Popis projektu

Hlavný cieľzlepšiť kvalitu vzdelania a kľúč.kompetencií žiakov ZS Družicová 4 – Košice a zvýšiť tak kvalitu ich života, a to prostred.rozvoja vzdel. a výcvik.infraštruktúry a tým zabezpečiť ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším ver.službám.: 1.Zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj zručností a kľúč.kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce, 2.Zvýšiť kvalitu tech.a materiál.vybavenia uč.ZS a primerane čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania, prostred.zlepšenia infraštruktúry ZS a to budovaním-rekonštrukciou odbor.uč. a zabezpečením potrebného vybavenia,3.Zvýšiť kvalitu vyučovania a prispieť ku kvalit.prepojeniu teoretického a praktického vzdel.na podmienky trhu práce.  

V rámci projektu plánujeme podporiť školskú infraštruktúru ZS Družicová 4 realizáciou hlavných aktivít projektu. Výstupom projektu bude nová odborná uč.polytechnickej výchovy a zariadenie 2 uč.jazykov. Realizáciou projektu dosiahneme zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí, zvýšime ich zručnosti s prepojením na úspešnosť uplatnenia sa na trhu práce a posilníme kvalitu vyučovania a poskytovania vzdelávania.

Hlavné aktivity projektu: Obstaranie jazyk.uč.I.,Obstaranie jazyk.uč.II.,Obstaranie polytechnickej uč.,Stavebno-technické úpravy.Projektom dosiahneme naplnenie merat. ukazovateľov.Projekt je v súlade so strategickými dokumentmi Mesta Košice ako aj s IÚS URM FO mesta Košice 2015-2023 (2028).

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Nad jazerom
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2019 - 01.11.2019
Celková suma
73,734 €
Vlastné zdroje
3,687 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy
Typ
F. UMR_ Stavebno-...
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. UMR_Obstaranie...
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie jazykovej učebne II.
Typ
A. UMR_Obstaranie...
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie jazykovej učebne I.
Typ
A. UMR_Obstaranie...
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
-
Cieľ
613,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.