Výskum a vývoj telemedicínskeho systému na podporu monitorovania možného šírenia ochorenia COVID-19 s cieľom rozvoja analytických nástrojov slúžiacich na znižovanie rizika nákazy

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Popis projektu

Projekt sa orientuje na vytvorenie návrhu prototypu monitorovacieho systému pre identifikáciu sociálnej interakcie ľudí a možného šírenia COVID-19 so spätnou možnosťou dohľadania sociálnej interakcie ľudí s využitím na realizáciu modelov potenciálu šírenia vírusu v miestach, kde sa sústredí väčší počet ľudí (napríklad veľké podniky, nemocnice, školy, podujatia a pod.). Cieľom projektu je navrhnúť a vytvoriť systém, ktorý by pomocou nositeľných zariadení/náramkov (najvhodnejšia forma nostieľného zariadenia je predmetom výskumu, pre jednoduchosť bude ďalej uvádzané len “náramok” alebo “monitorovacie zariadenie”) a pomocou inteligentného softvéru (tzv. back-end), vedel identifikovať vzájomnú polohu s iným náramkom (v rozsahu maximálne niekoľkých metrov), majú záznam o všetkých stretnutiach s inými náramkami v období posledných dvoch týždňov (horná hranica inkubačnej doby ochorenia COVID-19), pričom sú zaznamenané dĺžka stretnutia a vzdialenosť od iného náramku. Náramok však nezaznamenáva polohu a je anonymizovaný. Vnútorná inteligencia náramku je nízka, komunikácia náramku bude zabezpečená prostredníctvom zberných brán, ktoré môžu byť umiestnené na miestach vstupu do nemocnice či podniku. Cieľom monitorovania sociálnej interakcie nie je monitorovanie pohybu, iba identifikácia toho s ktorými inými náramkami sa potenciálny nositeľ stretol. Takýmto spôsobom bude možné dodatočne určiť, s kým sa stretla osoba, ktorá bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19 a bude možné vytvoriť bezpečnostnú mapu ohrozenia iných ľudé, ktorí došli do kontaktu na dlhšie, či kratšie, napríklad v práci, alebo v nákupnom centre, pričom bude možné určiť i to, či sa (jednorázový/dlhodobý) nositeľ náramku stretol s osobou, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19, kedy sa s ňou stretol a na akú vzdialenosť a dĺžku stertnutia bol vystavený riziku. Týmto spôsobom bude možné zabezpečiť zvýšenú ochranu pracovníkov a pomocou možnosti dohľadania sociálnej interakcie eliminovať šírenie nákazy u potenciálnych nositeľov, ktorí by za iných okolností nemali vedomosť o tom, že boli vystavený ohrozeniu nakazenia sa (potenciálnemu). Náramky musia byť v maximálnej miere anonymizované a komplexný systém, ktorý má na pozadí ako IT riešenie predstavovať mozog celého diela, musí v plnej miere zohľadňovať pravidlá GDPR. V prípade, že sa osoba dozvie, že bola pozitívne testovaná na COVID-19, môže si prostredníctvom niektorého rozhrania k unikátnemu zariadeniu priradiť informáciu o potvrdení pozitívneho testu a následne systém automaticky vie vyhodnotiť, či poslať iným nositeľom náramku informáciu o rizikovosti (v zmysle bezpečnostných zón semafóru), kedy užívateľ môže zistiť napr. na internetovom rozhraní, či jeho ID náramku - tj. či nositeľ mal v uplynulých 2 týždňoch stretnutie s osobou, ktorej bol potvrdený COVID-19. Zároveň systém vyhodnotí, či sa jednalo o stretnutie, ktoré by nemalo predstavovať hrozbu (trvalo krátko či vo veľkej vzdialenosti), alebo sa naopak jednalo o ohrozujúce stretnutie (dĺžka trvania, blízkosť kontaktu a pod.). Cieľom projektu je prostredníctvom uvedenej IKT technológie nadviazať na aktivity bilaterálneho partnera (nie je člen konzorciu projektu) a za pomoci modernej techniky vedieť generovať bezpečnostné modely pre pohyby a prípady mutácie vírusov a pod. Partner, PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (ďalej len “PORT”) vykonáva vo svojich nových “špinavých” laboratóriách BSL-3 (bio-safety level 3) testovanie rôznych vzoriek za účelom hodnotenia prítomnosti koronavírusu a jeho potenciálnych mutácií, spôsobujúceho ochorenie COVID-19 u ľudí a analyticky skúma mieru koncentrácie koronavírusu vo vzorkách, hodnotí rôzne faktory, ktoré na to vplývajú aj vo vzťahu k sociálnym skupinám a ich správaniu a testuje veľké skupiny ľudí napríklad vo veľkých podnikoch s analýzou vplyvu na šírenie a zmeny vírusu. Náramky budú schopné merať teplotu nostieľa. Projekt sa orientuje na vytvorenie návrhu prototypu monitorovacieho systému pre identifikáciu sociálnej interakcie ľudí s možnosťou monitorovania ich teploty. Cieľ projektu je doplnený o podporu zo strany bilaterálneho partnera, ktorý nie je priamo v konzorciu projektu.

