Popis projektu

Zámer realizácie projektu vychádza z potreby centralizácie systémov riadenia verejných financií ako predpokladu pre budovanie modernej a efektívnej verejnej správy. Cieľom projektu je implementácia ekonomického informačného systému ako základného prostriedku pre uplatnenie unifikácie a následnej optimalizácie ekonomických procesov subjektov štátnej správy, ktorá umožní MF SR ich centrálne metodicky riadiť a usmerňovať, zefektívňovať a racionalizovať ich výkon a znižovať náklady na ich prevádzku. Realizácia projektu vytvorí priestor na transformáciu ekonomických činností štátu na servisne poskytované služby a ukotví pozíciu MF SR v oblasti ekonomických procesov štátnej správy.

Centrálny ekonomický systém (CES) bude poskytovať zdieľané, metodicky a procesne unifikované služby na vládnej cloud platforme, komplexne pokrývajúce elektronický výkon ekonomických a podporných činností vybraných subjektov štátnej správy, vrátane služieb jeho aplikačnej a metodicko-procesnej podpory. Aktivity projektu sú rozložené medzi Analýzu a dizajn riešenia, Implementáciu riešenia, Testovanie riešenian a Nasadenie riešenia. Súčasťou aktivít projektu je aj obstaranie dodatočných licencií v rámci Nákupu SW pre riešenie a podporné aktivity Riadenie projektu a Publicita.

Do projektu bude zapojených cca 480 organizácií štátnej správy (v rámci celého územia SR), ktoré získajú centrálne spravovaný, vždy aktuálny a metodicky správne implementovaný IS pokrývajúci najdôležitejšie ekonomické agendy organizácií. Súčasne bude implementovaná aj jednotná integrácia medzi CES a ostatnými centrálnymi IS riadenia verejných financií, čím sa získajú dodatočné pozitívne efekty vo forme zjednodušenia až úplného odbúrania niektorých častí administratívnych úkonov.

V súlade so schválenou štúdiou uskutočniteľnosti (4.5.2017 rozhodnutím Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 OPII, štúdia je dostupná na MetaIS: https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/e7d1d03e-581a-c244-0af2-bd5f50e1331d?tab=basicForm) bude technologicky CES postavený na platforme SAP, ktorá je najpoužívanejšou platformou ekonomických informačných systémom subjektov štátnej správy (56%). Pre centrálne riešenie na úrovni štátu bolo dôležité vybrať technologickú platformu s dostatočne veľkou kapacitou a stabilitou, pričom sa prihliadalo na ochranu už vynaložených investícií do budovania ekonomických systémov organizácií štátnej správy a prostredia systému riadenia verejných financií.  

Z pohľadu riadenia verejných financií MF SR získa kontrolu nad aplikáciou metodík a tým aj istotu o ich správnom aplikovaní v CES. Zároveň získa prístup k centrálnemu zdrojovému IS, čím sa MF SR otvorí priestor na priamy prístup k zdrojovým údajom a k overovaniu kvality a spoľahlivosti údajov vykazovaných a predkladaných jednotlivými subjektami v rámci centrálneho konsolidačného systému.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík) s cieľovou hodnotou 5

Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) s cieľovou hodnotou 1

Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy s cieľovou hodnotou 5.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Partneri
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2021 - 01.12.2023
Celková suma
27,548,655 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie riešenia
Typ
L. Optimalizácia po…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Testovanie riešenia
Typ
L. Optimalizácia po…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Nákup SW pre riešenie
Typ
L. Optimalizácia po…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
27.08.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Implementácia riešenia
Typ
L. Optimalizácia po…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
01.06.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Analýza a dizajn riešenia
Typ
L. Optimalizácia po…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
01.06.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
01.06.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
01.06.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra _DŠR2

Faktúra DXC Technology DŠR2

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
756,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra _DŠR2

Faktúra DXC Technology DŠR2

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
756,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2022
Názov

RMV_PA

RMV_PA

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_HA_Analýza_a_dizajn

RMV_HA_Analýza_a_dizajn

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
179,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_HA_Implementácia

RMV_HA_Implementácia

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
294,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_HA_Testovanie

RMV_HA_Testovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_HA_Nasadenie

RMV_HA_Nasadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_PA

RMV_PA

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_HA_Analýza_a_dizajn

RMV_HA_Analýza_a_dizajn

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_HA_Implementácia

RMV_HA_Implementácia

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_HA_Implementácia

RMV_HA_Implementácia

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príprava technologického prostredia

