Popis projektu

  

Predmetom geologickej úlohy je realizácia inžinierskogeologického prieskumu svahových deformácií na vybraných 7 lokalitách Slovenskej republiky v oblasti:

 • Trenčianskeho kraja  - lokality Handlová – Ciglianska ulica (47,34 ha), Prusy (8,87 ha),
 • Trnavského kraja – lokalita Vinohrady nad Váhom 2 (199,28 ha),
 • Banskobystrického kraja – lokalita Žarnovica (3,87 ha),
 • Prešovského kraja – lokality Ruská Nová Ves 2 (54,93 ha), Kvačany (0,89 ha), Šarišské Bohdanovce  (5,15 ha).

Celková plocha inžinierskogeologického prieskumu svahových deformácií na 7 vybraných lokalitách sa predpokladá o rozlohe 320,33 ha.

Hlavným cieľom predkladanej geologickej úlohy je zlepšenie prevencie zosuvných rizík zabezpečením inžinierskogeologického prieskumu tých svahových deformácií, ktoré z hľadiska spoločensko-ekonomickej významnosti (ohrozenie života a majetku) a z toho vyplývajúceho zosuvného rizika podľa stupnice odporúčanej Európskou Komisiou pre hodnotenie multirizika (Marzocchi et al., 2009) predstavujú v súčasnosti najzávažnejšie zosuvné lokality v rámci Slovenskej republiky. Konkrétnymi cieľmi projektu sú:

 • zhodnotenie podmienok a faktorov vzniku a vývoja svahových pohybov na porušených územiach;
 • spresnenie inžinierskogeologických pomerov porušených území;
 • zhodnotenie intenzity porušenia svahov a vplyvu svahových deformácií na využitie území;
 • realizácia geologických prác za účelom zistenia litologického zloženia hornín, úrovne hladiny podzemnej vody, priestorového rozloženia šmykových plôch, atď.;
 • odber vzoriek zemín, hornín a podzemných vôd;
 • realizácia laboratórnych prác pre stanovenie fyzikálno-mechanických vlastností zemín, hornín a základných fyzikálno – chemických vlastností a agresivity podzemnej vody;
 • zostavenie podrobných účelových inžinierskogeologických máp so zameraním na stabilitu svahov doplnených o inžinierskogeologické rezy;
 • výpočet stability svahu na určených šmykových plochách;
 • návrhy sanácií svahových deformácií s ich technickým riešením;
 • zostavenie čiastkových záverečných správ inžinierskogeologického prieskumu svahových deformácií pre jednotlivé prieskumné lokality a záverečnej správy z riešenia geologickej úlohy.

Viac
Subjekt
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Miesta realizácie
Ruská Nová Ves, Šarišské Bohdanovce, Šúrovce, Prešov, Kvačany, Handlová, Vinohrady nad Váhom, Prusy, Žarnovica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2021 - 01.12.2023
Celková suma
514,884 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Inžinierskogeologický prieskum
Typ
A. Podpora prevenci…
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celkový povrch rekultivovanej pôdy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (ha)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Plocha preskúmaného zosuvného územia
Hodnota
331,39 (ha)
Cieľ
320,33 (ha)
Naposledy aktualizované
30.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet preskúmaných svahových deformácií
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.01.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky za rok 2021 - Dovolenky, sviatky, PN - BQU4

Mzdové výdavky za rok 2021 - Dovolenky, sviatky, PN

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
3,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Mzdové výdavky 4/2021 - HA

Mzdové výdavky 4/2021 - IGP 3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,919 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Mzdové výdavky 5/2021 - HA

Mzdové výdavky 5/2021 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
4,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdové výdavky 6/2021 - HA

Mzdové výdavky 6/2021 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdové výdavky 7/2021 - HA

Mzdové výdavky 7/2021 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Mzdové výdavky 8/2021 - HA

Mzdové výdavky 8/2021 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdové výdavky 9/2021 - HA

Mzdové výdavky 9/2021 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2021 - HA

Mzdové výdavky 10/2021 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2021 - HA

Mzdové výdavky 12/2021 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Mzdové výdavky 1/2022 - PM

Mzdové výdavky 1/2022 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdové výdavky 3/2022 - HA

Mzdové výdavky 3/2022 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022 - HA

Mzdové výdavky 5/2022 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 11/2022 - HA

Mzdové výdavky 11/2022 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Mzdové výdavky 11/2022 - PM

Mzdové výdavky 11/2022 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2022 - HA Expert

Mzdové výdavky 7/2022 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2022 - HA Odborný pracovník

Mzdové výdavky 7/2022 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 8/2022 - HA Expert

Mzdové výdavky 8/2022 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 08/2022 - HA Odborný pracovník

Mzdové výdavky 8/2022 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 8/2022 - PM

Mzdové výdavky 8/2022 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 12/2022 - HA

Mzdové výdavky 12/2022 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Mzdové výdavky 12/2022 - PM

