Popis projektu

Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na 3 lokalitách environmentálnych záťaží prievidza, Leopoldov, Púchov, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

- získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia,

- vypracovať predsanačnú analýzu rizika a na základe jej výsledkov spresniť projekt sanácie,

- odstrániť príčiny vzniku vybraných environmentálnych záťaží,

- obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,

- odstráneniť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia,

- zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie,

- vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie,

- zabezpečiť rekultiváciu sanovaných lokalít.

Cieľom odborného geologického dohľadu je predovšetkým:

- kontrola plnenia projektom stanoveného rozsahu sanačných prác,

- kontrola efektivity vynakladaných prostriedkov vo vzťahu k požadovaným výstupom projektu,

- overenie dokladovaných údajov (výsledky aktualizovanej analýzy rizika znečisteného územia, overenie výpočtov a modelov, kubatúry, analytické výsledky, hydraulické parametre, terénne práce, sanačná technológia a pod.),

- overenie dosiahnutia sanačného limitu.

Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená. Sanačné práce a odborný geologický dohľad budú realizované s ohľadom na špecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom na environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje.

Parcely, ktoré sú zahrnuté v podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov, sú identifikované ako tie, ktoré budú priamo dotknuté sanáciou (napr. teleso skládky). Na týchto parcelách bola vypočítaná zvýšená hodnota nehnuteľností po sanácii nezávislím expertom.Pozemky, resp. parcely, na ktorých sa priamo sanácia nebude realizovať a ich hodnota sa nemení, v tabuľke zahrnuté nie sú (t. j.  napr. parcely s prístupovou komunikáciou, parcely so situovaným hydrogeologickým monitorovacím vrtom atď.). V zmysle uvedeného môže nastať situácia, že dotknuté parcely uvedené v rámcovom projekte sanácie a v pláne prác na odstránenie environmentálnej záťaže nebudú totožné s číslami parciel uvedenými v tabuľke prílohy č. 4. Parcely, na ktorých sú umiestnené stavby, nebudú predmetom priameho sanačného zásahu, pokiaľ ide o sanáciu zemín. Na uvedených parcelách nedôjde k zvýšeniu hodnoty nehnuteľnosti po sanácii.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Prievidza, Púchov, Leopoldov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2017 - 01.12.2023
Celková suma
6,556,472 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
2,473,649 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Sanácia environmentálnej záťaže
Typ
A.Prieskum, sanácia…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
08.02.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celkový povrch rekultivovanej pôdy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celkový povrch rekultivovanej pôdy
Hodnota
0,0 (ha)
Cieľ
0,7755 (ha)
Naposledy aktualizované
27.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet sanovaných environmentálnych záťaží
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.02.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projekt geologickej úlohy

Púchov- sanácia EZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,000 €
Schválené na preplatenie
24,000 €
Realizácia
14.09.2018
Názov

Strety záujmov

Púchov- sanácia EZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
12,000 €
Realizácia
14.09.2018
Názov

Sled, riadenie a koordinácia

Prievidza- sanácia EZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
1,110 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

Mapovacie vrty

Prievidza- sanácia EZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,720 €
Schválené na preplatenie
18,720 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

Hydrogeologické vrty

Prievidza- sanácia EZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,200 €
Schválené na preplatenie
4,200 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

Preverenie a aktivácia ex.vrtov

Prievidza- sanácia EZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

Inštalácia elektr. merných zariadení

Prievidza- sanácia EZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
2,220 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

Inštalácia zrážkomera

Prievidza- sanácia EZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
2,160 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

Zriadenie staveniska

Prievidza- sanácia EZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
18,000 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

Prekládka

Prievidza- sanácia EZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
36,000 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

Projekt geologickej úlohy

Prievidza- sanácia EZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
30,000 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Sanácia environmentálnej záťaže - Leopoldov

