Popis projektu

Projekt je zameraný na zabezpečenie implementácie systému ochrany finančných záujmov EÚ (ďalej len "OFZ EÚ") a boj proti podvodom vrátane boja proti korupcii, ktorý je súčasťou správneho a transparentného systému kontroly  EŠIF. Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné realizovať aktivity zamerané na zabezpečenie efektívneho výkonu úloh odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej len "OCKÚ OLAF") v oblasti OFZ EÚ, najmä koordinácie partnerov siete Anti Fraud Coordination Service (koordinačný útvar pre boj proti podvodom, ďalej len "AFCOS") a výkonu kontroly s cieľom dosiahnuť riadne využívanie finančnej pomoci v programovom období 2014 – 2020.

 V rámci projektu sa budú realizovať aktivity spojené s činnosťou Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov EÚ v SR (ďalej len RV), pracovných skupín, činností realizovaných pod záštitou RV a bilaterálnych stretnutí, budú zabezpečené vzdelávacie a informačné aktivity, služby podpory v súvislosti s analýzou právnych predpisov a znalecké posudky a stanoviská.

Usporiadanie rôznych vzdelávacích a informačných aktivít pre partnerov siete AFCOS (vrátane školení týkajúcich sa uzatvárania programového obdobia 2007-2013), špecifické školenia vyplývajúce z Národnej stratégie OFZ EÚ a Akčného plánu OFZ EÚ, vrátane školení o OFZ EÚ na zlepšenie informovanosti o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti korupcii a  podvodom v rámci všeobecného vzdelávania a v prípade potreby školenia školiteľov bude mať výrazný vplyv na zlepšenie povedomia  o OFZ EÚ v SR, boji proti podvodom a o činnosti odboru OCKÚ OLAF.

Predpokladá sa aj poskytnutie služieb podpory pre vypracovanie analýzy relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov a systému riadenia a kontroly so zreteľom na ich odolnosť voči podvodom a korupcii a dodržanie zásady riadneho finančného hospodárenia.

Ďalšou aktivitou projektu bude vypracovanie znaleckých posudkov a stanovísk na posúdenie čiastkovej odbornej otázky, ktoré sú potrebné na optimálnu a efektívnu realizáciu výkonu kontrolnej činnosti OCKÚ OLAF.

Projekt súčasne prispeje k splneniu povinnosti propagácie a prezentácie v oblasti OFZ EÚ, ako aj k plneniu úloh vyplývajúcich z národnej legislatívy a legislatívy EÚ. Výstupy týchto aktivít prinesú podklady pre zlepšenie procesov súvisiacich s úlohami OCKÚ OLAF v rámci plnenia úloh v oblasti OFZ EÚ. V neposlednom rade môžu uvedené aktivity prispieť k zlepšeniu kvality a intenzity čerpania finančných prostriedkov z EŠIF v programovom období 2014 – 2020.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Žilinský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2018
Celková suma
233,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
56,436 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Služby podpory v súvislosti s analýzou …
Typ
D. Riešenie korupci…
Plánovaný začiatok
01.10.2016
Skutočný začiatok
03.12.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Činnosti spojené s realizáciou zasadnut…
Typ
A. Činnosti spojené…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
20.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Realizácia vzdelávacích a informačných …
Typ
D. Riešenie korupci…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
11.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zavedených opatrení na boj proti korupcii a podvodom
Hodnota
40,0 (počet)
Cieľ
31,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných podujatí
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.03.2019
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
13,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.03.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 9/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 9/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 9/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 9/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 9/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 9/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 9/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 9/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
07.10.2016
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 12/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
640 €
Realizácia
04.01.2017
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 12/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
04.01.2017
Názov

poistné do ostatných zdravotných poisťovní

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 12/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
04.01.2017
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 12/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
04.01.2017
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 12/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
04.01.2017
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 12/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
04.01.2017
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 12/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
04.01.2017
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 1/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 1/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 1/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 1/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 1/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 1/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 1/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 1/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 11/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 11/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

na nemocneské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 11/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 11/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 11/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 11/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 11/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 11/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
09.12.2016
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 10/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 10/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
2,240 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 10/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

poistné do ostatných zdravotných poisťovní

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 10/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 10/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 10/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
314 €
Schválené na preplatenie
314 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 10/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 10/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

