Popis projektu

Cieľom predkladaného projektu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie pod číslom OPII-VA/DP/2020/9.4-01 je priemyselný výskum a experimentálny vývoj súvisiaci s oprávneným okruhom tém, a to konkrétne: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ďalej aj „ZSSK“) prostredníctvom svojich výskumných a vývojových kapacít bude analyzovať možnosť inštalácie viacerých dezinfekčných metód a zariadení do svojich železničných koľajových vozidiel slúžiacich na prepravu cestujúcej verejnosti. V rámci realizácie prvého pracovného balíka budú testované rôzne metódy a zariadenia, ktoré sú vhodné na pevnú inštaláciu do železničných koľajových vozidiel. V priebehu projektu sa bude v spolupráci s renomovanými zdravotníckymi autoritami vyhodnocovať účinnosť a vhodnosť testovaných metód a taktiež ich vplyv na cestujúcu verejnosť. Po vyhodnotení dosiahnutých výsledkov, dôjde k realizácii priemyselného výskumu, v rámci ktorého sa budú najefektívnejšie zariadenia inštalovať do rôznych typov železničných koľajových vozidiel a dlhodobo testovať v prevádzke. Ďalším cieľom realizácie projektu je vývoj prototypu autonómneho „dezinfekčného“ robotického zariadenia, ktoré bude schopné nahradiť ľudskú pracovnú silu pri vykonávaní dezinfekcie interiéru koľajového vozidla špeciálnymi aerosólmi. Táto činnosť je fyzicky náročná, opakujúca sa a vyžaduje aby operátor bol počas celej doby aplikácie odetý v špeciálnom ochrannom obleku. Počas projektu sa otestujú viaceré riešenia a v spolupráci s výskumným pracoviskom bude realizovaný prototyp na dlhodobé testovanie v rámci miesta realizácie projektu, ktorým je Rušňové depo v Košiciach, ktoré je vo výlučnom vlastníctve ZSSK. Vo fáze prípravy projektu bola zo strany žiadateľa zvolená kombinácia merateľných ukazovateľov projektu vo vzťahu k  aktivitám projektu. Kľúčové merateľné ukazovatele, ktorých stanovené cieľové hodnoty budú dosiahnuté prostredníctvom realizácie projektu, sú predovšetkým ukazovatele s kódom P0231 Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch s cieľovou hodnotou 2 , P0325 Počet podporených výskumných inštitúcií s cieľovou hodnotou 1, P0355 Počet prilášok registrácie práv duševného vlastníctva s cieľovou hodnotou 2, P0762 Počet publikácií vytvorených v rámci projektu s cieľovou hodnotou 2, z ktorých bude jedna v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS (P0905) a jedna publikácia subjektu zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS (P0906) a  PCV 33 Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov s cieľovou hodnotou 1. 

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Juh
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.06.2023
Celková suma
2,262,811 €
Vlastné zdroje
452,562 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
H2: Výskum a vývoj pokrokového autonómn…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
H1:Výskum nových a novo vznikajúcich te…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
-
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (subjekty)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Hodnota IT súvisiacich s COVID-19 pre zdravotníctvo
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet laboratórií podporovaných na testovanie na COVID-19
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.