Popis projektu

Poslaním projektu je finalizácia návrhu a etablovania inštitúcie „UVP TECHNICOM“, ako medzinárodne uznávanej eko-platformy pre špičkový aplikovaný výskum a vývoj a účinný transfer výsledkov výskumu do praxe v oblasti inovačných aplikácií s podporou znalostných technológií. Projekt vytvorí pre zainteresované strany efektívnu výskumnú a inovačnú eko-platformu podporujúcu, vzájomne prospešnú spoluprácu medzi akademickou, a spoločenskou a hospodárskou sférou v kontexte slovenských a európskych rozvojových stratégii deklarovaných v RIS3 SR a stratégie EUROPE 2020 a s významným a nezanedbateľným dopadom na rozvoj v Košickom a Prešovskom regióne. Zakladajúcimi členmi projektového konzorcia sú tri univerzity (ktorých alokácia zodpovedá aj miestam realizácie projektu): Technická univerzita v Košiciach (TUKE), žiadateľ (koordinátor) a partneri: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a Prešovská univerzita v Prešove (PU). S ohľadom na vedecké garancie ich Centier excelentného výskumu a poslanie projektu, je jeho VaV program, prostredníctvom cieleného výberu a riešenia 36 pilotných projektov, predmetovo a obsahovo orientovaný na relevantné oblasti vo vybraných oboroch vedy a techniky: IKT; Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy; Strojárstvo; Stavebné inžinierstvo a Environmentálne inžinierstvo s evidentnými dopadmi do odpovedajúce oblastí výskumnej resp. hospodárskej a perspektívnej špecializácie deklarované v RIS3 SR. Pre zabezpečenie uvedeného poslania sa bude stimulovať a rozvíjať platforma aplikovaného VaV zabezpečujúca potrebnú kritickú masu kapacít, technológii a finančných prostriedkov garantujúcich na účinný a inovatívny transfer znalostí, produktov a technológii z VaV do praxe. Prostredníctvom, v projekte vyvinutého, Systému akcelerácie podnikania sa už v súčasnosti, efektívne využíva vhodný pred-inkubačný a následne inkubačný proces vytvárania „Spin- off“ resp.“Start-up“ firiem, formovaných predovšetkým na báze úspešného transferu výsledkov VaV do „inovatívneho“ podnikania

Viac
Subjekt
Technická univerzita v Košiciach
Partneri
Prešovská univerzita v Prešove, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Miesta realizácie
Prešov, Košice - mestská časť Sever, Košice - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2015 - 01.06.2018
Celková suma
3,750,950 €
Vlastné zdroje
187,548 €
Vyčerpané z projektu
3,642,253 €
Nezrovnalosti
639 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 3.6 Pilotné projekty UPJŠ v od…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 2.4 Vybavenie UVP TECHNICOM Je…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 2.3 Nadstavba, zateplenie a mo…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 1.3 Príprava a zabezpečenie sl…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 1.2 Metodická, odborná a reali…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 1.1 Etablovanie UVP TECHNICOM …
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 2.6 Vybavenie priestorov partn…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 3.7 Pilotné projekty PU v Preš…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 2.5 Výstavba nových výskumných…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 1.3 Príprava a zabezpečenie sl…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 1.2 Metodická, odborná a reali…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 1.1 Etablovanie UVP TECHNICOM …
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 2.2 Vybavenie objektov UVP na …
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 3.5 Pilotné projekty v odbore …
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 3.4 Pilotné projekty v odbore …
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 3.3 Pilotné projekty v odbore …
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 3.2 Pilotné projekty v odbore …
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 3.1 Pilotné projekty v odbore …
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 2.1 Vybudovanie stavebných obj…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 1.3 Príprava a zabezpečenie sl…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 1.2 Metodická, odborná a reali…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Aktivita 1.1 Etablovanie UVP TECHNICOM …
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.06.2018
Skutočný koniec
30.06.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora podujatí na popularizáciu ochrany práv duševného vlastníctva a transferu technológií
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet podujatí zorganizovaných na popularizáciu výskumu a vývoja
Hodnota
11,0 (počet)
Cieľ
11,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet prístupov k zavedeným službám, nástrojom a aplikáciám
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet vybudovaných zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet zavedených a zlepšených služieb, nástrojov a aplikácií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
8,0 (FTE)
Cieľ
8,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
16.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

2.G.1.7 Odborný pracovník 7 - Gamcová 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
729 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.G.1.28 Odborný pracovník 27 - vedúci riešiteľ PP3 - Cimbala 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
711 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.G.1.31 Odborný pracovník 30 - Kurimský 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
662 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.G.1.40 Odborný pracovník 39 - Gamec 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
839 €
Schválené na preplatenie
839 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.G.1.52 Odborný pracovník 51 - interný doktorand - Kosterec 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
438 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.J.1.5 Odborný pracovnik 5 - Dorčák 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,546 €
Schválené na preplatenie
1,546 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.J.1.14 Odborný pracovnik 14 - Lišuch 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,362 €
Schválené na preplatenie
1,362 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.J.1.26 Odborný pracovnik 26 - Vindt 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
232 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.C.1.17 Odborný pracovník 17 - Džupka 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
666 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.17 Odborný pracovník 17 - Ondáš 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.106 Technik 14 - Magyar 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.J.1.12 Odborný pracovnik 12 - Kerekanič 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
1,215 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.G.1.38 Odborný pracovník 37 - Kolcun 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,225 €
Schválené na preplatenie
1,225 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.A.1.11 Odborný pracovník 11 - Lavrin 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.42 Odborný pracovník 38 - interný doktorand - Muchová 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

