Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie kvalitného a kvalifikovaného výkonu agendy súvisiacej s implementáciou OP EVS prostredníctvom zabezpečenia vzdelávania oprávnených zamestnancov zapojených do implementácie Operačného programu Efektívna verejná správa (ďalej OP EVS), zabezpečiť čo najefektívnejšie informovanie odbornej a širšej verejnosti o politike a podpore EÚ a jej cieľoch s využitím nástrojov masmediálnej komunikácie v oblasti európskych štrukturálnych a investičných fondov a zabezpečenie povinných hodnotení v súlade s čl. 54 a 56 všeobecného nariadenia a v súlade so Systémom riadenia EŠIF v programovom období 2014 – 2020 v rámci OP EVS.

Projekt je zameraný na refundáciu výdavkov spojených s realizáciou služobných ciest zamestnancov, zvyšovaním odborných zručností a vedomostí, organizáciou resp. účasťou na koordinačných poradách, seminároch, konferenciách, výboroch na území SR a členských krajín EÚ, na financovanie aktivít súvisiacich so zvyšovaním informovanosti širšej a odbornej verejnosti o európskych štrukturálnych a investičných fondoch, výsledkoch zrealizovaných projektov a ich prínose. Predmetom refundácie sú aj výdavky spojené so zabezpečením povinných hodnotení. Počet naplánovaných hodnotení/analýz, výber metód, časový harmonogram atď. sa môže v čase vykonávania OP EVS meniť a môžu sa zrealizovať aj ad hoc hodnotenia v nadväznosti na vzniknutú situáciu, resp. potrebu v danom čase na základe požiadavky RO, CKO a EK.

Oprávnenou skupinou sú zamestnanci Riadiaceho orgánu (ďalej RO) zapojení do implementácie OP EVS. Za oprávnené osoby sa vo všeobecnosti považujú zamestnanci prijímateľa, t.j. pracovníci odboru Operačného programu Efektívna verejná správa, organizačného odboru a odboru rozpočtu a financovania (platobná jednotka) a iné osoby podieľajúce sa na procesoch implementácie OP EVS.

Hlavné typy aktivít projektu sú: 1. Vzdelávanie zamestnancov a režijné aktivity subjektov zabezpečujúcich riadenie a implementáciu OP EVS, 2. Monitorovanie a hodnotenie operačného programu, 3. Informovanie a komunikácia na úrovni riadiaceho orgánu. K prvému typu aktivity „Vzdelávanie zamestnancov a režijné aktivity subjektov zabezpečujúcich riadenie a implementáciu OP EVS“ je priradená hlavná aktivita projektu „Vzdelávanie a režijné aktivity subjektov“.  K druhému typu aktivity „Monitorovanie a hodnotenie operačného programu“ je priradená hlavná aktivita projektu „Analýzy a štúdie“ a k tretiemu typu aktivity „Informovanie a komunikácia na úrovni riadiaceho orgánu“ je priradená hlavná aktivita projektu „Publicita“.

Napĺňanie prvej hlavnej aktivity projektu sa bude sledovať prostredníctvom povinného merateľného ukazovateľa projektu: „Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít“, ktorý sa vykazuje ako počet zrealizovaných školení RO pre zamestnancov a jeho plánovaná hodnota je 42. Napĺňanie druhej hlavnej aktivity projektu sa bude sledovať prostredníctvom povinného merateľného ukazovateľa projektu: „Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií“, ktorý sa vykazuje ako počet všetkých zrealizovaných  materiálov a jeho plánovaná hodnota je 4. Posledným povinným merateľným ukazovateľom projektu v rámci tretej hlavnej aktivity je: „Počet zrealizovaných informačných aktivít“, ktorý sa vykazuje ako počet  zrealizovaných informačných aktivít prostredníctvom projektu, kde je jeho plánovaná hodnota tohto ukazovateľa 938.

Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky.

