Popis projektu

V súvislosti s narastajúcim počtom povinností vyplývajúcich z implementácie Operačného programu Výskum a inovácie (ďalej aj „OP VaI“) v rámci programovéhoobdobia 2014-2020 a z ukončovania programového obdobia 2007 – 2013 z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej aj „OP KaHR“), ktoré plní Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej SIEA), vzrástla potreba navýšenia administratívnych kapacít a s ňou súvisiacich požiadaviek na materiálno-technické zabezpečenie. Hlavným cieľom je vytvoriť optimálne pracovné prostredie a rovnako zabezpečiť kvalitný výkon práce oprávnených zamestnancov. Z dlhodobého hľadiska SIEA nedisponuje finančnými prostriedkami z vlastných zdrojov, prostredníctvom ktorých by zabezpečila financovanie materiálno-technického zabezpečenia oprávnených zamestnancov, ktorí sa podieľajú na implementácii, riadení, monitorovaní, informovaní, kontrole a audite OPVaI v rámci programového obdobia 2014-2020 a na ukončovaní programového obdobia 2007 – 2013 OP KaHR.

SIEA preto využíva prostriedky technickej pomoci na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre oprávnených zamestnancov. Financovanie oprávnených výdavkov bude prebiehať systémom refundácie. Prevádzkové zabezpečenie riadenia a uvedená podpora implementácie, monitorovania a kontroly pomoci z EŠIF v rámci OP VaI má v konečnom dôsledku pozitívny efekt na vykonávanie oprávnených aktivít a kvalitných výstupov. Realizácia projektu prispeje ku kvalite a efektívnosti výkonu oprávnených aktivít zamestnancov. Finančné prostriedky budú vynakladané v súlade s princípom efektívneho vynaloženia finančných prostriedkov a v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä so zákonom o verejnom obstarávaní.

Viac
Subjekt
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2017
Celková suma
333,151 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
268,500 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Materiálno-technické vybavenie riadenia…
Typ
Mat.-tech. zabezp. …
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Materiálno-technické vybavenie riadenia…
Typ
Mat.-tech. zabezp. …
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
31.12.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
70,0 (počet)
Cieľ
70,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.03.2018
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
590 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
9,718 €
Schválené na preplatenie
9,718 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
425 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
6,995 €
Schválené na preplatenie
6,995 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
7,607 €
Schválené na preplatenie
7,607 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
462 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Nájom

Nájom BA 2Q/2016 - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,623 €
Schválené na preplatenie
9,623 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

Nájom

Nájom BA 2Q/2016 - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
585 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

Médiá a služby

Nájom BA 3Q/2016 - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
21.07.2016
Názov

Médiá a služby

Nájom BA 3Q/2016 - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,748 €
Schválené na preplatenie
3,748 €
Realizácia
21.07.2016
Názov

Médiá a služby

Nájom BA 2Q/2017 - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Médiá a služby

Nájom BA 2Q/2017 - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,398 €
Schválené na preplatenie
2,398 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Médiá a služby

Nájom BA 3Q/2017 - EŠIF (6.NP)

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,682 €
Schválené na preplatenie
1,682 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Médiá a služby

Nájom BA 3Q/2017 - EŠIF (6.NP)

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Diaľničné známky 2016

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Diaľničné známky 2016

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Notárske overovanie

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
14.01.2016
Názov

Notárske overovanie

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
14.01.2016
Názov

Notárske overovanie

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
23.09.2016
Názov

Notárske overovanie

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
453 €
Realizácia
23.09.2016
Názov

Telekomunikačné služby 08/2017

Služby mobilného operátora - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
75 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Telekomunikačné služby 08/2017

Služby mobilného operátora - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,236 €
Schválené na preplatenie
1,236 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
29.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
566 €
Realizácia
29.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,414 €
Schválené na preplatenie
1,414 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
283 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
16.05.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
283 €
Realizácia
16.05.2016
Názov

Pneumatiky

Letné pneumatiky - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
14.07.2016
Názov

Pneumatiky

Letné pneumatiky - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
561 €
Realizácia
14.07.2016
Názov

Médiá a služby

Nájom BA 2Q/2016 - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,481 €
Schválené na preplatenie
3,481 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

Médiá a služby

Nájom BA 2Q/2016 - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
211 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

Nájom

Nájom BA 2Q/2017 - EŠIF (6.NP)

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Nájom

Nájom BA 2Q/2017 - EŠIF (6.NP)

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,837 €
Schválené na preplatenie
1,837 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Nájom

Nájom BA 3Q/2017 - EŠIF (6.NP)

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Nájom

Nájom BA 3Q/2017 - EŠIF (6.NP)

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,649 €
Schválené na preplatenie
4,649 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
943 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Diaľničné známky 2016

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Diaľničné známky 2016

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
306 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Notárske overovanie

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

Notárske overovanie

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
25.04.2016
Názov

Telekomunikačné služby 09/2017

Služby mobilného operátora - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Telekomunikačné služby 09/2017