Monitorovací systém bude pozostávať zo zariadení na báze IoT využiteľných aj v prostredí telemedicíny (a teda i nemocníc) a bude obsahovať neurónové siete pre ďalšie analytické vyhodnocovanie nameraných dát. Monitorovacie zariadenia budú schopné vyhodnocovať interakciu s iným rovnakým zariadením, merať zmeny teploty z čoho by bolo možné dedikovať zmeny telesnej teploty. Získané dáta sa budú vyhodnocovať a tým identifikovať potenciálne šírenie vírusu v určitých skupinách obyvateľstva.

Žiadateľom projektu je Slovenská technická univerzita v Bratislave.  Partnerom projektu je:

Partner 1:  Univerzita Komenského v Bratislave (subjekt verejnej správy) - UNIBA

Projekt bude realizovaný nasledujúcimi aktivitami:

Harmonogram realizácie projektu bol stanovený tak, aby bolo možné uplatňovať čiastkové výsledky jednotlivých aktivít projektu.

Dĺžka realizácie projektu v trvaní 34 mesiacov (od 1.9.2020 do 30.06.2023)

P0762 Počet publikácií vytvorených v rámci projektu:

PCV33 Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-  19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov:

P0196 Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia:

P0231 Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch:

P0280 Počet podaných patentových prihlášok:

P0315 Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV:

P0355 Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva:

P0325 Počet podporených výskumných inštitúcií:

P0905 Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu:

P0906 Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu:

Miesto realizácie projektu: Bratislava, Trnava, Martin.

Viac
Subjekt
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Partneri
Univerzita Komenského v Bratislave
Miesta realizácie
Trnava, Martin
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2021 - 01.06.2023
Celková suma
2,097,332 €
Vlastné zdroje
104,867 €
Vyčerpané z projektu
6,256 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 1.3. Výskum v oblasti monitoro…
Typ
Podpora účasti v os…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Aktivita č. 1.1 Návrh a realizácia moni…
Typ
Podpora účasti v os…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Aktivita č. 1.2 Návrh a realizácia moni…
Typ
Podpora účasti v os…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
03.03.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
03.03.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
1,0 (FTE)
Cieľ
2,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podaných patentových prihlášok
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v iných databázach ako Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS vytvorených v rámci projektu
Hodnota
4,5 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
8,5 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
0,0 (subjekty)
Cieľ
2,0 (subjekty)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálna Sadzba_04/2022_ASX 4

Paušálna Sadzba_04/2022_ASX4_refundacia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy_04_Digi

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 4/2022 - TENSION-KP

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

STU mzdy - 04-2022

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04_2022 OBEZITA

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 4/2022 - KŽP

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 4/2022 - KŽP

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Asseco mzdy - 04-2022

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

mzdy_04/2022_Bioford

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
15,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdové výdavky LISPER 04/2022