Viac
Subjekt
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj, Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2017 - 01.12.2023
Celková suma
862,594 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Publicita
Typ
Informovanie a komu…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Analýzy a štúdie
Typ
Monitorovanie a hod…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Publicita
Typ
Informovanie a komu…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Vzdelávanie a režijné aktivity subjektov
Typ
Vzdelávanie zamestn…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Vzdelávanie a režijné aktivity subjektov
Typ
Vzdelávanie zamestn…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Analýzy a štúdie
Typ
Monitorovanie a hod…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
01.01.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
835,0 (počet)
Cieľ
938,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
35,0 (počet)
Cieľ
42,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.11.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

vyúč. ZSC Viedeň-letisko SEP-OPEVS-2017/001128-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2017
Názov

vyúč. ZSC Brusel SEP-OPEVS-2017/001128-003

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2017
Názov

vyúč. ZSC Viedeň-letisko SEP-OPEVS-2017/000859-005

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2017
Názov

vyúč. ZSC Brusel SEP-OPEVS-2017/000859-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2017
Názov

vyúč. ZSC Viedeň-letisko SEP-OPEVS-2017/000790-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2017
Názov

vyúč. ZSC Edinburgh SEP-OPEVS-2017/000607-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2017
Názov

vyúč. ZSC Edinburgh SEP-OPEVS-2017/000607-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2017
Názov

vyúč. TSC Bardejov SEP-OPEVS-2017/742279

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2017
Názov

vyúč. ZSC Tallinn SEP-OPEVS-2017/001531-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2017
Názov

vyúč. ZSC Viedeň-letisko SEP-OPEVS-2017/001531-005

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2017
Názov

vyúč. ZSC Brusel SEP-OPEVS-2017/001821-003

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2017
Názov

vyúč. ZSC Brusel SEP-OPEVS-2017/001821-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

vyúč. ZSC Praha SEP-OPEVS-2017/001905-003

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

vyúč. ZSC Viedeň-letisko SEP-OPEVS-2017/000859-005

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2017
Názov

vyúč. ZSC Brusel SEP-OPEVS-2017/001934-003

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

vyúč. TSC Trenčín SEP-OPEVS-2017/703833

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

vyúč. TSC Trenčín SEP-OPEVS-2017/703826

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

vyúč. TSC Žilina SEP-OPEVS-2017/703832

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

vyúč. TSC Žilina SEP-OPEVS-2017/703830

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

vyúč. TSC Banská Bystrica-Košice-Prešov SEP-OPEVS-2017/693388

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2017
Názov

vyúč. TSC Banská Bystrica-Košice-Prešov SEP-OPEVS-2017/693391

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2017
Názov

vyúč. TSC Banská Bystrica-Košice-Prešov SEP-OPEVS-2017/693394

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2017
Názov

vyúč. TSC Bardejov SEP-OPEVS-2017/742279

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2017
Názov

vyúč. ZSC Brusel SEP-OPEVS-2017/000790-003

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2017
Názov

vyúč. ZSC Praha SEP-OPEVS-2017/000806-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2017
Názov

vyúč. ZSC Brusel SEP-OPEVS-2017/000954-003

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2017
Názov

vyúč. ZSC Viedeň-letisko SEP-OPEVS-2017/000790-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2017
Názov

vyúč. ZSC Praha SEP-OPEVS-2017/001905-003

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2017
Názov

vyúč. TSC Trenčín SEP-OPEVS-2017/703833

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

vyúč. TSC Žilina SEP-OPEVS-2017/703832

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

vyúč. ZSC Brusel SEP-OPEVS-2017/001821-003

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2017
Názov

vyúč. ZSC Brusel SEP-OPEVS-2017/001821-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

vyúč. ZSC Viedeň-letisko SEP-OPEVS-2017/001531-005

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2017
Názov

vyúč. ZSC Viedeň-letisko SEP-OPEVS-2017/001332-005

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2017
Názov

vyúč. ZSC Brusel SEP-OPEVS-2017/000790-003

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2017
Názov

vyúč. ZSC Praha SEP-OPEVS-2017/000806-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2017
Názov

vyúč. ZSC Brusel SEP-OPEVS-2017/000859-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2017
Názov

vyúč. ZSC Brusel SEP-OPEVS-2017/000954-003

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2017
Názov

vyúč. ZSC Brusel SEP-OPEVS-2017/001012-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2017
Názov

vyúč. ZSC Brusel SEP-OPEVS-2017/001128-003

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2017
Názov

vyúč. ZSC Paríž SEP-OPEVS-2017/001332-003

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2017
Názov

vyúč. ZSC Paríž SEP-OPEVS-2017/001332-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2017
Názov

vyúč. ZSC Viedeň-letisko SEP-OPEVS-2017/001332-005

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2017
Názov

vyúč. ZSC Brusel SEP-OPEVS-2017/001012-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2017
Názov

vyúč. ZSC Viedeň-letisko SEP-OPEVS-2017/001128-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2017
Názov

vyúč. ZSC Paríž SEP-OPEVS-2017/001332-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2017
Názov

