Popis projektu

Predkladaný národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I. ( „ďalej len NP TSP a TP) definuje  základnú intervenciu terénnych sociálnych služieb[1] pre sociálne vylúčených obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, ktorej realizácia je nevyhnutná pre úspešnosť akýchkoľvek ďalších intervencií zameraných na rozvoj marginalizovaných rómskych komunít. 

Špecifický cieľ 5.1.2. má za prioritu zvyšovanie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Cieľom je poskytovanie čo najkvalitnejších a najefektívnejších služieb klientom a následne  profesionalizácia sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách.

Terénna sociálna práca „poskytuje asistenciu ľuďom, ktorým chýbajú základné zručnosti a funkčná gramotnosť a preto je nevyhnutná pre integráciu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti, najmä zlepšenie ich zamestnateľnosti a podporu vzdelávania.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom a jednej

 je odborná činnosť, ktorá je prevažne vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka (v byte, komunite, vo voľnom priestranstve) a je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovania. Je zameraná na uľahčovanie života, sprevádzanie v ťažkých životných situáciách a zmierňovanie dopadov zlej sociálnej situácie: chudoby a sociálneho vylúčenia.  je činnosť vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka (v byte, komunite, voľnom priestore), zameraná na podporu aktivít, ktoré smerujú k zmierneniu dôsledkov sociálneho vylúčenia a chudoby. Je podpornou činnosťou pre terénnu sociálnu prácu.

v zmysle OP ĽZ:

  • príslušníci a obyvatelia MRK (ďalej len CS)
  • terénni  sociálni  pracovníci / pracovníčky

Osoby z CS projektu charakterizuje často viacnásobné vylúčenie. Prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov budú CS poskytované intervencie, poradenský proces ktoré spolu s plánom práce s klientom prispejú k zlepšeniu predovšetkým ich sociolno-ekonomickej situácií. 

Do národného projektu bude zaradených 150 obcí identifikovaných v indexe segregácie, resp. podrozvinutosti na základe odsúhlasenej metodológie v súlade s prílohou č. 8 Operačného programu Ľudské zdroje. V identifikovaných obciach sa nachádzajú najmenej rozvinuté a  sociálnou exklúziou postihnuté  alebo ohrozené a segregované marginalizované rómske komunity. Zoznam 150 obcí je zložený zo všetkých samosprávnych krajov Sloveska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

P0267 -Počet osôb z MRK, ktoré využívajú služby terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do projektu; počet 80 000

P0431 -Počet terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do projektu

počet 656

P0432 Počet Rómov, ktorí sa zamestnali na pozíciách terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do projektu;počet 200

P0361-Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni; počet 1

 


[1] Terénne sociálne služby – zahŕňajú Terénnu sociálnu prácu a terénnu prácu 

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2019
Celková suma
14,034,935 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
14,569,747 €
Nezrovnalosti
568 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora dostupnosti terénnej sociálnej …
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podpora dostupnosti terénnej sociálnej …
Typ
Podpora systematick…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do projektu
Hodnota
494,0 (osoby)
Cieľ
510,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
14.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet osôb z MRK, ktoré sa zamestnali na pozíciách sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do projektu
Hodnota
164,0 (osoby)
Cieľ
165,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
14.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet osôb z MRK, ktoré využili služby terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov zapojených do projektu
Hodnota
46693,0 (osoby)
Cieľ
50000,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
14.07.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Gelnica - Transfer 09/2017 NP TSP a TP

Gelnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
2,645 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Bánovce nad Bebravou - Transfer 09/2017 NP TSP a TP

Bánovce nad Bebravou

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
2,645 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Fričovce - Transfer 09/2017 NP TSP a TP

Fričovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Bidovce - Transfer 09/2017 NP TSP a TP

Bidovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Bardejov - Transfer 09/2017 NP TSP a TP

Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,591 €
Schválené na preplatenie
5,591 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Sumarizačný hárok - 02/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

Obec Hermanovce - Transfer 02/2018, NP TSP a TP

Obec Hermanovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Družstevná pri Hornáde - Transfer 09/2017 NP TSP a TP

Družstevná pri Hornáde

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,728 €
Schválené na preplatenie
3,728 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Drienov - Transfer 9/2017 NP TSP a TP

Drienov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
2,645 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Drahňov - Transfer 9/2017 NP TSP a TP

Drahňov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Doľany - Transfer 09/2017 a doplatok 07-08/2017 NP TSP a TP

