Popis projektu

       Projekt rieši vybudovanie splaškovej kanalizácie vo všetkých troch obciach aglomerácie Nedožery-Brezany, v ktorých je absencia funkčnej kanalizačnej siete hlavným environmentálnym problémom. Ide o obce Nedožery-Brezany, Lazany a Poruba, ležiace severozápadne od mesta Prievidza. Vzhľadom na prirodzene sa zvažujúci terén od obce Poruba (cca 438 m n. m.) po obec Nedožery-Brezany (cca 284 m n. m.), budú splaškové vody odvádzané gravitačným potrubím z obce Poruba do obce Lazany, z Lazian do obce Nedožery-Brezany a odtiaľ spoločným existujúcim potrubím na ČOV Prievidza. Prepojovacie potrubie medzi jednotlivými obcami je už vybudované. V rámci predloženého projektu je riešené vybudovanie kanalizačných rozvodov v intraviláne jednotlivých obcí.
       Kanalizácia je navrhnutá  ako delená stoková sústava na odvádzanie splaškových odpadových vôd. Systém tvoria gravitačné stoky, výtlačné potrubie na stokovej sieti a tri kruhové čerpacie stanice. Gravitačné stoky sú navrhnuté ako vetvový systém, prerušovaný čerpacími stanicami na lokálne prečerpanie splaškov do vyššie položeného pokračovania stoky. Obce sú charakteristické tým, že sa v ich území nenachádzajú zelené pásy pri komunikáciách, preto bude kanalizácia ukladaná v prevažnej miere v telese  komunikácií. V zelených pásoch bude kanalizácia vedená len v častiach, kde nebude kolidovať s existujúcimi sieťami.
       V súčasnosti obce Nedožery-Brezany, Lazany a Poruba nemajú vybudovanú funkčnú kanalizačnú sieť. Absencia kanalizácie ohrozuje stav povrchových i podzemných vôd a tým výrazne zhoršuje životné podmienky obyvateľstva. Cieľom projektu je zabezpečenie odvádzania a následného čistenia komunálnych odpadových vôd z Aglomerácie Nedožery-Brezany. Realizáciou navrhovaných aktivít dôjde k vybudovaniu kanalizačných sietí v celkovej dĺžke viac ako 26 km a tým k zabezpečeniu odvádzania a čistenia komunálnych vôd pre 4 497 obyvateľov predmetnej aglomerácie.

Viac
Subjekt
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Nedožery-Brezany, Poruba, Lazany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2017 - 01.11.2020
Celková suma
12,714,096 €
Vlastné zdroje
1,271,410 €
Vyčerpané z projektu
9,154,975 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
06.09.2017
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Vybudovanie splaškovej kanalizácie v ag…
Typ
A. Budovanie verejn…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
06.09.2017
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal. prípojok)
Hodnota
25,9376 (km)
Cieľ
26,659 (km)
Naposledy aktualizované
20.01.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd
Hodnota
0,0 (EO)
Cieľ
4497,0 (EO)
Naposledy aktualizované
20.01.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004 €
Schválené na preplatenie
1,004 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,416 €
Schválené na preplatenie
198,416 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,416 €
Schválené na preplatenie
198,416 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
604 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
604 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
511 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
511 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,757 €
Schválené na preplatenie
118,757 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,757 €
Schválené na preplatenie
118,757 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Dočasný pútač

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
828 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,980 €
Schválené na preplatenie
100,980 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,980 €
Schválené na preplatenie
100,980 €
Realizácia
-
Názov

Dočasný pútač

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
828 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,483 €
Schválené na preplatenie
3,483 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,483 €
Schválené na preplatenie
3,483 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
694,950 €
Schválené na preplatenie
694,950 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
694,950 €
Schválené na preplatenie
694,950 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
612,458 €
Schválené na preplatenie
612,458 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
612,458 €
Schválené na preplatenie
612,458 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,079 €
Schválené na preplatenie
3,079 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,079 €
Schválené na preplatenie
3,079 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

projektová dokumentácia

stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
901,991 €
Schválené na preplatenie
901,991 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
901,991 €
Schválené na preplatenie
901,991 €
Realizácia
29.10.2018
Názov

