Popis projektu

Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na 3 lokalitách environmentálnych záťaží (Vrútky, Čadca, Kraľovany), ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie a odborný geologický dohľad pri sanácii vybraných environmentálnych záťaží. 


Špecifickými cieľmi sanácie sú:

 • získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia,
 • vypracovať predsanačnú analýzu rizika a na základe jej výsledkov spresniť projekt sanácie,
 • odstrániť príčiny vzniku vybraných environmentálnych záťaží,
 • obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,
 • odstráneniť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia,
 • zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie,
 • vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie,
 • zabezpečiť rekultiváciu sanovaných lokalít. 

Cieľom odborného geologického dohľadu je predovšetkým:

 • kontrola plnenia projektom stanoveného rozsahu sanačných prác,
 • kontrola efektivity vynakladaných prostriedkov vo vzťahu k požadovaným výstupom projektu,
 • overenie dokladovaných údajov (výsledky aktualizovanej analýzy rizika znečisteného územia, overenie výpočtov a modelov, kubatúry, analytické výsledky, hydraulické parametre, terénne práce, sanačná technológia a pod.),
 • overenie dosiahnutia sanačného limitu.


Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená. Sanačné práce a odborný geologický dohľad budú realizované s ohľadom na špecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom na environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje.

Parcely, ktoré sú zahrnuté v podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov, sú identifikované ako tie, ktoré budú priamo dotknuté sanáciou (napr. teleso skládky). Na týchto parcelách bola vypočítaná zvýšená hodnota nehnuteľností po sanácii nezávislím expertom.Pozemky, resp. parcely, na ktorých sa priamo sanácia nebude realizovať a ich hodnota sa nemení, v tabuľke zahrnuté nie sú (t. j.  napr. parcely s prístupovou komunikáciou, parcely so situovaným hydrogeologickým monitorovacím vrtom atď.). V zmysle uvedeného môže nastať situácia, že dotknuté parcely uvedené v rámcovom projekte sanácie a v pláne prác na odstránenie environmentálnej záťaže nebudú totožné s číslami parciel uvedenými v tabuľke prílohy č. 4. Parcely, na ktorých sú umiestnené stavby, nebudú predmetom priameho sanačného zásahu, pokiaľ ide o sanáciu zemín. Na uvedených parcelách nedôjde k zvýšeniu hodnoty nehnuteľnosti po sanácii.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Čadca, Kraľovany, Vrútky
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2017 - 01.12.2023
Celková suma
5,663,904 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
2,212,868 €
Nezrovnalosti
534,483 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Sanácia environmentálnej záťaže
Typ
A.Prieskum, sanácia…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
08.02.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celkový povrch rekultivovanej pôdy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celkový povrch rekultivovanej pôdy
Hodnota
0,0 (ha)
Cieľ
0,703 (ha)
Naposledy aktualizované
12.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet sanovaných environmentálnych záťaží
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.10.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.04.2022
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

Zeminy a stavebné konštrukcie - ťažké kovy

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzorky stavebných prvkov s drvením na frakciu do 2 mm(murivo,omietka)

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
-
Názov

Zeminy - organický uhlík vo frakcii foc

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
-
Názov

Mapovacie vrty vrátane likvidácie

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,896 €
Schválené na preplatenie
7,896 €
Realizácia
-
Názov

Hydrogeologické vrty monitorovacie ( vystrojené)

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
-
Názov

Ručné sondy na odber a anlýzy vzoriek zemín do 2 m

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
-
Názov

Atmogeochemické sondy

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
-
Názov

Preverenie a aktivácia existujúcich vrtov

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
1,056 €
Realizácia
-
Názov

Zneškodnenie kontaminovaných zemín/vôd

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzorky horninového prostredia - zeminy

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzorky podzemnej vody - statický

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzorky podzemnej vody - dynamický (začerpaním)

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
816 €
Realizácia
-
Názov

Odber voľnej fázy kontaminantu

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzorky horninového prostredia - zeminy nasýtenýxh kontaminantom

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzorky pôdneho vzduchu začerpaním

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
-
Názov

Voda - ukazovatele stanovené v teréne

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
-
Názov

Horninové prostredie - zeminy

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
-
Názov

Atmogeochemické merania

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
-
Názov

Zeminy a stavebné konštrukcie - C10-C40 (=NEL GC)

