Popis projektu

Projekt predstavuje zabezpečenie, resp. financovanie materiálno-technického zabezpečenia a mobility oprávnených zamestnancov Koordinátora EIA.

Zriadenie a činnosť Koordinátora EIA je zameraná na naplnenie požiadavky Európskej komisie zabezpečiť súlad projektov uchádzajúcich sa o zdroje Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie v programovom období 2014-2020, s plánovaným celkovým predpokladom výkonu činnosti do 31. 12. 2023.

Koordinátorom EIA je odbor kontroly projektov posudzovania vplyvov na životné prostredie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „KEIA“). KEIA je odborným a nezávislým útvarom zodpovedným za kontrolu a vyhodnotenia súladu projektov uchádzajúcich sa o zdroje z EŠIF s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej lej „podmienka posudzovania vplyvov na životné prostredie“), z čoho vyplýva potreba priameho prepojenia s jednotlivými riadiacimi orgánmi (ďalej len „RO“).

Činnosť KEIA spočíva vo výkone kontroly a následného vyhodnotenia podmienky posudzovania vplyvov na životné prostredie v dvoch variantoch. Variant č. 1 zavedený pre tzv. veľké infraštruktúrne projekty, ktorý je vykonávaný mimo procesu administratívneho overovania vykonávaného RO. Vzhľadom na rozsah a náročnosť takýchto projektov bol vytvorený tento variant. Počas samotného výkonu spolupracuje s poradným orgánom Európskej Komisie. Variant č. 2 zavedený pre tzv. malé projekty je vykonávaný priamo v procese administratívneho overovania vykonávaného RO, tzn. KEIA pri výkone spolupracuje a komunikuje iba s RO, procesnosť, povinnosti a požiadavky sú, resp. budú upravené internými manuálmi RO a KEIA. V oboch variantoch je výstup KEIA záväzný pre RO.

Požiadavka na mobilitu KEIA je opodstatnená potrebou prevozu projektových dokumentácií, resp. projektov, ktoré majú byť predmetom odbornej kontroly KEIA z jednotlivých RO operačných programov v rámci programového obdobia 2014 – 2020, s ktorými KEIA spolupracuje, na pracovisko KEIA a späť po vykonaní kontroly a vyhodnotenia súladu projektov s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, pričom tento spôsob prepravy je v súčasnosti spoločne s RO odsúhlasený. Je nevyhnutné zabezpečiť prepravu jednotlivých projektov, aby bolo zabezpečené vykonávanie činnosti KEIA, ktorá predstavuje spôsob naplnenia požiadaviek Európskej Komisie. Mobilita KEIA je taktiež opodstatnená odporúčaním Európskej Komisie spolupracovať s poradným orgánom pri príprave výstupov KEIA pre tzv. veľké infraštruktúrne projekty, z čoho vyplýva požiadavka na zahraničné služobné cesty, tuzemské služobné cesty predstavujú obhliadky lokalít projektov, ktoré sa budú vykonávať v jednotlivých regiónoch SR za účelom kontroly a vyhodnotenia súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, a v neposlednom rade aj  účasť na pracovných poradách.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2017 - 01.12.2018
Celková suma
118,421 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
73,257 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Materiálno-technické zabezpečenie a mob…
Typ
E. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením
Hodnota
15,0 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
92,0 (počet)
Cieľ
92,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
12,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.03.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

kancelárske kreslá otočné

kancelárske kreslo otočné

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,290 €
Schválené na preplatenie
1,290 €
Realizácia
10.05.2017
Názov

faktúra č. 2120170023

konferenčné stoličky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DREMONT spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,313 €
Schválené na preplatenie
3,234 €
Realizácia
20.06.2017
Názov

faktúra č. 2120170033

kanc. nabytok - archivacne skrine

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
DREMONT spol. s r.o.
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
27.07.2017
Názov

nábytok

nábytok

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
1,134 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