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
24,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/22 Spencer

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
29,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

CovClin - Aktivita 1 - mzdy 4/2022

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
21,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

CovClin - Aktivita 2 - Mzdy 4/2022

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mzdy 04_2022 COVLAB

JLF UK Mzdy 04/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
25,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

mzdy_05_Digi

JLF UK Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdy 5/2022 - TENSION-KP

JLF UK Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

STU mzdy - 05-2022

JLF UK Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdy 05_2022 OBEZITA

JLF UK Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Asseco mzdy - 05-2022

JLF UK Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

mzdy_05/2022_Bioford

JLF UK Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
20,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky LISPER 05/2022

JLF UK Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
25,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/22 Spencer

JLF UK Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
30,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

CovClin - Aktivita 1 - Mzdy 5/2022

JLF UK Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
20,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

CovClin - Aktivita 2 - Mzdy 5/2022

JLF UK Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdy 05_2022 COVLAB

JLF UK Mzdy 05/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
28,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

STUBA /04P/2022_ASX4 Paušálna Sadzba_ STUBA

Paušálna Sadzba_ STUBA /04P/2022_ASX4_zúčtovanie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna Sadzba_ STUBA /05P/2022_ASX4_refundacia

Paušálna Sadzba_ STUBA /05P/2022_ASX4_refundacia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy_05_ASX4_2021_A1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy_05_ASX4_2021_A1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy_05_ATR9_2021_BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy_05_ATR9_2021_mimo BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

FEI_Mzdy_05_ATR9_2021_BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

FEI_Mzdy_05_ATR9_2021_mimo BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy_05_W479_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

MZD/0301/0005/21

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
54,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy_05_ASY8_2021_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy_05_ASY8_2021_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

FEI_Mzdy_05_ASS8_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy_05_ASY8_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy_05_U413_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 05/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Paušálna Sadzba_04-05/2021_ASX4

Paušálna Sadzba_04-05/2021_ASX4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2021
Názov

Mzdy_04_ASX4_2021_A1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ASX4_2021_A1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ATR9_2021_mimo BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ATR9_2021_BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

FEI_Mzdy_04_ATR9_2021_mimo BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

FEI_Mzdy_04_ATR9_2021_BA

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_W479_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

MZD/0301/0004/21

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
58,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_U413_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ASY8_2021_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ASY8_2021_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

FEI_Mzdy_04_ASS8_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy_04_ASY8_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

CovClin - Aktivita 2 - Mzdy 6/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

CovClin - Aktivita 1 - Mzdy 6/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
17,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

TENSION_KP - Mzdy 6/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

COVID STU - Mzdy 6/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Obezita_mzdy_06/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,042 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Bioford_mzdy_06/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
15,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

ASSECO - Mzdy 6/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Covlab_mzdy_06/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Digibiobanka_mzdy_06/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdové výdavky 06/2021 LISPER

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy 6/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy 6/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 6/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

CovClin - Aktivita 2 - Mzdy 7/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

CovClin - Aktivita 1 - Mzdy 7/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

TENSION_KP - Mzdy 7/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

COVID STU - Mzdy 7/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Obezita_mzdy_07/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Bioford_mzdy_07/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
12,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

ASSECO - Mzdy 7/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Covlab_mzdy_07/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

digibiobanka_mzdy_07/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Mzdové výdavky 07/2021 LISPER

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

Mzdy 07/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 7/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2021
Názov

CovClin - Aktivita 2 - Mzdy 8/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

CovClin - Aktivita 1 - Mzdy 8/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
17,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

TENSION_KP - Mzdy 8/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

COVID STU - Mzdy 8/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Obezita_mzdy_08/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Bioford_mzdy_08/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

ASSECO - Mzdy 8/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Covlab_mzdy_08/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
16,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

digibiobanka_mzdy_08/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdové výdavky 08/2021 LISPER

