Popis projektu

Podnetom na predkladanie projektu „“ (Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača) bolo riešenie neuspokojivého stavu poskytovania sociálnych služieb v Bratislavskom regióne. Jednou z identifikovaných príčin problému je a s tým súvisiacou poskytovanej soc. služby. Ďalším dôvodom je (fyzický a personálny) pre rôzne cieľové skupiny a z toho vyplývajúca adekvátnymi službami sociálnej služby

že  prostredníctvom v systéme sociálnych služieb v mestských častiach, Bratislava – Rača a Bratislava – Nové Mesto, v rámci prioritnej osi č.2: „Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službámnielen, ale aj ich rodinným príslušníkom.

, pričom úvodnú časť predstavujú hlavné aktivity projektu:

       HA 1 - Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom DSS Račianska; ()

       HA 2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (I.etapa); (a kapacitou )

       HA 3 - Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenia DSS a ZPS Rača;   

       HA 4 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Realizáciou projektu „DSS a ZPS RAČA“ dôjde k skvalitneniu sociálnej služby v 2 prevádzkach pri poskytovaní:

  • špecializované zariadenie Strelkova – celoročná pobytová (968m2) a ambulantná forma (568m2)

  • domov sociálnych služieb Račianska – celoročná pobytová (zastavaná plocha 489m2)

Projekt svojim riešením prispieva k prechodu poskytovania sociálnych služieb na komunitnú, v ktorej zmena je hmatateľná v kvalite života. Prijímatelia budú mať väčšiu možnosť rozhodovať o svojom každodennom živote a o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú. Sociálna služba im umožní podieľať sa na činnostiach, ktoré dokážu vykonávať sami, získajú väčší priestor na sebarealizáciu, čo následne mení aj postoj k sebe samému ako aj k okolitému svetu.  Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať prijímateľov, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života.

Viac
Subjekt
Bratislavský samosprávny kraj
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Rača, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2020 - 01.12.2022
Celková suma
1,960,205 €
Vlastné zdroje
98,010 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
17,912 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Investovanie do materiálno-technického …
Typ
E. UMR_Investovanie…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
29.06.2022
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Výstavba nového stavebného objektu – d…
Typ
C. UMR_Zriaďovanie …
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
13.08.2020
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
30.08.2022
Názov
Opatrenia na zvýšenie energetickej hosp…
Typ
F. UMR_Opatrenia na…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
13.08.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
07.12.2022
Názov
Rekonštrukcia a modernizácia stavebného…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
13.08.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
07.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
33,99 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
170,4 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
256,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Kapacita transformovaných sociálnych služieb
Hodnota
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
24,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
492,0 (m2)
Cieľ
489,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
1074,9 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
2025,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
36,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

HAP č. 4

FA5 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
8,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

HAP č. 2

FA5 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
157,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

HAP č. 2

FA5 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
8,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

HAP č. 4

FA5 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

HAP č. 2 - refundácia zádržného

FA5 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
18,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

HAP č. 4 - refundácia zádržného

FA5 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

HAP č. 4

FA6 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
72,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

HAP č. 2

FA6 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
41,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

HAP č. 2

FA6 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
2,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

HAP č. 4

FA6 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
3,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

HAP č. 2 - refundácia zádržného

FA6 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
4,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

HAP č. 4 - refundácia zádržného

FA6 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
8,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

HAP č. 4

FA7 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
8,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

HAP č.2

FA7 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
63,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

HAP č.2

FA7 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
3,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

HAP č. 4

FA7 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

HAP č.2 - refundácia zádržného

FA7 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
7,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

HAP č.4 - refundácia zádržného

FA7 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

HAP č.4

FA8 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

HAP č. 1

FA8 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
17,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

HAP č.4

FA8 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

HAP č. 1

FA8 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

HAP č. 1 - refundácia zádržného

FA8 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

HAP č.4 - refundácia zádržného

FA8 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

20VF0278 - SO 201-E1.4-3 Demontáž ÚK - HAP2

FA1 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20VF0278 - SO 201-E1.5 Vzduchotechnika a chladenie - HAP2

FA1 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20VF0278 - SO 201-E1.6.1 Elektroinštalácia - HAP2

FA1 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
2,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20VF0278 - SO 201-E1.3 Zdravovechnika - HAP2

FA1 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20VF0278 - SO 201-E1.1-2 Architektúra, statika - nový stav - HAP4

FA1 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20VF0278 - SO 201-E1.1-2 Architektúra, statika - nový stav - HAP2

FA1 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20VF0278 - SO 201-E1.1-1 Búracie práce - HAP2

FA1 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
34,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20VF0278 - SO 201-E1.4-3 Demontáž ÚK - HAP2

