Popis projektu

  Komplexné strategické výskumno-vývojové infraštruktúry sú jedným z najdôležitejších nástrojov EÚ na identifikáciu a riešenie závažných spoločenských, environmentálnych, alebo ekonomických výziev v európskom priestore. Poskytujú zdroje, služby a vybavenie, ktoré podporuje a urýchľuje celý proces výskumu a vývoja. Jednou z kritických VaV infraštruktúr sú tzv. biobanky.

   Biobanky predstavujú jedny z najdôležitejších výskumných infraštruktúr pre biomedicínsky výskum a vývoj. Aby bola zabezpečená excelentnosť, interdisciplinarita a aplikovateľnosť riešenia jednotlivých aktivít projektu, bol pripravený komplexný konzorciálny návrh na vybudovanie  spoločného pracoviska so zdieľaným, otvoreným prístupom pre členov konzorcia a potenciálne ďalšie akademické inštitúcie, ktoré prejavia záujem o spoluprácu. Predpokladáme, že vybudovanie systémovej infraštruktúry zlepší tiež dynamiku účasti v projektoch Horizontu 2020 a iných finančných schémach na národnej a medzinárodnej úrovni.

   Celkový cieľ projektu: rozšírenie a dobudovanie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií prostredníctvom vybudovanie systému biobankingu pre nádorové a raritné ochorenia a jeho integráciu do medzinárodnej siete výskumných infraštruktúr.  

  Vzhľadom k tomu, že sa jedná o projekt so strategickým významom v oblasti biomedicíny, boli do projektu integrované akademické pracoviská, výskumné centrá a parky a zdravotnícke inštitúcie ktoré majú vo svojich programoch biomedicínu a je predpoklad, že práve v týchto inštitúciách sú sústredené najkvalitnejšie vedecko-výskumné kapacity pri dostatočnom infraštruktúrnom zabezpečení. Projekt vo všetkých svojich špecifických cieľoch podporuje integráciu, optimalizáciu a ďalší rozvoj výskumnej infraštruktúry vrátane medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, ktorá je kľúčovým prvkom realizácie jednotlivých aktivít projektu.

   Obsahovo je projekt priamo naviazaný na doménu č.4 RIS3 Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, hlavný trend: Inovatívne diagnostické a terapeutické postupy a produkty personalizovanej / precíznej medicíny. Výsledky a výstupy projektu budú v plnom rozsahu využité v hlavnom NACE odvetví danej domény, ktorým je Q86 – Zdravotníctvo.

Viac
Subjekt
Univerzita Komenského v Bratislave
Partneri
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Žilinská univerzita v Žiline, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Národný ústav reumatických chorôb, Národný onkologický ústav v Bratislave
Miesta realizácie
Martin, Žilina, Piešťany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2020 - 01.12.2023
Celková suma
18,727,630 €
Vlastné zdroje
891,956 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
130 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A2:Založenie biobanky organoidov vybran…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A8:Hodnotenie socio-ekonomických efekto…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A7:Komplexná koordinácia a podpora vzni…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A6:Identifikácia špecifických biomarker…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A5:Výskum molekulárnych markerov vybran…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A4:Vytvorenie periférnej biobankovej je…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A3:Analýza dát vzoriek biologického mat…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
A1:Vybudovanie systémovej výskumnej inf…
Typ
Modernizácia a ďalš…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
01.06.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
13.10.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
13.10.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
13.10.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
13.10.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
13.10.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
13.10.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
13.10.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
13.10.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
13.10.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
13.10.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
13.10.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
13.10.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
13.10.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
13.10.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich vo vybudovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
5,25 (FTE)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných zariadení výskumnej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
7,0 (FTE)
Cieľ
6,75 (FTE)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
29,768 (počet)
Cieľ
16,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry
Hodnota
5,25 (FTE)
Cieľ
5,68 (FTE)
Naposledy aktualizované
19.09.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy -rozpis klasifikácie za 01/2022, BIOBANKA

Denník účtovania ID za 01/2022

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
7,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mzdy- rozpis klasifikácie za 02/2022

Denník účtovania ID za 02/2022

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
8,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mzdy - rozpis klasifikácie za 03/2022, Biobanka

Denník účtovania ID za 03/2022

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
8,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Paušálne výdavky za 01-03/2022, BIOBANKA

Paušálne výdavky za 01-03/2022, BIOBANKA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
3,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2022
Názov

Zalohova faktura č. 25220003

Zalohova faktura 25220003

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,218,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zalohova faktura č. 25220003

Zalohova faktura 25220003

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,218,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Zalohova faktura 25220004

Zalohova faktura 25220004

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
440,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zalohova faktura 25220004

Zalohova faktura 25220004

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
440,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

Zalohova faktura 25220005

Zalohova faktura 25220005

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zalohova faktura 25220005

Zalohova faktura 25220005

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2022
Názov

mzdový predpis 1_2021

mzdový predpis 1_21

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
3,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

mzdový predpis 2_2021

mzdové predpisy 2_2021

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
2,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

mzdový predpis 3_2021

mzdový predpis 3_2021

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
2,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

mzdový predpis 4_2021

mzdový predpis 4_2021

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
2,523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

mzdový predpis 5_2021

mzdový predpis 5_2021

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
2,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

mzdový predpis 6_2021

mzdový predpis 6_2021

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
2,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

mzdový predpis 2_2022

mzdový predpis 2_2022

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
2,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

mzdový predpis 7_2021

mzdový predpis 7_2021

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
2,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

mzdový predpis 10_2021

mzdový predpis 10_2021

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
2,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

mzdový predpis 8_2021

mzdový predpis 8_2021

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
2,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

mzdový predpis 3_2022

mzdový predpis 3_2022

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
2,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

mzdový predpis 4_2022

mzdový predpis 4_2022

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
2,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

mzdový predpis 9_2021

mzdový predpis 9_2021

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
3,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

mzdový predpis 11_2021

mzdový predpis 11_2021

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
2,952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

