Popis projektu

Zámer realizácie projektu vychádza z potreby centralizácie systémov riadenia verejných financií ako predpokladu pre budovanie modernej a efektívnej verejnej správy. Cieľom projektu je implementácia ekonomického informačného systému ako základného prostriedku pre uplatnenie unifikácie a následnej optimalizácie ekonomických procesov subjektov štátnej správy, ktorá umožní MF SR ich centrálne metodicky riadiť a usmerňovať, zefektívňovať a racionalizovať ich výkon a znižovať náklady na ich prevádzku. Realizácia projektu vytvorí priestor na transformáciu ekonomických činností štátu na servisne poskytované služby a ukotví pozíciu MF SR v oblasti ekonomických procesov štátnej správy.

Centrálny ekonomický systém (CES) bude poskytovať zdieľané, metodicky a procesne unifikované služby na vládnej cloud platforme, komplexne pokrývajúce elektronický výkon ekonomických a podporných činností vybraných subjektov štátnej správy, vrátane služieb jeho aplikačnej a metodicko-procesnej podpory. Aktivity projektu sú rozložené medzi Analýzu a dizajn riešenia, Implementáciu riešenia, Testovanie riešenian a Nasadenie riešenia. Súčasťou aktivít projektu je aj obstaranie dodatočných licencií v rámci Nákupu SW pre riešenie a podporné aktivity Riadenie projektu a Publicita.

Do projektu bude zapojených cca 480 organizácií štátnej správy (v rámci celého územia SR), ktoré získajú centrálne spravovaný, vždy aktuálny a metodicky správne implementovaný IS pokrývajúci najdôležitejšie ekonomické agendy organizácií. Súčasne bude implementovaná aj jednotná integrácia medzi CES a ostatnými centrálnymi IS riadenia verejných financií, čím sa získajú dodatočné pozitívne efekty vo forme zjednodušenia až úplného odbúrania niektorých častí administratívnych úkonov.

V súlade so schválenou štúdiou uskutočniteľnosti (4.5.2017 rozhodnutím Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 OPII, štúdia je dostupná na MetaIS: https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/e7d1d03e-581a-c244-0af2-bd5f50e1331d?tab=basicForm) bude technologicky CES postavený na platforme SAP, ktorá je najpoužívanejšou platformou ekonomických informačných systémom subjektov štátnej správy (56%). Pre centrálne riešenie na úrovni štátu bolo dôležité vybrať technologickú platformu s dostatočne veľkou kapacitou a stabilitou, pričom sa prihliadalo na ochranu už vynaložených investícií do budovania ekonomických systémov organizácií štátnej správy a prostredia systému riadenia verejných financií.  

Z pohľadu riadenia verejných financií MF SR získa kontrolu nad aplikáciou metodík a tým aj istotu o ich správnom aplikovaní v CES. Zároveň získa prístup k centrálnemu zdrojovému IS, čím sa MF SR otvorí priestor na priamy prístup k zdrojovým údajom a k overovaniu kvality a spoľahlivosti údajov vykazovaných a predkladaných jednotlivými subjektami v rámci centrálneho konsolidačného systému.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík) s cieľovou hodnotou 5

Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) s cieľovou hodnotou 1

Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy s cieľovou hodnotou 5.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Partneri
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2019 - 01.06.2023
Celková suma
48,184,181 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie riešenia
Typ
L. Optimalizácia po…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie riešenia
Typ
L. Optimalizácia po…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup SW pre riešenie
Typ
L. Optimalizácia po…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia riešenia
Typ
L. Optimalizácia po…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn riešenia
Typ
L. Optimalizácia po…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.