Popis projektu

Cieľom predkladaného projektu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie pod číslom OPII-VA/DP/2020/9.4-01 je priemyselný výskum a experimentálny vývoj súvisiaci s oprávneným okruhom tém, a to konkrétne: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ďalej aj „ZSSK“) prostredníctvom svojich výskumných a vývojových kapacít bude analyzovať možnosť inštalácie viacerých dezinfekčných metód a zariadení do svojich železničných koľajových vozidiel slúžiacich na prepravu cestujúcej verejnosti. V rámci realizácie prvého pracovného balíka budú testované rôzne metódy a zariadenia, ktoré sú vhodné na pevnú inštaláciu do železničných koľajových vozidiel. V priebehu projektu sa bude v spolupráci s renomovanými zdravotníckymi autoritami vyhodnocovať účinnosť a vhodnosť testovaných metód a taktiež ich vplyv na cestujúcu verejnosť. Po vyhodnotení dosiahnutých výsledkov, dôjde k realizácii priemyselného výskumu, v rámci ktorého sa budú najefektívnejšie zariadenia inštalovať do rôznych typov železničných koľajových vozidiel a dlhodobo testovať v prevádzke. Ďalším cieľom realizácie projektu je vývoj prototypu autonómneho „dezinfekčného“ robotického zariadenia, ktoré bude schopné nahradiť ľudskú pracovnú silu pri vykonávaní dezinfekcie interiéru koľajového vozidla špeciálnymi aerosólmi. Táto činnosť je fyzicky náročná, opakujúca sa a vyžaduje aby operátor bol počas celej doby aplikácie odetý v špeciálnom ochrannom obleku. Počas projektu sa otestujú viaceré riešenia a v spolupráci s výskumným pracoviskom bude realizovaný prototyp na dlhodobé testovanie v rámci miesta realizácie projektu, ktorým je Rušňové depo v Košiciach, ktoré je vo výlučnom vlastníctve ZSSK. Vo fáze prípravy projektu bola zo strany žiadateľa zvolená kombinácia merateľných ukazovateľov projektu vo vzťahu k  aktivitám projektu. Kľúčové merateľné ukazovatele, ktorých stanovené cieľové hodnoty budú dosiahnuté prostredníctvom realizácie projektu, sú predovšetkým ukazovatele s kódom P0231 Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch s cieľovou hodnotou 2 , P0325 Počet podporených výskumných inštitúcií s cieľovou hodnotou 1, P0355 Počet prilášok registrácie práv duševného vlastníctva s cieľovou hodnotou 2, P0762 Počet publikácií vytvorených v rámci projektu s cieľovou hodnotou 2, z ktorých bude jedna v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS (P0905) a jedna publikácia subjektu zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS (P0906) a  PCV 33 Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov s cieľovou hodnotou 1. 

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Juh
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.06.2023
Celková suma
2,262,811 €
Vlastné zdroje
452,562 €
Vyčerpané z projektu
105,960 €
Nezrovnalosti
122,056 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
H2: Výskum a vývoj pokrokového autonómn…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
H1:Výskum nových a novo vznikajúcich te…
Typ
Podpora dlhodobého …
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
2,0 (FTE)
Cieľ
2,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
1,0 (subjekty)
Cieľ
1,0 (subjekty)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. ZFA00008_MaPe_podľa_Zmluva o poskyt. služieb č. 4600006367_VS_2022 dňa 1.6.2022

Faktúra č.ZFA00008_MaPe_podľa_Zmluva o poskyt.služieb č4600006367_VS_2022 dňa 1.6.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
MA-PE, s.r.o.
Žiadaná suma
105,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. ZFA00008_MaPe_podľa_Zmluva o poskyt. služieb č. 4600006367_VS_2022 dňa 1.6.2022

Faktúra č.ZFA00008_MaPe_podľa_Zmluva o poskyt.služieb č4600006367_VS_2022 dňa 1.6.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
MA-PE, s.r.o.
Žiadaná suma
105,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

2_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H2 za 02_03.2022.

2_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H2 za 02_03.2022.pdf

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
38,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 02 a 03.2022.

1_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 02 a 03.2022.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
46,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. FVT-505/2022_SOVA Digital a.s.

FVT-505/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2022
Názov

Faktúra č. FVT-505/2022_SOVA Digital a.s.

FVT-505/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. FVT-505/2022_SOVA Digital a.s.

FVT-505/2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
SOVA Digital a.s.
Žiadaná suma
3,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.08.2022
Názov

1_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 04_05.2022.

1_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 04_05.2022.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
43,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H2 za 04_05.2022.

2_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H2 za 04_05.2022.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
39,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba H1 za 07.2021 - 05.2022

Paušálna sadzba H1 za 07.2021 - 05.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
38,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba H2 za 07.2021 - 05.2022

Paušálna sadzba H2 za 07.2021 - 05.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
26,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2. Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H2 za 06-07.2022.

2. Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H2 za 06-07.2022.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
47,757 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 06- 07.2022.

1_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 06- 07.2022.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
31,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 07.2022 - Tomašovič.

3_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 07.2022 - Tomašovič.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
2,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 08 a 09.2022.

1_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 08 a09.2022.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
36,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H2 za 08 a 09.2022.

2_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H2 za 08 a 09.2022.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
44,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4_Paušálna sadzba H1 za 08.2022 - 09.2022

4_Paušálna sadzba H1 za 08.2022 - 09.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
5,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5_Paušálna sadzba H2 za 08.2022 - 09.2022

5_Paušálna sadzba H2 za 08.2022 - 09.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
6,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 03-06.2021.

1_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 03-06.2021.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
106,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H2 za 03-06.2021.