Doľany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,208 €
Schválené na preplatenie
4,208 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Červenica - Transfer 09/2017 NP TSP a TP

Červenica

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
2,645 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Bijacovce - Transfer 09/2017 NP TSP a TP

Bijacovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Chminianske Jakubovany - Transfer 09/2017 NP TSP a TP

Chminianske Jakubovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,591 €
Schválené na preplatenie
5,591 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Hranovnica - Transfer 09/2017 NP TSP a TP

Hranovnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,728 €
Schválené na preplatenie
3,728 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Hniezdne - Transfer 09/2017 NP TSP a TP

Hniezdne

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Hermanovce -Transfer 09/2017 NP TSP a TP

Hermanovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
2,645 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

Giraltovce - Transfer 09/2017 NP TSP a TP

Giraltovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,728 €
Schválené na preplatenie
3,728 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Banské - Transfer 09/2017 NP TSP a TP

Banské

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,728 €
Schválené na preplatenie
3,728 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Beniakovce - Transfer 09/2017 NP TSP a TP

Beniakovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Sumarizačný hárok - 02/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

Brezno - Transfer 8/2017 NP TSP a TP

Brezno

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,247 €
Schválené na preplatenie
3,247 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Sumarizačný hárok - 02/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

Brezno - Transfer 9/2017 NP TSP a TP

Brezno

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,028 €
Schválené na preplatenie
4,028 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Bystrany - Transfer 09/2017 NP TSP a TP

Bystrany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,591 €
Schválené na preplatenie
5,591 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Bystré - Transfer 09/2017 NP TSP a TP

Bystré

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
2,645 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Čaňa - Transfer 09/2017 NP TSP a TP

Čaňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,509 €
Schválené na preplatenie
4,509 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
157 €
Schválené na preplatenie
157 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
878 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
747 €
Schválené na preplatenie
747 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
472 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
126 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
2,202 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
695 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,033 €
Schválené na preplatenie
3,033 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Sumarizačný hárok - 02/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,131 €
Schválené na preplatenie
12,678 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

Sumarizačný hárok - 02/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

Sumarizačný hárok - 02/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

Sumarizačný hárok - 02/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

Sumarizačný hárok - 02/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

Sumarizačný hárok - 02/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,379 €
Schválené na preplatenie
2,285 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

Sumarizačný hárok - 02/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
123 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

Sumarizačný hárok - 02/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
807 €
Schválené na preplatenie
775 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 04/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,645 €
Schválené na preplatenie
12,645 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Sumarizačný hárok - 02/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

Sumarizačný hárok - 02/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
490 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

Sumarizačný hárok - 02/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
131 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

Sumarizačný hárok - 02/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
228 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

Sumarizačný hárok - 02/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
861 €
Schválené na preplatenie
861 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

Sumarizačný hárok - 02/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
839 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

CP Bokša 2017/11/02

CP Bokša 2017/11/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
14.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - 02/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

Sumarizačný hárok - 02/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,813 €
Schválené na preplatenie
3,595 €
Realizácia
08.03.2017
Názov

CP Fečová 2017/11/01

CP Fečová 2017/11/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
13.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
124 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
217 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Sumarizačný hárok - 02/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

Sumarizačný hárok - 02/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 02/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2017
Názov

Sumarizačný hárok 01/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

CP Galla 2017/11/02

CP Galla 2017/11/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
13.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok 01/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

Sumarizačný hárok 01/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

CP Kollárová 2017/11/02

CP Kollárová 2017/11/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

NP TSP a TP - paušálna sadzba 11/2017 (mzdy)

NP TSP a TP - paušálna sadzba 11/2017 (mzdy)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
652 €
Schválené na preplatenie
652 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

CP Bokša 2017/11/01

CP Bokša 2017/11/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
05.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
735 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
155 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
464 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,172 €
Schválené na preplatenie
2,166 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
869 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
678 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,423 €
Schválené na preplatenie
2,411 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 05/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,045 €
Schválené na preplatenie
13,011 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Sumarizačný hárok 01/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
785 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

Sumarizačný hárok 01/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
692 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

Sumarizačný hárok 01/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,815 €
Schválené na preplatenie
2,159 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

Sumarizačný hárok 01/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,536 €
Schválené na preplatenie
11,249 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

Paušálne výdavky

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,737 €
Schválené na preplatenie
1,644 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

Sumarizačný hárok 01/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

Sumarizačný hárok 01/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

Sumarizačný hárok 01/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

Sumarizačný hárok 01/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

Sumarizačný hárok 01/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

Sumarizačný hárok 01/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

Sumarizačný hárok 01/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2017
Názov