účtovný doklad 12_2021

účtovný doklad 12_2022

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
2,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

mzdový predpis 1_2022

mzdový predpis 1_2022

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
2,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

mzdový predpis 5_2022

mzdový predpis 5_2022

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
2,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Paušál_15%_žop_28_Bioford

paušál_15%_žop_28_Bioford

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdový predpis 1_2022

mzdový predpis 1_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

mzdový predpis 2_2022

mzdový predpis 2_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

mzdový predpis 3_2022

mzdový predpis 3_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdový predpis 4_2022

mzdový predpis 4_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Paušálna sadzba AFG5 05-06 2022

Paušálna sadzba AFG5 05-06 2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3H5P22 FLX Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu (RD BMC)

Účtovný doklad č. B5730/6

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2022
Názov

3H5P22 FLX Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu (RD BMC)

Účtovný doklad č. B5730/6

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2022
Názov

3H5P22 FLX Dodávka chemikálií, reagencií, plastov a spotrebného materiálu (RD BMC)

Účtovný doklad č. B5730/6

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2022
Názov

Rozúčtovanie miezd Bioford_12/2021 doplnenie

Rozúčtovanie miezd Bioford_12/2021 doplnenie

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Rozúčtovanie miezd Bioford_01/2022

Rozúčtovanie miezd Bioford_01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Rozúčtovanie miezd Bioford_02/2022

Rozúčtovanie miezd Bioford_02/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Rozúčtovanie miezd Bioford_03/2022

Rozúčtovanie miezd Bioford_03/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

Rozúčtovanie miezd Bioford_04/2022

Rozúčtovanie miezd Bioford_04/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Rozúčtovanie miezd Bioford_05/2022

Rozúčtovanie miezd Bioford_05/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mzdy za 04/2022/BIOBANKA

Denník účtovania ID za 04/2022

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
9,109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Mzdy za 05/2022/BIOBANKA

Denník účtovania ID za 05/2022

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
9,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mzdy za 06/2022/BIOBANKA

Denník účtovania ID za 06/2022

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
11,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Paušálne výdavky za obdobie 04-06/2022

Paušálne výdavky za obdbie 04-06/2022, Biobanka

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
4,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2022
Názov

6H8P - Mzdy Máj 2022

BAN 66 202206

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
10,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

3H5P - Mzdy Máj 2022

BAN 66 202206

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
4,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

6H8P - Mzdy Január 2022

BAN 66 202202

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
8,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

3H5P - Mzdy Január 2022

BAN 66 202202

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
8,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

6H8P - Mzdy Február 2022

BAN 66 202203

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
9,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

3H5P - Mzdy Február 2022

BAN 66 202203

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
8,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

6H8P - Mzdy Marec 2022

BAN 66 202204

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
10,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

3H5P - Mzdy Marec 2022

BAN 66 202204

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
9,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

6H8P - Mzdy Apríl 2022

BAN 66 202205

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
10,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

3H5P - Mzdy Apríl 2022

BAN 66 202205

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
8,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

6H8P - Mzdy Jún 2022

BAN 66 202207

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
10,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

3H5P - Mzdy Jún 2022

BAN 66 202207

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
3,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

6H8P - Mzdy Júl 2022

BAN 66 202208

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
10,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

3H5P - Mzdy Júl 2022

BAN 66 202208

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
4,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Faktúra č. 10202221

faktúra č.102022221

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
68,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P56 Stavebné práce na výstavbu Novostavby Biobanky v Martine

Faktura č. 102022193

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
59,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2022
Názov

0H1P56 Stavebné práce na výstavbu Novostavby Biobanky v Martine

Faktura č. 102022193

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
11,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2022
Názov

BIOFORD 03/2022 - mzdy

BIOFORD 03/2022 - mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
6,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

BIOFORD 03/2022 prevádzkové náklady

BIOFORD 03/2022 prevádzkové náklady

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

BIOFORD 04/2022 - mzdy

BIOFORD 04/2022 - mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

BIOFORD 04/2022 prevádzkové náklady

BIOFORD 04/2022 prevádzkové náklady

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

BIOFORD 05/2022 - mzdy

BIOFORD 05/2022 - mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
5,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

BIOFORD 06/2022 mzdy

BIOFORD 06/2022 - mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

BIOFORD 06/2022 prevádzkové náklady

BIOFORD 06/2022 prevádzkové náklady

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

BIOFORD 02/2022 - mzdy

BIOFORD 02/2022 - mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
4,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

BIOFORD 01/2022 - mzdy

BIOFORD 01/2022 - mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

BIOFORD 01/2022 prevádzkové náklady

BIOFORD 01/2022 prevádzkové náklady

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

BIOFORD 02/2022 prevádzkové náklady

BIOFORD 02/2022 prevádzkové náklady

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

0H1P58 Celogenómová analýza vzoriek nádorov prsníka

Faktura 15220113

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P58 Celogenómová analýza vzoriek nádorov prsníka

Faktura 15220113

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

0H1P58_Celogenómová analýza vzoriek nádorov prsníka_DPH

Faktura 15220113

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

paušál_žop_36_bioford

Paušál_15%_žop_36_Bioford

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
10,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdový predpis 7_2022

mzdový predpis 7_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

mzdový predpis 5_2022

mzdový predpis 5_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

mzdový predpis 6_2022

mzdový predpis 6_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

mzdový predpis 8_2022

mzdový predpis 8_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

BIOFORD RD - 3H5P22_20%

BIOFORD RD - 3H5P22_1

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

BIOFORD RD - 3H5P22_10%

BIOFORD RD - 3H5P22_1

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

BIOFORD RD - 3H5P22_20%

BIOFORD RD - 3H5P22_1

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BIOFORD RD - 3H5P22_10%

BIOFORD RD - 3H5P22_1

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
4,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BIOFORD RD - 3H5P22_20%

BIOFORD RD - 3H5P22_2

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
13,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

BIOFORD RD - 3H5P22_10%

BIOFORD RD - 3H5P22_2

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
26,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

BIOFORD RD - 3H5P22_20%

BIOFORD RD - 3H5P22_2

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
18,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BIOFORD RD - 3H5P22_10%