vyúč. ZSC Paríž SEP-OPEVS-2017/001332-003

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2017
Názov

vyúč. ZSC Tallinn SEP-OPEVS-2017/001531-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2017
Názov

vyúč. TSC Banská Bystrica-Košice-Prešov SEP-OPEVS-2017/693388

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2017
Názov

vyúč. TSC Banská Bystrica-Košice-Prešov SEP-OPEVS-2017/693394

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2017
Názov

vyúč. TSC Banská Bystrica-Košice-Prešov SEP-OPEVS-2017/693391

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2017
Názov

vyúč. TSC Žilina SEP-OPEVS-2017/703830

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

vyúč. TSC Trenčín SEP-OPEVS-2017/703826

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2017
Názov

vyúč. ZSC Brusel SEP-OPEVS-2017/001934-003

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Názov

Propagácia, reklama

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Propagácia, reklama

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
873 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Papiernička - ubytovanie, strava, prenájom

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2018
Názov

Papiernička - ubytovanie, strava, prenájom

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2018
Názov

Papiernička - ubytovanie, strava, prenájom

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,173 €
Schválené na preplatenie
2,173 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

Papiernička - ubytovanie, strava, prenájom

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

Papiernička - ubytovanie, strava, prenájom

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2018
Názov

Papiernička - ubytovanie, strava, prenájom

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2018
Názov

Papiernička - ubytovanie, strava, prenájom

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
920 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

vyúč. ZSC Viedeň-letisko SEP-OPEVS-2018/001743-005

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2018
Názov

vyúč. ZSC Heraklion SEP-OPEVS-2018/001743-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2018
Názov

vyúč. ZSC Brusel SEP-OPEVS-2018/001386-003

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2018
Názov

vyúč. ZSC Brusel SEP-OPEVS-2018/001386-003

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2018
Názov

vyúč. ZSC Viedeň-letisko SEP-OPEVS-2018/001386-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2018
Názov

vyúč. ZSC Viedeň-letisko SEP-OPEVS-2018/001386-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2018
Názov

vyúč. ZSC Helsinki SEP-OPEVS-2018/001323-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2018
Názov

vyúč. ZSC Helsinki SEP-OPEVS-2018/001323-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2018
Názov

vyúč. ZSC Brusel SEP-OPEVS-2018/001618-006

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

vyúč. ZSC Brusel SEP-OPEVS-2018/001618-006

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2018
Názov

vyúč. ZSC Viedeň-letisko SEP-OPEVS-2018/001618-008

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2018
Názov

vyúč. ZSC Heraklion SEP-OPEVS-2018/001743-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2018
Názov

vyúč. ZSC Viedeň-letisko SEP-OPEVS-2018/001618-008

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2018
Názov

vyúč. ZSC Viedeň-letisko SEP-OPEVS-2018/001743-005

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2018
Názov

Zabezpečenie zasadnutia

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2019
Názov

Zabezpečenie zasadnutia

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2019
Názov

Banská Bystrica - občerstvenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2019
Názov

Banská Bystrica - občerstvenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2019
Názov

Plán komunikácie v médiach pôsobiacich na území SR/Príprava a vypracovanie plánu komunikácie OP KŽP, OP ĽZ a OP EVS v médiách pôsobiacich na území SR

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2019
Názov

Plán komunikácie v médiach pôsobiacich na území SR/Príprava a vypracovanie plánu komunikácie OP KŽP, OP ĽZ a OP EVS v médiách pôsobiacich na území SR

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2019
Názov

Príprava a vypracovanie plánu komunikácie

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2019
Názov

Príprava a vypracovanie plánu komunikácie

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2019
Názov

Príprava a vypracovanie plánu komunikácie

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

Príprava a vypracovanie plánu komunikácie

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,810 €
Schválené na preplatenie
1,810 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

Hotel Tatra / prenájom priestorov

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Hotel Tatra / prenájom priestorov

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Hotel Tatra / strava, technické zabezpečenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Hotel Tatra / strava, technické zabezpečenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

Kreatívne návrhy (TV, rozhlas)/Vypracovanie kreatívnych návrhov televíznych, rozhlasových spotov a online videí pre OP KŽP, OP ĽZ a OP EVS

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Kreatívne návrhy televíznych a rozhlasových spotov pre operačné programy SEP MV SR

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Kreatívne návrhy televíznych a rozhlasových spotov pre operačné programy SEP MV SR

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Video spoty pre operačné programy SEP MV SR

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Video spoty pre operačné programy SEP MV SR