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdy 8/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 8/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

COVID STU - paušál ŽoP_1

COVID STU - paušál 15%

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

COVID STU - paušál ŽoP_2

COVID STU - paušál 15%

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

COVID STU - paušál ŽoP_3

COVID STU - paušál 15%

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

COVID STU - paušál ŽoP_5

COVID STU - paušál 15%

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

COVID STU - paušál ŽoP_4

COVID STU - paušál 15%

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

COVID STU - paušál ŽoP_8

COVID STU - paušál 15%

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

COVID STU - paušál ŽoP_6

COVID STU - paušál 15%

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

Mzdy_11_W479_2021_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_ASY8_2021_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_ASY8_2021_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_U413_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_ASY8_2021_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_ASY8_2021_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_W479_2021_zúčtovanie

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_ASX4_2021_ A1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_ASX4_2021_ A1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
47,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_ATR9_11_2021_flexibilita 15%

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_W479_2021_zúčtovanie

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_ASS8_2021 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_11_ASS8_2021 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_ATR9_11_2021_záloha_OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_ATR9_11_2021_záloha_flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 11-2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Mzdy_12_W479_2021_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASY8_2021_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASY8_2021_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_U413_2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASY8_2021_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASY8_2021_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
15,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_W479_2021_zúčtovanie

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASX4_2021_ A1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASX4_2021_ A1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_ATR9_12_2021_flexibilita 15%

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_10_W479_2021_zúčtovanie

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASY8_2021_zúčtovanie_HA 1.1_v02

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASS8_2021 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_12_ASS8_2021 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_ATR9_12_2021_záloha_OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_ATR9_12_2021_záloha_flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 12-2021

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2021

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Paušálna Sadzba_06- 12/2021_ASX4

Paušálna Sadzba_06- 12/2021_ASX4

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 9/2021 - CovClin - Aktivita 1

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
16,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy 9/2021 - CovClin - Aktivita 2

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy_09/2021_Covlab

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
25,991 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

TENSION - KP - Mzdy 09/2021

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy 9/2021 - STU Covid

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy 9/2021 - Asseco

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy 9/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy 9/2021 - KŽP

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy_09/2021_Digibiobanka

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy_09_Bioford

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 09/2021 LISPER

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
16,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy_09/2021Obezita

MZ (Mzdy) Normálny doklad 9/2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Paušálna Sadzba_01- 02/2022_ASX4

Paušálna Sadzba_01/2022 - 02/2022_ASX4_zuctovanie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BWX3_FEI STU_03_2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy_03_ASS8_2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,425 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy_03_ASS8_2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy_03_U413_2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy_03_U413_2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy_03_ASX4_2022_ A1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy_03_ASX4_2022_ A1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

DV4_PredMod_VP3_MO_03/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

DV3_PredMod_VP1_RV_03/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

DV5_ProjRiad_AsPM_DJ_03/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy_03_ASY8_2022_ refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy_03_ASY8_2022_ refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy FEI - 03/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
38,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_03_2022_flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_03_2022_OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy_03_W479_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
12,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Mzdy_03_W479_2022_zúčtovanie

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_03-2022_OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

ATR9_Mzdy_refundácia_03-2022_flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

BUH7_Mzdy_03/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

BUH7_Mzdy_03/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 03-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 03/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Paušálna Sadzba_03/2022_ASX4

Paušálna Sadzba_03/2022_ASX4_zuctovanie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vývoj softvéru a firmvéru trackovacieho systému pre šírenie pandemických ochorení COVID- 19 „tracker“

Faktúra č. 221572

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
249,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vývoj softvéru a firmvéru trackovacieho systému pre šírenie pandemických ochorení COVID- 19 „tracker“

Faktúra č. 221572

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
MICROCOMP - Computersystém s r. o.
Žiadaná suma
249,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2023
Názov