BIOFORD RD - 3H5P22_2

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
34,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BIOFORD RD - 3H5P22_10%

BIOFORD RD - 3H5P22_3

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

BIOFORD RD - 3H5P22_20%

BIOFORD RD - 3H5P22_3

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
16,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

BIOFORD RD - 3H5P22_10%

BIOFORD RD - 3H5P22_3

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
14,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BIOFORD RD - 3H5P22_20%

BIOFORD RD - 3H5P22_3

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
21,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BIOFORD RD - 3H5P22_10%

BIOFORD RD - 3H5P22_4

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
6,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

BIOFORD RD - 3H5P22_20%

BIOFORD RD - 3H5P22_4

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
9,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

BIOFORD RD - 3H5P22_20%

BIOFORD RD - 3H5P22_4

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
12,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BIOFORD RD - 3H5P22_10%

BIOFORD RD - 3H5P22_4

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
9,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P56 Stavebné práce na výstavbu Novostavby Biobanky v Martine

Faktúra č. 3 stavba

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
184,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P6 FLX FA 2 č. 8420013876- spotrebný materiál

0H2P6 FLX FA 2 spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

0H2P6 FLX FA 3 č. 8420013878 spotrebný materiál

0H2P6 FLX FA 3 spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P6 FLX FA 4 č. 820014638 spotrebný materiál

0H2P6 FLX FA 4 spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P6 FLX FA 5 č. 8420014639 spotrebný materiál

0H2P6 FLX FA 5 spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P6 FLX FA 6 č.8420014637 spotrebný materiál

0H2P6 FLX FA 6 spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P6 FLX FA 7 č.8420014640 spotrebný materiál

0H2P6 FLX FA 7 spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P6 FLX FA 8 č. 8420015311 spotrebný materiál

0H2P6 FLX FA 8 spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P6 FLX FA 9 č. 8420015529 spotrebný materiál

0H2P6 FLX FA 9 spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BIOFORD RD - 3H5P22_1_3H5P22 10%

BIOFORD RD - 3H5P22_1

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BIOFORD RD - 3H5P22_1_3H5P22 20%

BIOFORD RD - 3H5P22_1

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
4,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BIOFORD RD - 3H5P22_1_3H5P22 20%

BIOFORD RD - 3H5P22_1

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,483 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

BIOFORD RD - 3H5P22_1_3H5P22 10%

BIOFORD RD - 3H5P22_1

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

BIOFORD RD - 3H5P22_2 20%

BIOFORD RD - 3H5P22_2

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
17,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BIOFORD RD - 3H5P22_2 10%

BIOFORD RD - 3H5P22_2

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BIOFORD RD - 3H5P22_2 20%

BIOFORD RD - 3H5P22_2

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
13,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

BIOFORD RD - 3H5P22_2 10%

BIOFORD RD - 3H5P22_2

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.01.2023
Názov

Paušálna sadzba AFG5 07-10 2022

Paušálna sadzba AFG5 07-10 2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
8,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky za 08/2022

Denník účtovania ID - účtovný doklad 08/2022

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
10,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Mzdové výdavky za 07/2022

Denník účtovania ID - účtovný doklad 07/2022

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
10,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Mzdové výdavky za 09/2022

Denník účtovania ID - účtovný doklad 09/2022

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
9,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Paušálne výdavky za obdobie 07-09/2022

Paušálne výdavky za 07-09/2022, BIOBANKA

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
4,583 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

FA 01 spotrebný materiál

FA 1 spotrebný materiál Merck Life Science

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 02 spotrebný materiál

FA 02 spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 03 spotrebný materiál

FA 03 spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 04 spotrebný materiál

FA 04 spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba AFG5 6_10_2020

Paušálna sadzba AFG5_6-10/2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdový predpis 07_2020

mzdový predpis 07_2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

mzdový predpis 08_2020

mzdový predpis 08_2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

mzdový predpis 09_2020

mzdový predpis 09_2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

mzdový predpis 10_2020

mzdový predpis 10_2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

mzdový predpis 11_2020

mzdový predpis 11_2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

mzdový predpis 06_2020

mzdový predpis 06_2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

mzdový predpis 12_2020

mzdový predpis 12_2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,883 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Pušálna sadzba AFG5_11_12_2020

Paušálna sadzba AFG5_11_12_2020

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

mzdy - jun 2020

Uctovny doklad - mzdy- jun 2020

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
3,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

mzdy-jul 2020

Uctovny doklad - mzdy-jul 2020

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
3,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

mzdy -august 2020

Uctovny doklad - mzdy- august 2020

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
3,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

mzdy -september 2020

Uctovny doklad - mzdy-september 2020

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
3,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

mzdy-november 2020

Uctovny doklad - mzdy-november 202012

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
6,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

mzdy -oktober 2020

Uctovny doklad - mzdy-oktober 2020

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
6,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

mzdy - december 2020

Uctovny doklad - mzdy-december 2020

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
4,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Paušál 15% Bioford

paušál 15% Bioford

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
10,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Biobanka Martin - projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2019
Názov

mzdy BIOFORD 12/2020

mzdy BIOFORD 12/2020

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

mzdy BIOFORD 11/2020

mzdy BIOFORD 11/2020

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

mzdy BIOFORD 10/2020

mzdy BIOFORD 10/2020

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
4,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

mzdy BIOFORD 09/2020

mzdy BIOFORD 09/2020

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

mzdy BIOFORD 07/2020

mzdy BIOFORD 07/2020

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

mzdy BIOFORD 06/2020

mzdy BIOFORD 06/2020

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Mzdové výdavky 12/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
13,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2020

MZ (Mzdy) Normálny doklad 12/2020

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
6,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Paušálne nepriame výdavky

Paušálne nepriame výdavky

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
2,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba AFG5_01_03_2021