Leopoldov - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,768 €
Schválené na preplatenie
36,768 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia environmentálnej záťaže - Púchov

Púchov sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,105 €
Schválené na preplatenie
38,105 €
Realizácia
-
Názov

HA 1

Súhrnný účtovný doklad- mzdové výdavky DOP 04-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OGD Leopoldov

Leopoldov OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
2,760 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Sanácia Leopoldov

Leopoldov Sanacia EZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,035 €
Schválené na preplatenie
52,035 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Sanacia PD

PD Sanacia EZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,211 €
Schválené na preplatenie
176,211 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

PD OGD

PD OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

PD Sanacia

Sanácia PD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,881 €
Schválené na preplatenie
64,881 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

PU Sanacia EZ

PU Sanacia

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,488 €
Schválené na preplatenie
6,488 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

PU OGD

PU OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

PU Sanacia

PU Sanacia EZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,102 €
Schválené na preplatenie
30,102 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

4.3.4.1 Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,966 €
Schválené na preplatenie
3,966 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond DOH

4.3.4.1 Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
179 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie DOH

4.3.4.1 Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH

4.3.4.1 Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH

4.3.4.1 Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH

4.3.4.1 Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
527 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH

4.3.4.1 Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP DOH

4.3.4.1 Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
339 €
Realizácia
-
Názov

Dohody

4.3.4.1 Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,767 €
Schválené na preplatenie
3,767 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

4.3.4.1 Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,961 €
Schválené na preplatenie
1,961 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP PZ

4.3.4.1 Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
543 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie PZ

4.3.4.1 Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie PZ

4.3.4.1 Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
181 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie PZ

4.3.4.1 Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond PZ

4.3.4.1 Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
286 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti PZ

4.3.4.1 Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie PZ

4.3.4.1 Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
843 €
Schválené na preplatenie
843 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné posťovne ost. poisťovne PZ

4.3.4.1 Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

4.3.4.1 Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie DOH

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
65 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
305 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP DOH

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond PZ

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie PZ

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti PZ

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie PZ

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
405 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie PZ

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
504 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie PZ

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
202 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
87 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP PZ

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
-
Názov

Dohody

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,891 €
Schválené na preplatenie
2,891 €
Realizácia
-
Názov

Dohody

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,180 €
Schválené na preplatenie
2,180 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,169 €
Schválené na preplatenie
1,169 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,312 €
Schválené na preplatenie
2,312 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond DOH

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -9/12-2018 č.2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia EZ - Púchov

Sanácia EZ - Púchov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,329 €
Schválené na preplatenie
6,329 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

Oponenské posudky

Sanácia EZ - Prievidza

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

Sanácia EZ - Prievidza

Sanácia EZ - Prievidza

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,478 €
Schválené na preplatenie
69,478 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

Sanácia EZ - Leopoldov

Sanácia EZ - Leopoldov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,382 €
Schválené na preplatenie
19,382 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

SEZ - Púchov

SEZ - Púchov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,600 €
Schválené na preplatenie
21,600 €
Realizácia
19.03.2019
Názov

Sanácia EZ - Prievidza

Sanácia EZ - Prievidza

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,485 €
Schválené na preplatenie
24,485 €
Realizácia
01.04.2019
Názov

Geologocký dohľad - sanácia EZ - Prievidza

Geologický dohľad - sanácia EZ - Prievidza

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
02.05.2019
Názov

Sanácia EZ - Prievidza

Sanácia EZ - Prievidza

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,177 €
Schválené na preplatenie
34,177 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

Sanácia EZ - Leopoldov

Sanácia EZ - Leopoldov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,840 €
Schválené na preplatenie
15,840 €
Realizácia
22.05.2019
Názov

Sanácia EZ - Prievidza

Sanácia EZ - Prievidza

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,928 €
Schválené na preplatenie
42,928 €
Realizácia
29.05.2019
Názov

