Popis projektu

Hlavný cieľ:zvýšiť kvalitu života, vzdelania a kľúčových kompetencií žiakov ZS Staničná 13, prostr.rozvoa vzdel. a výcvik. infraštruktúry a tým prispieť k zabezpeč. ľahšieho prístupu k efek. a kvalitnejším ver.službám.Specif.ciele:1. Zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj zručností a kľúč.kompetenecií žiakov v súlade s požiad. ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce, 2. Zvýšiť kvalitu tech. a materiálneho vybavenie učební ZS a primerane čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania, prostred.zlepšenia zariadenia ZS, a to budovaním - rekonštrukciou odb.uč. a zabezpečením potrebného vybavenia, 3.Zvýšiť kvalitu vyučovania a prispieť ku kvalitnému prepojeniu teoret. a praktického vzdelávania na podmienky trhu práce,a to budovaním - rekonštrukciou odbor.uč.a zabezpečením potrebného vybavenia,3.Zvýšiť kvalitu vyučovania a prispieť ku kvalitnému prepojeniu teoretického a praktického vzdelávania na podmienky trhu práce.V rámci projektu lánujeme podporiť šk.infraštruktúru ZS Stanicna 13 v KE, a to realizáciou hlavných aktivít projektu.Výstupom projektu bude vytvorená polytech.uč. a zrekonštruované,dovybavené odb.uč. ZS, t.j. jazyková, IKT – klientská stanica, a biologická/chemická uč. Realizáciou projektu dosiahneme zvýš.jazyk., IKT a prírod.gramotnosti žiakov, zvýšenie ich zručností a posilníme kvalitu vyučovania a poskytovanie vzdelávania.Hlavné aktivity: obstaranie jazykovej uč.,obstaranie biologickej/chemickej uč.,obstaranie polytechnickej uč.,obstaranie uč.IKT,stavebno-technické úpravy.Projekt je v súlade so strategickými dokumentmi mesta Košice, ako aj s IÚS URM FO mesta Košice 2015-2023 (2028). Projektom  dosiahneme naplnenie merat.ukazovat.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Juh
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2019 - 01.08.2020
Celková suma
154,085 €
Vlastné zdroje
7,704 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
12.12.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie učebne IKT - klientská stani…
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie biologickej/chemickej učebne
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie jazykovej učebne
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
05.09.2018
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
791,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.