3.1.3 Finančný manažér - Kočišová 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.103 Odborný pracovník 92 - interný doktorand - Takáč 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.99 Odborný pracovník 88 - interný doktorand - Čertický 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.62 Odborný praconvík 57 - Novák 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.62 Odborný pracovník 57 - Lakatoš 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,554 €
Schválené na preplatenie
1,554 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.47 Technik 5 - Tutoky 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.16 Odborný pracovník 16 - Pleva 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
586 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.12 Odborný pracovník 12 - interný doktorand - Slovák 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.21 Odborný pracovník 21 - Viszlay 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,366 €
Schválené na preplatenie
1,366 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.23 Odborný pracovník 23 - interný doktorand - Koctúr 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.44 Odborný pracovník 40 - interný doktorand - Vadovský 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.47 Technik 5 - Babič 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.47 Technik 5 - Gašpar 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.50 Odborný pracovník 45 - Genči 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
319 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.53 Odborný pracovník 48 - Michalko 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
503 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.63 Odborný pracovník 58 - Klimek 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.63 Odborný pracovník 58 - Halászová 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,338 €
Schválené na preplatenie
1,338 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.64 Odborný pracovník 59 - interný doktorand - Miškuf 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.65 Odborný pracovník 60 - interný doktorand - Vápeník 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.68 Odborný pracovník 63 - interný doktorand - Lámer 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
319 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.71 Odborný pracovník 66 - interný doktorand - Kainz 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
399 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.72 Odborný praconvík 67 - interný doktorand - Kovalčík 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
425 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.73 Odborný pracovník 68 - interný doktorand - Lojka T. 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.89 Technik 8 - Zima 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
398 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.90 Technik 9 - Kesterová - 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
368 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.109 Odborný pracovník 93 - Lonščák 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
271 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.114 Odborný pracovník 98 - Zolotová 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
446 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.G.1.2 Odborný pracovník 2 - vedúci riešiteľ PP1 - Pietriková 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
788 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.G.1.8 Odborný pracovník 8 - interný doktorand - Girašek 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
342 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.G.1.22 Odborný pracovník 22 - interný doktorand - Suchý 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.G.1.53 Odborný pracovník 52 - interný doktorand - Kruželák 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.G.1.54 Odborný pracovník 53 - interný doktorand - Špes 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
409 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.J.1.10 Odborný pracovnik 10 - Čuchtová 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,049 €
Schválené na preplatenie
1,049 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.J.1.11 Odborný pracovnik 11 - Truchlý 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,445 €
Schválené na preplatenie
1,445 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.J.1.16 Odborný pracovnik 16 - Pitoňáková 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,328 €
Schválené na preplatenie
1,328 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.J.1.17 Odborný pracovnik 17 - Šindler 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,362 €
Schválené na preplatenie
1,362 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.48 Odborný pracovník 43 - vedúci riešiteľ PP5 - Jakab 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
735 €
Schválené na preplatenie
735 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.C.1.60 Odborný pracovník 60 - Dolná 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,164 €
Schválené na preplatenie
1,164 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.B.1.38 Odborný pracovník 38 - Dolná 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
351 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.A.1.18 Odborný pracovník 18 - Lavrin 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
813 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.B.1.5 Odborný pracovnik 5 - Reisová 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,419 €
Schválené na preplatenie
1,419 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.B.1.66 Odborný pracovník 66 - Cymbalák 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,533 €
Schválené na preplatenie
1,533 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.B.1.71 Odborný pracovník 71 - Antal 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,208 €
Schválené na preplatenie
1,208 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.B.1.74 Odborný pracovník 74 - Pekár 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
1,552 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.B.1.76 Odborný pracovník 76 - Salanci 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
1,552 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.C.1.52 Odborný pracovnik 52 - Mikula 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
1,417 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.C.1.54 Odborný pracovník 54 - externý pracovník - Betková 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
207 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.C.1.56 Odborný pracovník 60 - Popierová 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.1 Odborný pracovník 1 - zodpovedná osoba za aktivitu 3.1 - Jakab 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.4 Odborný pracovník 4 - Galajda 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
769 €
Schválené na preplatenie
769 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.5 Odborný pracovník 5 - Drutarovský 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
306 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.6 Odborný pracovník 6 - Šaliga 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
396 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 7 - Gazda 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
399 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.8 Odborný pracovník 8 - Mikula 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,163 €
Schválené na preplatenie
1,163 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.9 Odborný pracovník 9 - Vavrek 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,201 €
Schválené na preplatenie
1,201 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.19 Odborný pracovník 19 - Lojka 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
1,485 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.43 Odborný pracovník 39 - interný doktorand - Nyulászi 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
319 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.43 Odborný pracovník 39 - interný doktorand - Smatana 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.74 odborný pracovník 69 - interný doktorand - Mocnej 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.92 Technik 11 - Jakab A. 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
368 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.94 Odborný pracovník 83 - Papcun 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
584 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.96 Odborný pracovník 85 - Vaščák 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
866 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.99 Odborný pracovník 88 - interný doktorand - Hvizdoš 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.104 Technik 12 - Baňasová 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
696 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.105 Technik 13 - Giannusis 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
312 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.J.1.4 Odborný pracovnik 4 - Olijár 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
1,198 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.J.1.9 Odborný pracovnik 9 - Gloček 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,626 €
Schválené na preplatenie
1,626 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.J.1.18 Odborný pracovnik 18 - Marasová 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.J.1.19 Odborný pracovnik 19 - Mikušová 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.J.1.24 Odborný pracovnik 24 - vedúci riešiteľ PP 4 - Havlik 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
468 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.J.1.25 Odborný pracovnik 25 - Miškufová 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

3.1.6 Asistent projektového manažéra - Alexandrová 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
1,211 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

3.1.8 Evidencia majetku - DHM - Šmídová 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

3.1.9 Evidencia majetku - HIM - Sedláková 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

3.1.10 Koordinátor pre ŠC 1 - Alexandrová 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.J.1.6 Odborný pracovnik 6 - Naščák 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,316 €
Schválené na preplatenie
1,316 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.J.1.23 Odborný pracovnik 23 - Popovič 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
1,140 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

3.1.6 Asistent projektového manažéra - Tomaško 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,623 €
Schválené na preplatenie
1,275 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.F.1.40 Odborný pracovník 36 - Tutoky 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,554 €
Schválené na preplatenie
1,554 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.G.1.49 Odborný pracovník 48 - Vehec 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
466 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.J.1.20 Odborný pracovnik 20 - Ambriško 12/2015

ZDV/1/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/105 -199 (12/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,362 €
Schválené na preplatenie
1,362 €
Realizácia
11.01.2016
Názov

2.C.2.1 Tuzemská pracovná cesta, CP1900150879 - Kočišová 11/2015

ZDV/1/ÚD 7 - Zaúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/379 - Kočišová

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2015
Názov

2.F.2.2 Tuzemské pracovné cesty PP5, CP 1040151096 - Vápeník 11/2015

ZDV/1/ÚD 11 - Zúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/383 - Vápeník 11/2015

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
15.12.2015
Názov

2.F.2.2 Tuzemské pracovné cesty PP5, CP 1040151098 - Kainz 11/2015

ZDV/1/ÚD 15 - Zúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/387 - Kainz 11/2015

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
21.12.2015
Názov

2.F.2.3 Tuzemské pracovné cesty PP6, CP 1040160086 - Papcun 01/2016

ZDV/1/ÚD 20 - Zúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/392 - Papcun 01/2016

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
370 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

2.F.2.3 Tuzemské pracovné cesty PP6, CP 1040160060 - Vaščák 01/2016

ZDV/1/ÚD 24 - Zúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/396 - Vaščák 01/2016

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
26.02.2016
Názov

2.F.2.3 Tuzemské pracovné cesty PP6, CP 1040160072 - Čertický 01/2016

ZDV/1/ÚD 29 - Zúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/401 - Čertický 01/2016

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
26.02.2016
Názov

2.F.2.6 Zahraničné pracovné cesty II - PP 1, CP 1040151154 - Šaliga 12/2015

ZDV/1/ÚD 35 - Zaúčtovanie zahr. pracov. cesty k ZDV/1/407 - Šaliga 12/2015

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
935 €
Schválené na preplatenie
934 €
Realizácia
15.01.2016
Názov

2.F.2.10 Zahraničné pracovné cesty PP5, CP 1040150888 - Kainz

ZDV/1/ÚD 39 - Zaúčtovanie zahr. pracov. cesty k ZDV/1/411 - Kainz 10/2015

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
2,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2015
Názov

2.F.2.13 Pobytové náklady zahraničného experta, CP 1900150596 - Hartono

ZDV/1/ÚD 45 - Zaúčtovanie pobytových nákladov zahr. experta k ZDV/1/417 - Hartono

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2015
Názov

2.F.4.19 Vložné na zahraničné konferencie - PP4 - Budapešť, CINTI 2015

ZDV/1/ÚD 48 - Faktúra č. 2015001844 za vložné zahraničná konferencia k ZDV/1/420 - Puheim, Budapešť