Príprava technologického prostredia

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
212,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Príprava technologického prostredia

Príprava technologického prostredia

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
212,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

Implementácia modulov_DŠR1

Implementácia modulov_DŠR1

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
3,473,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia modulov_DŠR1

Implementácia modulov_DŠR1

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
3,473,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

Integrácie na informačné systémy_VS_DŠR1

Integrácie na informačné systémy_VS_DŠR1

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
161,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Integrácie na informačné systémy_VS_DŠR1

Integrácie na informačné systémy_VS_DŠR1

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
161,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

RMV_PA_10:11_12_oprava

RMV_PA_10_11_12_oprava

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_AD_10_11_12_oprava

2_RMV_AD_10_11_12_oprava

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 6012025 - DXC Technology Slovakia s.r.o.

Faktúra DXC Technology

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,892,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 6012025 - DXC Technology Slovakia s.r.o.

Faktúra DXC Technology

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,892,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

FA 6012025

Faktúra DXC Technology

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,892,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PA_1_2_3_2022

PA_1_2_3_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vývoj a implementácia migračného portálu

Vývoj a implementácia migračného portálu

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
244,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Implementácia Novej súdnej mapy

Implementácia Novej súdnej mapy

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
812,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

SAP Standard Support

SAP Standard Support

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

SAP Cloudové služby_5_2022

SAP Cloudové služby_5_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

SAP Cloudové služby_6_2022

SAP Cloudové služby_6_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

SAP Cloudové služby 7_2022

SAP Cloudové služby 7_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2022
Názov

SAP Cloudové služby_8_2022

SAP Cloudové služby_8_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2022
Názov

SAP Cloudové služby_10_2022

SAP Cloudové služby_10_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

SAP Cloudové služby_09_2022

SAP Cloudové služby_09_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2022
Názov

SAP Cloudové služby_12_2022

SAP Cloudové služby_12_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

SAP Cloudové služby_11_2022

SAP Cloudové služby_11_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

SAP Cloudové služby_3_2023

SAP Cloudové služby_3_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

SAP Cloudové služby_1_2023

SAP Cloudové služby_1_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

SAP Cloudové služby_2_2023

SAP Cloudové služby_2_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

SAP Cloudové služby_4_2023

SAP Cloudové služby_4_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

SAP Cloudové služby_5_2023

SAP Cloudové služby_5_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

SAP Cloudové služby_6_2023

SAP Cloudové služby_6_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2023
Názov

SAP Cloudové služby_7_2023

SAP Cloudové služby_7_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

SAP Cloudové služby_8_2023

SAP Cloudové služby_8_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2023
Názov

SAP Cloudové služby_9_2023

SAP Cloudové služby_9_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2023
Názov

SAP Cloudové služby_10_2023

SAP Cloudové služby_10_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov

SAP Cloudové služby_11_2023

SAP Cloudové služby_11_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

SAP Cloudové služby_12_2023

SAP Cloudové služby_12_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

MICROCOMP - PC pre projekt CES

MICROCOMP - PC pre projekt CES

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
56,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

MICROCOMP - PC pre projekt CES

MICROCOMP - PC pre projekt CES

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
26,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

SAP AnalytCloud _ 10_2023

SAP AnalytCloud _ 10_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2023
Názov

SAP AnalytClud_11_2023

SAP AnalytClud_11_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

SAP AnalytClud_11_2023

SAP AnalytClud_11_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Analýza a dizajn

Analýza a dizajn

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podporné aktivity

Podporné aktivity

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

vzdelávacie aktivity UPJŠ-10_2022

vzdelávacie aktivity UPJŠ-10_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
27,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2022
Názov

vzdelávacie aktivity UPJŠ-11_2022

vzdelávacie aktivity UPJŠ-11_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
77,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

vzdelávacie aktivity UPJŠ-02_2023

vzdelávacie aktivity UPJŠ-02_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
66,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

vzdelávacie aktivity UPJŠ-03_2023

vzdelávacie aktivity UPJŠ-03_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
36,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

vzdelávacie aktivity UPJŠ-12_2022

vzdelávacie aktivity UPJŠ-12_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
95,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

vzdelávacie aktivity UPJŠ-04_2023

vzdelávacie aktivity UPJŠ-04_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žiadaná suma
41,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2023
Názov