Paušálna sadzba AFG5_01_03_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdový_predpis 12_2020

mzdový_predpis 12_2020

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

Mzdový_predpis 11_2020

mzdový_predpis 11_2020

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

mzdový_predpis 10_2020

mzdový_predpis 10_2020

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

mzdový_predpis 09_2020

mzdový_predpis 09_2020

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

mzdový_predpis 08_2020

mzdový_predpis 08_2020

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
1,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

mzdový_predpis 07_2020

mzdový_predpis 07_2020

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

mzdový_predpis 06_2020

mzdový_predpis 06_2020

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

0H1P55 Prístrojové laboratórne vybavenie

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
666,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P55 Prístrojové laboratórne vybavenie

faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P55 Prístrojové laboratórne vybavenie

Faktúra č. VF210036

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Denník účtovania interných dokladov za 09/2020

Denník účtovania interných dokladov za 09/2020

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
4,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

Denník účtovania interných dokladov za 08/2020

Denník účtovania interných dokladov za 08/2020

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
3,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Denník účtovania interných dokladov za 07/2020

Denník účtovania interných dokladov za 07/2020

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
4,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Denník účtovania interných dokladov za 06/2020

Denník účtovania interných dokladov za 06/2020

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
3,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

paušál 15%_Bioford_ZoP 10 JLF+LF

Paušál 15%_Bioford_ZoP10_JLF+LF

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
12,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Mzdový predpis 1_2021

Mzdový predpis 1_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Mzdový predpis 5_2021

Mzdový predpis 5_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mzdový predpis 4_2021

Mzdový predpis 4_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2021
Názov

Mzdový predpis 3_2021

Mzdový predpis 3_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdový predpis 2_2021

Mzdový predpis 2_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

mzdy BIOFORD 04/2021

mzdy BIOFORD 04/2021

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

mzdy BIOFORD 03/2021

mzdy BIOFORD 03/2021

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

mzdy BIOFORD 02/2021

mzdy BIOFORD 02/2021

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

mzdy BIOFORD 01/2021

mzdy BIOFORD 01/2021

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
13,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

9/2020/PV

Paušálne výdavky k ŽOP

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
2,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2021
Názov

Denník účtovania ID za 12/2020

Denník účtovania ID za 12/2020

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
5,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Denník účtovania ID za 11/2020

Denník účtovania ID za 11/2020

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
6,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Denník účtovania ID za 10/2020

Denník účtovania ID za 10/2020

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
7,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Paušálna sadzba AFG5_04_06_2021

Paušálna sadzba AFG5_04_06_2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Januar 2021-Bioford

Januar 2021-Bioford

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
9,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Februar 2021-Bioford

Februar 201-Bioford

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
10,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Marec 2021-Bioford

Marec 2021-3

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
13,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

April 2021-Bioford

April 2021-Bioford

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
11,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Maj 2021-Bioford

Maj 2021-Bioford

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
11,372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Jun 2021-Bioford

Jun 2021-Bioford

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
9,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

mzdový_predpis_08_2021

mzdový_predpis_08_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

mzdový_predpis_06_2021

mzdový_predpis_06_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

mzdový_predpis_07_2021

mzdový_predpis_07_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

paušál_15_Bioford_ZoP_15_JLF + LF

Paušál_15%_Bioford_ZoP_15_JLF + LF

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4.1.55 Riešiteľ č. 55_Müller 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

4.1.1 Riešiteľ č. 1_Konečný 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

4.1.14 Riešiteľ č. 14_Poliak 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

4.1.54 Riešiteľ č. 54_Záborský 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

4.1.52 Riešiteľ č. 52_Formánek 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

4.1.56 Riešiteľ č. 56_Hrebeňárová 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

4.1.58 Riešiteľ č. 58_Malchová 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

4.1.57 Riešiteľ č. 57_Môcová 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

4.1.61 Riešiteľ č. 61_Vyletelová 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

4.1.53 Riešiteľ č. 53_Hampl 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

4.1.34 Riešiteľ č. 34_Kaisová 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

4.1.62 Riešiteľ č. 62_Dvořáková 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
30,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
59,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
10,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
10,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Mzdy_dohodári 10/2021_N714

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
2,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Technický pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Riadenie aktivity

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Mzdy 10/2021_AUX5

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
42,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
42,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
46,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
12,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
27,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník Partnera 1

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Garant vedeckej činnosti Partnera

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Riadenie aktivity

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Mzdy 10/2021_ATR9

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
27,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

0H2P4_Zahraničný výskumný pracovník 3_Cornet_10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

0H3P10_Finančný manažér_Hrudkayová_10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

0H2P2_Zahraničný výskumný pracovník 1_Khormali_10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

0H3P3_Zahraničný výskumný pracovník 2_Pourhashem_10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

0H1P3_Zahraničný výskumný pracovník 2_Pourhashem_10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

0H2P10_Finančný manažér_Hrudkayová_10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

0H3P6_Zahraničný výskumný pracovník 5_Hundarenko_10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

0H1P7_Finančný manažér_Hrudkayová_10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

0H2P7_Vedecko-výskumný pracovník 1_Zábovský_10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

0H1P8_Manažér monitorovania_Hudecová_10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

0H3P11_Manažér monitorovania_Hudecová_10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

0H3P9_Vedecko-výskumný pracovník 3_Petrov_10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

0H2P11_Manažér monitorovania_Hudecová_10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

0H3P1_Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1_Kováčiková_10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
53,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
9,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
14,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
66,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

4.1.6 Dzuriaková mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

3.1.3 Gabrielová mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

4.1.5 Daněk Kyzek mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

3.1.1 Augustínová mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

4.1.8 Hampl mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

4.1.11 Augustínová mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

4.1.10 Záborský mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

4.1.15 Vanáková mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

4.1.9 Diechová mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

4.1.14 Murgašová mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

4.1.7 Filip mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

4.1.13 Formanek mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

4.1.3 Hundarenko mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

4.1.4 Lacková mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

4.1.1 Metruk mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

3.1.4 AP2_ Vanáková mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

3.1.4 AP1_Ondrúšková mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

4.1.12 Pitoňáková mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

0H9P12 mzdy 10/2021

Zúčtovanie miezd 10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Paušálna sadzba AFG5 07-10/2021

Paušálna sadzba AFG5 07-10/2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušál_15%_Bioford_ZoP_17