Služby mobilného operátora - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,131 €
Schválené na preplatenie
1,131 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
23.09.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
226 €
Realizácia
23.09.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
29.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
792 €
Realizácia
29.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
18.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
18.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
354 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
01.06.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
01.06.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
01.06.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
01.06.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Médiá a služby

Nájom BA 1Q/2016 - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
217 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Médiá a služby

Nájom BA 1Q/2016 - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,567 €
Schválené na preplatenie
3,567 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,762 €
Schválené na preplatenie
1,762 €
Realizácia
01.06.2017
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
01.06.2017
Názov

Nájom

Nájom BA 4Q/2016 - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
639 €
Realizácia
17.10.2016
Názov

Nájom

Nájom BA 4Q/2016 - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,513 €
Schválené na preplatenie
10,513 €
Realizácia
17.10.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
12.04.2017
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,773 €
Schválené na preplatenie
1,773 €
Realizácia
12.04.2017
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
943 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

Diaľničné známky 2016

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
01.02.2016
Názov

Diaľničné známky 2016

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
01.02.2016
Názov

Notárske overovanie

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

Notárske overovanie

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
471 €
Realizácia
29.02.2016
Názov

Cestovné výdavky 2016

Sumarizačný hárok č.1

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
13,318 €
Schválené na preplatenie
13,293 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

Cestovné výdavky 2016

Sumarizačný hárok č.1

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
809 €
Schválené na preplatenie
808 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

Telekomunikačné služby 10/2017

Služby mobilného operátora - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Telekomunikačné služby 10/2017

Služby mobilného operátora - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,293 €
Schválené na preplatenie
1,293 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,131 €
Schválené na preplatenie
1,131 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
792 €
Realizácia
29.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
29.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
18.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
18.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
283 €
Realizácia
18.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
18.03.2016
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
354 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
5,831 €
Schválené na preplatenie
5,831 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
354 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
5,830 €
Schválené na preplatenie
5,830 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

Nájom

Nájom BA 3Q/2016 - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
629 €
Schválené na preplatenie
629 €
Realizácia
21.07.2016
Názov

Nájom

Nájom BA 3Q/2016 - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,361 €
Schválené na preplatenie
10,361 €
Realizácia
21.07.2016
Názov

Médiá a služby

Nájom BA 4Q/2016 - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
231 €
Realizácia
17.10.2016
Názov

Médiá a služby

Nájom BA 4Q/2016 - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,803 €
Schválené na preplatenie
3,803 €
Realizácia
17.10.2016
Názov

Nájom

Nájom BA 2Q/2017 - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,641 €
Schválené na preplatenie
6,641 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Nájom

Nájom BA 2Q/2017 - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
403 €
Schválené na preplatenie
403 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Médiá a služby

Nájom BA 3Q/2017 - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Médiá a služby

Nájom BA 3Q/2017 - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,166 €
Schválené na preplatenie
3,166 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Diaľničné známky 2016

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Diaľničné známky 2016

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
29.01.2016
Názov

Notárske overovanie

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
24.05.2016
Názov

Notárske overovanie

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
24.05.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
16.05.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,414 €
Schválené na preplatenie
1,414 €
Realizácia
16.05.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
18.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
18.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,414 €
Schválené na preplatenie
1,414 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
397 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
6,539 €
Schválené na preplatenie
6,539 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
444 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
7,308 €
Schválené na preplatenie
7,308 €
Realizácia
23.05.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
6,154 €
Schválené na preplatenie
6,154 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
6,154 €
Schválené na preplatenie
6,154 €
Realizácia
20.01.2017
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
3,846 €
Schválené na preplatenie
3,846 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

Výpočtová technika

Výpočtová technika - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
3,846 €
Schválené na preplatenie
3,846 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

Pneumatiky

Zimné pneumatiky - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
17.10.2016
Názov

Pneumatiky

Zimné pneumatiky - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
17.10.2016
Názov

Nájom

Nájom BA 1Q/2016 - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,860 €
Schválené na preplatenie
9,860 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Nájom

Nájom BA 1Q/2016 - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
599 €
Schválené na preplatenie
599 €
Realizácia
08.02.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
12.04.2017
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,059 €
Schválené na preplatenie
2,059 €
Realizácia
12.04.2017
Názov

Médiá s služby

Nájom BA 2Q/2017 - EŠIF (6.NP)

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
665 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Médiá s služby

Nájom BA 2Q/2017 - EŠIF (6.NP)

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Nájom

Nájom BA 3Q/2017 - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
533 €
Schválené na preplatenie
533 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Nájom

Nájom BA 3Q/2017 - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,767 €
Schválené na preplatenie
8,767 €
Realizácia
07.08.2017
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
26.10.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,828 €
Schválené na preplatenie
2,828 €
Realizácia
26.10.2016
Názov

Notárske overovanie

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
19.01.2016
Názov

Notárske overovanie

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
19.01.2016
Názov

Cestovné výdavky č.2

Sumarizačný hárok č.2

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
69 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