Kanc. nábytok

Kancelársky nábytok

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
6,998 €
Schválené na preplatenie
6,998 €
Realizácia
15.05.2017
Názov

telefóny

telefónna ústredňa a aparáty

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,835 €
Schválené na preplatenie
1,835 €
Realizácia
26.04.2017
Názov

server

server

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,140 €
Schválené na preplatenie
13,140 €
Realizácia
-
Názov

multif.farebné zariadenie

multif.farebne zariadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,972 €
Schválené na preplatenie
12,972 €
Realizácia
-
Názov

infor.a zobraz.technika

informačná a zobrazovacia jednotka

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,177 €
Schválené na preplatenie
1,177 €
Realizácia
-
Názov

tlačiarne a projektor

tlačiarne a projektor

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,847 €
Schválené na preplatenie
5,847 €
Realizácia
-
Názov

PC zostavy a notebooky

PC zostavy a notebooky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,260 €
Schválené na preplatenie
21,260 €
Realizácia
-
Názov

automobil Škoda superb 1,8TSI

automobil škoda superb 2,8 TSI

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2017
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590848618

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.08.2017
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590848618

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
15.08.2017
Názov

634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

Faktúra č. 4590848618

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
73 €
Realizácia
15.08.2017
Názov

cestovné náhrady apríl 2018 RS

Cestovné náhrady - apríl 2018 - RS

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
23.04.2018
Názov

cestovné náhrady apríl 2018 RC

Cestovné náhrady - apríl 2018 - RCH

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
23.04.2018
Názov

Cestovné náhrady január 2018 - RC

Cestovné náhrady - január 2018 - RCH

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Cestovné náhrady - január 2018 - RS

Cestovné náhrady - január 2018 - RS

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Stolové lampy - IKEA

Stolové lampy - IKEA

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
285 €
Realizácia
03.08.2017
Názov

PZP X.-XII. 2018

PZP X-XII. 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
03.10.2018
Názov

PZP X/2017- IX/2018

PZP X/2017- IX/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

PZP V-IX/2017

PZP V-IX/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Havarijné poistenie na rok 2018

Haravarijné poistenie na rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
523 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

poistenie vozidla V-12/2017

Poistenie vozidla V-XII/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
13.06.2017
Názov

Diaľničná známka na rok 2017

diaľničná známka V-XII/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

diaľničná známka 2018

Diaľničná známka na rok 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

PHM

PHM

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2017
Názov

PHM

PHM

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2017
Názov

PHM

PHM

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2017
Názov

PHM

PHM

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2017
Názov

PHM

PHM

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2017
Názov

PHM

PHM

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2018
Názov

PHM

PHM

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2018
Názov

PHM

PHM

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2018
Názov

PHM

PHM

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2018
Názov

PHM

PHM

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2018
Názov

PHM

PHM

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2018
Názov

PHM

PHM

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2019
Názov

kancelárske_potreby_varga

kancelárske_potreby_varga

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
272 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

tabula_korkova

tabula_korkova

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
12.07.2017
Názov

Kancelárske potreby_mag_tabula

Kancelárske potreby_mag_tabula

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
04.12.2017
Názov

kancelárske potreby_XEPAP

Kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,053 €
Schválené na preplatenie
2,053 €
Realizácia
17.07.2017
Názov IČO
Názov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO
42181810
Názov
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
IČO
00738298
Názov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
IČO
35919001
Názov
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
IČO
31753604
Názov
Národná zoologická záhrada Bojnice
IČO
00358011
Názov
NABIMEX, s.r.o.
IČO
36022331
Názov
DREMONT spol. s r.o.
IČO
31567282
Názov
Xepap, spol. s r.o.
IČO
31628605
Názov
Xepap, spol. s r.o.
IČO
31628605
Názov
SLOVNAFT, a.s.
IČO
31322832
Názov
Allianz - Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO
00151700
Názov
IKEA Bratislava, s.r.o.
IČO
35849436
Názov
TEMPEST a.s.
IČO
31326650
Názov
NABIMEX, s.r.o.
IČO
36022331
Názov
Stanislav Mikulášek - SERVIS TELEKOS
IČO
11633506
Názov
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
IČO
31347215
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.