Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v ZŠ Požiarnická 3, Košice

Mesto Košice

Popis projektu

Hlavný cieľ:vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie, prostr.zvýšenia kľúč.kompetencií žiakov ZS na Požiarnickej 3 v KE, zlepšenie kvality života a zabez.ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším ver.službám.Spec.cieľ:1.Zabezpečiť vytvorenie a rekonštrukciu odb.uč.,laboratórií podporujúcich tech.a prírod.zameranie žiakov a učební IKT pre rozvoj IKT zručností žiakov,2.Zabezpečiť materiálno-technické vybavenie novovytvorených a zrekonštruovaných učební s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom a národnom meraní dosiahnutých vedomostí, 3.Zabezpečiť adekvátne podmienky pre rozvoj kľúč.kompetencií žiakov v nadväznosti na potreby trhu práce potrebné pre udržanie zamestnateľnosti a mobility na existujúcom trhu práce.V rámci predklad. projektu plánujeme vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie na ZS Požiarnická 3 v KE prostr.realizácie hlav.aktivít projektu.Výstupom budú zrekonštruované a vybavené 4 odb. učebne:uč.fyziky, biológie/chémie,IKT a školská knižnica.Hlavné aktivity: obstaranie uč.fyziky,obstaranie uč.biológie/chémie,obstaranie uč. IKT,obstaranie knižnice,stavebno–technické úpravy jednotlivých učební.Projektom dosiahneme naplnenie merateľ. ukaz. Projekt je v súlade so strategickými dokumentmi Mesta Košice,ako aj v súlade s IÚS URM FO mesta Košice 2015-2023 (2028).

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Juh
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2019 - 01.08.2020
Celková suma
194,354 €
Vlastné zdroje
9,718 €
Vyčerpané z projektu
24,999 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
20.12.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie IKT učebne
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne - biolo…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne - fyzik…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie školskej knižnice
Typ
B. UMR_Obstaranie š…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
07.09.2018
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
462,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 1020200025

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,999 €
Schválené na preplatenie
24,999 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
RI-PEX s.r.o.
IČO
46465081
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.