Popis projektu

Ministerstvo financií SR (MF SR) je v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určené ako orgán auditu (OA) pre programy financované z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). V rámci organizačnej štruktúry MF SR plní úlohy OA sekcia auditu a kontroly (SAK). Predkladaný projekt nadväzuje na projekt prijímateľa - MF SR ako OA realizovaný v rámci OP Technická pomoc pod názvom "Externalizácia služieb pre orgán auditu v rámci výkonu auditov operácií EŠIF" (kód ITMS2014+ č. 301011CFM3), ktorého realizácia hlavných aktivít sa týkala roku 2022. Predkladaný projekt má za cieľ finančne pokryť tri objednané zmluvné plnenia (písomné objednávky) zadané externému poskytovateľovi na základe realizovaného zmluvného vzťahu (rámcovej dohody) v marci 2023, ktorými sa zabezpečí externý výkon auditov operácií na troch operačných programoch EŠIF.

Cieľom predmetného projektu je podpora zabezpečenia kvalitného a efektívneho plnenia povinností a úloh vyplývajúcich pre OA z príslušnej legislatívy Európskej únie (EÚ) a SR využitím externých personálnych kapacít prostredníctvom externých audítorských služieb v rámci výkonu auditov operácií EŠIF zabezpečovaných OA. Využitie externých kapacít žiadateľ realizuje z dôvodu rozsahu a náročnosti úloh OA a vysokého personálneho zaťaženia zamestnancov OA a Úradu vládneho auditu (ÚVA) ako spolupracujúceho orgánu OA. Zapojenie externých kapacít podporí efektívny výkon auditov operácií EŠIF v súlade s požiadavkami legislatívy EÚ.

Hlavná aktivita projektu je zameraná na externalizáciu audítorských služieb pre orgán auditu pri výkone auditov operácií v rámci operačných programov spadajúcich pod EŠIF realizovaných v roku 2023.

Merateľným ukazovateľom projektu je "P0748 - Počet ukončených auditov a kontrol". Žiadateľ predpokladá, že merateľný ukazovateľ P0748 dosiahne v priebehu realizácie projektu hodnotu 3.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Trenčiansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2023 - 01.11.2023
Celková suma
121,602 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie externých audítorských slu…
Typ
G. Služby zamerané …
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
24.02.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

OPKŽP_Výkon auditu operácií

OPKŽP_Výkon auditu operácií

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

IROP_Výkon auditu operácií

IROP_Audit operácií

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

OPII_Výkon auditu operácií

OPII_Výkon auditu operácií

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov IČO
Názov
Ernst & Young, s. r. o.
IČO
35839121
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.