SAP-licencie SAP BW/4HANA

SAP-licencie SAP BW/4HANA

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

SAP-udržba SAP software

SAP-údržba SAP software

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

SAP-cloudové služby

SAP-cloudové služby

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

SAP AnalytCloud BI - 9/2022

SAP AnalytCloud BI - 9/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

SAP AnalytCloud BI - 12/2022

SAP AnalytCloud BI - 12/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

SAP AnalytCloud BI - 10/2022

SAP AnalytCloud BI - 10/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

SAP AnalytCloud BI - 11/2022

SAP AnalytCloud BI - 11/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2022
Názov

MIGRÁCI I_Príprava migrácie

MIGRÁCI I_Príprava migrácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
680,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MIGRÁCI I_Príprava migrácie

MIGRÁCI I_Príprava migrácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
680,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

DŠR2_IIS_VS

DŠR2_IIS_VS

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
56,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DŠR2_IIS_VS

DŠR2_IIS_VS

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
56,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2023
Názov

sumarizačný hárok č.1

sumarizačný hárok č.1

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MIGRÁCIA II - Príprava migrácie

MIGRÁCIA II - Príprava migrácie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
930,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

RMV_PA_1_2_3_2023

RMV_PA_1_2_3_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_PA_4_5_6_2023

RMV_PA_4_5_6_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1_Analýza a dizajn

1_Analýza a dizajn

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2_Implementácia

2_Implementácia

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3_Testovanie

3_Testovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4_Nasadenie

4_Nasadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1_Implementácia

1_Implementácia

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2_Testovanie

2_Testovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3_Nasadenie

3_Nasadenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Release DŠR2_Implementácia modulov CES

Release DŠR2_Implementácia modulov CES

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,218,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2023
Názov

Release DŠR2_Implementácia modulov CES

Release DŠR2_Implementácia modulov CES

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,218,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

35737328

SAP AnalytCloud BI - január

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

SAP AnalytCloud BI - február

SAP AnalytCloud BI - február

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

SAP AnalytCloud BI - marec

SAP AnalytCloud BI - marec

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2023
Názov

SH_cestovné náhrady_č.2

SH_cestovné náhrady_č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_PA_10_11_12_2023

RMV_PA_10_11_12_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_HA_08_09_2022_N

RMV_HA_08_09_2022_N

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_HA_08_09_2022_I

RMV_HA_08_09_2022_I

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_HA_08_09_2022_T

RMV_HA_08_09_2022_T

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DŠR 1 Testovanie

DŠR 1 Testovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,967,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DŠR 1 Testovanie

DŠR 1 Testovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
1,967,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

MIGRÁCIA I -Migrácia dát a testovanie

MIGRÁCIA I -Migrácia dát a testovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
3,173,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MIGRÁCIA I -Migrácia dát a testovanie

MIGRÁCIA I -Migrácia dát a testovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
3,173,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

SAP AnalytCloud BI apríl 2023

SAP AnalytCloud BI - 04.2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

SAP AnalytCloud BI máj 2023

SAP AnalytCloud BI máj 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

SAP AnalytCloud BI jún 2023

SAP AnalytCloud BI jún 2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

anatex_reklamné predmety

anatex_reklamné predmety

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

JM ProdCorp - propagačné video

JM ProdCorp - propagačné video

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mincovňa Kremnica - Medaila

Mincovňa Kremnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Žiadaná suma
8,877 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Release DŠR1_Nasadenie do produkcie

Release DŠR1_Nasadenie do produkcie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
403,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Release DŠR1_Nasadenie do produkcie

Release DŠR1_Nasadenie do produkcie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
403,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Release DŠR 2_Nasadenie do produkcie

Release DŠR 2_Nasadenie do produkcie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
141,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Release DŠR 2_Nasadenie do produkcie

Release DŠR 2_Nasadenie do produkcie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
141,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

MIGRÁCIA I_Intenzívna podpora migrácie a prevádzky

MIGRÁCIA I_Intenzívna podpora migrácie a prevádzky

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
680,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MIGRÁCIA I_Intenzívna podpora migrácie a prevádzky

MIGRÁCIA I_Intenzívna podpora migrácie a prevádzky

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
680,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

