Popis projektu

Podnetom na predkladanie projektu „“ (Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača) bolo riešenie neuspokojivého stavu poskytovania sociálnych služieb v Bratislavskom regióne. Jednou z identifikovaných príčin problému je a s tým súvisiacou poskytovanej soc. služby. Ďalším dôvodom je (fyzický a personálny) pre rôzne cieľové skupiny a z toho vyplývajúca adekvátnymi službami sociálnej služby

že  prostredníctvom v systéme sociálnych služieb v mestských častiach, Bratislava – Rača a Bratislava – Nové Mesto, v rámci prioritnej osi č.2: „Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službámnielen, ale aj ich rodinným príslušníkom.

, pričom úvodnú časť predstavujú hlavné aktivity projektu:

       HA 1 - Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom DSS Račianska; ()

       HA 2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (I.etapa); (a kapacitou )

       HA 3 - Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenia DSS a ZPS Rača;   

       HA 4 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Realizáciou projektu „DSS a ZPS RAČA“ dôjde k skvalitneniu sociálnej služby v 2 prevádzkach pri poskytovaní:

  • špecializované zariadenie Strelkova – celoročná pobytová (968m2) a ambulantná forma (568m2)

  • domov sociálnych služieb Račianska – celoročná pobytová (zastavaná plocha 489m2)

Projekt svojim riešením prispieva k prechodu poskytovania sociálnych služieb na komunitnú, v ktorej zmena je hmatateľná v kvalite života. Prijímatelia budú mať väčšiu možnosť rozhodovať o svojom každodennom živote a o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú. Sociálna služba im umožní podieľať sa na činnostiach, ktoré dokážu vykonávať sami, získajú väčší priestor na sebarealizáciu, čo následne mení aj postoj k sebe samému ako aj k okolitému svetu.  Podnety nového prostredia a zmena prístupu majú potenciál aktivizovať prijímateľov, čím sa očakáva zvýšenie kvality ich života.

Viac
Subjekt
Bratislavský samosprávny kraj
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Rača, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2020 - 01.05.2022
Celková suma
2,550,343 €
Vlastné zdroje
127,517 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Investovanie do materiálno-technického …
Typ
E. UMR_Investovanie…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Rekonštrukcia a modernizácia stavebného…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Opatrenia na zvýšenie energetickej hosp…
Typ
F. UMR_Opatrenia na…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Výstavba nového stavebného objektu – d…
Typ
C. UMR_Zriaďovanie …
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
489,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
1536,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
2025,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
36,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
34,14 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
171,12 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
256,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Kapacita transformovaných sociálnych služieb
Hodnota
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
24,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.