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
08.10.2015
Názov

2.F.1.42 Odborný pracovník 38 - interný doktorand - Muchová 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.43 Odborný pracovník 39 - interný doktorand - Smatana 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.44 Odborný pracovník 40 - interný doktorand - Vadovský 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.50 Odborný pracovník 45 - Genči 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
447 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.51 Odborný pracovník 46 - Feciľák 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
442 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.62 Odborný pracovník 57 - Lakatoš 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,554 €
Schválené na preplatenie
1,554 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.62 Odborný praconvík 57 - Novák 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.63 Odborný pracovník 58 - Klimek 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.63 Odborný pracovník 58 - Halászová 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,338 €
Schválené na preplatenie
1,338 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.64 Odborný pracovník 59 - interný doktorand - Miškuf 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.65 Odborný pracovník 60 - interný doktorand - Vápeník 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.B.1.57 Odborný pracovnik 57 - Šindler 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,454 €
Schválené na preplatenie
1,454 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.J.1.17 Odborný pracovnik 17 - Šindler 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.B.1.66 Odborný pracovník 66 - Cymbalák 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,533 €
Schválené na preplatenie
1,533 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.B.1.71 Odborný pracovník 71 - Antal 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
1,102 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.107 Technik 15 - Lonščák 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.109 Odborný pracovník 93 - Lonščák 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
399 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.114 Odborný pracovník 98 - Zolotová 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
730 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.G.1.4 Odborný pracovník 4 - Gamec 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.G.1.7 Odborný pracovník 7 - Gamcová 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
972 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.G.1.22 Odborný pracovník 22 - interný doktorand - Suchý 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.G.1.24 Odborný pracovník 24 - interný doktorand - Biroš 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
425 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.G.1.28 Odborný pracovník 27 - vedúci riešiteľ PP3 - Cimbala 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
932 €
Schválené na preplatenie
932 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.G.1.31 Odborný pracovník 30 - Kurimský 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
882 €
Schválené na preplatenie
882 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.G.1.32 Odborný pracovník 31 - Kolcunová 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
737 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.G.1.38 Odborný pracovník 37 - Kolcun 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
1,538 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.G.1.41 Odborný pracovník 40 - Varnavčinová 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.G.1.49 Odborný pracovník 48 - Vehec 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
716 €
Schválené na preplatenie
716 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.G.1.52 Odborný pracovník 51 - interný doktorand - Kosterec 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
440 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.G.1.54 Odborný pracovník 53 - interný doktorand - Špes 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.J.1.4 Odborný pracovnik 4 - Olijár 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
1,044 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.J.1.15 Odborný pracovnik 15 - Olijár 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.J.1.5 Odborný pracovnik 5 - Dorčák 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,542 €
Schválené na preplatenie
1,542 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.J.1.7 Odborný pracovnik 7 - Lišuch 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
970 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.J.1.14 Odborný pracovnik 14 - Lišuch 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
467 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.J.1.9 Odborný pracovnik 9 - Gloček 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,554 €
Schválené na preplatenie
1,554 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.J.1.10 Odborný pracovnik 10 - Čuchtová 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,086 €
Schválené na preplatenie
1,086 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.J.1.11 Odborný pracovnik 11 - Truchlý 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,419 €
Schválené na preplatenie
1,419 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.J.1.12 Odborný pracovnik 12 - Kerekanič 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
1,215 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.J.1.16 Odborný pracovnik 16 - Pitoňáková 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
1,243 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.J.1.20 Odborný pracovnik 20 - Ambriško 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
1,233 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.J.1.23 Odborný pracovnik 23 - Popovič 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,156 €
Schválené na preplatenie
1,156 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.J.1.24 Odborný pracovnik 24 - vedúci riešiteľ PP 4 - Havlik 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
500 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.J.1.25 Odborný pracovnik 25 - Miškufová 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

3.1.3 Finančný manažér - Kočišová 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2015
Názov

3.1.10 Koordinátor pre ŠC 1 - Alexandrová 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2015
Názov

3.1.8 Evidencia majetku - DHM - Šmídová 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.B.1.76 Odborný pracovník 76 - Salanci 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
1,418 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.C.1.46 Odborný pracovník 46 - externý pracovník - Lavčák 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.C.1.52 Odborný pracovnik 52 - Mikula 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
1,229 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.C.1.56 Odborný pracovník 60 - Popierová 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

3.1.9 Evidencia majetku - HIM - Sedláková 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

3.1.6 Asistent projektového manažéra - Alexandrová 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.C.1.47 Odborný pracovník 47 - externý pracovník - Bujňák 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.B.1.74 Odborný pracovník 74 - Pekár 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
1,418 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.A.1.18 Odborný pracovník 18 - Lavrin 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.A.1.11 Odborný pracovník 11 - Lavrin 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
585 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.A.1.21 Odborný pracovník 21 - Lecáková 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.B.1.5 Odborný pracovnik 5 - Reisová 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,186 €
Schválené na preplatenie
1,186 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

3.1.16 Asistent zodpovednej osoby za aktivitu 3.5. - Reisová 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.B.1.38 Odborný pracovník 38 - Dolná 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
905 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.C.1.76 Odborný pracovnik 76 - Naščák 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,160 €
Schválené na preplatenie
1,160 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.J.1.19 Odborný pracovnik 19 - Mikušová 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.G.1.53 Odborný pracovník 52 - interný doktorand - Kruželák 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
186 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.G.1.8 Odborný pracovník 8 - interný doktorand - Girašek 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.J.1.6 Odborný pracovnik 6 - Naščák 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.1 Odborný pracovník 1 - zodpovedná osoba za aktivitu 3.1 - Jakab 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.48 Odborný pracovník 43 - vedúci riešiteľ PP5 - Jakab 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
666 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.J.1.26 Odborný pracovnik 26 - Vindt 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
335 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.99 Odborný pracovník 88 - interný doktorand - Čertický 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.93 Odborný pracovník 82 - vedúci riešiteľ PP6 - Sinčák 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
845 €
Schválené na preplatenie
832 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.90 Technik 9 - Kesterová 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
368 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.53 Odborný pracovník 48 - Michalko 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
941 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.43 Odborný pracovník 39 - interný doktorand - Nyulászi 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.21 Odborný pracovník 21 - Viszlay 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,321 €
Schválené na preplatenie
1,321 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.4 Odborný pracovník 4 - Galajda 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
779 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 7 - Gazda 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
798 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.8 Odborný pracovník 8 - Mikula 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,163 €
Schválené na preplatenie
1,163 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.9 Odborný pracovník 9 - Vavrek 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
1,166 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.12 Odborný pracovník 12 - interný doktorand - Slovák 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.16 Odborný pracovník 16 - Pleva 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
692 €
Schválené na preplatenie
692 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.17 Odborný pracovník 17 - Ondáš 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
832 €
Schválené na preplatenie
832 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.29 Technik 4 - Rosinová 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
585 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.30 Odborný pracovník 26 - vedúci riešiteľ PP3 - Sobota 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
428 €
Schválené na preplatenie
428 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.31 Odborný pracovník 27 - Ádam 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
389 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.32 Odborný pracovník 28 - Korečko 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
258 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.40 Odborný pracovník 36 - Tutoky 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,554 €
Schválené na preplatenie
1,554 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.68 Odborný pracovník 63 - interný doktorand - Lámer 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
368 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.71 Odborný pracovník 66 - interný doktorand - Kainz 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
425 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.72 Odborný praconvík 67 - interný doktorand - Kovalčík 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
466 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.74 Odborný pracovník 69 - interný doktorand - Mocnej 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.76 Odborný pracovník 71 - externý pracovník - Galba 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.89 Technik 8 - Zima 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.92 Technik 11 - Jakab A. 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
368 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.99 Odborný pracovník 88 - interný doktorand - Hvizdoš 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.103 Odborný pracovník 92 - interný doktorand - Takáč 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.106 Technik 14 - Magyar 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.J.1.18 Odborný pracovnik 18 - Marasová 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
286 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

