Modernými didaktickými pomôckami vzdelávať novú generáciu v Základnej škole Arnolda Ipolyiho s VJM v Balogu nad Ipľom

Obec Balog nad Ipľom

Popis projektu

predkladaného projektu je .

Projekt je spracovaný v súlade s Tematickým cieľom č. 10 a Investičnou prioritou IROP Investovanie do vzdelania cez vývoj vzdelávacej infraštruktúry. Intervenuje potreby zlepšenia prístupu mladých ľudí na trh práce a vytvorenia priestoru pre rozhľad žiaka o jeho schopnostiach a budúcich možnostiach. Vybavenie ZŠ ako konečného prijímateľa pomoci odbornými učebňami, ich rekonštrukciou, resp. modernizáciou, dovybavenie didaktickými a učebnými pomôckami umožní širšie využívanie vyučovacích metód pre rozvoj kľúčových spôsobilostí žiakov, ich zručností a schopností.

Predkladateľom projektu je Obec Balog nad Ipľom, kde sa nachádza jedna základná škola. Tento projekt sa týka ZŠ A. Ipolyiho s VJM s počtom žiakov 115 a indexom IIÚ 23,15. Miestom realizácie je teda RIÚS BB kraja, okres Veľký Krtíš. Dôvodom spracovania projektu je, že škola nedisponuje technickými a materiálnymi možnosťami čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania a cíti potrebu zlepšiť podmienky pre vývoj žiakov aj ku prírodovedným predmetom a odborným zručnostiam. Stav odborných učební zodpovedá ich času zriadenia, učebné pomôcky neprešli žiadnou väčšou obnovou.

Prostredníctvom 5 hlavných aktivít sa realizuje obnova Chemickej/Biologickej učebne a Fyzikálnej učebne. Stavebno-montážne práce sú navrhnuté v minimálnom rozsahu potrebnom pre úpravu stávajúcich priestorov školy na funkčnosť odborných učební a tvoria súčasť dotknutých hlavných aktivít. Úspešnou realizáciou aktivít sa naplnia : zlepšenie technického vybavenia

1. Fyzikálnej učebne

2. Chemickej/Biologickej učebne

3. Polytechnickej učebne – školskej dielne

4. IKT učebne

Projektom je adresovaných 5 merateľných ukazovateľov. Modernizácia vybavenia bude rešpektovať potreby inkluzívneho vzdelávania.

Viac
Subjekt
Obec Balog nad Ipľom
Miesta realizácie
Balog nad Ipľom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2019 - 01.09.2022
Celková suma
100,018 €
Vlastné zdroje
5,001 €
Vyčerpané z projektu
6,755 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
5. Stavebno-technické práce
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
06.07.2021
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
05.09.2022
Názov
4. Dovybavenie IKT učebne
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
03.07.2019
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
14.02.2020
Názov
3. Dovybavenie Polytechnickej učebne - …
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
07.08.2020
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
29.01.2021
Názov
2. Rekonštrukcia Chemickej/Biologickej …
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
03.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
10.06.2022
Názov
1. Zriadenie Fyzikálnej učebne
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
03.07.2019
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
10.06.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
20.09.2018
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
31.10.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
110,0 (osoby)
Cieľ
297,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zariadenie/vybavenie učebne

Zaúčtovanie dFa Regál,s.r.o..Vybavenie1.cNabytok

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zariadenie/vybavenie učebne

Zaúčtovanie dFa Regál,s.r.o..Vybavenie1.cNabytok

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zariadenie/vybavenie učebne

Zaúčtovanie dFa Regál,s.r.o..Vybavenie1.cNabytok

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2022
Názov

Zariadenie/vybavenie učebne

Zaúčtovanie dFa Regál,s.r.o..Vybavenie1.cNabytok

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2022
Názov

Zariadenie/vybavenie učebne 1b.4 až 1b.6

Zaúčtovanie dFa Regál,s.r.o..Vybavenie2.cLabNabytok

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zariadenie/vybavenie učebne 2b.4 až 2b.6

Zaúčtovanie dFa Regál,s.r.o..Vybavenie2.cLabNabytok

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zariadenie/vybavenie učebne 2b.4 až 2b.6

Zaúčtovanie dFa Regál,s.r.o..Vybavenie2.cLabNabytok

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2022
Názov

Zariadenie/vybavenie učebne 1b.4 až 1b.6

Zaúčtovanie dFa Regál,s.r.o..Vybavenie2.cLabNabytok

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2022
Názov

Stavebno-technické úpravy Chemickej/Biologickej učebne 52.6_

Zaúčtovanie dFa Suga,s.r.o. StÚpravy ChB učebne_

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebno-technické úpravy Chemickej/Biologickej učebne 52.6_

Zaúčtovanie dFa Suga,s.r.o. StÚpravy ChB učebne_

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2022
Názov

Stavebno-technické úpravy Fyzikálnej učebne 51.6_

Zaúčtovanie dFa Suga,s.r.o. StÚpravy Fyz.učebne_

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebno-technické úpravy Fyzikálnej učebne 51.6_