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
-
Názov

Zeminy a stavebné konštrukcie - NEL-IR,UV

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,596 €
Schválené na preplatenie
1,596 €
Realizácia
-
Názov

Zeminy a stavebné konštrukcie - BTEX

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
2,520 €
Realizácia
-
Názov

ZEminy a stavebné konštrukcie - CIU

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
1,512 €
Realizácia
-
Názov

Zeminy a stavebné konštrukcie - PAU

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
-
Názov

Zeminy - celkový uhlík (TOC)

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
-
Názov

Zeminy - PCB

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
-
Názov

Podzemné a povrchové vody - základný chemický rozbor

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,296 €
Schválené na preplatenie
1,296 €
Realizácia
-
Názov

Analýza pôdneho vzduchu - prchavé uhľovodíky

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,976 €
Schválené na preplatenie
2,976 €
Realizácia
-
Názov

Mapovacie vrty vrátane likvidácie

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,316 €
Schválené na preplatenie
8,316 €
Realizácia
-
Názov

Hydrogeologické vrty monitorovacie (vystrojené)

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
-
Názov

Ručné sondy na odber pre analýzy vzoriek zemín do 2 m

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
-
Názov

Atmogeochemické sondy

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
-
Názov

Preverenie a aktivácia existujúcich vrtov

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
1,188 €
Realizácia
-
Názov

Inštalácia merných zariadení na povrchových tokoch (jednoduché)

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
-
Názov

Inštalácia elektronických merných zariadení

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
3,900 €
Realizácia
-
Názov

Inštalácia zrážkomera ( ombrometer)

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
1,980 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzorky horninového prostredia - zeminy

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzorky podzemnej vody - dynamický (začerpaním)

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
-
Názov

Odber voľnej fázy kontaminantu

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzorky horninového prostredia - zeminy nasýtených kontaminantom

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzorky povrchovej vody

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzorky stavených prvkov s drvením na frakciu do 2 mm

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek dnových sedimentov

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
-
Názov

Voda - ukazovatele stanovené v teréne , hydrogeologické merania

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
792 €
Realizácia
-
Názov

Horninové prostredie - zeminy - ukazovatele stanovené v teréne

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
-
Názov

Atmogeochemické merania

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
-
Názov

Režimové merania dlhodobé

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
-
Názov

Mapovacie vrty vrátane likvidácie

Kraľovany - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Hydrogeologické vrty monitorovacie (vystrojené)

Kraľovany - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,696 €
Schválené na preplatenie
3,696 €
Realizácia
-
Názov

Inštalácia zrážkomera (ombrometer)

Kraľovany - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
1,980 €
Realizácia
-
Názov

Spracovanie projektu geologickej úlohy

Čadca - ŽSSR-depo-sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
30,000 €
Realizácia
-
Názov

Strety záujmov, vstupy, vytýčenie inžinierskych sietí

Čadca - ŽSSR-depo-sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
18,000 €
Realizácia
-
Názov

Spracovanie projektu geologickej úlohy

Sanácia envron. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
30,000 €
Realizácia
-
Názov

Strety záujmov, vstupy, vytýčenie inžinierskych sietí

Sanácia envron. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
18,000 €
Realizácia
-
Názov

Spracovanie projektu geologickej úlohy

Sanácia env. záť. Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
30,000 €
Realizácia
-
Názov

Strety záujmov, vstupy, vytýčenie inžinierskych sietí

Sanácia env. záť. Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
18,000 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia EZ Kraľovany

Kraľovany Sanácia EZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,115 €
Schválené na preplatenie
135,115 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

HA 1

Súhrnný účtovný doklad- mzdové výdavky DOP 04-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kraľovany - SEZ

Kraľovany - SEZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,305 €
Schválené na preplatenie
39,305 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Čadca - SEZ

Čadca - SEZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,656 €
Schválené na preplatenie
43,656 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Vrútky - OGD

Vrútky - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Čadca - OGD

Čadca - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Kraľovany - OGD

Kraľovany - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Vrútky SEZ

Vrútky sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,776 €
Schválené na preplatenie
34,776 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Starobné poistenie PZ

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
744 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie PZ

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie DOH

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond DOH

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie PZ

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
159 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond PZ

