Popis projektu

Hlavným cieľom projektu „Vybavenie učební pre ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce“ je skvalitniť základné vzdelávanie obstaraním odborných učební a knižnice, prispieť k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov v oblasti prírodovedných vied a čitateľskej gramotnosti. V rámci aktivít projektu plánujeme zriadiť školskú knižnicu, prírodovednú učebňu pre vyučovanie biológie a polytechnickú učebňu. Zriadením odborných učební a ich vybavením didaktickými pomôckami vytvárať primerané podmienky na aktívne osvojenie vedomostí, individuálny prístup, zaradenie žiakov so špeciálno-výchovnými potrebami, aktívne sa zapájať, zabezpečiť inklúziu vzdelávania. Umožniť žiakom manipulovať s konkrétnymi predmetmi, pozorovať javy, merať, experimentovať, vzájomne diskutovať, riešiť otvorené úlohy, praktické a teoretické problémy. Žiacke objavovanie, bádanie, skúmanie sú základnými prístupmi, ktoré umožňujú nielen osvojiť si nové vedomosti, ale aj základy spôsobilosti vedeckej práce a vytvárajú pozitívne postoje k vedeckému spôsobu poznávania sveta. Miesto realizácie projektu je Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V rámci projektu budeme realizovať 3 hlavné aktivity a 1 podpornú aktivitu. Hlavné aktivity sú: obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, obstaranie prírodovedných učební a obstaranie polytechnických učební. Podpornou aktivitou, ktorú budeme realizovať je riadenie projektu. Merateľné ukazovatele projektu: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl – 399, Počet podporených základných škôl – 1, Počet podporených učební prírodovedných – 1, Počet podporených učební polytechnických – 1. Realizáciou projektu dosiahneme lepšie výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, umiestnenia sa na popredných miestach v súťažiach a testovaniach a začlenenie žiakov v rámci inkluzívneho vzdelávania. Zároveň budeme mať zriadené odborné učebne vybavené modernými didaktickými prostriedkami.

Viac
Subjekt
Mesto Zlaté Moravce
Miesta realizácie
Zlaté Moravce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2018 - 01.03.2019
Celková suma
105,057 €
Vlastné zdroje
5,253 €
Vyčerpané z projektu
93,344 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
obstaranie polytechnických učební
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
18.10.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
29.03.2019
Názov
Obstaranie prírodovedných učební
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
18.10.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
29.03.2019
Názov
Obstaranie školských knižníc vrátane pr…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
18.10.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
29.03.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
16.11.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
29.03.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
403,0 (osoby)
Cieľ
399,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
26.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vybavenie knižnice

Faktúra č. 111808167

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,247 €
Schválené na preplatenie
2,247 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Didaktické pomôcky pre odbornú učebňu Biológie - viualizér

Faktúra č. 111808167

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Vybavenie odbornej učebne Biológie

Faktúra č. 111808167

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,136 €
Schválené na preplatenie
2,136 €
Realizácia
13.02.2019
Názov

Vybavenie odbornej Polytechnickej učebne

Faktúra č. 190100052

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,286 €
Schválené na preplatenie
14,286 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Didaktické pomôcky pre odbornú polytechnickú učebňu

Faktúra č. 190100052

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,310 €
Schválené na preplatenie
1,310 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Didaktické pomôcky pre odbornú učebňu biológie

Faktúra č. 190100064

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,836 €
Schválené na preplatenie
10,836 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre odbornú polytechnickú učebňu

Faktúra č. 190100064

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,215 €
Schválené na preplatenie
40,215 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky pre odbornú polytechnickú učebňu

Faktúra č. 190100064

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,215 €
Schválené na preplatenie
40,215 €
Realizácia
24.06.2019
Názov

Didaktické pomôcky pre odbornú učebňu biológie

Faktúra č. 190100064

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,836 €
Schválené na preplatenie
10,836 €
Realizácia
24.06.2019
Názov

Vybavenie knižnice

Faktúra č. 190100053

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,789 €
Schválené na preplatenie
7,789 €
Realizácia
-
Názov

Vybavenie odbornej učebne biológie

Faktúra č. 190100053

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,275 €
Schválené na preplatenie
14,275 €
Realizácia
-
Názov

Vybavenie odbornej učebne biológie

Faktúra č. 190100053

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,275 €
Schválené na preplatenie
14,275 €
Realizácia
24.06.2019
Názov

Vybavenie knižnice

Faktúra č. 190100053

Vlastník dokladu
Mesto Zlaté Moravce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,789 €
Schválené na preplatenie
7,789 €
Realizácia
24.06.2019
Názov IČO
Názov
Henrich Sonnenschein - ITSK
IČO
37212931
Názov
Škola.sk, s. r. o.
IČO
50293893
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.