Zaúčtovanie dFa Suga,s.r.o. StÚpravy Fyz.učebne_

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2022
Názov

Multifunkčné zariadenie

Zaúčtovanie došlej Faktúry - Autocont

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
396 €
Realizácia
-
Názov

Notebook pre učiteľa + SW

Zaúčtovanie došlej Faktúry - Autocont

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
750 €
Realizácia
-
Názov

Vizualizér

Zaúčtovanie došlej Faktúry - Autocont

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
-
Názov

Interaktívna tabuľa + dataprojektor

Zaúčtovanie došlej Faktúry - Autocont

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,398 €
Schválené na preplatenie
1,398 €
Realizácia
-
Názov

Notebook pre učiteľa + SW

Zaúčtovanie došlej Faktúry - Autocont

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
750 €
Realizácia
-
Názov

Interaktívna tabuľa + dataprojektor

Zaúčtovanie došlej Faktúry - Autocont

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,398 €
Schválené na preplatenie
1,398 €
Realizácia
-
Názov

Interaktívny projektor + projekčná tabuľa + interaktívne pero

Zaúčtovanie došlej Faktúry - Autocont

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,799 €
Schválené na preplatenie
1,799 €
Realizácia
-
Názov

Multifunkčné zariadenie

Zaúčtovanie došlej Faktúry - Autocont

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
396 €
Realizácia
07.05.2020
Názov

Interaktívny projektor + projekčná tabuľa + interaktívne pero

Zaúčtovanie došlej Faktúry - Autocont

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,799 €
Schválené na preplatenie
1,799 €
Realizácia
07.05.2020
Názov

Notebook pre učiteľa + SW

Zaúčtovanie došlej Faktúry - Autocont

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
750 €
Realizácia
07.05.2020
Názov

Interaktívna tabuľa + dataprojektor

Zaúčtovanie došlej Faktúry - Autocont

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,398 €
Schválené na preplatenie
1,398 €
Realizácia
07.05.2020
Názov

Vizualizér

Zaúčtovanie došlej Faktúry - Autocont

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
07.05.2020
Názov

Notebook pre učiteľa + SW

Zaúčtovanie došlej Faktúry - Autocont

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
750 €
Realizácia
07.05.2020
Názov

Interaktívna tabuľa + dataprojektor

Zaúčtovanie došlej Faktúry - Autocont

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,398 €
Schválené na preplatenie
1,398 €
Realizácia
07.05.2020
Názov

Didaktické prostriedky do Polytechnickej učebne

Didaktické prostriedky do Polytechnickej učebne

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické prostriedky do Polytechnickej učebne

Didaktické prostriedky do Polytechnickej učebne

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Didaktické prostriedky do Chemickej/Biologickej učebne

Didaktické prostriedky do Chemickej/Biologickej učebne

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické prostriedky do Chemickej/Biologickej učebne

Didaktické prostriedky do Chemickej/Biologickej učebne

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Didaktické pomôcky do Fyzikálnej učebne

Didaktické pomôcky do Fyzikálnej učebne

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky do Fyzikálnej učebne

Didaktické pomôcky do Fyzikálnej učebne

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Stavebno-technické úpravy Fyzikálnej učebne 51.1až 51.5, 51.7

Zaúčtovanie dFa Suga s.r.o.- StÚpravy Fyz.učebne

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Stavebno-technické úpravy Fyzikálnej učebne 51.1až 51.5, 51.7

Zaúčtovanie dFa Suga s.r.o.- StÚpravy Fyz.učebne

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebno-technické úpravyChemickej/Biologickej učebne 52.1až 52.5, 52.7

Zaúčtovanie dFa Suga s.r.o.- StÚpravy Ch/B učebne

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Stavebno-technické úpravyChemickej/Biologickej učebne 52.1až 52.5, 52.7

Zaúčtovanie dFa Suga s.r.o.- StÚpravy Ch/B učebne

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5. Finančný manažér 2

Zaúčtovanie úhrad mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
Obec Balog nad Ipľom
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

3. Manažér pre verejné obstarávanie

Zaúčtovanie úhrad mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
Obec Balog nad Ipľom
Žiadaná suma
1,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

4. Finančný manažér 1

Zaúčtovanie úhrad mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
Obec Balog nad Ipľom
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

5. Finančný manažér 2

Zaúčtovanie úhrad mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
Obec Balog nad Ipľom
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

3. Manažér pre verejné obstarávanie

Zaúčtovanie úhrad mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
Obec Balog nad Ipľom
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

5. Finančný manažér 2

Zaúčtovanie úhrad mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
Obec Balog nad Ipľom
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

4. Finančný manažér 1

Zaúčtovanie úhrad mzdových výdavkov

Vlastník dokladu
Obec Balog nad Ipľom
Dodávateľ
Obec Balog nad Ipľom
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov IČO
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Názov
Obec Balog nad Ipľom
IČO
00319228
Názov
Regál, s.r.o.
IČO
35884452
Názov
SUGA s. r. o.
IČO
53518969
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.