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie PZ

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti PZ

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,470 €
Schválené na preplatenie
1,470 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
531 €
Schválené na preplatenie
531 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
346 €
Realizácia
-
Názov

Dohody

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,284 €
Schválené na preplatenie
5,284 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,836 €
Schválené na preplatenie
3,836 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
267 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond DOH PA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
155 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie DOH PA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH PA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH PA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
80 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH PA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
373 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
458 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
46 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH PA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
168 €
Realizácia
-
Názov

Dohody PA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,663 €
Schválené na preplatenie
2,663 €
Realizácia
-
Názov

Dohody HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,907 €
Schválené na preplatenie
1,907 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
923 €
Schválené na preplatenie
923 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,346 €
Schválené na preplatenie
2,346 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
17 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
327 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP DOH PA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
266 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia EZ - Čadca

Sanácia EZ - Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,953 €
Schválené na preplatenie
15,953 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia EZ - Čadca

Sanácia EZ - Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,824 €
Schválené na preplatenie
1,824 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

Geologický dohľad - sanácia EZ - Kraľovany

Geologický dohľad - sanácia EZ - Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Sanácia EZ - Kraľovany

Sanácia EZ - Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
18,000 €
Realizácia
22.05.2019
Názov

Oponenské posudky

Sanácia EZ - Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
22.05.2019
Názov

Sanácia EZ DK - Kraľovany

Sanácia EZ DK - Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214,994 €
Schválené na preplatenie
214,994 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

"Starobné poistenie DOH HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
226 €
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ostatné

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
368 €
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP DOH PA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
-
Názov

Dohody HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,617 €
Schválené na preplatenie
1,617 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,740 €
Schválené na preplatenie
2,740 €
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond DOH HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti DOH HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP DOH HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie PZ HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti DOH PA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie PZ HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie DOH PA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
328 €
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie PZ HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
941 €
Schválené na preplatenie
941 €
Realizácia
-
Názov

Dohody PA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,343 €
Schválené na preplatenie
2,343 €
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie DOH PA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie PZ HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
515 €
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie DOH PA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti PZ HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie DOH PA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond PZ HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie DOH HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie DOH HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie DOH HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond DOH PA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia Ez - Kraľovany

Sanácia EZ - Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,328 €
Schválené na preplatenie
17,328 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Sanácia EZ - Vrútky

Sanácia EzZ- Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,048 €
Schválené na preplatenie
12,048 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Sanácia EZ MT - Vrútky

Sanácia EZ MT - Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,200 €
Schválené na preplatenie
25,200 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Oponentské posudky

Sanácia EZ MT - Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Sanácia EZ DK - Kraľovany

Sanácia EZ DK - Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,624 €
Schválené na preplatenie
51,624 €
Realizácia
26.07.2019
Názov

Čadca SEZ

Čadca Sanácia EZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,480 €
Schválené na preplatenie
24,480 €
Realizácia
25.07.2019
Názov

Oponentské posudky

Čadca Sanácia EZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
25.07.2019
Názov

Sanácia EZ - Kraľovany OGD

Sanácia EZ - Kraľovany OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,108 €
Schválené na preplatenie
3,108 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Kraľovany Sanácia enviro záťaže

Kraľovany - Sanácia enviro záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2019
Názov

Kraľovany Sanácia enviro záťaže

Kraľovany - Sanácia enviro záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,738 €
Schválené na preplatenie
114,738 €
Realizácia
30.08.2019
Názov

Kraľovany Sanácia enviro záťaže

Kraľovany - Sanácia enviro záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,872 €
Schválené na preplatenie
28,872 €
Realizácia
30.08.2019
Názov

Sanácia EZ - Vrútky

Sanácia EZ - Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,262 €
Schválené na preplatenie
115,262 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

Sanácia EZ - Vrútky

Sanácia EZ - Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,474 €
Schválené na preplatenie
23,474 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

Kraľovany - Sanácia enviro záťaže

Kraľovany - Sanácia enviro záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2019
Názov

Rezervný fond PA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie PA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti PA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie PA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie PA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
583 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie PA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP [EUR] PA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
417 €
Realizácia
-
Názov

Dohody PA

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,169 €
Schválené na preplatenie
4,169 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
333 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP [EUR] HA DOH