Sumarizačný hárok 01/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
387 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

Sumarizačný hárok 01/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
731 €
Schválené na preplatenie
638 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

Sumarizačný hárok 01/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
403 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

Sumarizačný hárok 01/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

Sumarizačný hárok 01/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,154 €
Schválené na preplatenie
1,882 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

CP Čisárová 2017/11/03

CP Čisárová 2017/11/03

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
22.01.2018
Názov

CP Gáborová 2017/11/02

CP Gáborová 2017/11/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok 01/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

Sumarizačný hárok 01/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 01/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

Obec Drahňov - transfer 12/2017 NP TSP a TP

Obec Drahňov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

CP Chovancová 2017/11/01

CP Chovancová 2017/11/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
05.12.2017
Názov

CP Verbovská 2017/11/02

CP Verbovská 2017/11/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
14.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,903 €
Schválené na preplatenie
12,903 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,846 €
Schválené na preplatenie
2,833 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,094 €
Schválené na preplatenie
14,055 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
807 €
Schválené na preplatenie
804 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
508 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,378 €
Schválené na preplatenie
2,371 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
1,014 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 06/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
680 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Obec Sučany - Transfer 02/2018, NP TSP a TP

Obec Sučany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Mesto Bardejov - transfer 07/2018 NP TSP a TP

Mesto Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
5,808 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

Obec Bijacovce - transfer 07/2018 NP TSP a TP

Obec Bijacovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,022 €
Schválené na preplatenie
5,022 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
372 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
257 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,570 €
Schválené na preplatenie
2,570 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
551 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
872 €
Schválené na preplatenie
872 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
690 €
Schválené na preplatenie
690 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
841 €
Schválené na preplatenie
841 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017 (odmeny a odvody)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,603 €
Schválené na preplatenie
1,603 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

CP Čisárová 2017/11/02

CP Čisárová 2017/11/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

CP Fečová 2017/11/02

CP Fečová 2017/11/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
13.12.2017
Názov

CP Kollárová 2017/11/03

CP Kollárová 2017/11/03

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
13.12.2017
Názov

CP Galla 2017/11/03

CP Galla 2017/11/03

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

CP Čisárová 2017/11/01

CP Čisárová 2017/11/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

CP Eštočák 2017/11/02

CP Eštočák 2017/11/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
13.12.2017
Názov

CP Galla 2017/11/01

CP Galla 2017/11/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
04.12.2017
Názov

CP Kollárová 2017/11/01

CP Kollárová 2017/11/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
14.12.2017
Názov

CP Fečová 2018/01/02

CP Fečová 2018/01/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
77 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

Obec Nacina Ves - Transfer 02/2018, NP TSP a TP

Obec Nacina Ves

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Mesto Brezno - Transfer 02/2018, NP TSP a TP

Mesto Brezno

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,372 €
Schválené na preplatenie
3,372 €
Realizácia
31.05.2018
Názov

Obec Bijacovce - Transfer 02/2018, NP TSP a TP

Obec Bijacovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Obec Hniezdne - Transfer 02/2018, NP TSP a TP

Obec Hniezdne

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
812 €
Schválené na preplatenie
812 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavk 10/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

Obec Bidovce - transfer 07/2018 NP TSP a TP

Obec Bidovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Obec Komjatice - transfer 07/2018 NP TSP a TP

Obec Komjatice

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
1,124 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
258 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,578 €
Schválené na preplatenie
2,578 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
552 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
184 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
875 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
1,134 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavk 10/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
370 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
88 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,600 €
Schválené na preplatenie
12,600 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 09/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,383 €
Schválené na preplatenie
5,383 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

CP Eštočák 2017/11/01

CP Eštočák 2017/11/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

CP Gáborová 2017/11/01

CP Gáborová 2017/11/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
18.12.2017
Názov

Obec Kozárovce - transfer 07/2018 NP TSP a TP

Obec Kozárovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Obec Kráľovce - transfer 07/2018 NP TSP a TP

Obec Kráľovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavk 10/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

CP Chovancová 2017/11/02

CP Chovancová 2017/11/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
13.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavk 10/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavk 10/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,645 €
Schválené na preplatenie
7,499 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

CP Verbovská 2017/11/01

CP Verbovská 2017/11/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
05.12.2017
Názov

