Popis projektu

Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na 3 lokalitách environmentálnych záťaží (Vrútky, Čadca, Kraľovany), ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie a odborný geologický dohľad pri sanácii vybraných environmentálnych záťaží. 


Špecifickými cieľmi sanácie sú:

 • získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia,
 • vypracovať predsanačnú analýzu rizika a na základe jej výsledkov spresniť projekt sanácie,
 • odstrániť príčiny vzniku vybraných environmentálnych záťaží,
 • obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,
 • odstráneniť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia,
 • zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie,
 • vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie,
 • zabezpečiť rekultiváciu sanovaných lokalít. 

Cieľom odborného geologického dohľadu je predovšetkým:

 • kontrola plnenia projektom stanoveného rozsahu sanačných prác,
 • kontrola efektivity vynakladaných prostriedkov vo vzťahu k požadovaným výstupom projektu,
 • overenie dokladovaných údajov (výsledky aktualizovanej analýzy rizika znečisteného územia, overenie výpočtov a modelov, kubatúry, analytické výsledky, hydraulické parametre, terénne práce, sanačná technológia a pod.),
 • overenie dosiahnutia sanačného limitu.


Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená. Sanačné práce a odborný geologický dohľad budú realizované s ohľadom na špecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadom na environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje.

Parcely, ktoré sú zahrnuté v podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov, sú identifikované ako tie, ktoré budú priamo dotknuté sanáciou (napr. teleso skládky). Na týchto parcelách bola vypočítaná zvýšená hodnota nehnuteľností po sanácii nezávislím expertom.Pozemky, resp. parcely, na ktorých sa priamo sanácia nebude realizovať a ich hodnota sa nemení, v tabuľke zahrnuté nie sú (t. j.  napr. parcely s prístupovou komunikáciou, parcely so situovaným hydrogeologickým monitorovacím vrtom atď.). V zmysle uvedeného môže nastať situácia, že dotknuté parcely uvedené v rámcovom projekte sanácie a v pláne prác na odstránenie environmentálnej záťaže nebudú totožné s číslami parciel uvedenými v tabuľke prílohy č. 4. Parcely, na ktorých sú umiestnené stavby, nebudú predmetom priameho sanačného zásahu, pokiaľ ide o sanáciu zemín. Na uvedených parcelách nedôjde k zvýšeniu hodnoty nehnuteľnosti po sanácii.

Viac
Subjekt
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Čadca, Kraľovany, Vrútky
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2017 - 01.12.2023
Celková suma
6,114,122 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,143,082 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Sanácia environmentálnej záťaže
Typ
A. Prieskum, sanáci…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
08.02.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celkový povrch rekultivovanej pôdy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celkový povrch rekultivovanej pôdy
Hodnota
0,0 (ha)
Cieľ
0,703 (ha)
Naposledy aktualizované
16.08.2019
Riziko
-
Názov
Počet sanovaných environmentálnych záťaží
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.08.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Odber vzorky horninového prostredia - zeminy nasýtenýxh kontaminantom

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
-
Názov

Voda - ukazovatele stanovené v teréne

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
-
Názov

Horninové prostredie - zeminy

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
-
Názov

Atmogeochemické merania

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
-
Názov

Zeminy a stavebné konštrukcie - C10-C40 (=NEL GC)

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
1,800 €
Realizácia
-
Názov

Zeminy a stavebné konštrukcie - NEL-IR,UV

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,596 €
Schválené na preplatenie
1,596 €
Realizácia
-
Názov

Zeminy a stavebné konštrukcie - BTEX

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
2,520 €
Realizácia
-
Názov

Zeminy a stavebné konštrukcie - ťažké kovy

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzorky stavebných prvkov s drvením na frakciu do 2 mm(murivo,omietka)

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
-
Názov

Zeminy - organický uhlík vo frakcii foc

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
-
Názov

Mapovacie vrty vrátane likvidácie

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,896 €
Schválené na preplatenie
7,896 €
Realizácia
-
Názov

Hydrogeologické vrty monitorovacie ( vystrojené)

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
-
Názov

Ručné sondy na odber a anlýzy vzoriek zemín do 2 m

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
-
Názov

Atmogeochemické sondy

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
-
Názov

Preverenie a aktivácia existujúcich vrtov

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
1,056 €
Realizácia
-
Názov

Zneškodnenie kontaminovaných zemín/vôd

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzorky horninového prostredia - zeminy