3.1.6 Asistent projektového manažéra - Tomaško 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,491 €
Schválené na preplatenie
1,017 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.C.1.60 Odborný pracovník 60 - Dolná 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
737 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.C.1.17 Odborný pracovník 17 - Džupka 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
852 €
Schválené na preplatenie
852 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.J.1.8 Odborný pracovnik 8 - Mikula 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.19 Odborný pracovník 19 - Lojka M. 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
1,476 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.23 Odborný pracovník 23 - interný doktorand - Koctúr 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.1.29 Technik 4 - Hrušovský 11/2015

ZDV/1/ÚD 1 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/1-104 (11/2015)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
585 €
Realizácia
07.12.2015
Názov

2.F.2.2 Tuzemské pracovné cesty PP5, CP 1040151093 - Michalko 11/2015

ZDV/1/ÚD 10 - Zúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/382 - Michalko - 11/2015

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
14.12.2015
Názov

2.F.2.3 Tuzemské pracovné cesty PP6, CP 1040160074 - Ondo 01/2016

ZDV/1/ÚD 21 - Zúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/393 - Ondo 01/2016

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
26.02.2016
Názov

2.F.2.3 Tuzemské pracovné cesty PP6, CP 1040160061 - Jakša 01/2016

ZDV/1/ÚD 26 - Zúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/398 - Jakša 01/2016

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
26.02.2016
Názov

2.F.2.3 Tuzemské pracovné cesty PP6, CP 1040160062 - Szabóová 01/2016

ZDV/1/ÚD 31 - Zúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/403 - Szabóová 01/2016

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.2.9 Zahranicné pracovné cesty PP4, CP 1040150708 - Sarnovský 10/2016

ZDV/1/ÚD 36 - Zaúčtovanie zahr. pracov. cesty k ZDV/1/408 - Sarnovský 10/2015

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2015
Názov

2.F.2.10 Zahraničné pracovné cesty PP5, CP 1040150939 - Kovalčík

ZDV/1/ÚD 42 - Zaúčtovanie zahr. pracov. cesty k ZDV/1/414 - Kovalčík 10/2015

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2015
Názov

2.F.4.14 Vložné na tuzemské konferencie - PP4 - Herľany, SAMI 2016

ZDV/1/ÚD 46 - Faktúra č. 3150132 za vložné - tuzemská konferencia k ZDV/1/418 - Babič, Bednár Mikula, Herľany

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
466 €
Realizácia
18.10.2015
Názov

2.B.1.50 Odborný pracovník 50 - Lavrin 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.109 Odborný pracovník 93 - Lonščák 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
482 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.C.1.17 Odborný pracovník 17 - Džupka 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.G.1.49 Odborný pracovník 48 - Vehec st. 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
212 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.53 Odborný pracovník 48 - Michalko 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,129 €
Schválené na preplatenie
1,129 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.55 Odborný pracovník 50 - Lakatoš 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,554 €
Schválené na preplatenie
1,554 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.62 Odborný pracovník 57 - Novák 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.63 Odborný pracovník 58 - Klimek 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.64 Odborný pracovník 59 - interný doktorand - Miškuf 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.6 Odborný pracovník 6 - Šaliga 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,122 €
Schválené na preplatenie
1,122 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 7 - Gazda 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
741 €
Schválené na preplatenie
741 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.8 Odborný pracovník 8 - Pečovský 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
645 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.9 Odborný pracovník 9 - Vavrek 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
1,166 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.21 Odborný pracovník 21 - Viszlay 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,321 €
Schválené na preplatenie
1,321 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.23 Odborný pracovník 23 - interný doktorand - Koctúr 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.30 Odborný pracovník 26 - vedúci riešiteľ PP3 - Sobota 02/016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
513 €
Schválené na preplatenie
513 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.31 Odborný pracovník 27 - Ádam 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
386 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.32 Odborný pracovník 28 - Korečko 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
456 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.40 Odborný pracovník 36 - Tutoky 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,554 €
Schválené na preplatenie
1,554 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.42 Odborný pracovník 38 - interný doktorand - Muchová 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.43 Odborný pracovník 39 - interný doktorand - Nyulászi 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.43 Odborný pracovník 39 - interný doktorand - Smatana 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.49 Odborný pracovník 44 - Zolotová 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,398 €
Schválené na preplatenie
1,398 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.50 Odborný pracovník 45 - Genči 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
728 €
Schválené na preplatenie
728 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.51 Odborný pracovník 46 - Feciľak 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
851 €
Schválené na preplatenie
824 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.71 Odborný pracovník 66 - interný doktorand - Kainz 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.73 Odborný pracovník 68 - interný doktorand - Lojka T. 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.74 Odborný pracovník 69 - interný doktorand - Mocnej 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.94 Odborný pracovník 83 - Papcun 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.96 Odborný pracovník 85 - Vaščák 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
1,125 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.97 odborný pracovník 86 - Bundzel 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
956 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.G.1.14 Odborný pracovník 14 - Ferková 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
750 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.G.1.44 Odborný pracovník 43 - Livovský 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
887 €
Schválené na preplatenie
887 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.G.1.53 Odborný pracovník 52 - interný doktorand - Kruželák 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
504 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.G.1.54 Odborný pracovník 53 - interný doktorand - Špes 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
485 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.J.1.5 Odborný pracovnik 5 - Dorčák 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,417 €
Schválené na preplatenie
1,417 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.J.1.8 Odborný pracovnik 8 - Mikula 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
1,392 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.J.1.10 Odborný pracovnik 10 - Čuchtová 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
983 €
Schválené na preplatenie
983 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.J.1.11 Odborný pracovnik 11 - Truchlý 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
1,420 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.J.1.12 Odborný pracovnik 12 - Kerekanič 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
1,215 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.J.1.14 Odborný pracovnik 14 - Lišuch 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
1,243 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.25 Odborný pracovník 25 - Stáš 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,084 €
Schválené na preplatenie
1,084 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.5 Odborný pracovník 5 - Drutarovský 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,148 €
Schválené na preplatenie
1,148 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.J.1.6 Odborný pracovnik 6 - Naščák 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
1,169 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.G.1.22 Odborný pracovník 22 - interný doktorand - Suchý 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.J.1.17 Odborný pracovnik 17 - Šindler 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
1,243 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.J.1.16 Odborný pracovnik 16 - Pitoňáková 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
1,243 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.J.1.9 Odborný pracovnik 9 - Gloček 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,554 €
Schválené na preplatenie
1,554 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.98 Odborný pracovník 87 - interný doktorand - Magyar 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.72 Odborný pracovník 67 - interný doktorand - Kovalčík 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.65 Odborný pracovník 60 - interný doktorand - Vápeník 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.44 Odborný pracovník 40 - interný doktorand - Vadovský 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.19 Odborný pracovník 19 - Lojka M. 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
1,476 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.4 Odborný pracovník 4 - Galajda 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,284 €
Schválené na preplatenie
1,284 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.48 Odborný pracovník 43 - vedúci riešiteľ PP5 - Jakab 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
794 €
Schválené na preplatenie
794 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.B.1.66 Odborný pracovník 66 - Cymbalák 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.B.1.71 Odborný pracovník 71 - Antal 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
1,102 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.B.1.74 Odborný pracovník 74 - Pekár 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
1,418 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.B.1.76 Odborný pracovník 76 - Salanci 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
1,418 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.B.1.78 Odborný pracovník 78 - Guspan 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
630 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.C.1.4 Odborný pracovník 4 - Kainz 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
552 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.C.1.56 Odborný pracovník 60 - Popierová 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.1 Odborný pracovník 1 - zodpovedná osoba za aktivitu 3.1 - Jakab 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.12 Odborný pracovník 12 - interný doktorand - Slovák 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.16 Odborný pracovník 16 - Pleva 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
799 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.17 Odborný pracovník 17 - Ondáš 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
832 €
Schválené na preplatenie
832 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.18 Odborný pracovník 18 - Hládek 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
905 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.68 Odborný pracovník 63 - interný doktorand - Lámer 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
390 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.99 Odborný pracovník 88 - interný doktornd - Hvizdoš 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.99 Odborný pracovník 88 - interný doktorand - Čertický 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.103 Odborný pracovník 92 - interný doktorand - Takáč 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.109 Odborný pracovník 93 - Szabóová 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,523 €
Schválené na preplatenie
1,523 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.F.1.116 Odborný pracovník 100 - Interný odktorand - Čabala 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.G.1.2 Odborný pracovník 2 - vedúci riešiteľ PP1 - Pietriková 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
2,231 €
Schválené na preplatenie
2,231 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.G.1.5 Odborný pracovník 5 - Vehec ml. 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
796 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.G.1.8 Odborný pracovník 8 - interný doktorand - Girašek 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
546 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.G.1.23 Odborný pracovník 23 - interný doktorand - Lešo 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
336 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.G.1.26 Odborný pracovník 26 - Hajsák 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.G.1.28 Odborný pracovník 27 - vedúci riešiteľ PP3 - Cimbala 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
1,548 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.G.1.31 Odborný pracovník 30 - Kurimský 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
441 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.J.1.20 Odborný pracovnik 20 - Ambriško 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,029 €
Schválené na preplatenie
1,005 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.J.1.24 Odborný pracovnik 24 - vedúci riešiteľ PP 4 - Havlik 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
887 €
Schválené na preplatenie
887 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.J.1.25 Odborný pracovnik 25 - Miškufová 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
356 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.J.1.26 Odborný pracovnik 26 - Vindt 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
390 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

