Popis projektu

Projekt vychádza z Ročného komunikačného plánu na rok 2019 a Ročného komunikačného plánu na rok 2020 (RKP), ako základných realizačných rámcov pre Komunikačnú stratégiu OPTP na programové obdobie 2014-2020. Ročný komunikačný plán na rok 2019 bol schválený v marci 2019 a Ročný komunikačný plán na rok 2020 v januári 2020. Ich  aktivity zohľadňujú špecifiká a potreby jednotlivých cieľových skupín.

Aktivity a činnosti navrhované v projekte vychádzajú z Komunikačnej stratégie OPTP realizovanej prostredníctvom  RKP 2016, RKP 2017 a RKP 2018. Uvedené RKP  boli základným realizačným rámcom na implementáciu  projektu OPTP kód ITMS2014+ č. 301011B687 pod názvom „Realizácia Komunikačnej stratégie OPTP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 na roky 2016-2018“.

V rámci Komunikačnej stratégie pre Partnerskú dohodu 2014-2020 sú zadefinované tri cieľové skupiny a ich segmenty z hľadiska komunikovaných informácií - široká verejnosť, odborná verejnosť spolu s médiami a subjektami podieľajúcimi sa na implementácii EŠIF a oprávnení prijímatelia OPTP.

V rámci napĺňania RKP 2019 a 2020 boli pre  širokú verejnosť realizované V rámci  projektu sa realizuje aj a

 Z prostriedkov projektu sa zabezpečilo obstaranie elektroniky určenej ako ceny pre víťazné tímy „Roadshow 2018“, víťazné školy „Roadshow 2018“, ktorej vyhodnotenie v zmysle  Štatútu Roadshow 2018 prebehlo v termíne do 31.1.2019. Do obstarávania  elektroniky boli zahrnuté aj  ceny do súťaží vyhlasovaných a spravovaných prostredníctvom sociálnych sietí Facebook https://www.facebook.com/euvsr/, Instagram www.instagram.com/eufondysr, ktoré Úrad vlády SR  ako prijímateľ projektu vytvoril a spravuje špeciálne  pre účely  komunikácie  a informovanosti o úlohe EÚ. Zviditeľňovanie pomoci a podpory z EŠIF a jej propagácia sa bude zabezpečovať aj prostredníctvom stránky www.partnerskadohoda.gov.sk.

Kampaň bola nasadená v rozsahu 13 týždňov v termíne od 02.12.2019 do 28.2.2020 kontinuálne bez prestávky. Projekt vysielateľa See&Go je kombináciou televíznej, outdoorovej a online reklamy  a zaraďuje sa medzi unikátne projekty v rámci Slovenska. Ide o nový spôsob doručovania reklamy prostredníctvom Mestskej hromadnej dopravy (MHD) cez dve obrazovky (LCD monitor + mobilné zariadenia ako je smartphone/tablet), ktorý sleduje najnovší vývoj konzumácie médií s prvkami zvýšeného vnímania. Vďaka interaktívnej kombinácii dvoch obrazoviek See&Go televízie (LCD monitory v dopravných prostriedkoch) a osobného mobilného zariadenia (smartphone/tablet) sa dosahujú výsledky porovnateľné aj s najsilnejším internetovým prehliadačom. Uvedená forma bola zvolená ako vo veku 15-30 rokov. Na základe socio-demografických údajov (zdroj TNS) táto cieľová skupina MHD a diaľkovej dopravy. Zároveň v rámci zvolenej  formy komunikácie prostredníctvom  vysielateľa See&Go kampaň významne  zasiahne sekundárnu cieľovú skupinu vo veku 14-50, ktorá predstavuje až 82% cestujúcich a je doplňujúcou formou „Kampane „Moderné Slovensko vďaka eurofondom“ financovanej prostredníctvom projektu OPTP kód ITMS2014+ č. 301011T638 „Realizácia priebežnej mediálnej kampane v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre PD na PO 2014-2020“.

Na zabezpečenie kampane bola uplatnená výnimka podľa §1 ods. 2 písm. j) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V rokoch 2019-2020 sa realizuje priebežná horizontálna mediálna kampaň (priebeh kampane 16.09.2019 – 28.02.2020) financovaná prostredníctvom projektu OPTP kód ITMS2014+ č. 301011T638 „Realizácia priebežnej mediálnej kampane v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre PD na PO 2014-2020“, ktorej  hlavnou myšlienkou je udržať vnímanie prínosu štrukturálnych fondov pre obyvateľov na stabilnej úrovni.