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
-
Názov

Dohody HA

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,379 €
Schválené na preplatenie
2,379 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
282 €
Schválené na preplatenie
282 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
831 €
Schválené na preplatenie
831 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR] HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
594 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,580 €
Schválené na preplatenie
1,580 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,357 €
Schválené na preplatenie
4,357 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie HA PZ

SÚD 04-08/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia EZ - Vrútky

Sanácia EZ - Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,356 €
Schválené na preplatenie
77,356 €
Realizácia
04.10.2019
Názov

Sanácia EZ - Čadca

Sanácia EZ - Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,890 €
Schválené na preplatenie
100,890 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Sanácia EZ - Kraľovany

Sanácia EZ - Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199,133 €
Schválené na preplatenie
199,133 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Sanácia EZ - Čadca

Sanácia EZ Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,064 €
Schválené na preplatenie
53,064 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Sanácia EZ - Kraľovany

Sanácia EZ - Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,748 €
Schválené na preplatenie
56,748 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Sanácia EZ - Vrútky

Sanácia EZ - Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234,869 €
Schválené na preplatenie
234,869 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Sanácia EZ - Vrútky

Sanácia EZ - Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,260 €
Schválené na preplatenie
49,260 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Sanácia EZ - Čadca

Sanácia EZ- Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233 €
Schválené na preplatenie
233 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Sanácia EZ - Čadca

Sanácia EZ- Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,290 €
Schválené na preplatenie
35,290 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Sanácia EZ Vrútky - OGD

Sanácia EZ Vrútky - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,965 €
Schválené na preplatenie
2,965 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

Sanácia EZ Kraľovany - OGD

Sanácia EZ Kraľovany - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,861 €
Schválené na preplatenie
2,861 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

HA

SUD_B500_05

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PA

SUD_B500_05

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PA

SUD_B500_06

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA

SUD_B500_06

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA

SUD_B500_07

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PA

SUD_B500_07

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PA

SUD_B500_08

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA

SUD_B500_08

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PA

SUD_B500_09

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA

SUD_B500_09

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sanácia EZ - Kraľovany

Sanácia EZ - Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,526 €
Schválené na preplatenie
54,526 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Sanácia EZ - Vrútky

Sanácia EZ - Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,887 €
Schválené na preplatenie
69,887 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

Sanácia EZ - Kraľovany

Sanácia EZ - Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,339 €
Schválené na preplatenie
70,339 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

Sanácia EZ Vrútky - OGD

Sanácia EZ Vrútky - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,543 €
Schválené na preplatenie
2,543 €
Realizácia
13.02.2020
Názov

Sanácia EZ kraľovany - OGD

Sanácia EZ Kraľovany - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,564 €
Schválené na preplatenie
3,564 €
Realizácia
13.02.2020
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

Rezervný fond DOH PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie DOH PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP DOH PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody PA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,979 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie PZ HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie DOH HA

SÚD 09-12/2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

Sanácia EZ Kraľovany

Sanácia EZ Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Sanácia EZ Čadca

Sanácia EZ Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Sanácia EZ Vrútky

Sanácia EZ Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Sanácia EZ - Kraľovany

Sanácia EZ - Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2020
Názov

Dočasná tabuľa

Dočasná tabuľa

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

OGD - sanácia EZ - Čadca

OGD - sanácia EZ - Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

OGD - sanácia EZ - Vrútky

OGD - sanácia EZ - Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

OGD - sanácia EZ - Kraľovany

OGD - sanácia EZ - Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Sanácia EZ - Čadca

Sanácia EZ - Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Sanácia EZ Čadca - OGD

Sanácia EZ Čadca - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

Sanácia EZ - Vrútky

Sanácia EZ - Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2020
Názov

Sanácia EZ - Čadca

Sanácia EZ - Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2020
Názov

Sanácia EZ - Čadca

Sanácia EZ - Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Sanácia EZ - Vrútky

Sanácia EZ - Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Sanácia EZ - Kraľovany

Sanácia EZ - Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Sanácia EZ - Čadca

Sanácia EZ - Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2020
Názov

Sanácia EZ - Vrútky

Sanácia EZ - Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2020
Názov

Sanácia EZ - Kraľovany

Sanácia EZ - Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2020
Názov

Sanácia EZ - Vrútky

Sanácia EZ - Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Sanácia EZ - Kraľovany

Sanácia EZ - Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Sanácia EZ - Čadca