3.1.9 Evidencia majetku - HIM - Sedláková 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

3.1.16 Asistent zodpovednej osoby za aktivitu 3.5. - Reisová 02/2016

ZDV/1/ÚD 4 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/293 - 376 (02/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
1,420 €
Realizácia
07.03.2016
Názov

2.B.2.3 Zahraničné pracovné cesty CP1900150678 - Cymbalák

ZDV/1/ÚD 5- Zaúčtovanie zahr. cesty k ZDV/1/377 - Cymbalák

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2015
Názov

2.C.2.1 Tuzemská pracovná cesta, CP1900150878 - Alexandrová 11/2015

ZDV/1/ÚD 8 - Zaúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/380 - Alexandrová

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2015
Názov

2.F.2.2 Tuzemské pracovné cesty PP5, CP 1040151097 - Kovalčík 11/2015

ZDV/1/ÚD 13 - Zúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/385 - Kovalčík 11/2015

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
15.12.2015
Názov

2.F.2.2 Tuzemské pracovné cesty PP5, CP 1040160083 - Miškuf 01/2016

ZDV/1/ÚD 16 - Zúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/388 - Miškuf 01/2016

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
105 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

2.F.2.3 Tuzemské pracovné cesty PP6, CP 1040160058 - Sinčák 01/2016

ZDV/1/ÚD 19 - Zúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/391 - Sinčák 01/2016

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
02.03.2016
Názov

2.F.2.3 Tuzemské pracovné cesty PP6, CP 1040160075 - Hvizdoš 01/2016

ZDV/1/ÚD 25 - Zúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/397 - Hvizdoš 01/2016

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
26.02.2016
Názov

2.F.2.3 Tuzemské pracovné cesty PP6, CP 1040160063 - Virčíková 01/2016

ZDV/1/ÚD 30 - Zúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/402 - Virčíková 01/2016

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
01.03.2016
Názov

2.F.2.6 Zahraničné pracovné cesty II - PP 1, CP 1040150964 - Slovák 12/2015

ZDV/1/ÚD 34 - Zaúčtovanie zahr. pracov. cesty k ZDV/1/406 - Slovák 12/2015

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2015
Názov

2.F.2.10 Zahraničné pracovné cesty PP5, CP 1040150936 -Vápeník

ZDV/1/ÚD 40 - Zaúčtovanie zahr. pracov. cesty k ZDV/1/412 - Vápenik 10/2015

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2015
Názov

2.F.2.11 Zahraničné pracovné cesty PP6, CP 1040160041 - Virčíková

ZDV/1/ÚD 44 - Zaúčtovanie zahr. pracov. cesty k ZDV/1/416 - Virčíková 01/2016

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
430 €
Realizácia
01.04.2016
Názov

2.B.2.3 Zahraničné pracovné cesty - CP1900150765 - Pekár Adrián

ZDV/1/ÚD 6 - Zaúčtovanie zahr. cesty k ZDV/1/378 - Pekár

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
2,125 €
Schválené na preplatenie
1,365 €
Realizácia
30.11.2015
Názov

2.F.2.2 Tuzemské pracovné cesty PP5, CP 1040151099 - Lámer 11/2015

ZDV/1/ÚD 14 - Zúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/386 - Lámer 11/2015

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
17.12.2015
Názov

2.F.2.2 Tuzemské pracovné cesty PP5, CP 1040160085 - Zolotová 01/2016

ZDV/1/ÚD 17 - Zúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/389 - Zolotová 01/2016

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

2.F.2.3 Tuzemské pracovné cesty PP6, CP 1040160073 - Cádrik 01/2016

ZDV/1/ÚD 22 - Zúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/394 - Cádrik 01/2016

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
26.02.2016
Názov

2.F.2.3 Tuzemské pracovné cesty PP6, CP 1040160059 - Mach 01/2016

ZDV/1/ÚD 27 - Zúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/399 - Mach 01/2016

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

2.F.2.4 Tuzemské pracovné cesty PP7, CP 1040160082 - Jadlovský 01/2016

ZDV/1/ÚD 32 - Zúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/404 - Jadlovský 01/2016

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

2.F.2.9 Zahranicné pracovné cesty PP4, CP 1040150861 - Tutoky

ZDV/1/ÚD 37 - Zaúčtovanie zahr. pracov. cesty k ZDV/1/409 - Tutoky 10/2015

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2015
Názov

2.F.2.10 Zahraničné pracovné cesty PP5, CP 1040150937 - Kainz

ZDV/1/ÚD 41 - Zaúčtovanie zahr. pracov. cesty k ZDV/1/413 - Kainz 10/2015

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2015
Názov

2.F.4.15 Vložné na tuzemské konferencie - PP5 - Starý Smokovec, ICETA 2015

ZDV/1/ÚD 47 - Faktúra č. 3150084 za vložné - tuzemská konferencia k ZDV/1/419 - Kainz, Kovalčík, Feciľak, Michalko, Halászová, Lámer, Vápeník, Jakab, Starý Smokovec

