Popis projektu

Projekt vychádza z Ročného komunikačného plánu na rok 2019 a Ročného komunikačného plánu na rok 2020 (RKP), ako základných realizačných rámcov pre Komunikačnú stratégiu OPTP na programové obdobie 2014-2020. Ročný komunikačný plán na rok 2019 bol schválený v marci 2019 a Ročný komunikačný plán na rok 2020 v januári 2020. Ich  aktivity zohľadňujú špecifiká a potreby jednotlivých cieľových skupín.

Aktivity a činnosti navrhované v projekte vychádzajú z Komunikačnej stratégie OPTP realizovanej prostredníctvom  RKP 2016, RKP 2017 a RKP 2018. Uvedené RKP  boli základným realizačným rámcom na implementáciu  projektu OPTP kód ITMS2014+ č. 301011B687 pod názvom „Realizácia Komunikačnej stratégie OPTP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 na roky 2016-2018“.

V rámci Komunikačnej stratégie pre Partnerskú dohodu 2014-2020 sú zadefinované tri cieľové skupiny a ich segmenty z hľadiska komunikovaných informácií - široká verejnosť, odborná verejnosť spolu s médiami a subjektami podieľajúcimi sa na implementácii EŠIF a oprávnení prijímatelia OPTP.

V rámci napĺňania RKP 2019 a 2020 boli pre  širokú verejnosť realizované V rámci  projektu sa realizuje aj a

 Z prostriedkov projektu sa zabezpečilo obstaranie elektroniky určenej ako ceny pre víťazné tímy „Roadshow 2018“, víťazné školy „Roadshow 2018“, ktorej vyhodnotenie v zmysle  Štatútu Roadshow 2018 prebehlo v termíne do 31.1.2019. Do obstarávania  elektroniky boli zahrnuté aj  ceny do súťaží vyhlasovaných a spravovaných prostredníctvom sociálnych sietí Facebook https://www.facebook.com/euvsr/, Instagram www.instagram.com/eufondysr, ktoré Úrad vlády SR  ako prijímateľ projektu vytvoril a spravuje špeciálne  pre účely  komunikácie  a informovanosti o úlohe EÚ. Zviditeľňovanie pomoci a podpory z EŠIF a jej propagácia sa bude zabezpečovať aj prostredníctvom stránky www.partnerskadohoda.gov.sk.

Kampaň bola nasadená v rozsahu 13 týždňov v termíne od 02.12.2019 do 28.2.2020 kontinuálne bez prestávky. Projekt vysielateľa See&Go je kombináciou televíznej, outdoorovej a online reklamy  a zaraďuje sa medzi unikátne projekty v rámci Slovenska. Ide o nový spôsob doručovania reklamy prostredníctvom Mestskej hromadnej dopravy (MHD) cez dve obrazovky (LCD monitor + mobilné zariadenia ako je smartphone/tablet), ktorý sleduje najnovší vývoj konzumácie médií s prvkami zvýšeného vnímania. Vďaka interaktívnej kombinácii dvoch obrazoviek See&Go televízie (LCD monitory v dopravných prostriedkoch) a osobného mobilného zariadenia (smartphone/tablet) sa dosahujú výsledky porovnateľné aj s najsilnejším internetovým prehliadačom. Uvedená forma bola zvolená ako vo veku 15-30 rokov. Na základe socio-demografických údajov (zdroj TNS) táto cieľová skupina MHD a diaľkovej dopravy. Zároveň v rámci zvolenej  formy komunikácie prostredníctvom  vysielateľa See&Go kampaň významne  zasiahne sekundárnu cieľovú skupinu vo veku 14-50, ktorá predstavuje až 82% cestujúcich a je doplňujúcou formou „Kampane „Moderné Slovensko vďaka eurofondom“ financovanej prostredníctvom projektu OPTP kód ITMS2014+ č. 301011T638 „Realizácia priebežnej mediálnej kampane v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre PD na PO 2014-2020“.

Na zabezpečenie kampane bola uplatnená výnimka podľa §1 ods. 2 písm. j) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V rokoch 2019-2020 sa realizuje priebežná horizontálna mediálna kampaň (priebeh kampane 16.09.2019 – 28.02.2020) financovaná prostredníctvom projektu OPTP kód ITMS2014+ č. 301011T638 „Realizácia priebežnej mediálnej kampane v rámci komunikačnej stratégie OP TP pre PD na PO 2014-2020“, ktorej  hlavnou myšlienkou je udržať vnímanie prínosu štrukturálnych fondov pre obyvateľov na stabilnej úrovni.

