Popis projektu

ITMS2014+ predstavuje centrálny informačný systém, prostredníctvom ktorého je riadený proces implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v podmienkach Slovenskej republiky. Zastrešuje všetky úrovne riadenia EŠIF. Cieľom tohto projektu je posilnenie elektronickej formy komunikácie, ako nosnej formy komunikácie, realizovanej priamo v prostredí ITMS2014+ a jej etablovanie do každodennej praxe. Pri realizácii tohto cieľa bude kladený vysoký dôraz na orientáciu na koncového používateľa ITMS2014+, t.j. na intuitívnosť a zrozumiteľnosť informačného systému v oblasti elektronickej komunikácie vo vzťahu B2G, resp. C2G. Proces elektronickej komunikácie je v prostredí ITMS2014+ podporený v smere od žiadateľa/prijímateľa smerom na orgán implementácie fondov. To znamená vypracovanie príslušných formulárov v prostredí ITMS2014+, ich autorizácia elektronickým podpisom štatutárnych zástupcov žiadateľa/prijímateľa a ich doručenie do elektronickej schránky príslušného orgánu implementácie fondov. K vytvoreniu elektronického podania v zmysle štandardov elektronickej komunikácie, pozostávajúceho z elektronickej správy (určujúca obsah podania) a jej príloh (formulár vypracovaný v ITMS2014+, napr. formulár ŽoNFP), dochádza automatizovaným spôsobom. Tzn. že je automaticky systémom naplnený obsah podania, vygenerované prílohy podania a je automaticky stanovený adresát podania (vyhlasovateľ výzvy). V ITMS2014+ disponuje údajmi identifikujúcimi elektronické schránky jednotlivých orgánov implementácie fondov a do týchto schránok sú doručované jednotlivé podania.

Očakávaným výsledkom projektu je pre koncového používateľa intuitívny a komfortný proces elektronickej komunikácie realizovaný priamo z prostredia ITMS2014+. Ako synergický efekt zrealizovaného projektu sa predpokladá maximálna využiteľnosť elektronickej komunikácie v procese implementácie EŠIF.

Pre naplnenie cieľa projektu je potrebné vykonanie zmien a úprav v súčasnosti implementovaných procesov a funkcionalít informačného systému ITMS2014+ zabezpečujúcich elektronickú komunikáciu. Úpravy v rámci projektu budú vykonávané v nasledovných oblastiach:

  • optimalizácia procesu prihlásenia sa koncového používateľa do ITMS2014+ prostredníctvom infraštruktúry Ústredného portálu verejnej správy,
  • optimalizácia obrazoviek ITMS2014+ pre vykonávanie elektronických podaní ,
  • optimalizácia elektronického podpisovania v prostredí ITMS2014+,
  • zavedenie sledovania histórie elektronických podaní vykonaných priamo v prostredí ITMS2014+,
  • rozšírenie elektronického podania na ďalšie entity/objekty evidované v ITMS2014+,
  • podpora k elektronickým podaniam pre koncového používateľa .

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2018 - 01.12.2018
Celková suma
168,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
166,320 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie podpory pre optimalizáciu …
Typ
B. Vývoj a úprava, …
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
16.11.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet implementovaných elektronických služieb dostupných online
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet užívateľov IS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených a dodaných informačných systémov pre monitorovanie EŠIF a ostatných systémov v oblasti strategického riadenia a regulácie EŠIF
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet implementovaných princípov e-Kohézie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.03.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vypracovanie diela s názvom "optimalizácia a rozširovanie funkcionalít zabezpečujúcich elektronickú komunikáciu v prostredí ITMS2014+"

Faktúra STU Bratislava - projekt R422

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
166,320 €
Schválené na preplatenie
166,320 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.