Rozvoj kapacít a programov pre doktorandov v oblasti vied o živej prírode pre ich lepšie uplatnenie na trhu práce/Entwicklung von Kapazitäten und Programmen für Doktoranden im Bereich Lebenswissenschaften zur besseren Etablierung auf dem Arbeitsmarkt

SAIA, n. o.

Popis projektu

Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu kvality doktorandského vzdelávania, zlepšeniu spolupráce akademického a súkromného sektora a udržaniu talentov v regióne Viedeň-Bratislava. Projekt sa bude usilovať tento cieľ naplniť prostredníctvom vytvorenia tréningového programu zameraného na prípravu doktorandov na kariéru v neakademickom prostredí, s dôrazom na sektor vied o živej prírode. Sektorové zameranie umožní cielenejší prístup a povedie tak k vytvoreniu efektívnejšieho tréningovému programu. Projektové aktivity zahŕňajú (a) mapovanie príležitostí na neakademickom trhu práce pre výskumníkov v regióne, (b) vytvorenie spoločného tréningového programu založeného na analýze zručností požadovaných sektorom, (c) cezhraničný tréning trénerov, (d) pilotné testovanie a evaluáciu vytvoreného programu, (e) sieťovanie zamestnávateľov, doktorandov a pracovníkov zapojených inštitúcií a (f) disemináciu výstupov v širšej odbornej komunite.

Das Projekt soll zur Verbesserung der Doktoratsausbildung, zur besseren Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und zur Bindung von Talenten in der Region Wien-Bratislava beitragen. Dies soll durch die Entwicklung sektorspezifischer Karrieretrainings erreicht werden. Ein maßgeschneidertes Trainingsprogramm solle DoktorandInnen auf Karrierepfade außerhalb der Wissenschaft vorbereiten, wobei der Schwerpunkt auf den Lebenswissenschaften liegt. Die Fokussierung auf diesen Sektor ermöglicht einen vertieften Ansatz, der zu einem gezielteren und damit wirksameren Ausbildungsprogramm führt. Zu den Projektaktivitäten gehören (a) die Karrierekartierung des außeruniversitären Arbeitsmarktes für ForscherInnen, (b) die Entwicklung eines gemeinsamen Ausbildungsprogramms auf der Grundlage einer profunden Analyse der für diesen Sektor notwendigen Qualifikationen, (c) die Vorbereitung eines grenzüberschreitenden Pools an TrainerInnen, (d) ein erster Durchgang des Trainingsprogrammes, (e) die gemeinsame Vernetzung von Arbeitgebern, DoktorandInnen und MitarbeiterInnen der teilnehmenden Institutionen sowie (f) die Verbreitung der Projektergebnisse, um eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen.

Viac
Subjekt
SAIA, n. o.
Partneri
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská akadémia vied, Universität Wien
Miesta realizácie
Wien, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2020 - 01.12.2022
Celková suma
549,156 €
Vlastné zdroje
50,870 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
1.2 V_Zlepšenie kap…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
01.11.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
1.2 V_Zlepšenie kap…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
01.11.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
1.2 V_Zlepšenie kap…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
01.11.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
01.11.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
01.11.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
01.11.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
01.11.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
1.2 V_Zlepšenie kap…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
01.11.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
01.11.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
1.2 V_Zlepšenie kap…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
01.11.2020
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov cezhraničných programov spoločného vzdelávania a odbornej prípravy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, možnosti vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania
Hodnota
35,0 (počet)
Cieľ
100,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet inštitúcií priamo zapojených do spolupráce zameranej na zlepšenie kvality vzdelávania, školenia a schém celoživotného vzdelávania(P)
Hodnota
15,0 (počet)
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet spoločne vyvinutých hlavných produktov a služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie, školenie a schémy celoživotného vzdelávania(P)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
24,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Náklady na expertízu a iné externé služby "

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
15,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
3,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
25,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Náklady na expertízu a iné externé služby "

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
16,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
3,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

PP1_Abrechnung Nr. 3

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
50,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

PP1_Abrechnung Nr. 3

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
7,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reisekosten

PP1_Abrechnung Nr. 3

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

PP1_Abrechnung Nr. 3

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
2,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

PP1 Abr III

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
50,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

PP1 Abr III

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
7,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

PP1 Abr III

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externe Expertise

PP1 Abr III

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
2,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov - Mzdové náklady Dec21 - Máj22

Náklady na zamestnancov - Mzdové náklady Dec21 - Maj22

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady

Cestovné náklady

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky (Paušál 15%)

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky (Paušál 15%)

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
11,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
4,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
1,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
10,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
1,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

PP1_Abrechung Nr.1

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
8,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

PP1_Abrechung Nr.1

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
57,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

PP1_Abrechung Nr.1

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
8,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

PP1_Abrechung Nr.1

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
57,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_1

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Naklady na zamestnancov

Podrobny zoznam deklarovanych vydavkov

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
9,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame vydavky

Podrobny zoznam deklarovanych vydavkov

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nepriame vydavky

Podrobny zoznam deklarovanych vydavkov

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Naklady na zamestnancov

Podrobny zoznam deklarovanych vydavkov

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
5,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
15,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
2,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
2,365 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
15,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

PP2_Abrechnung Nr.2

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
6,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

PP2_Abrechnung Nr.2

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
45,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro und Verwaltungsausgaben

PP2_Abrechnung Nr.2

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
6,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

PP2_Abrechnung Nr.2

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
44,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov – Mzdové náklady Jún22-Dec22

Náklady na zamestnancov – Mzdové náklady Jún22-Dec22

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
20,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov – Mzdové náklady Jún22-Dec22

Náklady na zamestnancov – Mzdové náklady Jún22-Dec22

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
19,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady

Cestovné náklady

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady

Cestovné náklady

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné služby

Náklady na expertízu a iné služby

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné služby

Náklady na expertízu a iné služby

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky (Paušál 15%)

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky (Paušál 15%)

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Podrobný zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
26,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Podrobný zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Podrobný zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Podrobný zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
3,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Podrobný zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
22,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Podrobný zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Podrobný zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Podrobný zoznam deklarovaných výdavkov

Vlastník dokladu
Slovenská akadémia vied
Dodávateľ
Slovenská akadémia vied
Žiadaná suma
3,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP3_2

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

PP1_Abrechnung Nr. 4

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

PP1_Abrechnung Nr. 4

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungskosten

PP1_Abrechnung Nr. 4

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
8,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

PP1_Abrechnung Nr. 4

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
57,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

PP1_Abrechnung Nr. 4

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
41,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

PP1_Abrechnung Nr. 4

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen

PP1_Abrechnung Nr. 4

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungskosten

PP1_Abrechnung Nr. 4

Vlastník dokladu
Universität Wien
Dodávateľ
Universität Wien
Žiadaná suma
6,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
36,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
9,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
5,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
31,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
9,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
SAIA, n. o.
Dodávateľ
SAIA, n. o.
Žiadaná suma
4,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
IČO
35914939
Názov
Slovenská akadémia vied
IČO
00037869
Názov
SAIA, n. o.
IČO
31821596
Názov
Univerzita Komenského v Bratislave
IČO
00397865
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.