Sanácia EZ - Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Sanácia EZ - Vrútky

Sanácia EZ - Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Sanácia EZ - Čadca

Sanácia EZ - Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Sanácia EZ - Kraľovany

Sanácia EZ - Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Sanácia EZ - Kraľovany OGD

Sanácia EZ - Kraľovany OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Sanácia EZ - Vrútky OGD

Sanácia EZ - Vrútky OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Sanácia EZ - Čadca OGD

Sanácia EZ - Čadca OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2020
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2020
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2020
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Osobný príplatok

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti HA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie HA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond PA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti PA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie PA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ost. PA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody PA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie HA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ost. HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond HA

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie HA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie HA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie HA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond HA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie PA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie PA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie PA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie PA DOH

SUD 01-03/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond PA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie PA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti PA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie PA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond HA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie PA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie PA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ost PA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP DOH PA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody PA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti HA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie HA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie HA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP DOH HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ost HA

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie HA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie HA DOH

SUD 04-09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca - OGD

Sanácia EZ 1 (5) Čadca - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraovany - OGD

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky - OGD

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2020
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2021
Názov

Rezervný fond DOH PA

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie DOH PA

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH PA

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH PA

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad PZ HA

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne PZ HA

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie PZ HA

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie PZ HA

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie PZ HA

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti PZ HA

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie PZ HA

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond PZ HA

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody HA

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP DOH HA

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH HA

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH HA

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH HA

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH HA

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie DOH HA

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond DOH HA

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody PA

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP DOH PA

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne DOH PA

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH PA

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH PA

SÚD 10-12/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca OGD

Sanácia EZ 1 (5) Čadca OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky OGD

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany OGD

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5)Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) kraľovany

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca - OGD

Sanácia EZ 1 (5) Čadca - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Kancelárske potreby

Kancelárske potreby

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany - OGD

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky - OGD

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

"Poist. v nezamestnanosti [EUR]" doh ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie [EUR]" doh ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie [EUR]" doh ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody HA

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie [EUR]" pz ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie [EUR]" pz ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie [EUR]" pz ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP [EUR]" doh ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie [EUR]" doh ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR]" pz ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie [EUR]" pz ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti [EUR]" pz ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond [EUR]" pz ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie [EUR]" doh ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond [EUR]" dph ha

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond [EUR]" dph pa

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti [EUR]" doh pa

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie [EUR]" doh pa

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR]" doh pa

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody PA

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie [EUR]" doh pa

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP [EUR]" doh pa

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie [EUR]" doh pa

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie [EUR]" doh pa

SUD 1-3/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Zdravotné poistenie ost. Poisťovne DOH PA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP DOH PA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody PA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond DOH PA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH PA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH PA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH PA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH PA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP DOH HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond DOH HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad PZ HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. Poisťovne PZ HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie PZ HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti PZ HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie DOH HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie PZ HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie PZ HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond PZ HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie PZ HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH HA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie DOH PA

SUD 4-6/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca - OGD

Sanácia EZ 1 (5) Čadca - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany - OGD

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky - OGD

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2021
Názov

"Rezervný fond [EUR]" DOH PA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie [EUR]" DOH PA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP [EUR]" DOH PA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie [EUR]" DOH PA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti [EUR]" DOH PA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie [EUR]" DOH PA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie [EUR]" DOH PA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR]" DOH PA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody PA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie [EUR]" PZ HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP [EUR]" PZ HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond [EUR]" DOH HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie [EUR]" PZ HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti [EUR]" PZ HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie [EUR]" DOH HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR]" PZ HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond [EUR]" PZ HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie [EUR]" PZ HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie [EUR]" DOH HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie [EUR]" PZ HA

SUD 07-09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca OGD

Sanácia EZ 1 (5) Čadca OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2022
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

"Nemocenské poistenie [EUR]" doh pa

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti [EUR]" doh pa

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie [EUR]" doh pa

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond [EUR]" doh pa

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie [EUR]"doh pa

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP [EUR]" doh pa

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody PA

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR]" doh pa

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie [EUR]"doh pa

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie [EUR]" pz ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ost. poisťovne [EUR]" pz ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond [EUR]" doh ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie [EUR]" pz ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP [EUR]" pz ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody HA