Paušál_15%_Bioford_ZoP_17

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
5,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy BIOFORD 07/2021

BIOFORD 07/2021 mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

mzdy BIOFORD 08/2021

BIOFORD 08/2021 mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
6,371 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

mzdy BIOFORD 09/2021

BIOFORD 09/2021 mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
9,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

mzdy BIOFORD 10/2021

BIOFORD 10/2021 mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
5,766 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

mzdy BIOFORD 11/2021

BIOFORD 11/2021 mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

prevádzkové náklady BIOFORD 07/2021

BIOFORD 07/2021 prevádzkové náklady

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy za 06/2021, Biobanka

Denník účtovania ID za 06/2021

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
8,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2021
Názov

Paušálne výdavky za obdobie 01-06/2021, Biobanka

Paušálne výdavky

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
5,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Mzdy za 01/2021, Biobanka

Denník účtovania ID za 01/2021

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
4,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

Mzdy za 02/2021, Biobanka

Denník účtovania ID za 02/2021

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
5,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Mzdy za 03/2021, Biobanka

Denník účtovana ID za 03/2021

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
5,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2021
Názov

Mzdy za 04/2021, Biobanka

Denník účtovania ID za 04/2021

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
5,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Mzdy za 05/2021, Biobanka

Denník účtovania ID za 05/2021

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
8,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Paušálna sadzba AFG5 11-12 /2021

Paušálna sadzba AFG5 11-12 /2021

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
3,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad-mzdy-september-2021

Účtovný doklad-mzdy-september-2021

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
7,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad-mzdy-september-2021

Účtovný doklad-mzdy-september-2021

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
11,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad-mzdy-december-2021

Účtovný doklad-mzdy-december-2021

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
6,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad-mzdy-december-2021

Účtovný doklad-mzdy-december-2021

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
8,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad-mzdy-júl-2021

Účtovný doklad-mzdy-júl-2021

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
7,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad-mzdy-júl-2021

Účtovný doklad-mzdy-júl-2021

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
10,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad-mzdy-august-2021

Účtovný doklad-mzdy-august-2021

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
6,197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad-mzdy-august-2021

Účtovný doklad-mzdy-august-2021

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
10,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad-mzdy-október-2021

Účtovný doklad-mzdy-október-2021

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
8,059 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad-mzdy-október-2021

Účtovný doklad-mzdy-október-2021

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
8,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad-mzdy-november-2021

Účtovný doklad-mzdy-november-2021

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
8,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Účtovný doklad-mzdy-november-2021

Účtovný doklad-mzdy-november-2021

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
8,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 10/2021

Rozúčtovanie mzdy_Bioford_10_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Mzdy_12_2021

Rozúčtovanie mzdy_Bioford_12/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy_11_2021

Rozúčtovanie mzdy_Bioford_11_2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Paušál_15%_žop 24_Bioford

Paušál_15%_žop 24_Bioford

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
8,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdový_predpis_11_2021

mzdový_predpis_11_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

mzdový_predpis_10_2021

mzdový_predpis_10_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

mzdový_predpis_9_2021

mzdový_predpis_9_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

mzdový_predpis_12_2021

mzdový_predpis_12_2021

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
3,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

mzdy za 11/2021, Biobanka

Denník účtovania ID za 11/2021

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
8,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

mzdy za 07/2021 Biobanka

Denník účtovania ID za 07/2021

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
7,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

mzdy za 08/2021, Biobanka

Denník účtovania ID za 08/2021

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
7,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

mzdy za 09/2021, Biobanka

Denník účtovania ID za 09/2021

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
7,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

mzdy za 10/2021, Biobanka

Denník účtovania ID za 10/2021

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
7,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

mzdy za 12/2021, Biobanka

Denník účtovania ID za 12/2021

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
7,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Paušálne výdavky za obdobie 07-12/2021

Paušálne výdavky za obdobie 07-12/2021

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
6,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2022
Názov

Paušálna sadzba AFG5 01-04 2022

Paušálna sadzba AFG5 01-04 2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
6,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdový predpis 9_2022

Mzdový predpis 9_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Mzdový predpis 10_2022

Mzdový predpis 10_2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,206 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

paušál_žop_41_JLF_LF_UK_Bioford

paušál_žop_41_JLF_LF_UK_Bioford

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
7,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P56 Stavebné práce na výstavbu novostavby Biobanky v Martine

Faktúra č. 102022278

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
101,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P56 Stavebné práce na výstavbu novostavby Biobanky v Martiny

Faktúra č. 102022278

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
506,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

BIOFORD_0H5P22_2_10%

BIOFORD_0H5P22_2

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

BIOFORD_0H5P22_2_20%

BIOFORD_0H5P22_2

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

BIOFORD_0H5P22_1_20%

BIOFORD_0H5P22_1

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
19,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

BIOFORD_0H5P22_1_10%

BIOFORD_0H5P22_1

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

0H1P56 Stavebné práce na výstavu Novostavby Biobanky v Martine

Faktura c.1020223305

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
200,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P56 Stavebné práce na výstavu Novostavby Biobanky v Martine

Faktura c.1020223305

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
200,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2023
Názov

0H1P56 Stavebné práce na výstavbu novostavby Biobanky v Martine_DPH

Faktura c.1020223305

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
40,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

Paušálna sadzba AFG5 11-12 2022

Paušálna sadzba AFG5 11-12 2022

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P56 Stavebné práce na výstavbu Novostavby Biobanky v Martine

Faktúra č. 102023014

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
227,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

0H1P56_Stavebné práce na výstavbu Novostavby Biobanky v Martine - DPH za 01/2023

Faktúra č. 102023014

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
45,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2023
Názov

0H1P56 Stavebné práce na výstavbu Novostavby Biobanky v Martine

Faktúra č. 102023014

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
227,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Štipendiá Covlab 09/2022

Štipendiá 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

štipendia Bioford 09/2022

Štipendiá 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Štipendiá 09/2022 LISPER

Štipendiá 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Štipendiá Obezita 09/2022

