Popis projektu

Predmetom tohto projektu je príprava nových administratívnych kapacít (ďalej aj „AK“) do riadenia, kontroly a auditu európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj „EŠIF“). Realizácia projektu bude prebiehať formou multilaterálnej spolupráce Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej aj „ÚPPVII“) / Centrálny koordinačný orgán (ďalej aj „CKO“) ako oprávneného žiadateľa s vysokými školami ako s oprávnenými partnermi, a to financovaním voliteľných predmetov, zameraných na odbornú tematiku riadenia politiky súdržnosti z fondov EU, prípravu programového obdobia, štruktúru operačného programu, implementáciu politiky súdržnosti na Slovensku, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie, riešenia sťažností, kontroly a auditu EŠIF a iné relevantné témy. ÚPPVII/CKO vyberal svojich partnerov transparentne, na základe hodnotiacich kritérií, ktoré boli vopred zverejnené ako aj všetky potrebné informácie pre partnerov na webovom sídle https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/fondy-eu/partnerske-projekty/projekty-pre-vysoke-skoly/index.html. Odborné profilovanie študentov prostredníctvom voliteľných predmetov bude realizované prostredníctvom tematickej špecializácie študijného programu, ku ktorému vysoká škola priradila voliteľný predmet. Proces vzdelávania je potrebné chápať ako integrálnu súčasť stratégie riadenia AK EŠIF a významný nástroj na plnenie jej cieľov. Z tohto dôvodu je cieľom kreovanie nových a vyškolených AK a ich zapojenie do priamej realizácie EŠIF.

Projekt predstavuje spoluprácu s piatimi vysokými školami ako partnermi žiadateľa. Vzhľadom na vysoký počet prihlásených vysokých škôl, ktoré boli po splnení hodnotiacich kritérií stanovených ÚPPVII zapojené do aktivít prípravy AK EŠIF, bude v nadväznosti na tento projekt predložený ďalší projekt na prípravu AK EŠIF, kde budú partnermi CKO ostatné vysoké školy, ktoré splnili stanovené kritériá. Medzi partnermi a ÚPPVII sú uzatvorené zmluvy o partnerstve.

Zapojení partneri v predkladanej žiadosti o NFP:

(zahŕňa Národohospodársku fakultu

Študijný program: Verejná správa a regionálny rozvoj a Podnikovohospodársku fakultu

Študijný program: Finančné riadenie podniku)

Pedagogická fakulta

Ústav manažmentu

Ekonomická fakulta

Právnická fakulta,

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Filozofická fakulta

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Partneri
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická univerzita v Bratislave, Katolícka univerzita v Ružomberku
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Banskobystrický kraj, Trenčiansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2017 - 01.12.2018
Celková suma
122,358 €
Vlastné zdroje
5,522 €
Vyčerpané z projektu
59,299 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vytvorenie dvoch voliteľných predmetov…
Typ
E. Príprava nových …
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Koordinácia a realizácia projektu Prípr…
Typ
E. Príprava nových …
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
„Príprava nových kapacít pre EŠIF na UM…
Typ
E. Príprava nových …
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Realizácia predmetu „Riadenie projektov…
Typ
E. Príprava nových …
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.05.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Zabezpečenie výučby voliteľného predmet…
Typ
E. Príprava nových …
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Politika súdržnosti EÚ
Typ
E. Príprava nových …
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
01.09.2017
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet pripravených AK pre riadenie, kontrolu a audit EŠIF
Hodnota
259,0 (počet)
Cieľ
171,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.03.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra tlač

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
EQUILIBRIA, s.r.o.
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
203 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

Faktúra tlač

Faktúra č. 181191

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
EQUILIBRIA, s.r.o.
Žiadaná suma
734 €
Schválené na preplatenie
551 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok personálne výdavky KU