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Produkcia rozhlasových spotov/Zabezpečenie výroby rozhlasových spotov pre OP EVS, OP KŽP a OP ĽZ v gescii MV SR

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

Produkcia rozhlasových spotov/Zabezpečenie výroby rozhlasových spotov pre OP EVS, OP KŽP a OP ĽZ v gescii MV SR

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

Výroba rozhlasových spotov pre operačné programy SEP MV SR

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

Výroba rozhlasových spotov pre operačné programy SEP MV SR

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

Produkcia televíznych spotov/ Zabezpečenie výroby televíznych spotov pre OP EVS. OP KŽP a OP ĽZ v gescii MV SR

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Produkcia televíznych spotov/ Zabezpečenie výroby televíznych spotov pre OP EVS. OP KŽP a OP ĽZ v gescii MV SR

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Tvorba TV spotov pre operačné programy SEP MV SR

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Tvorba TV spotov pre operačné programy SEP MV SR

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Častá - Papiernička / ubytovanie, strava, prenájom, technické zabezpečenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Častá - Papiernička / ubytovanie, strava, prenájom, technické zabezpečenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Zmluva o dielo - Prieskum verejnej mienky o OP EVS

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Zmluva o dielo - Prieskum verejnej mienky o OP EVS

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

ÚZ Bôrik / stravovacie služby

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2019
Názov

ÚZ Bôrik / stravovacie služby

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2019
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na Výročné predvianočné hodnotiace stretnutie - Faktúra Mário Bubnič

Faktúra - Výročné hodnotiace stretnutie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

Zabezpečenie občerstvenia na Výročné predvianočné hodnotiace stretnutie - Faktúra Mário Bubnič

Faktúra - Výročné hodnotiace stretnutie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

Faktúra - Výročné hodnotiace stretnutie

Faktúra - Výročné hodnotiace stretnutie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - Výročné hodnotiace stretnutie

Faktúra - Výročné hodnotiace stretnutie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času IV - Faktúra MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Nákup IV - Markíza Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Názov

Nákup vysielacieho času IV - Faktúra MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Nákup IV - Markíza Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Názov

Nákup IV - Markíza Faktúra

Nákup IV - Markíza Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Názov

Nákup IV - Markíza Faktúra

Nákup IV - Markíza Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.03.2020
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra Slovenská produkčná a. s.

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra Slovenská produkčná a. s.

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra Slovenská produkčná a. s.

Nákup II - Slovenská_produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra Slovenská produkčná a. s.

Nákup II - Slovenská_produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Nákup II - Slovenská_produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Nákup II - Slovenská_produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra Slovenská produkčná a. s.

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra Slovenská produkčná a. s.

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Nákup II - Slovenská produkčná Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra EXPRES MEDIA k. s.

Nákup II - Faktúra Expres media

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra EXPRES MEDIA k. s.

Nákup II - Faktúra Expres media

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup II - Faktúra Expres media

Nákup II - Faktúra Expres media

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup II - Faktúra Expres media

Nákup II - Faktúra Expres media

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra EXPRES MEDIA k. s.

Nákup II - Expres Media Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra EXPRES MEDIA k. s.

Nákup II - Expres Media Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Nákup II - Expres media faktúra

Nákup II - Expres Media Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Nákup II - Expres media faktúra

Nákup II - Expres Media Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra FUN MEDIA GROUP a. s.

Nákup II - Faktúra FUN Media

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra FUN MEDIA GROUP a. s.

Nákup II - Faktúra FUN Media

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2020
Názov

Nákup II - Faktúra FUN Media Group

Nákup II - Faktúra FUN Media

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2020
Názov

Nákup II - Faktúra FUN Media Group

Nákup II - Faktúra FUN Media

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra FUN MEDIA GROUP a. s.

Nákup II - Fun Media Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času II - Faktúra FUN MEDIA GROUP a. s.