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzorky podzemnej vody - statický

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzorky podzemnej vody - dynamický (začerpaním)

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
816 €
Realizácia
-
Názov

Odber voľnej fázy kontaminantu

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzorky pôdneho vzduchu začerpaním

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
-
Názov

ZEminy a stavebné konštrukcie - CIU

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
1,512 €
Realizácia
-
Názov

Zeminy a stavebné konštrukcie - PAU

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
-
Názov

Zeminy - celkový uhlík (TOC)

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
-
Názov

Podzemné a povrchové vody - základný chemický rozbor

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,296 €
Schválené na preplatenie
1,296 €
Realizácia
-
Názov

Analýza pôdneho vzduchu - prchavé uhľovodíky

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,976 €
Schválené na preplatenie
2,976 €
Realizácia
-
Názov

Zeminy - PCB

Vrútky - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzoriek dnových sedimentov

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
-
Názov

Voda - ukazovatele stanovené v teréne , hydrogeologické merania

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
792 €
Realizácia
-
Názov

Horninové prostredie - zeminy - ukazovatele stanovené v teréne

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
-
Názov

Atmogeochemické merania

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
-
Názov

Režimové merania dlhodobé

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
-
Názov

Mapovacie vrty vrátane likvidácie

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,316 €
Schválené na preplatenie
8,316 €
Realizácia
-
Názov

Hydrogeologické vrty monitorovacie (vystrojené)

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
-
Názov

Ručné sondy na odber pre analýzy vzoriek zemín do 2 m

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
288 €
Realizácia
-
Názov

Atmogeochemické sondy

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
-
Názov

Preverenie a aktivácia existujúcich vrtov

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
1,188 €
Realizácia
-
Názov

Inštalácia merných zariadení na povrchových tokoch (jednoduché)

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
-
Názov

Inštalácia elektronických merných zariadení

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,900 €
Schválené na preplatenie
3,900 €
Realizácia
-
Názov

Inštalácia zrážkomera ( ombrometer)

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
1,980 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzorky horninového prostredia - zeminy

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzorky podzemnej vody - dynamický (začerpaním)

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
-
Názov

Odber voľnej fázy kontaminantu

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzorky horninového prostredia - zeminy nasýtených kontaminantom

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzorky povrchovej vody

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
-
Názov

Odber vzorky stavených prvkov s drvením na frakciu do 2 mm

Čadca - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
-
Názov

Mapovacie vrty vrátane likvidácie

Kraľovany - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
-
Názov

Hydrogeologické vrty monitorovacie (vystrojené)

Kraľovany - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,696 €
Schválené na preplatenie
3,696 €
Realizácia
-
Názov

Inštalácia zrážkomera (ombrometer)

Kraľovany - sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
1,980 €
Realizácia
-
Názov

Spracovanie projektu geologickej úlohy

Čadca - ŽSSR-depo-sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
30,000 €
Realizácia
-
Názov

Strety záujmov, vstupy, vytýčenie inžinierskych sietí

Čadca - ŽSSR-depo-sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
18,000 €
Realizácia
-
Názov

Spracovanie projektu geologickej úlohy

Sanácia envron. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
30,000 €
Realizácia
-
Názov

Strety záujmov, vstupy, vytýčenie inžinierskych sietí

Sanácia envron. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
18,000 €
Realizácia
-
Názov

Spracovanie projektu geologickej úlohy

Sanácia env. záť. Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
30,000 €
Realizácia
-
Názov

Strety záujmov, vstupy, vytýčenie inžinierskych sietí

Sanácia env. záť. Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
18,000 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia EZ Kraľovany

Kraľovany Sanácia EZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,115 €
Schválené na preplatenie
135,115 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

HA 1

Súhrnný účtovný doklad- mzdové výdavky DOP 04-09/2018

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kraľovany - SEZ

Kraľovany - SEZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,305 €
Schválené na preplatenie
39,305 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Čadca - SEZ

Čadca - SEZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,656 €
Schválené na preplatenie
43,656 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Vrútky - OGD

Vrútky - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Čadca - OGD

Čadca - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Kraľovany - OGD

Kraľovany - OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Vrútky SEZ

Vrútky sanácia environ. záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,776 €
Schválené na preplatenie
34,776 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