Súčasťou Komunikačnej stratégie Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014–2020 je ukazovateľ-„Miera informovanosti o možnostiach podpory z EŠIF“.  Cieľová hodnota (r.2023) tohto ukazovateľa je pre Slovenskú republiku záväzná a je stanovená na úrovni 80%.

Hlavným účelom kampane prostredníctvom online vysielateľov je  dosiahnuť stanovený merateľný ukazovateľ, a zviditeľniť  finančnú pomoc zo štrukturálnych fondov, ako aj podporiť zlepšenie vnímania Európskej únie.

Zvýšená informovanosť laickej i odbornej verejnosti prispeje k vytvoreniu priaznivého informačného prostredia pre čerpanie EŠIF. V rámci kampane sa bude realizovať publicita vo forme 30 sekundových spotov so zahrnutím povinnej publicity v rozsahu 5 sekundového packshotu na záver s logami EÚ, uvedením fondu a loga OP TP. Na maximalizáciu efektívneho nasadenia je online kampaň nasadená po dobu 8  týždňov v termíne 2.3.2020 – 26.4.2020. Na zabezpečenie kampane bola uplatnená výnimka podľa §1 ods. 2 písm. j) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na zvyšovanie povedomia verejnosti o činnostiach financovaných z prostriedkom EÚ, je súčasťou projektu aj zabezpečenie výroby a dodanie propagačných materiálov s potlačou, ktoré sú následne používané na konferenciách, seminároch a odborných stretnutiach.

Pre odbornú verejnosť a subjekty podieľajúce sa na implementácii EŠIF sú určené  akcie ako napr. konferencia Konferencia sa konala pri príležitosti Dňa Európy a 15. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie v Účelom zariadení Úradu vlády SR Hotel Bôrik dňa podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku , zástupcov diplomatického zboru na Slovensku, a viacero osobností spoločenského, kultúrneho a politického života na Slovensku. Konferencia bola popri pripomenutí si 15. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie venovaná najmä prezentácii úspešných projektov, výmene skúseností a poznatkov nadobudnutých a získaných pri projektoch financovaných z EŠIF.

Odbornej verejnosti bol venovaný aj seminár, ktorý sa konal dňa 16.09.2019 v Účelovom zariadení Úradu vlády SR Hotel Bôrik  a bol venovaný problematike výberu a kombinácii médií pri realizácii kampane súvisiacej s podporou EŠIF a správne zvolenej cieľovej skupine pre mediálnu komunikačnú kampaň.

Odborný seminár bol  realizovaný 5. februára 2020 v ÚZ Hotel Bôrik organizovaný v spolupráci s UK Government Communication Service a Zastúpením EK na Slovensku. Témami seminára bola problematika strategického plánovania kampaní, práca s dezinformáciami a fakenews, práca so sociálnymi médiami, krízová komunikácia, koordinácia medzi ministerstvami a case studies. Témy seminára a zameranie prednášok súviseli s tvorbou komunikačných stratégií  európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku a implementáciou komunikačných plánov do mediálnych kampaní o EŠIF.

Odborný hodnotiaci seminár OIP zameraný na internú a externú komunikácia v prostredí EŠIF, ktorého realizácia je plánovaná v termíne máj-jún 2020.

Odborná konferencia zorganizovaná v spolupráci s CKO a Zastúpením EK v SR by sa mala uskutočniť v decembri 2020 v priestoroch ÚZ Hotel Bôrik. Zacielenie na komunikačné podmienky v novom programovom období.

Projekt pokrýva aj finančné náklady vyplývajúce z oprávnenie používať spravodajské servisy agentúr TASR a SITA ako zdroj informácií a sprístupnenie servisov agentúr na webovej stránke www.partnerskadohoda.gov.sk.