RMV_Podporné_aktivity_spilu_10_11_12_oprava

RMV_Podporné_aktivity_spilu_10_11_12_oprava

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_Hlavné_aktivity_T_10_11_12_oprava

RMV_Hlavné_aktivity_T_10_11_12_oprava

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_Hlavné_aktivity_Im_10_11_12_oprava

RMV_Hlavné_aktivity_Im_10_11_12_oprava

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_Hlavné_aktivity_T_10_11_12_oprava

RMV_Hlavné_aktivity_N_10_11_12_oprava

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_Hlavné_aktivity_1_2_3_oprava_AD

RMV_Hlavné_aktivity_1_2_3_oprava_AD

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_Hlavné_aktivity_1_2_3_oprava_N

RMV_Hlavné_aktivity_1_2_3_oprava_N

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_Hlavné_aktivity_1_2_3_oprava_Im

RMV_Hlavné_aktivity_1_2_3_oprava_Im

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
115,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_Hlavné_aktivity_1_2_3_oprava_T

RMV_Hlavné_aktivity_1_2_3_oprava_T

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

prenájom AULY - EU BA

cateringové služby - EU BA

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

prenájom AULY - EU BA

prenájom AULY - EU BA

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ekonomická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Hotel Bôrik - konferencia

Hotel Bôrik - konferencia

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2023
Názov

Centrum účelových zariadení - konferencia CES

Centrum účelových zariadení - konferencia CES

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centrum účelových zariadení
Žiadaná suma
6,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2023
Názov

Medaile pre projekt

Medaile pre projekt

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Žiadaná suma
13,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

Projektor Optoma HD29HST

Projektor Optoma HD29HST

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2022
Názov

Jabre a sluchadla

Jabre a sluchadla

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Hauerland

Hauerland

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Poskytnutie platených reklamných služieb pre videokampaň

poskytnutie reklamných služieb

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

kalendáre - diáre

kalendáre - diáre

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2023
Názov

SAP AnalytCloud BI pred priv CF august

SAP AnalytCloud BI pred priv CF august

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2023
Názov

SAP AnalytCloud BI pred priv CF júl

SAP AnalytCloud BI pred priv CF júl

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

SAP AnalytCloud BI pred priv CF september

SAP AnalytCloud BI pred priv CF september

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2023
Názov

AD_4_5_6_2023

AD_4_5_6_23

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Im_4_5_6_2023

Im

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
159,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

T_4_5_6_2023

T_4_5_6_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

N_4_5_6_2023

N_4_5_6_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA_7_8_9_2023_N

HA_7_8_9_2023_N

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76,705 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PA_7_8_9_2023

PA_7_8_9_2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA_7_8_9_2023_AD

HA_7_8_9_2023_AD

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA_7_8_9_2023_IM

HA_7_8_9_2023_IM

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
198,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA_7_8_9_2023_T

HA_7_8_9_2023_T

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RMV_HA_10_11_12_2023_AD

RMV_HA_10_11_12_2023_AD

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA_10_11_12_2023_IM

HA_10_11_12_2023_IM

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
219,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA_10_11_12_2023_N

HA_10_11_12_2023_N

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA_10_11_12_2023_T

HA_10_11_12_2023_T

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DŠR2-Testovanie

DŠR2-Testovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
473,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DŠR2-Testovanie

DŠR2-Testovanie

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
473,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

DŠR2-Testovanie_518

DŠR2-Testovanie_518

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
181,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DŠR2-Testovanie_518

DŠR2-Testovanie_518

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
181,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

mzdová žop partner

mzdová žop partner

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podporné aktivity 8 a 9 2022

Podporné aktivity 8 a 9 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SAP Software č. zmluvy 2022/207

SAP Software č. zmluvy 2022/207

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,479,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2022
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Názov
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
IČO
35785306
Názov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO
00151742
Názov
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
IČO
31410952
Názov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
IČO
00397768
Názov
Centrum účelových zariadení
IČO
42137004
Názov
Ekonomická univerzita v Bratislave
IČO
00399957
Názov
Hauerland spol. s r.o.
IČO
35777885
Názov
SAP
IČO
35737328
Názov
ANATEX
IČO
36650641
Názov
Datacomp
IČO
36212466
Názov
REPRE s.r.o.
IČO
35810122
Názov
Alza.sk
IČO
36562939
Názov
Alza.sk s. r. o.
IČO
36562939
Názov
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o.
IČO
44745982
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.