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
2,250 €
Realizácia
19.11.2015
Názov

2.F.1.68 Odborný pracovník 63 - interný doktorand - Lámer 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.4 Odborný pracovník 4 - Galajda 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
750 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.49 Odborný pracovník 44 - Zolotová 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,365 €
Schválené na preplatenie
1,365 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.C.1.17 Odborný pracovník 17 - Džupka 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
1,260 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.A.1.18 Odborný pracovník 18 - Lavrin 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 7 - Gazda 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
798 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.31 Odborný pracovník 27 - Ádam 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
383 €
Schválené na preplatenie
383 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.50 Odborný pracovník 45 - Genči 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
749 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.51 Odborný pracovník 46 - Feciľák 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
851 €
Schválené na preplatenie
851 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.G.1.15 Odborný pracovník 15 - Kyslan 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
880 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.G.1.22 Odborný pracovník 22 - interný doktorand - Suchý 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.G.1.28 Odborný pracovník 27 - vedúci riešiteľ PP3 - Cimbala 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
1,548 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.G.1.31 Odborný pracovník 30 - Kurimský 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
662 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.G.1.43 Odborný pracovník 42 - Kardoš 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.G.1.44 Odborný pracovník 43 - Livovský 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
853 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.G.1.49 Odborný pracovník 48 - Vehec st. 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
716 €
Schválené na preplatenie
716 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.G.1.52 Odborný pracovník 51 - interný doktorand - Kosterec 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
527 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.J.1.16 Odborný pracovnik 16 - Pitoňáková 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
1,243 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.J.1.17 Odborný pracovnik 17 - Šindler 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
1,243 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.J.1.23 Odborný pracovnik 23 - Popovič 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,196 €
Schválené na preplatenie
1,196 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.J.1.24 Odborný pracovnik 24 - vedúci riešiteľ PP 4 - Havlik 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
682 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.J.1.25 Odborný pracovnik 25 - Miškufová 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
364 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.J.1.26 Odborný pracovnik 26 - Vindt 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

3.1.9 Evidencia majetku - HIM - Sedláková 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

3.1.16 Asistent zodpovednej osoby za aktivitu 3.5. - Reisová 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
1,420 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.94 Odborný pracovník 83 - Mach 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
432 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

3.1.6 Asistent projektového manažéra - Alexandrová 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.J.1.12 Odborný pracovnik 12 - Kerekanič 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
1,215 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.G.1.53 Odborný pracovník 52 - Interný doktorand - Kruželák 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
429 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.103 Odborný pracovník 92 - interný doktorand - Takáč 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.99 Odborný pracovník 88 - interný doktorand - Hvizdoš 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.97 odborný pracovník 86 - Jakša 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.93 Odborný pracovník 82 - vedúci riešiteľ PP6 - Sinčák 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,462 €
Schválené na preplatenie
1,462 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.74 Odborný pracovník 69 - interný doktorand - Mocnej 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.44 Odborný pracovník 40 - interný doktorand - Vadovský 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.21 Odborný pracovník 21 - Viszlay 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,321 €
Schválené na preplatenie
1,321 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.5 Odborný pracovník 5 - Drutarovský 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
892 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.B.1.66 Odborný pracovník 66 - Cymbalák 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,157 €
Schválené na preplatenie
1,157 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.B.1.71 Odborný pracovník 71 - Antal 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
1,102 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.B.1.74 Odborný pracovník 74 - Pekár 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
1,418 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.B.1.76 Odborný pracovník 76 - Salanci 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
1,418 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.C.1.56 Odborný pracovník 60 - Popierová 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
154 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.1 Odborný pracovník 1 - zodpovedná osoba za aktivitu 3.1 - Jakab 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.48 Odborný pracovník 43 - vedúci riešiteľ PP5 - Jakab 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
853 €
Schválené na preplatenie
853 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.6 Odborný pracovník 6 - Šaliga 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
1,188 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.8 Odborný pracovník 8 - Pečovský 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
645 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.9 Odborný pracovník 9 - Vavrek 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
1,166 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.16 Odborný pracovník 16 - Pleva 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
692 €
Schválené na preplatenie
692 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.17 Odborný pracovník 17 - Ondáš 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
832 €
Schválené na preplatenie
832 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.18 Odborný pracovník 18 - Hládek 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
746 €
Schválené na preplatenie
746 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.19 Odborný pracvoník 19 - Lojka 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
1,476 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.12 Odborný pracovník 12 - interný doktorand - Slovák 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.23 Odborný pracovník 23 - interný doktorand - Koctúr 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.25 Odborný pracovník 25 - Stáš 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
1,020 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.30 Odborný pracovník 26 - vedúci riešiteľ PP3 - Sobota 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.32 Odborný pracovník 28 - Korečko 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.40 Odborný pracovník 36 - Tutoky 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,554 €
Schválené na preplatenie
1,554 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.42 Odborný pracvoník 38 - interný doktorand - Muchová 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.43 Odborný pracovník 39 - interný doktorand - Nyulászi 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.43 Odborný pracovník 39 - interný doktorand - Smatana 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.53 Odborný pracovník 48 - Michalko 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
956 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.62 Odborný pracovník 57 - Lakatoš 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,554 €
Schválené na preplatenie
1,554 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.62 Odborný pracovník 57 - Novák 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.63 Odborný pracovník 58 - Halászová 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,339 €
Schválené na preplatenie
1,339 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.63 Odborný pracovník 58 - Klimek 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.64 Odborný pracovník 59 - interný doktorand - Miškuf 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.65 Odborný pracovník 60 - interný doktorand - Vápeník 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.71 Odborný pracovník 66 - interný doktorand - Kainz 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.72 Odborný pracovník 67 - interný dokotrand - Kovalčík 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.73 Odborný pracovník 68 - interný doktorand - Lojka T. 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.94 Odborný pracovník 83 - Papcun 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
630 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.94 Odborný pracovník 83 - Virčíková 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.96 Odborný pracovník 85 - Vaščák 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,188 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.98 Odborný pracovník 87 - interný doktorand - Ondo 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.98 Odborný pracovník 87 - interný doktorand - Cádrik 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.99 Odborný pracovník 88 - interný doktorand - Čertický 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.109 Odborný pracvoník 93 - Lonščák 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.109 Odborný pracovník 93 - Szabóová 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,523 €
Schválené na preplatenie
1,523 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.111 Odborný pracovník 95 - Jadlovský 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
267 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.116 Odborný pracovník 100 - Interný odktorand - Čabala 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.G.1.2 Odborný pracovník 2 - vedúci riešiteľ PP1 - Pietriková 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
2,231 €
Schválené na preplatenie
2,231 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.G.1.5 Odborný pracovník 5 - Vehec ml. 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
664 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.G.1.8 Odborný pracovník 8 - Interný doktorand - Girašek 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
494 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.G.1.54 Odborný pracovník 53 - interný doktorand - Špes 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
494 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.J.1.4 Odborný pracovnik 4 - Olijár 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
1,181 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.J.1.5 Odborný pracovnik 5 - Dorčák 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,542 €
Schválené na preplatenie
1,542 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.J.1.6 Odborný pracovnik 6 - Naščák 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,316 €
Schválené na preplatenie
1,316 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.J.1.8 Odborný pracovnik 8 - Mikula 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
1,392 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