Štipendiá 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

CovClin - Aktivita 1- štipendia 9/2022

Štipendiá 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

CovClin - Aktivita 2 - štipendia 9/2022

Štipendiá 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Štipendiá-09/2022-STU

Štipendiá 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Štipendiá 09/2022 - Asseco

Štipendiá 09/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2022
Názov

Štipendiá Covlab 10/2022

Štipendiá 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

štipendia bioford 10/2022

Štipendiá 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Štipendiá 10/2022 LISPER

Štipendiá 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Štipendiá Obezita 10/2022

Štipendiá 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

CovClin - Aktivita 1 - štipendia 10/2022

Štipendiá 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

CovClin - Aktivita 2 - štipendia 10/2022

Štipendiá 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Štipendiá-10/2022-STU

Štipendiá 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Štipendiá 10/2022 - Asseco

Štipendiá 10/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Štipendiá Covlab 11/2022

Štipendiá 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

štipendia bioford 11/2022

Štipendiá 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Štipendiá 11/2022 LISPER

Štipendiá 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Štipendiá Obezita 11/2022

Štipendiá 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

CovClin - Aktivita 1 - štipendia 11/2022

Štipendiá 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

CovClin - Aktivita 2 - štipendia 11/2022

Štipendiá 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Štipendiá-11/2022-STU

Štipendiá 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Štipendiá 11/2022 - Asseco

Štipendiá 11/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Štipendiá Covlab 12/2022

Štipendiá 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

štipendia bioford 12/2022

Štipendiá 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Štipendiá 12/2022 LISPER

Štipendiá 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

CovClin - Aktivita 1 - štipendia 12/2022

Štipendiá 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

CovClin - Aktivita 2 - štipendia 12/2022

Štipendiá 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Štipendiá-12/2022-STU

Štipendiá 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

Štipendiá 12/2022 - Asseco

Štipendiá 12/2022

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

štipendia bioford 01/2023

štipendia 01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Štipendiá 01/2023 LISPER

štipendia 01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

doktorandi 01/2023 OBEZITA

štipendia 01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

CovClin - Aktivita 1 - štipendia 1/2023

štipendia 01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

CovClin - Aktivita 2 - štipendia 1/2023

štipendia 01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Štipendiá-01/2023-STU

štipendia 01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

doktorandi 01/2023 COVLAB

štipendia 01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Štipendiá-01/2023-ASSECO

štipendia 01/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Faktúra 4H6P6 Spotrebný materiál LAMBDA LIFE a. s.

4H6P6 Spotrebný materiál Faktúra LAMBDA LIFE

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Lambda Life a.s.
Žiadaná suma
11,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2022
Názov

BIOFORD 06/2022 - mzdy plus

BIOFORD 06/2022 - mzdy plus

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

BIOFORD 07/2022 - mzdy

BIOFORD 07/2022 - mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
4,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

BIOFORD 08/2022 - mzdy

BIOFORD 08/2022 - mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
2,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

BIOFORD 09/2022 - mzdy

BIOFORD 09/2022 - mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
5,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

BIOFORD 10/2022 - mzdy

BIOFORD 10/2022 - mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
3,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

BIOFORD 11/2022 - mzdy

BIOFORD 11/2022 - mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
9,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Názov

BIOFORD 12/2022 mzdy

BIOFORD 12/2022 - mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
9,948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2022
Názov

BIOFORD 07/2022 prevádzkové náklady

BIOFORD 07/2022 prevádzkové náklady

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
1,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

BIOFORD 08/2022 prevádzkové náklady

BIOFORD 08/2022 prevádzkové náklady

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

BIOFORD 09/2022 prevádzkové náklady

BIOFORD 09/2022 prevádzkové náklady

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy rozpis klasifikácie za 10/2022, Biobanka

Denník účtovania ID za 10/2022, Biobanka

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
11,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Mzdy - rozpis klasifikácie za 11/2022, Biobanka

Denník účtovania ID za 11/2022, Biobanka

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Mzdy -rozpis klasifikácie za 12/2022

Denník účtovania ID za 12/2022, Biobanka

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
11,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Mzdy- rozpis klasifikácie za 01/2023, Biobanka

Denník účtovania ID za 01/2023, Biobanka

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
16,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Paušálne nepriame výdavky za 10,11,12/2022 a 01/2023, Biobanka

Paušálne výdavky za obdobie 10,11,12/2022 a 01/2023

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
7,967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

0H2P6 FLX spotrebný materiál LFUK5_02

0H2P6 FLX spotrebný materiál LFUK5_02

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2023
Názov

0H2P6 FLX spotrebný materiál LFUK5_04

0H2P6 FLX spotrebný materiál LFUK5_04

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2023
Názov

0H2P6 FLX spotrebný materiál LFUK5_01

0H2P6 FLX spotrebný materiál LFUK5_01

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2023
Názov

0H2P6 FLX spotrebný materiál LFUK5_05

0H2P6 FLX spotrebný materiál LFUK5_05

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

mzdový predpis 11_2022_LF UK

mzdový predpis 11_2022_LF UK

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdový predpis 12_2022 _LF UK

mzdový predpis 12_2022 _LF UK

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

paušál 15% bioford žop 50

paušál 15% bioford žop 50

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
11,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba AFG5 01-02 2023

Paušálna sadzba AFG5 01-02 2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

6H8P - Mzdy august 2022

BAN 66 202209

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
5,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

3H5P - Mzdy august 2022

BAN 66 202209

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
9,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

6H8P - Mzdy september 2022

BAN 66 202210

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
6,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

3H5P - Mzdy september 2022

BAN 66 202210

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
8,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

6H8P - Mzdy október 2022

BAN 66202211

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
6,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

3H5P - Mzdy október 2022

BAN 66202211

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
9,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

6H8P - Mzdy november 2022

BAN 66202212

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
6,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

3H5P - Mzdy november 2022

BAN 66202212

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
10,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

6H8P - Mzdy december 2022

BAN 66 202212dec

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
7,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

3H5P - Mzdy december 2022

BAN 66 202212dec

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
7,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

6H8P - Mzdy január 2023

BAN 66202302

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
7,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