STUBA /05P/2022_ASX4 Paušálna Sadzba_ STUBA

Paušálna Sadzba_ STUBA /05P/2022_ASX4_zúčtovanie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna Sadzba_ STUBA /01P/2023_ASX4_refundacia

Paušálna Sadzba_ STUBA /01P/2023_ASX4_refundacia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna Sadzba_ STUBA /01P/2023_ASX4_zučtovanie

Paušálna Sadzba_ STUBA /01P/2023_ASX4_zučtovanie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

W479_mzdy_11/2022_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
19,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_W479_11_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ASS8_Mzdy_11-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ASS8_Mzdy_11-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BUH7_Mzdy_11/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BUH7_Mzdy_11/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_11/2022-OÚ-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_11/2022-flexibilita-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,052 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASX4_2022_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

U413_Mzdy_11-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

U413_Mzdy_11-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BWX3_FEI STU_11_2022_zálohovka

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_11_ASY8_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
31,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

BWX3_FEI STU_11_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_11/2022-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_11/2022-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 8/VP3_MO_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 64/PM_LJ_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 65/AsPM_DJ_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 42/VP2_OH_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 43/VP3_EK_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 27/VP1_AK_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 28/VP2_DR_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

RP 7_VP1_RV_11/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 11-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 11/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ASS8_Mzdy_12-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ASS8_Mzdy_12-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BUH7_Mzdy_12/2022_0H4_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BUH7_Mzdy_12/2022_0H5_FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_12/2022-flexibilita-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_12/2022-OÚ-FEI

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASX4_2022_zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

W479_mzdy_12_2022_Záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASX4_2022_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_zuctovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
14,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Mzdy_12_ASY8_2022_zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

U413_Mzdy_12-2022 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

U413_Mzdy_12-2022 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BWX3_FEI STU_12_2022_zálohovka

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
16,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

BWX3_FEI STU_12_2022_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_12/2022-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_12/2022-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 64/PM_LJ_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 65/AsPM_DJ_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 42/VP2_OH_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 28/VP2_DR_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 8/VP3_MO_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 27/VP1_AK_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 7/VP1_RV_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

RP 43/VP3_EK_12/2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

W479_Mzdy_12_2022_Refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 12-2022

Zaúčtovanie mzdy FEI 12/2022

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Paušálna Sadzba_ STUBA /05P/2023_ASX4_refundacia

Paušálna Sadzba_ STUBA /05P/2023_ASX4_refundacia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2023 DIGIBIOBANKA

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Mzdy 06/2023 - STU

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Mzdy 6/2023 Spencer

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
34,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Mzdy 6/2023 - CovClin - Aktivita č. 1

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Mzdy 6/2023 - CovClin - Aktivita č. 2

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Obezita mzdy 6/2023

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Mzdy 06/2023 COVLAB

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
26,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Mzdy - 6/2023 - TENSION

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Mzdy 06/2023 - ASSECO

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

mzdové výdavky 06/2023 LISPER

JLF UK - Mzdy 6/2023 - Novy

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
10,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2023
Názov

Paušálna Sadzba_ STUBA /02P/2023_ASX4_zučtovanie

Paušálna Sadzba_ STUBA /02P/2023_ASX4_zučtovanie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna Sadzba_ STUBA /02P/2023_ASX4_refundacia

Paušálna Sadzba_ STUBA /02P/2023_ASX4_refundacia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna Sadzba_ STUBA /03P/2023_ASX4_refundacia

Paušálna Sadzba_ STUBA /03P/2023_ASX4_refundacia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna Sadzba_ STUBA /03P/2023_ASX4_zučt ovanie

Paušálna Sadzba_ STUBA /03P/2023_ASX4_zučtovanie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ASY8_Mzdy_042023_ refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
18,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ASY8_Mzdy_042023_ refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
23,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

BWX3_FEI STU_04_2023_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_04/2023-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_04/2023-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_04/2023-flexibilita_ZP 2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Riadenie aktivity

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Garanti-vedúci projektu

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Výskumní/vývojoví pracovníci

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_04/2023-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_04/2023-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

W479_mzdy_04_2023_Záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
21,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
47,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ASX4_Mzdy_042023_ refundácia_HA 1.1.