ZD2.J.1.9 Odborný pracovnik 9 - Gloček 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,554 €
Schválené na preplatenie
1,554 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.J.1.10 Odborný pracovnik 10 - Čuchtová 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,089 €
Schválené na preplatenie
1,086 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.J.1.11 Odborný pracovnik 11 - Truchlý 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
1,420 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.J.1.14 Odborný pracovnik 14 - Lišuch 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
1,243 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.98 Odborný pracovník 87 - interný doktorand - Magyar 01/216

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.1.97 odborný pracovník 86 - Bundzel 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
910 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.J.1.20 Odborný pracovnik 20 - Ambriško 01/2016

ZDV/1/ÚD 3 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/1/200 - 292 (01/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
1,243 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

2.F.2.2 Tuzemské pracovné cesty PP5, CP 1040151094 - Feciľák 11/20115

ZDV/1/ÚD 9 - Zúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/381 - Feciľák - 11/2015

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
18.12.2015
Názov

2.F.2.2 Tuzemské pracovné cesty PP5, CP 1040151095 - Halászová 11/2015

ZDV/1/ÚD 12 - Zúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/384 - Halászová 11/2015

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
14.12.2015
Názov

2.F.2.3 Tuzemské pracovné cesty PP6, CP 1040151069 - Sinčák 11/2015

ZDV/1/ÚD 18 - Zúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/390 - Sinčák 11/2015

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
355 €
Realizácia
04.12.2016
Názov

2.F.2.3 Tuzemské pracovné cesty PP6, CP 1040160076 - Takáč 01/2016

ZDV/1/ÚD 23 - Zúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/395 - Takáč 01/2016

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
26.02.2016
Názov

2.F.2.3 Tuzemské pracovné cesty PP6, CP 1040160079 - Magyar 01/2016

ZDV/1/ÚD 28 - Zúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/400 - Magyar 01/2016

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
26.02.2016
Názov

2.F.2.4 Tuzemské pracovné cesty PP7, CP 1040160081 - Čabala 01/2016

ZDV/1/ÚD 33 - Zúčtovanie tuzemskej cesty k ZDV/1/405 - Čabala 01/2016

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
08.03.2016
Názov

2.F.2.9 Zahranicné pracovné cesty PP4, CP 1040150869 - Tutoky

ZDV/1/ÚD 38 - Zaúčtovanie zahr. pracov. cesty k ZDV/1/410 - Tutoky 10/2015

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2015
Názov

2.F.2.10 Zahraničné pracovné cesty PP5, CP 1040150938 - Lámer

ZDV/1/ÚD 43 - Zaúčtovanie zahr. pracov. cesty k ZDV/1/415 - Lámer 10/2015

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2015
Názov

2.L.1.16 Odborný pracovník 16 - Csatáryová 04/2017

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

2.L.1.29 Odborný pracovník 29 - Csatáryova 04/2017

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

3.1.30 Asistent Finančného manažéra - Demková Adriana 04/2017

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

3.1.28 Projektový manažér - Adamišin 04/2017

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

2.L.1. 31 Odvorný pracovník 31 - Zapotoková 04/2017

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
301 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

2.L.1.15 Odborný pracovník 15 - šterbáková 04/2017

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

2.L.1.13 Odborný pracovník 13 - Šebeň 04/2017

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
548 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

2.L.1.26 Odborný pracovník 26 - Šebeň 04/2017

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
548 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

2.L.1.36 Odborný pracovník 36 - Šalamon 04/2017

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

2.C.1.100 Odborný pracovník 100 - Suhányi 04/2017

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

2.C.1.99 Odborný pracovník 99 - Suhanyi 04/2017

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

3.1.29 Asistent projektového manažéra - Porembová 04/2017

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
114 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

3.1.27 Finančný manažér - Pastirčáková

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

3.1.25 Manažér publicity - Micheľová 04/2017

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

2.L.1.32 Odborný pracovník 32-vedúci riešiteľ PP4 - Mariychuk 04/2017

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
296 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

2.L.1.18 Odborný pracovník 18 -Litecká 04/2017

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
390 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

2.L.1.14 Odborný pracovník 14 - Iľkovič 04/2017

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

2.L.1.27 Odborný pracovník - Iľkovič 04/2017

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

2.L.1.21 Odborný pracovník 21 - Huttmanová

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
121 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

2.L.1.37 Odborný pracovník 37 - Gruľová 04/2017

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

2.L.1. 38 Odborný pracovník 38 - Demková 04/2017

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

2:L.1.17 Odborný pracovník 17 - Čurlík 04/2017

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

2.L.1.30 Odborný pracovník 30 - Čurlík 04/2017

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
229 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

2.L.1.33 Odborný pracovník 33 - Poráčová 04/2017

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

2.L.134 Odborný pracovník - Fejér 04/2017

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

2.L1.20 Odborný pracovník 20 Adamišin 04/2017

ZDV/2/ÚD 1 - Zúčtovanie miezd k ZDV/2/1-26 ( 04/2017 )

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
730 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

2.L.1.11 Odborný pracovník 11 - Reiffers 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.1.25 manažér publicity - Micheľová 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1.34 Odborný pracovník 34 - Fejér 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1.1 Odborný pracovník 1 Vilček 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
351 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1.7 Odborný pracovník 7 - Koco 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
155 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1.17 Odborný pracovník 17-Čurlík 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
66 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1.20 Odborný pracovník 20- Adamišin 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
730 €
Schválené na preplatenie
730 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.1.28 Projektový manažér - Adamišin 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1.16 Odborný pracovník 16 - Csatáryová 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1.5 Odborný pracovník 5 - Čech 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1.30 Odborný pracovník 30- Čurlík 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1.28 Odborný pracovník 28 - Šterbáková 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1.13 Odborný pracovník 13 - Šebeň 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1.26 Odborný pracovník 26 - Šebeň 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1.36 Odborný pracovník 36 - Šalamon 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.C.1.99 Odborný pracovník 99 - Suhanyi 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1.24 Odborný pracovník 24 - Reiffers 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1. 33 Odborný pracovník 33 - Poráčová 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.1.27 Finančný manažér - Pastirčáková 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1. 12 Odborný pracovník 12 - Parma 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1.25 Odborný pracovník 25 - Parma 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1.2 Odborný pracovník 2 - Michaeli 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1.32 - Odborný pracovník 32-vedúci riešiteľ PP4 - Mariychuk 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
429 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1.18 Odborný pracovník 18 - Litecká 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
271 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1.3 Odborný pracovník 3 - Klamár 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1.6 Odborný pracovník 6 - Ivanová 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1.14 Odborný pracovník 14 - Iľkovič 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1.27 Odborný pracovník 27 - Iľkovič 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L1.37 Odborný pracovník 37 -Gruľová 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
678 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1.35 Odborný pracovník 35 - Eliášová 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1.38 Odborný pracovník 38 - Demková L. 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
339 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1.31 Odborný pracovník 31 - Zapotoková 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.1.30 Asistent finančného manažéra - Demková A. 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