Mzdové výdavky 12/2022 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Cestovné náhrady 4/2021 - IGP3

Cestovné náhrady 4/2021 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Cestovné náhrady 5/2021 - IGP3

Cestovné náhrady 5/2021 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Cestovné náhrady 6/2021 - IGP3

Cestovné náhrady 6/2021 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2021
Názov

Cestovné náhrady 7/2021 - IGP3

Cestovné náhrady 7/2021 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2021
Názov

Cestovné náhrady 8/2022 - IGP3

Cestovné náhrady 8/2022 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Cestovné náhrady 9/2022 - IGP3

Cestovné náhrady 9/2022 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2022
Názov

Cestovné náhrady 10/2022 - IGP3

Cestovné náhrady 10/2022 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Mzdové výdavky 9/2022 - HA Odborný pracovník

Mzdové výdavky 9/2022 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Mzdové výdavky 9/2022 - PM

Mzdové výdavky 9/2022 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Mzdové výdavky 9/2022 - HA Expert

Mzdové výdavky 9/2022 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Mzdové výdavky 10/2022 - HA Expert

Mzdové výdavky 10/2022 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Mzdové výdavky 10/2022 - HA Odborný pracovník

Mzdové výdavky 10/2022 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Mzdové výdavky 10/2022 - PM

Mzdové výdavky 10/2022 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Mzdové výdavky IGP 3 - Prenos Dovolenky 2021 - HA Expert

Mzdové výdavky IGP 3 - Prenesené dovolenky 2021

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Mzdové výdavky IGP 3 - D, PN, Sv. - HA Odborný

Mzdové výdavky IGP 3 - Dovolenky, sviatky, náhrady za rok 2022

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Mzdové výdavky IGP 3 - D, PN, Sv. - HA Expert

Mzdové výdavky IGP 3 - Dovolenky, sviatky, náhrady za rok 2022

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Mzdové výdavky IGP 3 - D, PN, Sv. - PM

Mzdové výdavky IGP 3 - Dovolenky, sviatky, náhrady za rok 2022

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

OOPP pre projekt IGP3

OOPP pre projekt IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Kancelársky materiál

Kancelársky materiál

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2023
Názov

Kancelársky materiál - Deficity

Kancelársky materiál

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2023
Názov

Kancelársky materiál

Kancelársky materiál

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2023
Názov

Našívanie na OOPP

Našívanie na OOPP - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Cestovné náhrady 10/2023 - IGP3

Cestovné náhrady 10/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Mzdové výdavky 2023 - prenos D - Expert

Mzdové výdavky IGP3 - Prenos dovolenky

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 2023 - prenos D - Odborný

Mzdové výdavky IGP3 - Prenos dovolenky

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 2023 - prenos D - PM

Mzdové výdavky IGP3 - Prenos dovolenky

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Cestovné náhrady 11/2023 - IGP3

Cestovné náhrady 11/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Spotreba PHM 7-11/2023

PHM 07-11/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 11/2023 - Dohody

Mzdové výdavky 11/2023 - Dohody

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 10/2023 - HA Expert

Mzdové výdavky 10/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
27,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Mzdové výdavky 10/2023 - HA Odborný

Mzdové výdavky 10/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
3,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Mzdové výdavky 10/2023 - PM

Mzdové výdavky 10/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Mzdové výdavky 11/2023 - HA Expert

Mzdové výdavky 11/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
21,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 11/2023 - HA Odborný

Mzdové výdavky 11/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 11/2023 - PM

Mzdové výdavky 11/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 12/2023 - HA Expert

Mzdové výdavky 12/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
6,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 12/2023 - HA Odborný

Mzdové výdavky 12/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 12/2023 - PM

Mzdové výdavky 12/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

521-862-2023 - D, PN, Sv., Náhrady - PM

Mzdové výdavky IGP3 - D, PN, Sv., Náhrady

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
3,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

521-862-2023 - D, PN, Sv., Náhrady - HA Expert

Mzdové výdavky IGP3 - D, PN, Sv., Náhrady

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
27,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

521-862-2023 - D, PN, Sv., Náhrady - HA Odborný

Mzdové výdavky IGP3 - D, PN, Sv., Náhrady

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
5,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Cestovné náhrady 12/2023 - IGP3

Cestovné náhrady 12/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Realizácia špeciálnych geodetických prác

Realizácia špeciálnych geodetických prác pre projekt IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Realizácia špeciálnych geodetických prác

Realizácia špeciálnych geodetických prác pre projekt IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia technických geologických prác pre projekt IGP3

Realizácia technických geologických prác pre projekt IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Realizácia technických geologických prác pre projekt IGP3

Realizácia technických geologických prác pre projekt IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - PM

Mzdové výdavky 01/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdové výdavky 01/2023 - HA

Mzdové výdavky 01/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdové výdavky 03/2023 - HA Expert

Mzdové výdavky 03/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
12,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Mzdové výdavky 03/2023 - PM

Mzdové výdavky 03/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,847 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Mzdové výdavky 03/2023 - HA Odborný/technický prac.