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond [EUR]" pz ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti [EUR]" pz ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie [EUR]" pz ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie [EUR]" doh ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie [EUR]" pz ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie [EUR]" doh ha

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

SUD 10-12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky - OGD

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany - OGD

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca OGD

Sanácia EZ 1 (5) Čadca - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Oponentské posudky

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

HA

310011B500

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PA

310011B500

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Sanácia EZ 1 (5) Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Čadca OGD

Sanácia EZ 1 (5) Čadca OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2023
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany OGD

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2023
Názov

Oponentské posudky

Sanácia EZ 1 (5) Kraľovany OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2023
Názov

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky OGD

Sanácia EZ 1 (5) Vrútky OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2023
Názov

PA

SUD_B500_10

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

HA

SUD_B500_10

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

PA

SUD_B500_11

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

HA

SUD_B500_11

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

PA

SUD_B500_12

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

HA

SUD_B500_12

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Kraľovany

Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

Vrútky

Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

Čadca

Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Kraľovany

Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Kraľovany

Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Vrútky

Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Čadca

Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Čadca

Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

Kraľovany

Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2023
Názov

SEZ Vrútky

SEZ Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2023
Názov

SEZ Kraľovany

SEZ Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

SEZ Vrútky

SEZ Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

HA

SUD_B500_12

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

PA

SUD_B500_10

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

HA

SUD_B500_10

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

HA

SUD_B500_11

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

PA

SUD_B500_11

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

CN 2022

CN 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CN 2018

CN 2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CN 2019

CN 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CN 2020

CN 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stála tabuľa - B500

Stála tabuľa - B500

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Čadca - ŽSSR-depo OGD

Čadca - ŽSSR-depo OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Názov

Vrútky - rušňové depo - OGD

Vrútky - rušňové depo - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

PA

SUD B500 05

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

HA

SUD B500 05

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

PA

SUD B500 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

HA

SUD B500 03

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

PA

SUD B500 02

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

HA

SUD B500 02

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

HA

SUD B500 01

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

PA

SUD B500 01

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

HA

SUD B500 04

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

PA

SUD B500 04

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Čadca

Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Vrútky

Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Kraľovany

Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Čadca - ŽSSR-depo

Čadca - ŽSSR-depo

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2023
Názov

Kraľovany

Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2023
Názov

Vrútky

Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Čadca OGD

Čadca OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

OGD Vrútky

OGD Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

CN 2021

CN 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PHM 2021_2

PHM 2021_2

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PHM 2019

PHM 2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PHM 2020

PHM 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PHM 2021_1

PHM 2021_1

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PHM 2022

PHM 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kraľovany

Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov

Vrútky

Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Čadca

Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

HA

SUD_B500_08

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

PA

SUD_B500_08

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

HA

SUD_B500_09

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

PA

SUD_B500_09

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

HA

SUD_B500_06

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

PA

SUD_B500_06

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

HA

SUD_B500_07

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

PA

SUD_B500_07

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Kraľovany

Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2023
Názov

Vrútky

Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Suma celkom
267,241 €
Vrátená suma
233,312 €
Suma na vymáhanie
233,312 €
Typ
Diskriminačné techn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Suma celkom
827 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nedostatočné vymedz… Nezákonné a/alebo d…
Stav
Bez finančného dopa…
Subjekt

Slovenská agentúra životného prostredia

Suma celkom
267,241 €
Vrátená suma
233,312 €
Suma na vymáhanie
233,312 €
Typ
Diskriminačné techn… Netransparentnosť a…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Suma celkom
827 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO
42181810
Názov
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
IČO
31698476
Názov
DMC, s.r.o.
IČO
36777455
Názov
MM REVITAL a.s.
IČO
46291709
Názov
ODOS, s.r.o.
IČO
31725775
Názov
Tibor Varga TSV PAPIER
IČO
32627211
Názov
FCC Slovensko, s.r.o.
IČO
31318762
Názov
EBA, s.r.o.
IČO
31376134
Názov
GEOtest, a.s.
IČO
46344942
Názov
ODOS, s.r.o.
IČO
31725775
Názov
GEOtest, a.s. - organizačná zložka
IČO
46925996