FA1 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

20VF0278 - SO 201-E1.5 Vzduchotechnika a chladenie - HAP2

FA1 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

20VF0278 - SO 201-E1.3 Zdravovechnika - HAP2

FA1 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

20VF0278 - SO 201-E1.1-2 Architektúra, statika - nový stav - HAP4

FA1 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

20VF0278 - SO 201-E1.1-2 Architektúra, statika - nový stav - HAP2

FA1 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

20VF0278 - SO 201-E1.1-1 Búracie práce - HAP2

FA1 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
34,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

20VF0278 - SO 201-E1.6.1 Elektroinštalácia - HAP2

FA1 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
2,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

20VF0277 - SO 101 Príprava územia pred výstavbou - HAP1

FA1-DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
7,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20VF0277 - SO 201 E2.3 Zdravotechnika - HAP1

FA1-DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20VF0277 - SO 201 E2.1 E2.2 Architektúra, statika - HAP1

FA1-DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
40,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20VF0277 - SO 201 E2.5.1 Elektroinštalácia - HAP1

FA1-DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20VF0277 - SO 101 Príprava územia pred výstavbou - HAP1

FA1-DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
7,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

20VF0277 - SO 201 E2.3 Zdravotechnika - HAP1

FA1-DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

20VF0277 - SO 201 E2.1 E2.2 Architektúra, statika - HAP1

FA1-DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
40,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

20VF0277 - SO 201 E2.5.1 Elektroinštalácia - HAP1

FA1-DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

21VF400012 - SO201-E1.6.1 Elektroinštalácia, HAP č.2

FA2 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

21VF400012 - SO201-E1.3.1 Rozvod plynu, HAP č.2

FA2 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

21VF400012 - E1.3 Zdravotechnika, HAP č.2

FA2 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
6,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

21VF400012 - SO201-E1.1-2 Architektúra, statika - nový stav, HAP č.4

FA2 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

21VF400012 - SO201-E1.1-2 Architektúra, statika - nový stav, HAP č.2

FA2 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
50,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

21VF400012 - SO201-E1.4-3 Demontáž ÚK, HAP č.2

FA2 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

21VF400012 - SO201-E1.1-1 Búracie práce, HAP č.2

FA2 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
9,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

21VF400012 - SO201-E1.6.1 Elektroinštalácia, HAP č.2

FA2 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

21VF400012 - SO201-E1.4-3 Demontáž ÚK, HAP č.2

FA2 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

21VF400012 - E1.3 Zdravotechnika, HAP č.2

FA2 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
6,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

21VF400012 - SO201-E1.1-2 Architektúra, statika - nový stav, HAP č.2

FA2 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
50,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

21VF400012 - SO201-E1.1-1 Búracie práce, HAP č.2

FA2 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
9,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

21VF400012 - SO201-E1.1-2 Architektúra, statika - nový stav, HAP č.4

FA2 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

21VF400012 - SO201-E1.3.1 Rozvod plynu, HAP č.2

FA2 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

21VF400008 - SO 201 E2.1 E2.2 Architektúra, statika HAP č.4

FA2 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
14,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

21VF400008 - SO 301 Vodovodná prípojka HAP č.1

FA2 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

21VF400008 - SO 201 E2.1 E2.2 Architektúra, statika HAP č.1

FA2 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
75,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

21VF400008 - SO 304 NN prípojka, HAP č.1

FA2 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

21VF400008 - SO 201 E2.1 E2.2 Architektúra, statika HAP č.4

FA2 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
14,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

21VF400008 - SO 301 Vodovodná prípojka HAP č.1

FA2 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

21VF400008 - SO 201 E2.1 E2.2 Architektúra, statika HAP č.1

FA2 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
75,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

21VF400008 - SO 304 NN prípojka, HAP č.1

FA2 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

21VF400008 - Zádržné HAP 1

FA2 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
8,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

21VF400008 - Zádržné HAP 4

FA2 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

21VF400046 - Zádržné HAP 1

FA3 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
3,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

21VF400046 - Zádržné HAP 4

FA3 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
2,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

21VF400142 - Zádržné HAP 1

FA4 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
5,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

21VF400142 - Zádržné HAP 4

FA4 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

21VF400143 - Zádržné HAP 2

FA3 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
6,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

21VF400143 - Zádržné HAP 4

FA3 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
4,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

21VF400218 - Zádržné HAP 1

FA5 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
8,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

21VF400218 - Zádržné HAP 4

FA5 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
2,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

21VF400046 - HAP č.1 95%

FA3 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
29,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

21VF400046 - HAP č.4 95%

FA3 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
23,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

21VF400046 - HAP č.4 - 5%

FA3 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

21VF400046 - HAP č.1 5%

FA3 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

21VF400142 - HAP č. 4 - 95%

FA4 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
8,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

21VF400142 - HAP č.1 - 95%

FA4 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
45,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

21VF400142 - HAP č.1 - 5%

FA4 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

21VF400142 - HAP č. 4 - 5%

FA4 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

21VF400218 - HAP č.4 - 95%

FA5 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
23,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