Nákup II - Fun Media Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Nákup II - Fun Media Faktúra

Nákup II - Fun Media Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Nákup II - Fun Media Faktúra

Nákup II - Fun Media Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (TV)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (TV)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (TV)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (TV)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (TV)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (TV)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (rádio)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (rádio)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (rádio)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (rádio)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (rádio)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (rádio)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,853 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (rádio)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra Media RTVS, s. r. o. (rádio)

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Nákup I - Media RTVS Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Nákup I - Markíza faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Nákup I - Markíza faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nákup I - Faktúra Markíza

Nákup I - Markíza faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nákup I - Faktúra Markíza

Nákup I - Markíza faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Nákup I - Markíza faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Nákup I - Markíza faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Nákup I - Faktúra Markíza

Nákup I - Markíza faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Nákup I - Faktúra Markíza

Nákup I - Markíza faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Nákup I - Faktúra Markíza

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Nákup I - Faktúra Markíza

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Nákup I - Faktúra Markíza

Nákup I - Faktúra Markíza

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Nákup I - Faktúra Markíza

Nákup I - Faktúra Markíza

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Nákup I - Faktúra Markíza

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času - Faktúra MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Nákup I - Faktúra Markíza

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Nákup I - Faktúra Markíza

Nákup I - Faktúra Markíza

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Nákup I - Faktúra Markíza

Nákup I - Faktúra Markíza

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času (III) - Faktúra Media RTVS, s.r.o.

Faktúra Media RTVS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Nákup vysielacieho času (III) - Faktúra Media RTVS, s.r.o.

Faktúra Media RTVS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Nákup III - Media RTVS Faktúra

Faktúra Media RTVS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Nákup III - Media RTVS Faktúra

Faktúra Media RTVS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Nákup vysielacieho času (III) - Faktúra C.E.N. s.r.o.

CEN faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Nákup vysielacieho času (III) - Faktúra C.E.N. s.r.o.

CEN faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Nákup III - CEN

CEN faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Nákup III - CEN

CEN faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

vyúč. ZSC Luxemburg SEP-OO2-2019/002538-016

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

vyúč. ZSC Luxemburg SEP-OO2-2019/002538-017

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

vyúč. ZSC Riga SEP-OPEVS-2019/002384-005

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2020
Názov

vyúč. ZSC Riga (letenka) - na základe Rámcovej dohody č. OVO2-2019/000429-23

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

vyúč. ZSC Londýn SEP-OPEVS-2019/002195-005

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2019
Názov

vyúč. ZSC Viedeň-letisko SEP-OPEVS-2019/002195-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2019
Názov

vyúč. ZSC Brusel SEP-OPEVS-2019/002538-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

vyúč. ZSC Brusel SEP-OPEVS-2019/002538-003

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

vyúč. ZSC Ottawa SEP-OPEVS-2019/002384-003

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2019
Názov

vyúč. ZSC Ottawa SEP-OPEVS-2019/002384-003

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2019
Názov

vyúč. ZSC Riga (letenka) - na základe Rámcovej dohody č. OVO2-2019/000429-23

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

vyúč. ZSC Ottawa SEP-OPEVS-2019/002384-003

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2019
Názov

vyúč. ZSC Brusel SEP-OPEVS-2019/002538-003

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

vyúč. ZSC Brusel SEP-OPEVS-2019/002538-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

vyúč. ZSC Viedeň-letisko SEP-OPEVS-2019/002195-004

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2019
Názov

vyúč. ZSC Londýn SEP-OPEVS-2019/002195-005

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2019
Názov

vyúč. ZSC Riga SEP-OPEVS-2019/002384-005

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.01.2020
Názov

vyúč. ZSC Ottawa SEP-OPEVS-2019/002384-003

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2019
Názov

vyúč. ZSC Luxemburg SEP-OO2-2019/002538-017

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

vyúč. ZSC Luxemburg SEP-OO2-2019/002538-016

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Hodnotenie č.1

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centire s. r. o.
Žiadaná suma
59,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Hodnotenie č.1

Faktúra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centire s. r. o.
Žiadaná suma
3,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Propagačné predmety KŽP

Faktúra 202211409

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Propagačné predmety KŽP

Faktúra 202211409

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Propagačné predmety

Faktúra 202211409

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Propagačné predmety

Faktúra 202211409

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Školenie 22.2.2022

Faktúra 1604122

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

Školenie 22.2.2022

Faktúra 1604122

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

Školenie 25.2.2022

Faktúra 2201000134

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

Školenie 25.2.2022

Faktúra 2201000134

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

Školenie 1.3.2022

Faktúra 2201000140

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Školenie 1.3.2022

Faktúra 2201000140

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2022
Názov

Školenie 8.3.2022

Faktúra 1607722

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

Školenie 8.3.2022

Faktúra 1607722

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2022
Názov

Školenie 24.3.2022

Faktúra 2201000217

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Školenie 24.3.2022

Faktúra 2201000217

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Školenie 29.3.2022

Faktúra 1610222

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2022
Názov

Školenie 29.3.2022

Faktúra 1610222

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2022
Názov

Školenie 12.4.2022

Faktúra 2201000274

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Školenie 12.4.2022

Faktúra 2201000274

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Účastnícky poplatok 28.9.2022

