Popis projektu

Hlavný cieľ:zvýšiť kvalitu života, vzdelania a kľúčových kompetencií žiakov ZS Staničná 13, prostr.rozvoa vzdel. a výcvik. infraštruktúry a tým prispieť k zabezpeč. ľahšieho prístupu k efek. a kvalitnejším ver.službám.Specif.ciele:1. Zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj zručností a kľúč.kompetenecií žiakov v súlade s požiad. ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce, 2. Zvýšiť kvalitu tech. a materiálneho vybavenie učební ZS a primerane čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania, prostred.zlepšenia zariadenia ZS, a to budovaním - rekonštrukciou odb.uč. a zabezpečením potrebného vybavenia, 3.Zvýšiť kvalitu vyučovania a prispieť ku kvalitnému prepojeniu teoret. a praktického vzdelávania na podmienky trhu práce,a to budovaním - rekonštrukciou odbor.uč.a zabezpečením potrebného vybavenia,3.Zvýšiť kvalitu vyučovania a prispieť ku kvalitnému prepojeniu teoretického a praktického vzdelávania na podmienky trhu práce.V rámci projektu lánujeme podporiť šk.infraštruktúru ZS Stanicna 13 v KE, a to realizáciou hlavných aktivít projektu.Výstupom projektu bude vytvorená polytech.uč. a zrekonštruované,dovybavené odb.uč. ZS, t.j. jazyková, IKT – klientská stanica, a biologická/chemická uč. Realizáciou projektu dosiahneme zvýš.jazyk., IKT a prírod.gramotnosti žiakov, zvýšenie ich zručností a posilníme kvalitu vyučovania a poskytovanie vzdelávania.Hlavné aktivity: obstaranie jazykovej uč.,obstaranie biologickej/chemickej uč.,obstaranie polytechnickej uč.,obstaranie uč.IKT,stavebno-technické úpravy.Projekt je v súlade so strategickými dokumentmi mesta Košice, ako aj s IÚS URM FO mesta Košice 2015-2023 (2028). Projektom  dosiahneme naplnenie merat.ukazovat.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Juh
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2019 - 01.02.2022
Celková suma
137,243 €
Vlastné zdroje
6,862 €
Vyčerpané z projektu
10,209 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
12.12.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
19.06.2020
Názov
Obstaranie učebne IKT - klientská stani…
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.01.2022
Názov
Obstaranie biologickej/chemickej učebne
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Obstaranie jazykovej učebne
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
12.02.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
21.02.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
1006,0 (osoby)
Cieľ
791,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
10.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.05.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FA 20200004 IT s.r.o. stavebné práce

Faktúra č. 20200004 stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,209 €
Schválené na preplatenie
10,209 €
Realizácia
-
Názov

FA 20200004 IT s.r.o. stavebné práce

Faktúra č. 20200004 stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

stavebné práce

FA 20200007 IT s.r.o. stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

stavebné práce

FA 20200007 IT s.r.o. stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH za 05-2020 stavebné práce

DPH za 05-2020 k Fa č. 20200007

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

DPH za 04-2020 za stavebné práce

DPH za 04-2020 k Fa č. 20200004

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Faktúra

Faktúra staničná

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2021
Názov

Faktúra

Faktúra staničná

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2021
Názov

Faktúra

Faktúra staničná

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2021
Názov

Faktúra

Faktúra staničná

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2021
Názov

Faktúra

Faktúra staničná

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra staničná

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra staničná

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra staničná

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Polytechnická učebňa

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Staničná

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie IKT učebňa

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Staničná

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Bio/Chem učebňa

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Staničná

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Jazyková učebňa

DPH 05/2021 za interiérové vybavenie Staničná

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Faktúra didaktika

Faktúra Staničná didaktika

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

Faktúra didaktika

Faktúra Staničná didaktika

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2022
Názov

Účtovný doklad IKT

Faktúra Staničná IKT

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad IKT

Faktúra Staničná IKT

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad IKT

Faktúra Staničná IKT

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad IKT

Faktúra Staničná IKT

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Účtovný doklad IKT

Faktúra Staničná IKT

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Účtovný doklad IKT

Faktúra Staničná IKT

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov IČO
Názov
AutoCont SK a.s.
IČO
36396222
Názov
Industry Technology, s.r.o.
IČO
46722815
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.