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
4,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ASX4_Mzdy_042023_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

BWX3_FEI STU_04_2023_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ASY8_Mzdy_042023_ zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
26,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ASY8_Mzdy_042023_ zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

BUH7_Mzdy_04/2023_0H4_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
11,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

BUH7_Mzdy_04/2023_0H5_FEI_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ASS8_Mzdy_04-2023 H2

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ASS8_Mzdy_04-2023 H1

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
9,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

RP 64/PM_LJ_04/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

RP 65/AsPM_DJ_04/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

RP 27/VP1_AK_04/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

RP 29/VP3_MO_04/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

RP 30/VP4_DR_04/2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

BUH7_Mzdy_04/2023_0H4_FEI_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
7,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť - 04-2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ASX4_Mzdy_042023_ zúčtovanie_HA 1.1.

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

ASX4_Mzdy_042023_ zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

W479_mzdy_04_2023_Refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 04/2023

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Paušálna Sadzba_ STUBA /04P/2023_ASX4_zučtovanie

Paušálna Sadzba_ STUBA /04P/2023_ASX4_zučtovanie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna Sadzba_ STUBA /04P/2023_ASX4_refundacia

Paušálna Sadzba_ STUBA /04P/2023_ASX4_refundacia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
1,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súciastky a elektronické moduly

Faktúra č. 20230017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súciastky a elektronické moduly

Faktúra č. 20230017

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

ASX4_Mzdy_062023_ refundácia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ASX4_Mzdy_062023_ refundácia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ASY8_Mzdy_062023_ refundacia_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
28,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ASY8_Mzdy_062023_ refundacia_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
23,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_06/2023-flexibilita_ZP 2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
27,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ATR9_Mzdy-záloha_06/2023-OÚ_ZP 2023

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

W479_mzdy_06_2023_záloha

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
17,093 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_06/2023-OÚ

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
2,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ATR9_Mzdy-refundácia_06/2023-flexibilita

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
5,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ASX4_Mzdy_062023_ zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
8,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ASX4_Mzdy_062023_ zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
13,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

W479_mzdy_06_2023_refundácia

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
3,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ASY8_Mzdy_062023_ zúčtovanie_HA 1.2

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
10,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

ASY8_Mzdy_062023_ zúčtovanie_HA 1.1

Zaúčtovanie mzdy FEI 06/2023_predčasne vyplatené mzdy

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
30,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

mzdy_06/2023_Bioford

JLF UK - Mzdy 6/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Mzdové výdavky 04/2023 DIGIBIOBANKA

JLF UK - Mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Mzdy-04/2023-STU

JLF UK - Mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
9,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Mzdy 4/2023 Spencer

JLF UK - Mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
29,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

mzdy 04/2023 bioford

JLF UK - Mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
18,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Mzdy 4/2023 - CovClin - Aktivita č. 1

JLF UK - Mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
16,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Mzdy 4/2023 - CovClin - Aktivita č. 2

JLF UK - Mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Obezita mzdy 4/2023

JLF UK - Mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Mzdy_apríl 2023_Covlab

JLF UK - Mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
29,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Mzdy - 4/2023 - TENSION

JLF UK - Mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Mzdy-04/2023-ASSECO

JLF UK - Mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

mzdové výdavky 04/2023 LISPER

JLF UK - Mzdy 4/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
21,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Paušálna Sadzba_ STUBA /06P/2022_ASX4_refundacia

Paušálna Sadzba_ STUBA /06P/2022_ASX4_refundacia

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
816 €
Realizácia
-
Názov

Paušálna Sadzba_ STUBA /05P/2023_ASX4_zučtovanie

Paušálna Sadzba_ STUBA /05P/2023_ASX4_zučtovanie

Vlastník dokladu
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Dodávateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Žiadaná suma
6,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.