na poistné v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky-výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 10/2016(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

náklady za pohostenie za 26.01.2017

FA-školenie OCKÚ OLAF-01-2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

náklady za pohostenie za 15.11.2016

FA-školenie OCKÚ OLAF-11-2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

náklady za pohostenie za 28.11.2016

FA-školenie OCKÚ OLAF-11-2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

náklady za pohostenie za 02.12.2016

FA-školenie OCKÚ OLAF-12-2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
29.06.2017
Názov

náklady za pohostenie za 20.12.2016

FA-školenie OCKÚ OLAF-12-2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
29.06.2017
Názov

náklady za pohostenie za 09.03.2017

FA-školenie OCKÚ OLAF-03-2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
217 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

náklady za pohostenie za 30.03.2017

FA-školenie OCKÚ OLAF-03-2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

náklady za pohostenie za 06.04.2017

FA-školenie OCKÚ OLAF-04-2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

náklady za pohostenie za 27.04.2017

FA-školenie OCKÚ OLAF-04-2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

náklady za pohostenie za 14.02.2017

FA-školenie OCKÚ OLAF-02-2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
281 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

náklady za pohostenie za 23.02.2017

FA-školenie OCKÚ OLAF-02-2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
215 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

náklady za pohostenie za 14.10.2016

FA-školenie OCKÚ OLAF-10-2016

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
02.12.2016
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 4/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

poistné do ostatných zdravotných poisťovní

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 4/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 4/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 4/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 4/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 4/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 4/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 4/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 4/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 6/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 6/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

poistné do ostatných zdravotných poisťovní

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 6/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 6/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 6/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 6/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 6/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 6/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 6/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 2/2017 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 2/2017 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 2/2017 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 2/2017 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 2/2017 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 2/2017 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

odmeny zamestnacov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 2/2017 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 2/2017 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

poistné do ostatných zdravotných poisťovní

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 2/2017 (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 5/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

poistné do ostatných zdravotných poisťovní

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 5/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 5/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 5/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 5/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 5/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 5/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

na poistné do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 5/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 5/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
680 €
Realizácia
09.06.2017
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 3/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
560 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 3/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

poistné do ostatných zdravotných poisťovní

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 3/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 3/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 3/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 3/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 3/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 3/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 3/2017(OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

roll-up banner + potlač

FA-tlačoviny OCKÚ OLAF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

letáky 10 000 ks

FA-tlačoviny OCKÚ OLAF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

závesná tabuľa s potlačou

FA-tlačoviny OCKÚ OLAF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

papierové obaly - foldre s potlačou

FA-tlačoviny OCKÚ OLAF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

poznámkový blok A4 s potlačou

FA-tlačoviny OCKÚ OLAF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

papierová taška s potlačou

FA-tlačoviny OCKÚ OLAF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

náklady za pohostenie za 19.12.2017

FA-OCKÚ OLAF-19-12-2017-RV

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
21.12.2017
Názov

náklady za pohostenie a tech. zabezp. za 11.12.2017

FA-školenie OCKÚ OLAF-11-12-2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
429 €
Schválené na preplatenie
429 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

náklady za pohostenie a tech. zabezp. za 06.12.2017

FA-školenie OCKÚ OLAF-06-12-2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
779 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

náklady za pohostenie a tech. zabezp. za 01.12.2017

FA-školenie OCKÚ OLAF-01-12-2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
815 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

náklady za pohostenie a tech. zabezp. za 24.11.2017

FA-školenie OCKÚ OLAF-11-2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,149 €
Schválené na preplatenie
1,149 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

náklady za pohostenie a tech. zabezp. za 27.10.2017

FA-školenie OCKÚ OLAF-10-2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,223 €
Schválené na preplatenie
1,223 €
Realizácia
29.11.2017
Názov

náklady za pohostenie a tech. zabezp. za 21.09.2017

FA-školenie OCKÚ OLAF-09-2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,264 €
Schválené na preplatenie
1,264 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

náklady za pohostenie za 22.06.2017-PS

FA-školenie OCKÚ OLAF-06-2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
13.10.2017
Názov

náklady za pohostenie za 08.06.2017

FA-školenie OCKÚ OLAF-06-2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
197 €
Realizácia
13.10.2017
Názov

náklady za pohostenie za 22.06.2017

FA-školenie OCKÚ OLAF-06-2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
241 €
Realizácia
13.10.2017
Názov