Rezervný fond [EUR] DOH HA

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti [EUR] DOH PA

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie [EUR] DOH PA

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
-
Názov

Dohody PA

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,662 €
Schválené na preplatenie
1,662 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,994 €
Schválené na preplatenie
2,994 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,392 €
Schválené na preplatenie
1,392 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
-
Názov

Dohody HA

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,558 €
Schválené na preplatenie
1,558 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP [EUR] DOH HA

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP [EUR] HA

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
335 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP [EUR] DOH PA

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR] HA

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR] PA

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie [EUR] DOH HA

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie [EUR] HA

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie [EUR] DOH HA

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie [EUR] HA

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
621 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie [EUR] DOH PA

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
233 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie [EUR] DOH HA

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie [EUR] HA

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie [EUR] PA

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti [EUR] DOH HA

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti [EUR] HA

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie [EUR] DOH HA

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie [EUR] HA

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie [EUR] DOH PA

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond [EUR] HA

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
211 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond [EUR] DOH PA

SÚD časť 2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia EZ PD-Prievidza

Sanácia EZ PD - Prievidza

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,328 €
Schválené na preplatenie
33,328 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

Sanácia EZ - Púchov

Sanácia EZ - Púchov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,330 €
Schválené na preplatenie
177,330 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Oponentské posudky

Sanácia EZ - Púchov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Sanácia EZ - Púchov

Sanácia EZ - Púchov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
322,981 €
Schválené na preplatenie
322,981 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

SEZ Prievidza - OGD

SEZ - Previdza OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,030 €
Schválené na preplatenie
5,030 €
Realizácia
26.07.2019
Názov

Púchov - SEZ- OGD

Púchov - SEZ - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,337 €
Schválené na preplatenie
6,337 €
Realizácia
26.07.2019
Názov

Sanácia EZ - Púchov

Sanácia EZ - Púchov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,280 €
Schválené na preplatenie
32,280 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Leopoldov Sanácia enviro záťaže - OGD

Leopoldov Sanácia enviro záťaže - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Sanácia EZ - Leopoldov

Sanácia EZ - Leopoldov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
14.08.2019
Názov

Sanácia EZ - Leopoldov

Sanácia EZ - Leopoldov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,528 €
Schválené na preplatenie
9,528 €
Realizácia
14.08.2019
Názov

Prievidza - SEZ

Prievidza SEZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,595 €
Schválené na preplatenie
32,595 €
Realizácia
26.07.2019
Názov

Prievidza - SEZ

Prievidza SEZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
2,124 €
Realizácia
26.07.2019
Názov

Sanácia EZ - Prievidza

Sanácia EZ - Prievidza

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,866 €
Schválené na preplatenie
31,866 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

Leopoldov - Sanácia EZ

Leopoldov - Sanácia EZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,918 €
Schválené na preplatenie
17,918 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

Sanácia EZ - Púchov

Sanácia EZ - Púchov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,245 €
Schválené na preplatenie
13,245 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

SEZ - Leopoldov

SEZ-Leopoldov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,254 €
Schválené na preplatenie
54,254 €
Realizácia
24.09.2019
Názov

Sanácia EZ - Prievidza

Sanácia EZ-Prievidza

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,594 €
Schválené na preplatenie
31,594 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Invalidné poistenie PA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie PA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP [EUR] PA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
-
Názov

Dohody PA

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,623 €
Schválené na preplatenie
3,623 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
268 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP [EUR] HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
-
Názov

Dohody HA

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,914 €
Schválené na preplatenie
1,914 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
317 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
934 €
Schválené na preplatenie
934 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR] HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,503 €
Schválené na preplatenie
4,503 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti PA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie PA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
507 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR] PA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
279 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
2,166 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP [EUR] HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
510 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
93 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond PA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie PA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia EZ - Prievidza

Sanácia EZ - Prievidza

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,527 €
Schválené na preplatenie
35,527 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