projektová dokumentácia

stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
29.10.2018
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,530 €
Schválené na preplatenie
4,530 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,530 €
Schválené na preplatenie
4,530 €
Realizácia
29.10.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,049 €
Schválené na preplatenie
4,049 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,049 €
Schválené na preplatenie
4,049 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
805,881 €
Schválené na preplatenie
805,881 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
805,882 €
Schválené na preplatenie
805,881 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,357 €
Schválené na preplatenie
2,357 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,357 €
Schválené na preplatenie
2,357 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468,320 €
Schválené na preplatenie
468,320 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468,320 €
Schválené na preplatenie
468,320 €
Realizácia
03.12.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170,137 €
Schválené na preplatenie
170,137 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170,137 €
Schválené na preplatenie
170,137 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
862 €
Schválené na preplatenie
862 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
862 €
Schválené na preplatenie
862 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
850 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
850 €
Realizácia
25.02.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167,718 €
Schválené na preplatenie
167,718 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167,718 €
Schválené na preplatenie
167,718 €
Realizácia
25.02.2019
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
25.02.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
604 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
604 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,742 €
Schválené na preplatenie
118,742 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,742 €
Schválené na preplatenie
118,742 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
30.04.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_03/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,415 €
Schválené na preplatenie
1,415 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_03/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,415 €
Schválené na preplatenie
1,415 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_03/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,411 €
Schválené na preplatenie
280,411 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce_03/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce_03/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_03/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,411 €
Schválené na preplatenie
280,411 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_NB_04/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
700,518 €
Schválené na preplatenie
700,518 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce_NB_04/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_NB_04/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
700,518 €
Schválené na preplatenie
700,518 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce_NB_04/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_NB_04/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,520 €
Schválené na preplatenie
3,520 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_NB_04/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,520 €
Schválené na preplatenie
3,520 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_NB_05/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,506 €
Schválené na preplatenie
4,506 €
Realizácia
24.07.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_NB_05/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,506 €
Schválené na preplatenie
4,506 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_NB_05/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
897,230 €
Schválené na preplatenie
897,230 €
Realizácia
24.07.2019
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce_NB_05/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
24.07.2019
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce_NB_05/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_NB_05/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
897,230 €
Schválené na preplatenie
897,230 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_NB_06/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,800 €
Schválené na preplatenie
3,800 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_NB_06/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,800 €
Schválené na preplatenie
3,800 €
Realizácia
27.09.2019
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce_NB_06/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_NB_06/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
756,317 €
Schválené na preplatenie
756,317 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_NB_06/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
756,317 €
Schválené na preplatenie
756,317 €
Realizácia
27.09.2019
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce_NB_06/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
27.09.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_NB_07/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,688 €
Schválené na preplatenie
1,688 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_NB_07/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,688 €
Schválené na preplatenie
1,688 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_NB_07/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
334,948 €
Schválené na preplatenie
334,948 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce_NB_07/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_NB_07/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
334,948 €
Schválené na preplatenie
334,948 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce_NB_07/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
02.10.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_NB_08/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,349 €
Schválené na preplatenie
2,349 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_NB_08/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,349 €
Schválené na preplatenie
2,349 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_NB_08/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
466,824 €
Schválené na preplatenie
466,824 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce_NB_08/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce_NB_08/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_NB_08/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
466,824 €
Schválené na preplatenie
466,824 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_NB_09/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,243 €
Schválené na preplatenie
3,243 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_NB_09/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,243 €
Schválené na preplatenie
3,243 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_NB_09/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
645,105 €
Schválené na preplatenie
645,104 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce_NB_09/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_NB_09/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
645,104 €
Schválené na preplatenie
645,104 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce_NB_09/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_NB_10/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
410,288 €
Schválené na preplatenie
410,288 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce_NB_10/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_NB_10/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
410,288 €
Schválené na preplatenie
410,288 €
Realizácia
02.12.2019
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce_NB_10/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
02.12.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_NB_10/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,066 €
Schválené na preplatenie
2,066 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_NB_10/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,066 €
Schválené na preplatenie
2,066 €
Realizácia
02.12.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_NB_11/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,139 €
Schválené na preplatenie
1,139 €
Realizácia
16.03.2020
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_NB_11/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,139 €
Schválené na preplatenie
1,139 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_NB_11/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225,449 €
Schválené na preplatenie
225,449 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce_NB_11/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_NB_11/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225,449 €
Schválené na preplatenie
225,449 €
Realizácia
16.03.2020
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce_NB_11/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
1,836 €
Realizácia
16.03.2020
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce_NB_02/2020

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_NB_02/2020

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_NB_02/2020

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
BUNG Slovensko s.r.o.
IČO
35908025
Názov
INFRAM SK s.r.o.
IČO
43864350
Názov
EUROVIA SK, a.s.
IČO
31651518
Názov
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO
31322000
Názov
ESP Consult, s.r.o.
IČO
46092404
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.