Pravidelné  zasadnutie , zloženej zo zástupcov jednotlivých riadiacich orgánov implementujúcich operačné programy v rámci EŠIF, zástupcov CKO, CO, ÚV SR/odboru informovanosti a publicity, SO, zástupcov gestorov horizontálnych princípov ako aj OCKÚ OLAF. Pracovná skupina pre informovanie  a komunikáciu  sa  počas  doby trvania  realizácie projektu stretne celkovo 5 x.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2018 - 01.12.2020
Celková suma
694,621 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
103,500 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia ročných komunikačných plánov…
Typ
A. Realizácia komun…
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
11.12.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných kampaní
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
25,0 (počet)
Cieľ
30,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.08.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Odvysielanie mediálnych vstupov kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom" 1.-31.1.2020

Odvysielanie mediálnych vstupov kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom" 1.-31.1.2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

Odvysielanie mediálnych vstupov kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom" 2.-31.12.2019

Odvysielanie mediálnych vstupov kampane"Moderné Slovensko vďaka eurofondom" 2.-31.12.2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"_ predĺženie onliny, PEREX 03/2020

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"- predĺženie online, PEREX 03/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"_predĺženie onliny, vysielateľ Mafra Slovakia

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"_predĺženie onliny, vysielateľ Mafra Slovakia

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"_predĺženie onliny, vysielateľ NaMH

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"_predĺženie onliny, vysielateľ NaMH

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"_predĺženie onliny, vysielateľ Zoznam

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"_predĺženie onliny, vysielateľ Zoznam

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"_predĺženie onliny, vysielateľ Ringier Axel Springer

Nákup vysielacieho času kampane "Modené Slovensko vďaka eurofondom"_predĺženie onliny, vysielateľ Ringier Axel Springer

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"_predlženie onliny, vysielateľ Petit Press

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"_predlženie onliny, vysielateľ Petit Press

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom", vysielateľ See&Go

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom", vysielateľ See&Go, 02/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slvenskoo vďak eurofondom"_predlženie online, Perex, 04/2020

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"_predĺžnie online, 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom" _ predĺženie online, 04/2020, NaMH

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom" _ predĺženie online, 04/2020, NaMH

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom" _ predĺženie online, 04/2020, Zoznam

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom" _ predĺženie online, 04/2020, Zoznam

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampne "Moderné Slovensko vďaka eurofondom" _predĺženie online, 04/2020, Petit Press

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"_ predĺženie online, 04/2020, Petit Press

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensk vďaka eurofondom" _ predĺženie online, 04/2020, Mafra

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom" _ predĺženie online, 04/2020, Mafra

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom", Ringier Axel Springer SK, a.s., 04/2020

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom", Ringier Axel Springer SK, a.s., 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

IT Technika_položky zmluvy č. 15.-19. Z201914527_Z

IT Technika položky zmluvy č. 15.-19. Z201914527_Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Názov

Faktúra č. 40190041

Zabezpečenie IT

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

IT Technika_položky zmluvy 5.-14. Z201914527_Z

IT Technika_položky zmluvy 5.-14. Z201914527_Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 12/2019

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2020
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 11/2019

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 10/2019

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 09/2019

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 09/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2019
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 08/2019

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 07/2019

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2019
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 06/2019

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2019
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 05/2019

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2019
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 04/2019

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2019
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 03/2019

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2019
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 02/2019

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2019
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 01/2019

Dodávka, odbrr a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2019
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 01/2019

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 12_2019

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 12_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 11_2019

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 11_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 10_2019

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 10_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2019
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 09_2019

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 09_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2019
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 08/2019

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 07/2019

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2019
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 06/2019

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2019
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 05/2019

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2019
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 04/2019

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2019
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 03/2019

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2019
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 02/2019

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2019
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA_12/2018

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA12/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2019
Názov

Nákup reklamných predmetov s potlačou

Nákup reklamných predmetov s potlačou

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov IČO
Názov
Hauerland spol. s r.o.
IČO
35777885
Názov
Petit Press, a.s.
IČO
35790253
Názov
SITA
IČO
35745274
Názov
TA SR
IČO
31320414
Názov
New and Media Holding a.s.
IČO
47256281
Názov
See & Go, s. r. o.
IČO
45937044
Názov
Zoznam, s. r. o.
IČO
36029076
Názov
KASON, s.r.o.
IČO
51662787
Názov
PEREX, a.s.
IČO
00685313
Názov
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z
IČO
35790253
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.