Sanácia EZ - Púchov

Sanácia EZ - Púchov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,113 €
Schválené na preplatenie
24,113 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

Sanácia EZ - Púchov

Sanácia EZ - Púchov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,350 €
Schválené na preplatenie
50,350 €
Realizácia
06.11.2019
Názov

Sanácia EZ - Leopoldov

Sanácia EZ - Leopoldov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,834 €
Schválené na preplatenie
29,834 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Sanácia EZ - Prievidza

Sanácia EZ - Prievidza

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,806 €
Schválené na preplatenie
32,806 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Sanácia EZ - Leopoldov

Sanácia EZ - Leopoldov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,044 €
Schválené na preplatenie
13,044 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

Sanácia EZ Prievidza - OGD

Sanáca EZ Prievidza - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,297 €
Schválené na preplatenie
2,297 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

Sanácia EZ Leopoldov - OGD

Sanácia Ez Leopoldov - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,285 €
Schválené na preplatenie
7,285 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

Sanácia Ez Púchov - OGD

Sanácia EZ Púchov - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,084 €
Schválené na preplatenie
4,084 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

Sanácia EZ - Púchov

Sanácia EZ - Púchov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,999 €
Schválené na preplatenie
76,999 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Sanácia EZ - Prievidza

Sanácia EZ - Prievidza

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,951 €
Schválené na preplatenie
65,951 €
Realizácia
30.01.2020
Názov

Sanácia EZ Prievidza - OGD

Sanácia EZ Prievidza - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,282 €
Schválené na preplatenie
2,282 €
Realizácia
31.01.2020
Názov

Sanácia EZ Púchov - OGD

Sanácia EZ Púchov - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,269 €
Schválené na preplatenie
5,269 €
Realizácia
31.01.2020
Názov

Sanácia EZ Leopoldov - OGD

Sanácia EZ Leopoldov - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,886 €
Schválené na preplatenie
4,886 €
Realizácia
11.02.2020
Názov

Sanácia EZ leopoldov

Sanácia EZ Leopoldov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,820 €
Schválené na preplatenie
60,820 €
Realizácia
14.02.2020
Názov

Sanácia EZ Púchov

Sanácia EZ Púchov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,142 €
Schválené na preplatenie
114,142 €
Realizácia
14.02.2020
Názov

Sanácia EZ - Prievidza

Sanácia EZ - Prievidza

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,890 €
Schválené na preplatenie
31,890 €
Realizácia
25.02.2020
Názov

Rezervný fond DOH PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne DOH PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP DOH PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie DOH PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OGD - sanácia EZ - Prievidza

OGD - Sanácia EZ - Prievidza

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

OGD- sanácia EZ Púchov

OGD- sanácia EZ - Púchov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

OGD- sanácia EZ - Leopoldov

OGD - sanácia EZ - Leopoldov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

Sanácia environm. záťaže HC - Leopoldov

Sanácia environm. záťaže HC - Leopoldov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

Prievidza, Púchov, Leopoldov - Sanácia EZ- Dočasná tabuľa

Prievidza, Púchov, Leopoldov - Sanácia EZ - Dočasná tabuľa

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Sanácia EZ - Púchov

Sanácia EZ - Púchov

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

Sanácia EZ - Prievidza

Sanácia EZ - Prievidza

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2020
Názov

/Leopoldov/ Sanácia EZ

/Leopoldov/ Sanácia EZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

/Púchov/ Sanácia EZ

/Púchov/ Sanácia EZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Suma celkom
1,311 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
IČO
31698476
Názov
MM REVITAL a.s.
IČO
46291709
Názov
DMC, s.r.o.
IČO
36777455
Názov
FCC Slovensko, s.r.o.
IČO
31318762
Názov
EBA, s.r.o.
IČO
31376134
Názov
GEOtest, a.s.
IČO
46344942
Názov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO
42181810
Názov
ODOS, s.r.o.
IČO
31725775
Názov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO
42181810
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.