Cestovné výdavky č.2

Sumarizačný hárok č.2

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
1,134 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
23.09.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
226 €
Realizácia
23.09.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
29.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
566 €
Realizácia
29.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
283 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
04.03.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

Odborný posudok

Odborný posudok

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
283 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
729 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
667 €
Schválené na preplatenie
667 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
434 €
Schválené na preplatenie
434 €
Realizácia
21.07.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
21.07.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
686 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
686 €
Realizácia
18.03.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
18.03.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
858 €
Schválené na preplatenie
858 €
Realizácia
23.05.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
646 €
Realizácia
21.07.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
21.07.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
12.12.2016
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
322 €
Realizácia
21.12.2016
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
21.12.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
400 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
338 €
Realizácia
18.03.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
18.03.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
290 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
22.04.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
22.06.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
374 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
22.06.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
21.07.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
21.07.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
287 €
Realizácia
17.08.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
17.08.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
267 €
Realizácia
03.10.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
03.10.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
21.12.2016
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
21.12.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
367 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,046 €
Schválené na preplatenie
6,046 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,197 €
Schválené na preplatenie
3,197 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
31.05.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
215 €
Realizácia
21.07.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,545 €
Schválené na preplatenie
3,545 €
Realizácia
21.07.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
1,903 €
Realizácia
03.10.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
03.10.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,994 €
Schválené na preplatenie
1,994 €
Realizácia
24.11.2016
Názov

Stravné lístky 3,30

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
121 €
Realizácia
24.11.2016
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,154 €
Schválené na preplatenie
2,154 €
Realizácia
21.12.2016
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
21.12.2016
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,108 €
Schválené na preplatenie
5,108 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
310 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

PZP 2017

Povinné zmluvné poistenie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
477 €
Schválené na preplatenie
477 €
Realizácia
18.01.2017
Názov

PZP 2017

Povinné zmluvné poistenie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
18.01.2017
Názov

Havarijné poistenie 2017

Havarijné poistenie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
1,474 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

Havarijné poistenie 2017

Havarijné poistenie

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
15.02.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
586 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
706 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
462 €
Realizácia
18.09.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
18.09.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
22.11.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
22.11.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
24.03.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
2 €
Realizácia
04.05.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
215 €
Realizácia
01.06.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
01.06.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
232 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
123 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
29.09.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,763 €
Schválené na preplatenie
3,763 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
229 €
Realizácia
24.04.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,337 €
Schválené na preplatenie
4,337 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
263 €
Realizácia
30.06.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,836 €
Schválené na preplatenie
4,836 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
294 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,289 €
Schválené na preplatenie
4,289 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Stravné lístky 3,60

Stravné lístky

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
261 €
Schválené na preplatenie
261 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Diaľničné známky 2017

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
16.01.2017
Názov

Diaľničné známky 2017

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
16.01.2017
Názov

Diaľničné známky 2017

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
25.01.2017
Názov

Diaľničné známky 2017

Výdavkový pokladničný doklad

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
25.01.2017
Názov

Média a služby 2.NP 4.Q/2017

Nájom BA 4Q/2017 - EŠIF 2.NP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,079 €
Schválené na preplatenie
3,079 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Média a služby 2.NP 4.Q/2017

Nájom BA 4Q/2017 - EŠIF 2.NP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Nájom 6.NP 4.Q/2017

Nájom BA 4Q/2017 - EŠIF - 6.NP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,809 €
Schválené na preplatenie
1,809 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Nájom 6.NP 4.Q/2017

Nájom BA 4Q/2017 - EŠIF - 6.NP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Mediá a služby 6.NP 4.Q/2017

Nájom BA 4Q/2017 - EŠIF - 6.NP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
655 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Mediá a služby 6.NP 4.Q/2017

Nájom BA 4Q/2017 - EŠIF - 6.NP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Telekomunikačné služby 11/2017

Služby mobilného operátora - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,243 €
Schválené na preplatenie
1,243 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Telekomunikačné služby 11/2017

Služby mobilného operátora - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Telekomunikačné služby 11/2017

Služby mobilného operátora - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2017
Názov

Telekomunikačné služby 11/2017

Služby mobilného operátora - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2017
Názov

Telekomunikačné služby 11/2017

Služby mobilného operátora - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2017
Názov

Telekomunikačné služby 11/2017

Služby mobilného operátora - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2017
Názov

Telekomunikačné služby 11/2017

Služby mobilného operátora - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,781 €
Schválené na preplatenie
1,781 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Telekomunikačné služby 11/2017

Služby mobilného operátora - EŠIF

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Nájom

Nájom BA 4Q/2017 - EŠIF 2.NP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,526 €
Schválené na preplatenie
8,526 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

Nájom

Nájom BA 4Q/2017 - EŠIF 2.NP

Vlastník dokladu
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
518 €
Realizácia
26.10.2017
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.