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok personálne výdavky KU

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok personálne výdavky KU

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok personálne výdavky KU

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok personálne výdavky KU

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok personálne výdavky KU

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok personálne výdavky KU

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

612 001 Osobný príplatok

Sumarizačný hárok personálne výdavky KU

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Sumarizačný hárok personálne výdavky KU

Vlastník dokladu
Katolícka univerzita v Ružomberku
Dodávateľ
Katolícka univerzita v Ružomberku
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

Ubytovanie

Cestovné náhrady (sumarizačný hárok)

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
606 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

625 002 Na starobné poistenie

výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 07-12/2018

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
-
Názov

625 003Na úrazové poistenie

výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 07-12/2018

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

625 004Na invalidné poistenie

výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 07-12/2018

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 07-12/2018

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
-
Názov

637 027Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 07-12/2018

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
702 €
Schválené na preplatenie
702 €
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 07-12/2018

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
-
Názov

625 006Garančné poistenie

výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 07-12/2018

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - máj 2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,778 €
Schválené na preplatenie
6,778 €
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - máj 2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
241 €
Realizácia
-
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - máj 2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
618 €
Realizácia
-
Názov

625 001 Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - máj 2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
-
Názov

625 002 Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - máj 2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,203 €
Schválené na preplatenie
1,203 €
Realizácia
-
Názov

625 004 Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - máj 2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
258 €
Realizácia
-
Názov

625 005 Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - máj 2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
-
Názov

625 006 garančné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - máj 2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - máj 2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
-
Názov

625 003 Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - máj 2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
-
Názov

612 001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január - máj 2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,812 €
Schválené na preplatenie
1,812 €
Realizácia
-
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 01-05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,770 €
Schválené na preplatenie
5,770 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 01-05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
339 €
Realizácia
-
Názov

Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 01-05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
808 €
Realizácia
-
Názov

Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 01-05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
-
Názov

Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 01-05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
-
Názov

Na garančné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 01-05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
-
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 01-05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
274 €
Realizácia
-
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 01-05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
-
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za September 2017 - December 2018

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,136 €
Schválené na preplatenie
10,136 €
Realizácia
-
Názov

612 001 Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za September 2017 - December 2018

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,935 €
Schválené na preplatenie
3,935 €
Realizácia
-
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za September 2017 - December 2018

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
1,418 €
Realizácia
-
Názov

625 001Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za September 2017 - December 2018

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
196 €
Realizácia
-
Názov

625 002Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za September 2017 - December 2018

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
394 €
Schválené na preplatenie
394 €
Realizácia
-
Názov

625 003Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za September 2017 - December 2018

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za September 2017 - December 2018

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za September 2017 - December 2018

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 006Na garančné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za September 2017 - December 2018

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za September 2017 - December 2018

Vlastník dokladu
Technická univerzita v Košiciach
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 - Na poistenie fond solidarity

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
718 €
Schválené na preplatenie
718 €
Realizácia
-
Názov

625006 - Na garančné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
-
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
127 €
Realizácia
-
Názov

625004 - Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
381 €
Realizácia
-
Názov

625003 - Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
121 €
Realizácia
-
Názov

625002 - Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,116 €
Schválené na preplatenie
2,116 €
Realizácia
-
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
212 €
Realizácia
-
Názov

623 - Poistné ostatné ZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
246 €
Realizácia
-
Názov

621 - Poistné VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,265 €
Schválené na preplatenie
1,265 €
Realizácia
-
Názov

612002 - Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
-
Názov

612001 - Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,343 €
Schválené na preplatenie
1,343 €
Realizácia
-
Názov

611 - Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2017 - 11/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,491 €
Schválené na preplatenie
13,491 €
Realizácia
-
Názov

625006 na garančné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 10/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
-
Názov

625004 na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 10/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
-
Názov

625002 na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 10/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
143 €
Realizácia
-
Názov

621 - Poistné VšZP

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 10/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
-
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 10/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,024 €
Schválené na preplatenie
1,024 €
Realizácia
-
Názov

625003 - Úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 10/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
-
Názov

625007 na poistné do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 10/2018

Vlastník dokladu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.