náklady za pohostenie za 11.05.2017

FA-školenie OCKÚ OLAF-05-2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
19.09.2017
Názov

náklady za pohostenie za 18.05.2017

FA-školenie OCKÚ OLAF-05-2017

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
221 €
Realizácia
19.09.2017
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 03/2018-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 03/2018-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 03/2018-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

poistné do ostatných zdravotných poisťovní

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 03/2018-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 03/2018-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 03/2018-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 03/2018-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 03/2018-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
09.04.2018
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 02/2018-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 02/2018-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

poistné do ostatných zdravotných poisťovní

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 02/2018-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 02/2018-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 02/2018-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 02/2018-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 02/2018-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 02/2018-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 12/2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 12/2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
1,080 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 12/2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

poistné do ostatných zdravotných poisťovní

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 12/2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 12/2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 12/2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 12/2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 12/2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 12/2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
29.12.2017
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 11/2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 11/2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

poistné do ostatných zdravotných poisťovní

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 11/2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 11/2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 11/2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 11/2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 11/2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 11/2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 10-2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 10-2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 10-2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 10-2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 10-2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 10-2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 10-2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 10-2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 09/2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 09/2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

poistné do ostatných zdravotných poisťovní

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 09/2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 09/2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

na starobné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 09/2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

na úrazové poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 09/2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

na invalidné poistenie

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 09/2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok-osobné výdavky za 09/2017-Z (OCKÚ OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

strav. služby a tech. zabezp.

FA č. 1300000003

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,074 €
Schválené na preplatenie
1,074 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

strav. služby a tech. zabezp.

FA č. 1300000033

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,290 €
Schválené na preplatenie
1,290 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA č. 1300000037

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,096 €
Schválené na preplatenie
1,096 €
Realizácia
04.05.2018
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA č. 1300000057

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,182 €
Schválené na preplatenie
1,182 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

pohostenie

FA č. 1300000068

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
28.06.2018
Názov

nálepky s tématickou potlačou, 300 ks

FA č. 174354

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

baterka, 75 ks

FA č. 174354

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
226 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

taška na dokumenty, 30 ks

FA č. 174354

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

portfólio s držiakom na tablet, 20 ks

FA č. 174354

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
323 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

skladacia nákupná taška, 300 ks

FA č. 174354

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
729 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

taška na rameno, 100 ks

FA č. 174354

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

termohrnček 330 ml, 50 ks

FA č. 174354

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
226 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

slúchadlá v plastovej krabičke, 100 ks

FA č. 174354

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

poznámkový blok, 50 ks

FA č. 174354

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
284 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

guľôčkové pero a ceruzka v darč. bal., 30 ks

FA č. 174354

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

kľúčenka so žetónom, 100 ks

FA č. 174354

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
121 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

guľôčkové pero, 600 ks

FA č. 174354

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,116 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

vizitkár, 50 ks

FA č. 174354

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
140 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

latexový balón biely malý s potlačou, 300 ks

FA č. 174354

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

USB flash disk/USB kľúče s potlačou 16 GB, 100 ks

FA č. 174354

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
752 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

USB kľúče 4 GB, 100 ks

FA č. 174354

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
551 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

stravovacie služby a tech. zabezp.

FA č. 1300000001

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,439 €
Schválené na preplatenie
1,439 €
Realizácia
12.04.2018
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000100

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,182 €
Schválené na preplatenie
2,182 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

strav.služby a prevádz.zabezpečenie

FA 1300000099

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,263 €
Schválené na preplatenie
2,263 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

poistné do VZP

sumariz. harok 062018-Z OCKU OLAF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

na invalid. poistenie

sumariz. harok 062018-Z OCKU OLAF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

na uraz. poistenie

sumariz. harok 062018-Z OCKU OLAF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

na nemoc. poistenie

sumariz. harok 062018-Z OCKU OLAF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

na poistenie do rezerv. fondu

sumariz. harok 062018-Z OCKU OLAF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

na starob. poistenie

sumariz. harok 062018-Z OCKU OLAF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru

sumariz. harok 062018-Z OCKU OLAF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

na poistenie v nezam.

sumariz. harok 062018-Z OCKU OLAF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

sumariz.harok-osobne vydavky za 042018-Z (OCKU ALAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

na poist. v nezam.