3H5P - Mzdy január 2023

BAN 66202302

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
8,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

0H1P54 - Návrh poloautomatického riešenia zakladania mikroskopických sklíčok a parafínových bločkov

poziadavka na zalohu_1230300003

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
KOVAL SYSTEMS, a. s.
Žiadaná suma
493,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P54 - Návrh poloautomatického riešenia zakladania mikroskopických sklíčok a parafínových bločkov

poziadavka na zalohu_1230300003

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
KOVAL SYSTEMS, a. s.
Žiadaná suma
493,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2023
Názov

Paušálne výdavky za obdobie 02,03/2023, Bioford

Paušálne výdavky za obdobie 02,03/2023, Bioford

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
5,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

Mzdy rozpis klasifikácie za 03/2023, Bioford

Denník účtovania ID za 03/2023, Bioford

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
20,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

Mzdy rozpis klasifikácie za 02/2023

Denník účtovania ID za 02/2023, Bioford

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
17,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Rozúčtovanie miezd_Bioford_06/2022

Rekapitulácia miezd_G5_06_12_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

Rozúčtovanie miezd_Bioford_07/2022

Rekapitulácia miezd_G5_06_12_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Rozúčtovanie miezd_Bioford_11/2022

Rekapitulácia miezd_G5_06_12_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Rozúčtovanie miezd_Bioford_08/2022

Rekapitulácia miezd_G5_06_12_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Rozúčtovanie miezd_Bioford_09/2022

Rekapitulácia miezd_G5_06_12_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Rozúčtovanie miezd_Bioford_10/2022

Rekapitulácia miezd_G5_06_12_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Rozúčtovanie miezd_Bioford_12/2022

Rekapitulácia miezd_G5_06_12_2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2023
Názov

Rozúčtovanie miezd_Bioford_02/2023

Rekapitulácia_G5_01/2023-02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Rozúčtovanie miezd_Bioford_01/2023

Rekapitulácia_G5_01/2023-02/2023

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Mzdy rozpis klasifikácie za 04/2023, Biobanka

Denník účtovania ID za Biobanku

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
17,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Paušálne výdavky _04/2023, Biobanka

Paušálne výdavky _04/2023, Biobanka

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
2,659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

Paušálna sadzba AFG5 03-04 2023

Paušálna sadzba AFG5 03-04 2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
5,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1H3P17 - Vývojové dátové centrum

1H3P17 - Vývojové dátové centrum

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

1H3P17 - Vývojové dátové centrum

1H3P17 - Vývojové dátové centrum

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P56 Stavebné práce na výstavbu novostavby Biobanky v Martine

Faktúra 102023120

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
606,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P56 Stavebné práce na výstavbu novostavby Biobanky v Martine

Faktúra 102023120

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
606,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

0H1P56 Stavebné práce na výstavbu novostavby Biobanky v Martine_DPH 20%

Faktúra 102023120

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
121,253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

0H2P6 FLX_70_spotrebný materiál LF UK 3

0H2P6 FLX_70_spotrebný materiál LF UK 3

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P6 FLX_98_spotrebný materiál LF UK 3

0H2P6 FLX_98_spotrebný materiál LF UK 3

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P6_FLX_70_spotrebný materiál_LF UK 4

0H2P6_FLX_70_spotrebný materiál_LF UK 4

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P6 FLX_94_spotrebný materiál LF UK 2

0H2P6 FLX_94_spotrebný materiál LF UK 2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P6 FLX_70_spotrebný materiál LF UK 2

0H2P6 FLX_70_spotrebný materiál LF UK 2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P6_FLX_98_spotrebný materiál_LF UK 1

0H2P6_FLX_98_spotrebný materiál_LF UK 1

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P6 FLX_98_spotrebný materiál LF UK 2

0H2P6 FLX_98_spotrebný materiál LF UK 2

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P6 FLX_70_spotrebný materiál LF UK 1

0H2P6 FLX_70_spotrebný materiál LF UK 1

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P6 FLX_94_spotrebný materiál LF UK 1

0H2P6 FLX _94_spotrebný materiál

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P6 FLX_94_spotrebný materiál LF UK 4

0H2P6 FLX_94_spotrebný materiál LF UK 4

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H2P6 FLX_94_spotrebný materiál LF UK 3

0H2P6 FLX_94_spotrebný materiál LF UK 3

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P55 Prístrojové laboratórne vybavenie

Faktúra 2330035

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4H6P6 Spotrebný materiál k projektu Bioford

4H6P6 Spotrebný materiál k projektu Bioford

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

0H1P56 Stavebné práce na vástavbu novostavby Biobanky v Martine

Faktúra č. 102023136

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
1,289,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P56 Stavebné práce na výstavbu novostavby Biobanky v Martine_DPH 20%

Faktúra č. 102023136

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
257,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2023
Názov

0H1P56 Stavebné práce na vástavbu novostavby Biobanky v Martine

Faktúra č. 102023136

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
1,289,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2023
Názov

1H3P14 Prístrojové vybavenie - laboratórne a prístrojové vybavenie

faktúra č. 2650577085

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1H3P14 Prístrojové vybavenie - laboratórne a prístrojové vybavenie_DPH_20%

faktúra č. 2650577085

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2023
Názov

0H1P55 Prístrojové laboratórne vybavenie

faktúra č. 2650577085

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1H3P14 Prístrojové vybavenie - laboratórne a prístrojové vybavenie

faktúra č. 2650577085

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

0H1P55 Prístrojové laboratórne vybavenie

faktúra č. 2650577085

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

0H1P55 Prístrojové laboratórne vybavenie_DPH_20%_Bioford

faktúra č. 2650577085

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2023
Názov

0H1P54 Návrh poloautomatického riešenia zakladania mikroskopických sklíčok a parafínových bločkov

faktúra 1230001642

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
KOVAL SYSTEMS, a. s.
Žiadaná suma
328,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba AFG5 05-06 2023

Paušálna sadzba AFG5 05-06 2023

Vlastník dokladu
Žilinská univerzita v Žiline
Dodávateľ
Žilinská univerzita v Žiline
Žiadaná suma
4,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy-rozpis klasifikácie za 05/2023