Súčasťou Komunikačnej stratégie Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014–2020 je ukazovateľ-„Miera informovanosti o možnostiach podpory z EŠIF“.  Cieľová hodnota (r.2023) tohto ukazovateľa je pre Slovenskú republiku záväzná a je stanovená na úrovni 80%.

Hlavným účelom kampane prostredníctvom online vysielateľov je  dosiahnuť stanovený merateľný ukazovateľ, a zviditeľniť  finančnú pomoc zo štrukturálnych fondov, ako aj podporiť zlepšenie vnímania Európskej únie.

Zvýšená informovanosť laickej i odbornej verejnosti prispeje k vytvoreniu priaznivého informačného prostredia pre čerpanie EŠIF. V rámci kampane sa bude realizovať publicita vo forme 30 sekundových spotov so zahrnutím povinnej publicity v rozsahu 5 sekundového packshotu na záver s logami EÚ, uvedením fondu a loga OP TP. Na maximalizáciu efektívneho nasadenia je online kampaň nasadená po dobu 8  týždňov v termíne 2.3.2020 – 26.4.2020. Na zabezpečenie kampane bola uplatnená výnimka podľa §1 ods. 2 písm. j) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na zvyšovanie povedomia verejnosti o činnostiach financovaných z prostriedkom EÚ, je súčasťou projektu aj zabezpečenie výroby a dodanie propagačných materiálov s potlačou, ktoré sú následne používané na konferenciách, seminároch a odborných stretnutiach.

Pre odbornú verejnosť a subjekty podieľajúce sa na implementácii EŠIF sú určené  akcie ako napr. konferencia Konferencia sa konala pri príležitosti Dňa Európy a 15. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie v Účelom zariadení Úradu vlády SR Hotel Bôrik dňa podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku , zástupcov diplomatického zboru na Slovensku, a viacero osobností spoločenského, kultúrneho a politického života na Slovensku. Konferencia bola popri pripomenutí si 15. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie venovaná najmä prezentácii úspešných projektov, výmene skúseností a poznatkov nadobudnutých a získaných pri projektoch financovaných z EŠIF.

Odbornej verejnosti bol venovaný aj seminár, ktorý sa konal dňa 16.09.2019 v Účelovom zariadení Úradu vlády SR Hotel Bôrik  a bol venovaný problematike výberu a kombinácii médií pri realizácii kampane súvisiacej s podporou EŠIF a správne zvolenej cieľovej skupine pre mediálnu komunikačnú kampaň.

Odborný seminár bol  realizovaný 5. februára 2020 v ÚZ Hotel Bôrik organizovaný v spolupráci s UK Government Communication Service a Zastúpením EK na Slovensku. Témami seminára bola problematika strategického plánovania kampaní, práca s dezinformáciami a fakenews, práca so sociálnymi médiami, krízová komunikácia, koordinácia medzi ministerstvami a case studies. Témy seminára a zameranie prednášok súviseli s tvorbou komunikačných stratégií  európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku a implementáciou komunikačných plánov do mediálnych kampaní o EŠIF.

Odborný hodnotiaci seminár OIP zameraný na internú a externú komunikácia v prostredí EŠIF, ktorého realizácia je plánovaná v termíne máj-jún 2020.

Odborná konferencia zorganizovaná v spolupráci s CKO a Zastúpením EK v SR by sa mala uskutočniť v decembri 2020 v priestoroch ÚZ Hotel Bôrik. Zacielenie na komunikačné podmienky v novom programovom období.

Projekt pokrýva aj finančné náklady vyplývajúce z oprávnenie používať spravodajské servisy agentúr TASR a SITA ako zdroj informácií a sprístupnenie servisov agentúr na webovej stránke www.partnerskadohoda.gov.sk.

