Popis projektu

Ministerstvo financií SR (MF SR) je v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určené ako orgán auditu (OA) pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF). V rámci organizačnej štruktúry MF SR plní úlohy OA sekcia auditu a kontroly (SAK). Predkladaný projekt nadväzuje na predchádzajúci projekt prijímateľa - MF SR ako OA realizovaný v rámci OP Technická pomoc pod názvom "Externalizácia audítorských služieb pre orgán auditu v rámci výkonu auditov" (kód ITMS2014+ č. 301011X878), ktorého realizácia hlavných aktivít bola ukončená vo februári 2022 schválením objednaného plnenia zadaného externému poskytovateľovi audítorských služieb v roku 2021. Predkladaný projekt má za cieľ finančne pokryť tri objednané zmluvné plnenia zadané externému poskytovateľovi vystavením objednávok na základe realizovaných zmluvných vzťahov v januári 2022 na zabezpečenie auditov operácií na troch operačných programoch EŠIF.

Cieľom predmetného projektu je podpora zabezpečenia kvalitného a efektívneho plnenia povinností a úloh vyplývajúcich pre OA z príslušnej legislatívy Európskej únie (EÚ) a SR využitím externých personálnych kapacít prostredníctvom externých audítorských služieb v rámci výkonu auditov operácií EŠIF zabezpečovaných OA. Využitie externých kapacít žiadateľ realizuje z dôvodu rozsahu a náročnosti úloh OA a vysokého personálneho zaťaženia zamestnancov OA a Úradu vládneho auditu (ÚVA) ako spolupracujúceho orgánu OA. Zapojenie externých kapacít podporí efektívny výkon auditov operácií EŠIF v súlade s požiadavkami legislatívy EÚ.

Hlavná aktivita projektu je zameraná na externalizáciu služieb pre orgán auditu pri výkone auditov operácií v rámci operačných programov spadajúcich pod EŠIF.

Merateľným ukazovateľom projektu je "P0748 - Počet ukončených auditov a kontrol". Žiadateľ predpokladá, že merateľný ukazovateľ P0748 dosiahne v priebehu realizácie projektu hodnotu 3.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.12.2022
Celková suma
430,954 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie služieb pre orgán auditu p…
Typ
G. Služby zamerané …
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
13.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet ukončených auditov a kontrol
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vykonanie auditu operácií v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Vykonanie auditu operácií v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 - 2020

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia 2014 - 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Vykonanie auditu operácií v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov IČO
Názov
Ernst & Young, s. r. o.
IČO
35839121
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.