Dohody

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,284 €
Schválené na preplatenie
5,284 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,470 €
Schválené na preplatenie
1,470 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,836 €
Schválené na preplatenie
3,836 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie PZ

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
744 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie PZ

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
739 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie DOH

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond DOH

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie PZ

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
159 €
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond PZ

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
252 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie PZ

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti PZ

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
53 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
531 €
Schválené na preplatenie
531 €
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP

Suhrnny uctovny doklad_mzdove vydavky_DOP časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
346 €
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dohody PA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie VŠZP DOH PA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH PA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH PA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie DOH PA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti DOH PA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond DOH PA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH PA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie DOH HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdravotné poistenie ost. poisťovne PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poist. v nezamestnanosti PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond PZ HA

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre DOP -10/12-2018 č.5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sanácia EZ - Čadca

Sanácia EZ - Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,953 €
Schválené na preplatenie
15,953 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia EZ - Čadca

Sanácia EZ - Čadca

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,824 €
Schválené na preplatenie
1,824 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

Geologický dohľad - sanácia EZ - Kraľovany

Geologický dohľad - sanácia EZ - Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
720 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Sanácia EZ - Kraľovany

Sanácia EZ - Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
18,000 €
Realizácia
22.05.2019
Názov

Oponenské posudky

Sanácia EZ - Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
22.05.2019
Názov

Sanácia EZ DK - Kraľovany

Sanácia EZ DK - Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
214,994 €
Schválené na preplatenie
214,994 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

"Rezervný fond DOH PA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie DOH HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
226 €
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie ostatné

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
368 €
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP DOH PA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
234 €
Realizácia
-
Názov

Dohody HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,617 €
Schválené na preplatenie
1,617 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,740 €
Schválené na preplatenie
2,740 €
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond DOH HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti DOH HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
-
Názov

"Zdravotné poistenie VŠZP DOH HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie PZ HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti DOH PA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie PZ HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie DOH PA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
328 €
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie PZ HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
941 €
Schválené na preplatenie
941 €
Realizácia
-
Názov

Dohody PA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,343 €
Schválené na preplatenie
2,343 €
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie DOH PA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
-
Názov

"Starobné poistenie PZ HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
515 €
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie DOH PA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
-
Názov

"Poist. v nezamestnanosti PZ HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie DOH PA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
-
Názov

"Rezervný fond PZ HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
-
Názov

"Nemocenské poistenie DOH HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
-
Názov

"Invalidné poistenie DOH HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
-
Názov

"Úrazové poistenie DOH HA

SÚD časť 5

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
-
Názov

Sanácia Ez - Kraľovany

Sanácia EZ - Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,328 €
Schválené na preplatenie
17,328 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Sanácia EZ - Vrútky

Sanácia EzZ- Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,048 €
Schválené na preplatenie
12,048 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Oponentské posudky

Sanácia EZ MT - Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

Sanácia EZ MT - Vrútky

Sanácia EZ MT - Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

Sanácia EZ DK - Kraľovany

Sanácia EZ DK - Kraľovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2019
Názov

Oponentské posudky

Čadca Sanácia EZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2019
Názov

Čadca SEZ

Čadca Sanácia EZ

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2019
Názov

Sanácia EZ - Kraľovany OGD

Sanácia EZ - Kraľovany OGD

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,108 €
Schválené na preplatenie
3,108 €
Realizácia
09.08.2019
Názov

Kraľovany Sanácia enviro záťaže

Kraľovany - Sanácia enviro záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2019
Názov

Kraľovany Sanácia enviro záťaže

Kraľovany - Sanácia enviro záťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2019
Názov

Sanácia EZ - Vrútky

Sanácia EZ - Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

Sanácia EZ - Vrútky

Sanácia EZ - Vrútky

Vlastník dokladu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov IČO
Názov
MM REVITAL a.s.
IČO
46291709
Názov
DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
IČO
31698476
Názov
FCC Slovensko, s.r.o.
IČO
31318762
Názov
EBA, s.r.o.
IČO
31376134
Názov
GEOtest, a.s.
IČO
46344942
Názov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO
42181810
Názov
ODOS, s.r.o.
IČO
31725775
Názov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO
42181810
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.