Pravidelné  zasadnutie , zloženej zo zástupcov jednotlivých riadiacich orgánov implementujúcich operačné programy v rámci EŠIF, zástupcov CKO, CO, ÚV SR/odboru informovanosti a publicity, SO, zástupcov gestorov horizontálnych princípov ako aj OCKÚ OLAF. Pracovná skupina pre informovanie  a komunikáciu  sa  počas  doby trvania  realizácie projektu stretne celkovo 5 x.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2018 - 01.06.2021
Celková suma
661,290 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
103,500 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia ročných komunikačných plánov…
Typ
A. Realizácia komun…
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
11.12.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných kampaní
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
29,0 (počet)
Cieľ
29,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Odvysielanie mediálnych vstupov kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom" 1.-31.1.2020

Odvysielanie mediálnych vstupov kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom" 1.-31.1.2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

Odvysielanie mediálnych vstupov kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom" 2.-31.12.2019

Odvysielanie mediálnych vstupov kampane"Moderné Slovensko vďaka eurofondom" 2.-31.12.2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"_ predĺženie onliny, PEREX 03/2020

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"- predĺženie online, PEREX 03/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"_predĺženie onliny, vysielateľ Mafra Slovakia

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"_predĺženie onliny, vysielateľ Mafra Slovakia

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"_predĺženie onliny, vysielateľ NaMH

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"_predĺženie onliny, vysielateľ NaMH

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"_predĺženie onliny, vysielateľ Zoznam

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"_predĺženie onliny, vysielateľ Zoznam

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"_predĺženie onliny, vysielateľ Ringier Axel Springer

Nákup vysielacieho času kampane "Modené Slovensko vďaka eurofondom"_predĺženie onliny, vysielateľ Ringier Axel Springer

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"_predlženie onliny, vysielateľ Petit Press

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"_predlženie onliny, vysielateľ Petit Press

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom", vysielateľ See&Go

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom", vysielateľ See&Go, 02/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slvenskoo vďak eurofondom"_predlženie online, Perex, 04/2020

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"_predĺžnie online, 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom" _ predĺženie online, 04/2020, NaMH

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom" _ predĺženie online, 04/2020, NaMH

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom" _ predĺženie online, 04/2020, Zoznam

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom" _ predĺženie online, 04/2020, Zoznam

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampne "Moderné Slovensko vďaka eurofondom" _predĺženie online, 04/2020, Petit Press

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom"_ predĺženie online, 04/2020, Petit Press

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensk vďaka eurofondom" _ predĺženie online, 04/2020, Mafra

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom" _ predĺženie online, 04/2020, Mafra

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom", Ringier Axel Springer SK, a.s., 04/2020

Nákup vysielacieho času kampane "Moderné Slovensko vďaka eurofondom", Ringier Axel Springer SK, a.s., 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

IT Technika_položky zmluvy č. 15.-19. Z201914527_Z

IT Technika položky zmluvy č. 15.-19. Z201914527_Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Názov

Faktúra č. 40190041

Zabezpečenie IT

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

IT Technika_položky zmluvy 5.-14. Z201914527_Z

IT Technika_položky zmluvy 5.-14. Z201914527_Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 12/2019

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 12/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2020
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 11/2019

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 10/2019

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 10/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 09/2019

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 09/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2019
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 08/2019

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 07/2019

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2019
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 06/2019

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2019
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 05/2019

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2019
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 04/2019

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2019
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 03/2019

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2019
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 02/2019

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2019
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 01/2019

Dodávka, odbrr a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2019
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 01/2019

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 01/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2019
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 12_2019

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 12_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 11_2019

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 11_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 10_2019

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 10_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2019
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 09_2019

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 09_2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2019
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 08/2019

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 08/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2019
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 07/2019

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 07/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2019
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 06/2019

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 06/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2019
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 05/2019

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 05/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2019
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 04/2019

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 04/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2019
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 03/2019

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 03/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2019
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 02/2019

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 02/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2019
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA_12/2018

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA12/2018

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2019
Názov

Nákup reklamných predmetov s potlačou

Nákup reklamných predmetov s potlačou

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Poistenie do RFS

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Poistné do VZP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Poistné do VZP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Poistenie do RFS

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Odmeny zamestnancov mimipracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Poistenie do RFS

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Poistenie do RFS

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Poistenie do RFS

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Poistenie do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Poistenie do RFS

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Poistenie do RFS

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimoprac. pomer

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Poistenie do RFS

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Poistné do VZP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Poistenie do RFS

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Ostatné ZP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimoprac. pomer

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Rezervný fond solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

Rezervný fond solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

Poistenie do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Rezervný fond solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Poistné do ostatných ZP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Poistenie do RFS

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Seminár "Marketingová komunikácia z pohľadu realizácie aktivít informovania a komunikácie o OP a EŠIF v PO 2014-2020", 09.06.2021, ÚZ Hotel Bôrik

Seminár "Marketingová komunikácia z pohľadu ralizácie aktivít informovania a komunikácie o OP a EŠIF v PO 201-2020", konaného dňa 09.06.2021,ÚZ Hotel Bôrik,

