Popis projektu

Ministerstvo financií SR (ďalej aj „MF SR“) bolo uznesením vlády č. 318/2013 schválené ako certifikačný orgán (ďalej aj „CO“) pre operačné programy programového obdobia 2014 - 2020 financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo, vrátane programov cieľa Európska územná spolupráca, v ktorých Slovenská republika plní úlohu riadiaceho orgánu. CO plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených
do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb
pre jednotlivé operačné programy, čo kladie vysoké nároky na kvalitné materiálno - technické vybavenie s cieľom efektívneho zabezpečenia činností v oblasti finančného riadenia  EŠIF.

Projekt Materiálno-technické zabezpečenie CO v rokoch 2019 – 2021 (MTZ) bude realizovaný postupným zabezpečovaním a obmenou materiálno - technického vybavenia v rámci hlavnej aktivity projektu 301Z51000001 – Materiálno-technické zabezpečenie CO, čo zahŕňa obnovu počítačového vybavenia pre zamestnancov CO, výdavky na nákup multifunkčných zariadení, služobných tabletov, zabezpečenie propagačných materiálov a vizitiek pre zamestnancov CO, zakúpenie kancelárskych stoličiek pre zamestnancov CO, prípadne iné obdobné výdavky týkajúce sa obstarania MTZ pre CO. 

Celková suma výdavkov na hlavnú aktivitu projektu zahŕňa aj predpokladané výdavky na obstaranie propagačných predmetov, a to vo forme vizitiek pre oprávnených zamestnancov CO
a propagačných predmetov, prostredníctvom ktorých žiadateľ plánuje zabezpečiť zvýšenie informovanosti o činnosti CO v rámci širšej verejnosti. Pri stanovení sumy za vyhotovenie propagačných predmetov žiadateľ vychádzal z cien uvedených na webstránkach spoločností ponúkajúcich predaj a potlač propagačných predmetov. Žiadateľ bude dané predmety distribuovať v rámci pracovných stretnutí v nasledujúcom období 2020 – 2021, pričom plánuje organizačne zabezpečovať pracovné stretnutia so zástupcami certifikačných orgánov krajín EÚ (r. 2021), bilaterálne stretnutia so zástupcami CO Českej republiky (r. 2020 a r. 2021), Rumunska (r. 2020), Maďarska (r. 2020), Španielska (r. 2020), ai. (bližšia špecifikácia propagačných predmetov vrátane predpokladaných jednotkových cien tvorí prílohu č. 5 k Opisu projektu). Žiadateľ zahrnul do propagačných predmetov aj tlač odborných brožúr o činnosti CO a o finančnom riadení v programových obdobiach 2004 - 2006, 2007 - 2013 a 2014 – 2020 vzhľadom na fakt, že CO MF SR je gestorom strategických dokumentov na národnej úrovni - Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu
na programové obdobie 2014 – 2020 a Stratégie financovania Európskych štrukturálnych
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

V rámci stanovenia hodnoty merateľného ukazovateľa žiadateľ predpokladá, že obstarávaným MTZ počas realizácie projektu v období 01/2019 – 12/2021 bude vybavených 84 zamestnancov CO. Pre určenie počtu zamestnancov CO vybavených MTZ žiadateľ vychádzal z aktuálneho stavu vytvorených pracovných miest CO v zmysle naplnenia administratívnych kapacít podľa uznesenia vlády SR č. 181/2017.

V rámci merateľného ukazovateľa žiadateľ predpokladá, že počas obdobia realizácie projektu zakúpi minimálne 215 kusov MTZ (počítačové zostavy vrátane príslušenstva (84 ks), malé (9 ks) a veľké (4 ks) multifunkčné zariadenia, tablety (15 ks), kancelárske stoličky (84 ks), externé harddisky (19)). Pre určenie počtu zakúpeného MTZ žiadateľ vychádzal z aktuálneho plánu
na obstaranie MTZ pre zamestnancov CO.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2021 - 01.12.2023
Celková suma
237,617 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Materiálno-technické zabezpečenie CO
Typ
E. Materiálno - tec…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
18.08.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet preložených dokumentov do cudzieho jazyka
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
173,0 (počet)
Cieľ
215,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet pracovníkov vybavených materiálno-technickým zabezpečením
Hodnota
84,0 (počet)
Cieľ
84,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

výdavky za nákup kancelárskych stoličiek

Stoličky pre SEF 84ks

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2021
Názov

dodávka tovaru VT,NB,REP,MONIT.

dodávka tovaru/DNS č.2022/014

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
171,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2022
Názov

Multifunkčné zariadenia A3 25 ks - KV

multifunkčné zariadenia A3

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

42 ks externé harddisky

42 ks externý harddisk - zmluvy č.2022/170

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Nákup A4 tlačiarní

obstaranie A4 zariadení

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov IČO
Názov
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
IČO
31410952
Názov
Henrich Sonnenschein - ITSK
IČO
37212931
Názov
FALCO SLOVAKIA s.r.o.
IČO
31396488
Názov
S & T CEE Holding s.r.o.
IČO
35897686
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.