21VF400218 - HAP č.1 - 95%

FA5 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
73,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

21VF400218 - HAP č.1 - 5%

FA5 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
3,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

21VF400218 - HAP č.4 - 5%

FA5 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

21VF400143 - HAP č.2 - 95%

FA3 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
54,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

21VF400143 - HAP č.4 - 95%

FA3 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
41,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

21VF400143 - HAP č.2 - 5%

FA3 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
2,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

21VF400143 - HAP č.4 - 5%

FA3 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
2,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

22VF400004 - HAP č.4 - 95%

FA6 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
34,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

22VF400004 - HAP č.1 - 95%

FA6 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
165,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

22VF400004 - HAP č.1 - 5%

FA6 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
8,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

22VF400004 - HAP č.4 - 5%

FA6 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

22VF400004 - HAP č.1 - refundácia zádržného

FA6 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
19,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

22VF400004 - HAP č.4 - refundácia zádržného

FA6 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
4,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

22VF400005 - HAP č.4 - 95%

FA4 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
25,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2022
Názov

22VF400005 - HAP č.2 - OV - 95%

FA4 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
140,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2022
Názov

22VF400005 - HAP č.2 - NV

FA4 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2022
Názov

22VF400005 - HAP č.4 - 5%

FA4 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2022
Názov

22VF400005 - HAP č.2 - OV - 5%

FA4 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
7,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2022
Názov

22VF400005 - HAP č.2 - refundácia zádržného

FA4 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
16,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

22VF400005 - HAP č.4 - refundácia zádržného

FA4 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
2,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

22VF400077 - HAP č.1 - 95%

FA7 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
52,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

22VF400077 - HAP č.4 - 95%

FA7 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

22VF400077 - HAP č.1 - 5%

FA7 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
2,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

22VF400077 - HAP č.4 - 5%

FA7 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

22VF400077 - HAP č.1 - refundácia zádržného

FA7 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
6,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

22VF400077 - HAP č.4 - refundácia zádržného

FA7 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
3,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

HAP č.2 - Vyplatenie zádržného

FA1 - D3 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

HAP č. 2

FA1 - D3 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

HAP č.2 - Vyplatenie zádržného

FA1 - D2 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

HAP č. 2

FA1 - D2 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
9,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

HAP č. 4

FA1 - D2 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
6,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

HAP č. 4 - Vyplatenie zádržného

FA1 - D2 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Kuchynská linka vrátane elektrospotrebičov

FA - MTV DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

HAP č.1

FA9 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

HAP č.1 - Vyplatenie zádržného

FA9 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

HAP č.4 - Vyplatenie zádržného

FA9 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

HAP č.4

FA9 - DI RAČA - Račianska 105, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

HAP č.2

FA9 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
27,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

HAP č.2 - Vyplatenie zádržného

FA9 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
3,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

HAP č. 2

FA8 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
133,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

HAP č. 2 - Vyplatenie zádržného

FA8 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
14,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

HAP č.4 - Vyplatenie zádržého

FA8 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

HAP č. 4

FA8 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

HAP č. 2 - Zádržné

FA1 - D1 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

HAP č. 2

FA1 - D1 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
3,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

HAP č. 4 Zádržné

FA1 - D1 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

HAP č. 4

FA1 - D1 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
3,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

20VF0277 - HAP 1 Zádržné

FA1-DI RAČA - Račianska 105, Bratislava-D

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
5,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

20VF0278 HAP 2 Zádržné

FA1 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava D

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
4,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

20VF0278 HAP 4 Zádržné

FA1 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava D

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

21VF400012 HAP 2 Zádržné

FA2 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava D

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
7,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

21VF400012 HAP 4 Zádržné

FA2 - DI RAČA - Strelkova 2, Bratislava D

Vlastník dokladu
Bratislavský samosprávny kraj
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
51,979 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Produkt, druh, proj… Kontrola, audit, pr…
Stav
Bez finančného dopa…
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
5,432 €
Vrátená suma
5,432 €
Suma na vymáhanie
5,432 €
Typ
Produkt, druh, proj… Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Bratislavský samosprávny kraj

Suma celkom
7,049 €
Vrátená suma
7,049 €
Suma na vymáhanie
7,049 €
Typ
Nezákonné a/alebo d… Diskriminačné techn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Bratislavský samosprávny kraj

Suma celkom
5,432 €
Vrátená suma
5,432 €
Suma na vymáhanie
5,432 €
Typ
Nezákonné a/alebo d… Diskriminačné techn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Bratislavský samosprávny kraj

Suma celkom
34,796 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d… Diskriminačné techn…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
MBM-GROUP, a.s.
IČO
36740519
Názov
NABIMEX, s.r.o.
IČO
36022331
Názov
NABIMEX, s.r.o.
IČO
36022331
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.