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

Seminár "PR a marketing na zvýšenie informovanosti o pomoci a podpore z EŠIF, komunikácia a publicita v rámci PO 2014-2020", 06.09.2019, ÚZ Hotel Bôrik

Seminár "PR a marketing na zvýšenie informovanosti o pomoci a podpore z EŠIF, komunikácia a publicita v rámci PO 2014-2020, 16.09.2019, UZ Hotel Bôrik

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Odborný seminár v spolupráci s Government Communication Service, 05.02.2020, ÚZ Hotel Bôrik

Odborný seminár v spolupráci s UK Government Communication Servise, 05.02.2020, ÚZ Hotel Bôrik

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

"Slávnostné odovzdávanie cien Roadshow 2018" - občerstvenie, 09.05.2019, ÚZ Hotel Bôrik

"Slávnostné odovzdávanie cien Roadshow 2018"_občerstvenie, 09.05.2019, ÚZ Hotel Bôrik

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2019
Názov

"Slávnostné odovzdávanie cien Roadshow 2018" 09.05.2019, ÚZ Hotel Bôrik

"Slávnostné odovzdávanie cien Roadshow 2018" 09.05.2019, ÚZ Hotel Bôrik

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2019
Názov

"Deň Európy 2019 - 15 rokov doma v EÚ"

"Deň Európy 2019 - 15 rokov doma v EÚ"

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,964 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2019
Názov

Zasadnutie PSpIK 11.12.2018, Úrad vlády SR

Zasdnutie PSpIK 11.12.2018, Úrad vlády SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2018
Názov

Zasadnutie PSpIK 26.09.2019, Úrad vlády SR

Zasadnutie PSpIK 26.09.2019, Úrad vlády SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

Zasadnutie PSpIK 05.12.2019, Úrad vlády SR

Zasadnutie PSpIK 05.12.2019, Úrad vlády SR

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Zasadnutie PSpIK 26.06.2020, Hotel Bôrik

Zasadnutie PSpIK 26.06.2020, Hotel Bôrik

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

"Citylightová kampaň 2019 - DEŇ EURÓPY"

"Citylightová kampaň 2019 DEŇ EURÓPY"

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2019
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 05/2020

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA za mesiac 12/2020

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA za mesiac 12/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2021
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 02/2020

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 02/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 10/2020

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 10/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 06/2020

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 06/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 01/2020

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 08/2020

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 08/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 07/2020

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 07/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 09/2020

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 09/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 04/2020

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2020
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA za mesiac 09/2020

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA za mesiac 09/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 03/2020

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 03/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA za mesiac 07/2020

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA za mesiac 07/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2020
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA 11/2020

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA za mesiac 11/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA za mesiac 10/2020

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA za mesiac 10/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA za mesiac 08/2020

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA za mesiac 08/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2020
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 12/2020

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 12/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2021
Názov

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 11/2020

Dodávka, odber a využívanie spravodajského servisu TASR za mesiac 11/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA za mesiac 05/2020

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA za mesiac 05/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA za mesiac 02/2020

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA za mesiac 02/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2020
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA za mesiac 04/2020

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA za mesiac 04/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA za mesiac 06/2020

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA za mesiac 06/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA za mesiac 03/2020

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA za mesiac 03/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA za mesiac 01/2020

Poskytovanie, odber a využívanie spravodajského servisu SITA ya mesiac 01/2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Poistné na starobné poistenie

Sumarizačný hárok č. 6/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Poistné do VZP

Sumarizačný hárok č. 6/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok č. 6/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Invalidné poistenie

Sumarizačný hárok č. 6/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Poistenie do RFS

Sumarizačný hárok č. 6/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Poistné na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok č. 6/2021

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Názov
SITA
IČO
35745274
Názov
TA SR
IČO
31320414
Názov
Hauerland spol. s r.o.
IČO
35777885
Názov
See & Go, s. r. o.
IČO
45937044
Názov
Zoznam, s. r. o.
IČO
36029076
Názov
New and Media Holding a.s.
IČO
47256281
Názov
Petit Press, a.s., divízia východ, o.z
IČO
35790253
Názov
PEREX, a.s.
IČO
00685313
Názov
KASON, s.r.o.
IČO
51662787
Názov
Petit Press, a.s.
IČO
35790253
Názov
Ringier Axel Springer SK, a.s.
IČO
51251761
Názov
MAFRA Slovakia, a.s.
IČO
51904446
Názov
BigMedia, spol. s r.o.
IČO
43999999
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.