2_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H2 za 03-06.2021.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
46,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba H2 za 03-06.2021

Paušálna sadzba H2 za 03-06.2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
6,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba H1 za 03-06.2021

Paušálna sadzba H1 za 03-06.2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
15,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.20220168 - KZ č.4600005957_PoZ_2021 dňa 12.11.2021

Faktúra č.20220168 - KZ č.4600005957/PoZ/2021 dňa 12.11.2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
MA-PE, s.r.o.
Žiadaná suma
169,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Faktúra č.20220168 - KZ č.4600005957_PoZ_2021 dňa 12.11.2021

Faktúra č.20220168 - KZ č.4600005957/PoZ/2021 dňa 12.11.2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
MA-PE, s.r.o.
Žiadaná suma
169,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 07-11.2021

1_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 07-11.2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
126,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H2 za 07-11.2021

2_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H2 za 07-11.2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
61,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 12.2021

1_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 12.2021.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
18,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H2 za 12.2021

2_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H2 za 12.2021

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
17,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.122093-KZ č.4600006193/PoZ/2022 dňa 28.3.2022

Faktúra č.122093-KZ č.4600006193/PoZ/2022 dňa 28.3.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.4220069-KZ č.4600006194/PoZ/2022 dňa 7.4.2022.

Faktúra č.4220069-KZ č.4600006194/PoZ/2022 dňa 7.4.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.4220070-KZ č.4600006195/PoZ/2022 dňa 7.4.2022

Faktúra č.4220070-KZ č.4600006195/PoZ/2022 dňa 7.4.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 01.2022.

1_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 01.2022.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
21,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H2 za 01.2022.

2_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H2 za 01.2022.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
18,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.4220069-KZč.4600006194/PoZ/2022 dňa 7.4.2022

Faktúra č.4220069-KZč.4600006194/PoZ/2022 dňa 7.4.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Faktúra č.4220070-KZč.4600006195/PoZ/2022 dňa 7.4.2022.

Faktúra č.4220070-KZč.4600006195/PoZ/2022 dňa 7.4.2022.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.122093-KZ č.4600006193/PoZ/2022 dňa 28.3.2022.

Faktúra č.122093-KZ č.4600006193/PoZ/2022 dňa 28.3.2022.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.ZFA00002 Ma-Pe podľa Zmluvy o poskyt. služieb č.4600006367/VS/2022 dňa 9.1.2023.

Zálohová faktúra č.ZFA00002_MaPe podľa Zmluvy o poskyt. služieb č.4600006367/VS/2022 dňa 9.1.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
MA-PE, s.r.o.
Žiadaná suma
105,960 €
Schválené na preplatenie
105,960 €
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.ZFA00002 Ma-Pe podľa Zmluvy o poskyt. služieb č.4600006367/VS/2022 dňa 9.1.2023.

Zálohová faktúra č.ZFA00002_MaPe podľa Zmluvy o poskyt. služieb č.4600006367/VS/2022 dňa 9.1.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
MA-PE, s.r.o.
Žiadaná suma
105,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

1. Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 10-12.2022.

1. Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 10-12.2022.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
50,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2. Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H2 za 10-12.2022.

2. Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H2 za 10-12.2022.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
57,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba H1 za 10.2022 -11.2022

3_Paušálna sadzba H1 za 10.2022 -12.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
7,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba H2 za 10.2022 -11.2022

4_Paušálna sadzba H2 za 10.2022 -11.2022

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
8,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.580230009, Betamont, 24.2.2023

Zálohová faktúra č.580230009, Betamont, 24.2.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
111,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.580230009, Betamont, 24.2.2023

Zálohová faktúra č.580230009, Betamont, 24.2.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
111,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

1. Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 01-02.2023.

1. Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 01-02.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
32,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2. Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H2 za 01- 02.2023.

2. Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H2 za 01- 02.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
40,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba H2 za 01.2023 - 02.2023.

Paušálna sadzba H2 za 01.2023 - 02.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
6,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba H1 za 01.2023 - 02.2023.

Paušálna sadzba H1 za 01.2023 - 02.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
4,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.580230079 Betamont dňa 21.4.2023.

Zálohová faktúra č.580230079 Betamont dňa 21.4.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
55,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2. Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H2 za 03-04.2023.

2. Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H2 za 03-04.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
40,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1. Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 03_04.2023.

1. Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 03_04.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
29,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č.580230009, Betamont, 24.2.2023

Zálohová faktúra č.580230009, Betamont, 24.2.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
111,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

Zálohová faktúra č.580230079, Betamont, 21.4.2023.

Zálohová faktúra č.580230079, Betamont, 21.4.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
55,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.05.2023
Názov

1_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 05.2023.

1_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H1 za 05.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
13,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H2 za 05.2023.

2_Účtovný doklad o zaúčtovaní hrubej mzdy a odvodov zamestnávateľa za aktivitu H2 za 05.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Žiadaná suma
21,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.20230367, Ma-Pe, 31.5.2023

Faktúra č.20230367, MaPe, 31.5.2023

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
MA-PE, s.r.o.
Žiadaná suma
52,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Faktúra č.582230628, BETAMONT, 26.6.2023

Faktúra č.582230628, BETAMONT, 26.6.2023.

Vlastník dokladu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodávateľ
BETAMONT s.r.o.
Žiadaná suma
111,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Suma celkom
12,773 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d… Diskriminačné techn…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Suma celkom
122,056 €
Vrátená suma
122,056 €
Suma na vymáhanie
122,056 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
IČO
35914939
Názov
BETAMONT s.r.o.
IČO
31564518
Názov
MA-PE, s.r.o.
IČO
36368211
Názov
SOVA Digital a.s.
IČO
35770911
Názov
REGONIK spol. s r.o.
IČO
31325335
Názov
Sanita a technika, s.r.o.
IČO
46461388
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.