoch 6.3.2019 - 7.3.2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
21,600 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.8 - pracovné stretnutie "Diskusné fórum s domácimi a zahraničnými odborníkmi" v Trnave dňa 15.11.2018 - prenájom priestorov, občerstvenie a kompletný obed

518 – ostatné služby – podaktivita 2.8 - pracovné stretnutie "Diskusné fórum s domácimi a zahraničnými odborníkmi" v Trnave dňa 15.11.2018 - prenájom priestorov, občerstvenie a kompletný obed

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
SPECTRUM GROUP, a.s.
Žiadaná suma
385 €
Schválené na preplatenie
385 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 prenájom technického zabezpečenia na Maďarský deň 2019 dňa 20.2.2019

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 prenájom technického zabezpečenia na Maďarský deň 2019 dňa 20.2.2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
UNIVERZITA J. SELYEHO
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
18.03.2019
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 prenájom priestorov na Maďarský deň 2019 dňa 20.2.2019

518 – ostatné služby – podaktivita 2.2 prenájom priestorov na Maďarský deň 2019 dňa 20.2.2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
UNIVERZITA J. SELYEHO
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
857 €
Realizácia
18.03.2019
Názov

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 01/2019

518 – ostatné služby – podaktivita 2.7 – platby v hotovosti – sumarizačný hárok za 01/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – odmeny

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – DDS

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
895 €
Schválené na preplatenie
895 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – prvých 10 dní PN + príplatok k PN

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – nemocenské poistenie

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
536 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie ostatné

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,541 €
Schválené na preplatenie
1,541 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – zdravotné poistenie VŠZP

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,210 €
Schválené na preplatenie
2,210 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – vyrovnanie

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
585 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – príplatky

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – osobné ohodnotenie

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
8,401 €
Schválené na preplatenie
8,401 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
29,337 €
Schválené na preplatenie
29,337 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – starobné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,359 €
Schválené na preplatenie
5,359 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – úrazové poistenie

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
306 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – invalidné poistenie

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,148 €
Schválené na preplatenie
1,148 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – poistenie v nezamestnanosti

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
383 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – rezervný fond

521 – Mzdové výdavky za 02/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,818 €
Schválené na preplatenie
1,818 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – TPC – sumarizačný hárok za 03/2019

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 03/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
987 €
Schválené na preplatenie
987 €
Realizácia
-
Názov

512 - cestovné náhrady - podaktivita 2.6 – ZPC – sumarizačný hárok za 03/2019

cestovné náhrady - sumarizačný hárok za 03/2019

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,901 €
Schválené na preplatenie
1,901 €
Realizácia
-
Názov

521 – Mzdové výdavky – tarifný plat

521 – Mzdové výdavky za 12/2018

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny