Popis projektu

Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ  Kukučínova vo Vranove nad Topľou za účelom vytvárania študijných schopností a sociálnej integrácie detí, zosúladenia súkromného a pracovného života rodičov a budovania prvkov inkluzívneho vzdelávania v MŠ.

Rozšírenie kapacity MŠ o 20 detí nadstavbou pavilónu E a modernizáciou vytvorenie vyhovujúcich podmienok na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí od 3 – 5 roku veku a tým zlepšenie podmienok na zosúladenie súkromného a pracovného života rodičov zvýšením dostupnosti predprimárneho vzdelávania pre všetky deti vo veku od 3 do 5 rokov, ktorých rodičia o predprimárne vzdelávanie prejavia záujem

Vytvorenie vhodných podmienok pre športové vyžitie detí predškolského veku a na voľnočasové aktivity detí v rámci areálu MŠ.

Doplnenie materiálno – technického vybavenia materskej školy za účelom kvalitného prístupu k výchovno – vzdelávaciemu procesu a budovanie prvkov inkluzívneho vzdelávania adaptáciou existujúcich priestorov pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania (školský psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, logopéd atď.), využívanie celodenného výchovného systému, multikultúrna výchova, individuálna integrácia, opatrenia na zlepšenie správania a vzdelávacích výsledkov a poradenskú a osvetovú činnosť pedagogických zamestnancov MŠ pre zákonných zástupcov detí a pod.).

Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ. 

deti v predškolskom veku z mesta Vranov nad Topľou a okolitých obcí, zamestnanci materskej školy, rodičia detí navštevujúcich materskú školu, mladé rodiny

budova MŠ Kukučínova ulica 103, Vranov nad Topľou, Parc. Číslo: 1302/1, kat. úz. Čemerné

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl v počte 133, Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov- 47,86 t ekviv. CO2, 1 podporená materská škola, 1 renovovaná verejná budova, zrenovuje sa podlahová plocha verejnej budovy o výmere 594,5 m2, zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách- v hodnote 256022,68 kWh/rok.

Viac
Subjekt
Mesto Vranov nad Topľou
Miesta realizácie
Vranov nad Topľou
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2020 - 01.01.2022
Celková suma
415,433 €
Vlastné zdroje
20,772 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 4. Zvyšovanie energetickej hos…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Zvy…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
12.11.2020
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
14.10.2021
Názov
Aktivita 3. Materiálno – technické vyba…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
08.10.2021
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
07.01.2022
Názov
Aktivita 2. Stavebno – technické úpravy…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
01.07.2021
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Aktivita 1. Rozširovanie kapacity objek…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
12.11.2020
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
14.10.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
12.11.2020
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
07.01.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
166,0 (osoby)
Cieľ
133,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
47,86 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
256022,68 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
801,04 (m2)
Cieľ
594,5 (m2)
Naposledy aktualizované
09.03.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

materiálnotechnické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

materiálnotechnické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Vranov nad Topľou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov IČO
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
PB bau, s.r.o.
IČO
51204452
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.