Denník účtovania ID za 05/2023/Bioford

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
14,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Mzdy-rozpis klasifikácie za 6/2023

Denník účtovania ID za 06/2023, Bioford

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
4,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

Paušálne nepriame výdavky za obdobie 05-06/2023

Paušálne výdavky za obdobie 05-06.8.2023, Bioford

Vlastník dokladu
Národný ústav reumatických chorôb
Dodávateľ
Národný ústav reumatických chorôb
Žiadaná suma
2,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Rozúčtovanie miezd Bioford_06/2023

Rekapitácia miezd_03-06_2023_Bioford

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rozúčtovanie miezd Bioford_04/2023

Rekapitácia miezd_03-06_2023_Bioford

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rozúčtovanie miezd Bioford_03/2023

Rekapitácia miezd_03-06_2023_Bioford

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rozúčtovanie miezd Bioford_05/2023

Rekapitácia miezd_03-06_2023_Bioford

Vlastník dokladu
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3H5P - Mzdy máj 2023

BAN 66202306

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
7,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

6H8P - Mzdy máj 2023

BAN 66202306

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
7,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

3H5P - Mzdy február 2023

BAN 66202303

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
6,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

6H8P - Mzdy február 2023

BAN 66202303

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
5,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

3H5P - Mzdy marec 2023

BAN 66202304

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
8,255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

6H8P - Mzdy marec 2023

BAN 66202304

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
5,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

3H5P - Mzdy apríl 2023

BAN 66202305

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
7,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

6H8P - Mzdy apríl 2023

BAN 66202305

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
5,555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

3H5P - Mzdy jún 2023

BAN 66202306jún

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
7,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

6H8P - Mzdy jún 2023

BAN 66202306jún

Vlastník dokladu
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Dodávateľ
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
Žiadaná suma
5,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

paušál 15%_Bioford_mzdové_04-06/2023

paušál 15%_Bioford_mzdové_04-06/2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
10,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2023
Názov

Mzdový predpis LF UK_5_2023

Mzdový predpis LF UK_5_2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Mzdový predpis LF UK_4_2023

Mzdový predpis LF UK_4_2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Mzdový predpis LF UK_6_2023

Mzdový predpis LF UK_6_2023

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

BIOFORD 03/2023 - mzdy

BIOFORD 03/2023 - mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
10,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

BIOFORD 01/2023 - mzdy

BIOFORD 01/2023 - mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
8,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

BIOFORD 06/2023 - mzdy

BIOFORD 06/2023 - mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
8,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

BIOFORD 01/2023 - prevádzkové náklady

BIOFORD 01/2023 - prevádzkové náklady

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

BIOFORD 02/2023 - mzdy

BIOFORD 02/2023 - mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
9,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

BIOFORD 02/2023 - prevádzkové náklady

BIOFORD 02/2023 - prevádzkové náklady

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

BIOFORD 05/2023 - mzdy

BIOFORD 05/2023 - mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
11,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

BIOFORD 04/2023 - mzdy

BIOFORD 04/2023 - mzdy

Vlastník dokladu
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Dodávateľ
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Žiadaná suma
11,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mzdový predpis 9/22

Mzdový predpis 9/22

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
1,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Mzdový predpis 10/22

Mzdový predpis 10/22

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
1,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Mzdový predpis 1/23

Mzdový predpis 1/23

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

mzdový predpis 6/22

mzdový predpis 6/22

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Mzdový predpis 12/22

Mzdový predpis 12/22

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
1,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2023
Názov

Mzdový predpis 7/22

Mzdový predpis 7/22

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Mzdový predpis 8/22

Mzdový predpis 8/22

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdový predpis 11/22

Mzdový predpis 11/22

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Mzdový predpis 2/23

Mzdový predpis 2/23

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
1,531 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdový predpis 3_2023

Mzdový predpis 3_2023

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
1,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Mzdové predpisy 4_2023

Mzdový predpis 4_2023

Vlastník dokladu
Národný onkologický ústav v Bratislave
Dodávateľ
Národný onkologický ústav v Bratislave
Žiadaná suma
1,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Mzdový predpis 03_2023_LF_UK

Mzdový predpis 03_2023_LF_UK

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdový predpis 02_2023_LF_UK

Mzdový predpis 02_2023_LF_UK

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Mzdový predpis 01_2023_LF_UK

Mzdový predpis 01_2023_LF_UK

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
4,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Bioford_paušál_15%_žop_56

Bioford_Paušál_15% žop_56

Vlastník dokladu
Univerzita Komenského v Bratislave
Dodávateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Žiadaná suma
12,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Suma celkom
130 €
Vrátená suma
130 €
Suma na vymáhanie
130 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied

Suma celkom
43,500 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Neuverejnenie predĺ… Nezákonné a/alebo d… Diskriminačné techn… Nedostatočné vymedz… Hodnotenie uchádzač… Výrazná zmena param… Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
IČO
00165565
Názov
Žilinská univerzita v Žiline
IČO
00397563
Názov
Adifex, a. s.
IČO
46715894
Názov
KOVAL SYSTEMS, a. s.
IČO
31602029
Názov
Lambda Life a.s.
IČO
35848189
Názov
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
IČO
50073869
Názov
alfaPROJEKT, s.r.o.
IČO
44632461
Názov
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
IČO
00596795
Názov
Národný ústav reumatických chorôb
IČO
00165271
Názov
Národný onkologický ústav v Bratislave
IČO
00165336
Názov
Hermes LabSystems, s.r.o.,
IČO
35693487
Názov
SOITRON, s.r.o.
IČO
35955678
Názov
LABO - SK, s. r. o.
IČO
36365556
Názov
Univerzita Komenského v Bratislave
IČO
00397865
Názov
BIOTECH s.r.o.
IČO
35768444
Názov
Sysmex Slovakia s.r.o.
IČO
31345433
Názov
ZENA-R Slovakia, s.r.o.
IČO
43913717
Názov
Sigma-Aldrich, spol. s r.o.
IČO
51083523
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.