3.1.29 Asistent projektového manažéra -Porembová 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.C.1.100 Odborný pracovník 100 - Suhányi 05/2017

ZDV/2/ÚD 2 -Zúčtovanie miezd k ZDV/2/27-61 (05/2017)

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

2.L.1.9 Odborný pracovník 9 - Interný doktorand - Pasternák 05/2017

ZDV/2/ÚD3 Štipendium doktoranda k ZDV/2/62

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
321 €
Realizácia
12.06.2017
Názov

2.L.4.3 Vložné na zahraničné konferencie (partner 2 )

ZDV/2/ÚD 4 k faktúre č.1820052017 k ZDV/2/ 63 Nadácia Júliusa Pazmana

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
16.05.2017
Názov

2.L.2.3. Zahraničné pracovné cesty CP1040170100 - Huttmanová

ZDV/2/ÚD 5 - Zúčtovanie zahraničnej prac. cesty k ZDV/2/64

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

2.L.2.3. Zahraničné pracovné cesty CP 1040170099 - Adamišin

ZDV/2/ÚD 6 -Zúčtovanie zahraničnej prac. cesty k ZDV/2/65

Vlastník dokladu
Prešovská univerzita v Prešove
Dodávateľ
Prešovská univerzita v Prešove
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

2.F.1.72 Odborný praconvík 67 - interný doktorand - Kovalčík 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.68 Odborný pracovník 63 - interný doktorand - Lámer 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.65 Odborný pracovník 60 - interný doktorand - Vápeník 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.64 Odborný pracovník 59 - interný doktorand- Miškuf 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.63 Odborný pracovník 58 - Kinyiková 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
672 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.62 Odborný praconvík 57 - Novák 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.57 Odborný pracovník 52 - Bugár 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
1,197 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.55 Odborný pracovník 50 - Lakatoš 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,554 €
Schválené na preplatenie
1,554 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.51 Odborný pracovník 46 - Feciľak 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
452 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.50 Odborný pracovník 45 - Genči 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
546 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.49 Odborný pracovník 44 - Zolotová 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,664 €
Schválené na preplatenie
1,664 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.45 Odborný pracovník 41 - interný doktorand - Puheim 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.44 Odborný pracovník 40 - interný doktorand - Vadovský 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.43 Odborný pracovník 39 - interný doktorand - Nyulászi 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.42 Odborný pracovník 38 - interný doktorand - Muchova 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
410 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.41 Odborný pracovník 37 - Sarnovský 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
534 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.41 Odborný pracovník 37 - Gašpar 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.41 Odborný pracovník 37 - Butka 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
934 €
Schválené na preplatenie
934 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.40 Odborný pracovník 36 - Tutoky 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,554 €
Schválené na preplatenie
1,554 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.36 Odborný pracovník 32 - interný doktorand - Pastornický 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.35 Odborný pracovník 31 - interný doktorand - Jacho 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.32 Odborný pracovník 28 - Korečko 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
456 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.31 Odborný pracovník 27 - Ádam 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
356 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.30 Odborný pracovník 26 - vedúci riešiteľ PP3 - Sobota 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
494 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.25 Odborný pracovník 25 - Staš 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
995 €
Schválené na preplatenie
995 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.21 Odborný pracovník 21 - Viszlay 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,321 €
Schválené na preplatenie
1,321 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.19 Odborný pracovník 19 - Lojka 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
1,476 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.18 Odborný pracovník 18 - Hládek 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
586 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.15 Odborný pracovník 15 - Pleva 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.12 Odborný pracovník 12 - interný doktorand - Slovák 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.9 Odborný pracovník 9 - Vavrek 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
1,166 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.8 Odborný pracovník 8 - Pečovský 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
645 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.7 Odborný pracovník 7 - Gazda 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
342 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.6 Odborný pracovník 6 - Šaliga 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,122 €
Schválené na preplatenie
1,122 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.5 Odborný pracovník 5 - Drutarovský 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,148 €
Schválené na preplatenie
1,148 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.4 Odborný pracovník 4 - Galajda 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,122 €
Schválené na preplatenie
1,122 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.6 Odborný pracovík 6 - Kocur 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
1,056 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.2 Odborný pracovník 2 - veduci riešiteľ PP1 - Kocur 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
483 €
Schválené na preplatenie
483 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.48 Odborný pracovník 43 - vedúci riešiteľ PP5 - Jakab 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,019 €
Schválené na preplatenie
1,019 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.1 Odborný pracovník 1 - zodpovedná osoba za aktivitu 3.1 - Jakab 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.71 Odborný pracovník 66 - interný doktorand - Kainz 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.C.1.4 Odborný pracovník 4 - Kainz 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
552 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.B.1.74 Odborný pracovník 74 - Pekár 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
1,418 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.B.1.72 Odborný pracovník 72 - Salanci 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.B.1.65 Odborný pracovník 65 - Chovanec 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
300 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.B.1.76 Odborný pracovník 76 - Salanci 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
508 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.111 Odborný pracovník 95 - vedúci riešiteľ PP7 - Jadlovský 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
396 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.63 Odborný pracovník 58 - Klimek 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
860 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.C.1.17 Odborný pracovník 17 - Džupka 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
810 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.J.1.24 Odborný pracovnik 24 - vedúci riešiteľ PP 4 - Havlik 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
994 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.J.1.2 Odborný pracovník 2 - Vedúci riešiteľ PP 1 - Spišák 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
686 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.115 Odborný pracovník 99 - interný dokotrand - Vošček 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.99 Odborný pracovník 88 - interný doktorand - Čertický 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.73 Odborný pracovník 68 - interný doktorand - Lojka T. 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.53 Odborný pracovník 48 - Michalko 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
604 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.43 Odborný pracovník 39 - interný doktorand - Smatana 04/2016)

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
139 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.41 Odborný pracovník 37 - Bednár 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
534 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.37 Odborný pracovník 33 - vedúci riešiteľ PP4 - Paralič 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
576 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.F.1.17 Odborný pracovník 17 - Ondáš 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
722 €
Schválené na preplatenie
722 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.B.1.71 Odborný pracovník 71 - Antal 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,102 €
Schválené na preplatenie
1,102 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.B.1.66 Odborný pracovník 66 - Cymbalák 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
579 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.B.1.62 Odborný pracovník 62 - Chovanec 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.J.1.6 Odborný pracovnik 6 - Naščák 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,316 €
Schválené na preplatenie
1,316 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.G.1.31 Odborný pracovník 30 - Kurimský 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
662 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.G.1.23 Odborný pracovník 23 - interný doktorand - Lešo 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
349 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

3.1.16. Asistent zodpovednej osoby za aktivitu 3.5 - Reisová 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,432 €
Schválené na preplatenie
1,432 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.J.1.17 Odborný pracovnik 17 - Šindler 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
1,243 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.J.1.16 Odborný pracovnik 16 - Pitoňáková 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
1,243 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.J.1.14 Odborný pracovnik 14 - Lišuch 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
1,243 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.J.1.12 Odborný pracovnik 12 - Kerekanič 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,215 €
Schválené na preplatenie
1,215 €
Realizácia
06.05.2016
Názov

2.J.1.11 Odborný pracovnik 11 - Truchlý 04/2016

ZDV/3/ÚD 2 - Zaúčtovanie miezd k ZDV/3/100 -194 (04/2016)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Technická univerzita v Košiciach
Žiadaná suma
1,454 €