Faktúra 1638622

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Účastnícky poplatok 28.9.2022

Faktúra 1638622

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Školenie 13.12.2022

Faktúra 12022125

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Školenie 13.12.2022

Faktúra 12022125

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Občerstvenie 21.MV OP EVS

Faktúra 20220903

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Občerstvenie 21.MV OP EVS

Faktúra 20220903

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Občerstvenie 13.12.2022

Faktúra 20221201

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2023
Názov

Občerstvenie 13.12.2022

Faktúra 20221201

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2023
Názov

Občerstvenie 16.12.2022

Faktúra 20221202

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2023
Názov

Občerstvenie 16.12.2022

Faktúra 20221202

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2023
Názov

Hodnotenie č. 3 (PO2)

Hodnotenie č.3 (PO2)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centire s. r. o.
Žiadaná suma
3,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Hodnotenie č. 3 (PO2)

Hodnotenie č.3 (PO2)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centire s. r. o.
Žiadaná suma
50,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Hodnotenie č.2 (PO1)

Hodnotenie č.2 (PO1)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centire s. r. o.
Žiadaná suma
53,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Hodnotenie č. 2 (PO1)

Hodnotenie č.2 (PO1)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centire s. r. o.
Žiadaná suma
3,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Záverečná správa hodnotenia č. 4

Záverečná správa hodnotenia č. 4

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centire s. r. o.
Žiadaná suma
50,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Záverečná správa hodnotenia č. 4

Záverečná správa hodnotenia č. 4

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centire s. r. o.
Žiadaná suma
3,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Záverečná správa hodnotenia č. 4

Záverečná správa hodnotenia č. 4

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centire s. r. o.
Žiadaná suma
50,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Záverečná správa hodnotenia č. 4

Záverečná správa hodnotenia č. 4

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centire s. r. o.
Žiadaná suma
3,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Záverečná správa hodnotenia č. 5

Záverečná správa hodnotenia č. 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centire s. r. o.
Žiadaná suma
50,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

Záverečná správa hodnotenia č. 5

Záverečná správa hodnotenia č. 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centire s. r. o.
Žiadaná suma
3,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

Záverečná správa hodnotenia č. 5

Záverečná správa hodnotenia č. 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centire s. r. o.
Žiadaná suma
50,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

Záverečná správa hodnotenia č. 5

Záverečná správa hodnotenia č. 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Centire s. r. o.
Žiadaná suma
3,098 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

Faktúra E01F000271

22.riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru OP EVS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Faktúra E01F000271

22.riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru OP EVS

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Prieskum verejnej mienky o OP EVS

Actly Prieskum verejnej mienky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Prieskum verejnej mienky o OP EVS

Actly Prieskum verejnej mienky

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov IČO
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Názov
Centire s. r. o.
IČO
36866857
Názov
Hauerland spol. s r.o.
IČO
35777885
Názov
OTIDEA s.r.o.
IČO
47139200
Názov
C.E.N., s.r.o.
IČO
35780886
Názov
Markíza-Slovakia, s.r.o.
IČO
31444873
Názov
Slovenská produkčná a.s.
IČO
35843624
Názov
Austria Trend Premium
IČO
44657455
Názov
Expres Media k.s.
IČO
35792094
Názov
Fun Media Group a.s.
IČO
44845995
Názov
Media RTVS, s. r. o.
IČO
35967871
Názov
Kancelária Národnej rady SR
IČO
00151491
Názov
Tatra united corporation a.s.
IČO
31382711
Názov
RegioMedia, s. r. o.
IČO
50140060
Názov
Media makler, s. r. o.
IČO
45468141
Názov
Universal McCann Bratislava, spol. s r.o
IČO
35809035
Názov
Ernst & Young, s. r. o.
IČO
35839121
Názov
APUEN AKADÉMIA s.r.o.
IČO
48282413
Názov
Katarína Feketeová - PÁRTY CENTRUM
IČO
34709703
Názov
MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o.
IČO
31374093
Názov
Roadcrossers production s.r.o.
IČO
47440791
Názov
CallQuest, s.r.o.
IČO
43820778
Názov
Mário Bubnič
IČO
45874778
Názov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO
00151866
Názov
Actly s. r. o.
IČO
48181773
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.