Mzdové výdavky 03/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Mzdové výdavky 02/2023 - HA Odborný/technický prac.

Mzdové výdavky 02/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdové výdavky 02/2023 - HA Expert

Mzdové výdavky 02/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
9,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdové výdavky 02/2023 - PM

Mzdové výdavky 02/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdové výdavky 04/2023 - PM

Mzdové výdavky 04/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Mzdové výdavky 04/2023 - HA Odborný/technický prac.

Mzdové výdavky 04/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Mzdové výdavky 04/2023 - HA Expert

Mzdové výdavky 04/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
15,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Mzdové výdavky 05/2023 - PM

Mzdové výdavky 05/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Mzdové výdavky 05/2023 - HA Odborný/technický prac.

Mzdové výdavky 05/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Mzdové výdavky 05/2023 - HA Expert

Mzdové výdavky 05/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
11,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Mzdové výdavky 06/2023 - HA Odborný/technický prac.

Mzdové výdavky 06/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Mzdové výdavky 06/2023 - PM

Mzdové výdavky 06/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Mzdové výdavky 06/2023 - HA Expert

Mzdové výdavky 06/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
21,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2023
Názov

Spotreba PHM za rok 2021

Spotreba PHM za rok 2021 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Spotreba PHM za rok 2022

Spotreba PHM za rok 2022 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Cestovné náhrady 03/2023

Cestovné náhrady 03/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Cestovné náhrady 04/2023

Cestovné náhrady 04/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2023
Názov

Cestovné náhrady 06/2023

Cestovné náhrady 06/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Cestovné náhrady 02/2023

Cestovné náhrady 02/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2023
Názov

Cestovné náhrady 05/2023

Cestovné náhrady 05/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Softvér 3D

IT príslušenstvo - softvér pre potreby projektu IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
AXON PRO, s.r.o.
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér 2D

IT príslušenstvo - softvér pre potreby projektu IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
AXON PRO, s.r.o.
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér 3D

IT príslušenstvo - softvér pre potreby projektu IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
AXON PRO, s.r.o.
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Softvér 2D

IT príslušenstvo - softvér pre potreby projektu IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
AXON PRO, s.r.o.
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Realizácia technických geologických prác pre projekt IGP 3

Realizácia technických geologických prác pre projekt IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia technických geologických prác pre projekt IGP 3

Realizácia technických geologických prác pre projekt IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

PHM 1-5-2023

PHM 1-6-2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

PHM 6-2023

PHM 1-6-2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Cestovné náhrady 08/2023

Cestovné náhrady 08/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2023
Názov

Mzdové výdavky 08/2023 - PM

Mzdové výdavky 08/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Mzdové výdavky 08/2023 - HA Odborný

Mzdové výdavky 08/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
4,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Mzdové výdavky 08/2023 - HA Expert

Mzdové výdavky 08/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
10,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Cestovné náhrady 09/2023

Cestovné náhrady 09/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2023
Názov

Mzdové výdavky 09/2023 - HA Odborný

Mzdové výdavky 09/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
2,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Mzdové výdavky 09/2023 - HA Expert

Mzdové výdavky 09/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
20,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Mzdové výdavky 09/2023 - PM

Mzdové výdavky 09/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Mzdové výdavky 07/2023 - HA Expert

Mzdové výdavky 07/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
17,477 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Mzdové výdavky 07/2023 - HA Odborný

Mzdové výdavky 07/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
4,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Mzdové výdavky 07/2023 - PM

Mzdové výdavky 07/2023 - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Cestovné náhrady 07/2023

Cestovné náhrady 07/2023 -IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
1,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2023
Názov

DPH 9/2023 - Realizácia technických geologických prác z Fa č.6123045

DPH k Fa 6123045 - Realizácia technických geologických prác - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Žiadaná suma
11,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

Tonery - IGP3

Tonery - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Terénne vybavenie - Tripod - IGP 3

Terénne vybavenie - TRIPOD - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2023
Názov

Terénne vybavenie - Nivelačná lata - IGP3

Terénne vybavenie - Nivelačná lata - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Realizácia technických geologických prác - Handlová, Prusy, Vinohrady

Realizácia technických geologických prác - IGP3

Vlastník dokladu
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Slovenská agentúra životného prostredia

Suma celkom
117 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Bez finančného dopa…
Subjekt

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Suma celkom
117 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
IČO
31753604
Názov
AXON PRO, s.r.o.
IČO
31387811
Názov
Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO
00397687
Názov
Ing. Peter Gerši GCTECH
IČO
36880574
Názov
Geotronics Slovakia, s.r.o.
IČO
36356654
Názov
CLEAN TONERY, s.r.o.
IČO
35891866
Názov
WORKTEX LUIS, chránená dielňa, s.r.o.
IČO
46586016
Názov
KASON, s.r.o.
IČO
51662787
Názov
SGS Geosolutions s.r.o.
IČO
50206664
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.