sumariz.harok-osobne vydavky za 042018-Z (OCKU ALAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

poistne do VZP

sumariz.harok-osobne vydavky za 042018-Z (OCKU ALAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

na nem.poistenie

sumariz.harok-osobne vydavky za 042018-Z (OCKU ALAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

Poistne do OZP

sumariz.harok-osobne vydavky za 042018-Z (OCKU ALAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

na uraz. poistenie

sumariz.harok-osobne vydavky za 042018-Z (OCKU ALAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

na invalid. poistenie

sumariz.harok-osobne vydavky za 042018-Z (OCKU ALAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

na poist. do rezerv. fondu

sumariz.harok-osobne vydavky za 042018-Z (OCKU ALAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

na starob. poistenie

sumariz.harok-osobne vydavky za 042018-Z (OCKU ALAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
09.05.2018
Názov

pohostenie

FA 1300000092

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

strav. služby a tech. zabezp.

FA 1300000086

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
872 €
Schválené na preplatenie
872 €
Realizácia
19.07.2018
Názov

strav. služby a tech. zabezp.

Faktúra 1300000011

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,001 €
Schválené na preplatenie
1,001 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

strav. služby a tech. zabezp.

Faktura 1300000058

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
1,110 €
Realizácia
06.08.2018
Názov

na uraz. poistenie

sumariz. harok 052018-Z OCKU OLAF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

sumariz. harok 052018-Z OCKU OLAF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

poistné do VZP

sumariz. harok 052018-Z OCKU OLAF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

na nemoc. poistenie

sumariz. harok 052018-Z OCKU OLAF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

poistné do OZP

sumariz. harok 052018-Z OCKU OLAF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

na invalid. poistenie

sumariz. harok 052018-Z OCKU OLAF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

na starob. poistenie

sumariz. harok 052018-Z OCKU OLAF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

na poistenie v nezam.

sumariz. harok 052018-Z OCKU OLAF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

na poist. do rezerv. fondu

sumariz. harok 052018-Z OCKU OLAF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

roll-up

FA FV180872

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000152

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,026 €
Schválené na preplatenie
1,026 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

na invalid.poist.

SH 112018-Z (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

na uraz.poist.

SH 112018-Z (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

na starob.poist.

SH 112018-Z (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

poist. do OZP

SH 112018-Z (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

odmeny zam. mimoprqac.pomeru

SH 112018-Z (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

na poist do RFS

SH 112018-Z (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

odmeny zam. mimoprac.pomeru

SH 102018-Z (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

na uraz.poist.

SH 102018-Z (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

na poist. do RFS

SH 102018-Z (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

na poist. v nezam.

SH 102018-Z (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

na invalid.poist.

SH 102018-Z (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

na starob.poist.

SH 102018-Z (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

na nemoc.poist.

SH 102018-Z (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

poist. do OZP

SH 102018-Z (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000143

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,769 €
Schválené na preplatenie
1,769 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

na poist v nezam

SH 092018-Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

na poist do rezerv fondu solidarity

SH 092018-Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

na invalid poist

SH 092018-Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

na starob poist

SH 092018-Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
269 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

na nemoc poist

SH 092018-Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

poistne do ost ZP

SH 092018-Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

poistne do VZP

SH 092018-Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

odmeny zamestnancov mimoprac. pomeru

SH 092018-Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
1,920 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

na uraz poist

SH 092018-Z

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

strav.služby a tech. zabezp.

FA 1300000115

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,666 €
Schválené na preplatenie
1,666 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

na poist. do RFS

SH 122018-Z (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

na poist. v nezam.

SH 122018-Z (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

na invalid.poist.

SH 122018-Z (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

na uraz.poist.

SH 122018-Z (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

na starob.poist.

SH 122018-Z (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

na nemoc.poist.

SH 122018-Z (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

poist. do OZP

SH 122018-Z (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

poist.do VZP

SH 122018-Z (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

odmeny zam. mimoprac.pomeru

SH 122018-Z (OCKU OLAF)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
09.01.2019
Názov

strav.služby a tech.zabezp.

FA 1300000149

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,072 €
Schválené na preplatenie
1,072 €
Realizácia
13.12.2018
Názov IČO
Názov
DMC, s.r.o.
IČO
36777455
Názov
Dolis s.r.o.
IČO
35698586
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.