Obec Sačurov - transfer 06/2018 NP TSP a TP

Obec Sačurov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavk 10/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavk 10/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,938 €
Schválené na preplatenie
1,981 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavk 10/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
239 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavk 10/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
904 €
Schválené na preplatenie
710 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavk 10/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavk 10/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavk 10/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavk 10/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavk 10/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavk 10/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2016
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavk 10/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
592 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavk 10/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
374 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavk 10/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavk 10/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,386 €
Schválené na preplatenie
1,746 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavk 10/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
801 €
Schválené na preplatenie
537 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Paušalná sadzba

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,564 €
Schválené na preplatenie
1,250 €
Realizácia
08.11.2016
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
655 €
Schválené na preplatenie
620 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
391 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
104 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,930 €
Schválené na preplatenie
1,826 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
755 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
547 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Obec Zlaté Klasy - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Zlaté Klasy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Obec Kamenná Poruba - transfer 08/2018 NP TSP a TP

Obec Kamenná Poruba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,979 €
Schválené na preplatenie
2,749 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

CP Galla 2017/12/01

CP Galla 2017/12/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
116 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 11/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,806 €
Schválené na preplatenie
10,297 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,096 €
Schválené na preplatenie
11,887 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
682 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
648 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
136 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
409 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
680 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,288 €
Schválené na preplatenie
1,722 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

CP Verbovská 2017/12/02

CP Verbovská 201/12/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

CP Verbovská 2017/12/01

CP Verbovská 2017/12/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

CP Ščuka 2017/12/01

CP Ščuka 2017/12/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

CP Lakatoš 2017/12/01

CP Lakatoš 2017/12/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.01.2018
Názov

CP Kollárová 2017/12/02

CP Kollárová 2017/12/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

CP Kollárová 2017/12/01

CP Kollárová 2017/12/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

CP Chovancová 2017/12/02

CP Chovancová 2017/12/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

CP Chovancová 2017/12/01

CP Chovancová 2017/12/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
05.02.2018
Názov

CP Gáborová 2017/12/01

CP Gáborová 2017/12/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
174 €
Schválené na preplatenie
174 €
Realizácia
30.01.2018
Názov

CP Fečová 2017/12/02

CP Fečová 2017/12/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
29.01.2018
Názov

CP Fečová 2017/12/01

CP Fečová 2017/12/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
29.01.2018
Názov

CP Eštočák 2017/12/02

CP Eštočák 2017/12/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
22.01.2018
Názov

CP Eštočák 2017/12/01

CP Eštočák 2017/12/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
13.12.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2016

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 12/2016

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,158 €
Schválené na preplatenie
1,909 €
Realizácia
05.01.2017
Názov

Obec Hlinné - Transfer 02/2018, NP TSP a TP

Obec Hlinné

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Sumarizačný hárok 03/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
977 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Sumarizačný hárok 03/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
888 €
Schválené na preplatenie
888 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Sumarizačný hárok 03/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Sumarizačný hárok 03/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
561 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Sumarizačný hárok 03/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
150 €
Schválené na preplatenie
150 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Sumarizačný hárok 03/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,619 €
Schválené na preplatenie
2,619 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Sumarizačný hárok 03/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
262 €
Schválené na preplatenie
262 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Sumarizačný hárok 03/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
894 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Sumarizačný hárok 03/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Sumarizačný hárok 03/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,688 €
Schválené na preplatenie
3,688 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Sumarizačný hárok 03/2017

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 03/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,967 €
Schválené na preplatenie
14,967 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Chovancová 2017/02/03

CP Chovancová 2017/02/03

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

CP Čisárová 2017/12/01

CP Čisárová 2017/12/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
178 €
Realizácia
22.01.2018
Názov

CP Bokša 2017/12/02

CP Bokša 2017/12/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2018
Názov

CP Bokša 2017/12/01

CP Bokša 2017/12/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
14.12.2017
Názov

Obec Bystré - Transfer 02/2018, NP TSP a TP

Obec Bystré

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 12/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
678 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 12/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,292 €
Schválené na preplatenie
9,292 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 12/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
368 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 12/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 12/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,718 €
Schválené na preplatenie
1,718 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 12/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 12/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
551 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 12/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,113 €
Schválené na preplatenie
2,113 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 12/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 12/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 12/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
583 €
Schválené na preplatenie
583 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 12/2017

Sumarizačný hárok-personálne výdavky 12/2017

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
123 €
Realizácia
08.01.2018
Názov

Obec Soľ - transfer 08/2018 NP TSP a TP

Obec Soľ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
5,808 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Obec Malá Domaša - transfer 08/2018 NP TSP a TP

Obec Malá Domaša

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Obec Bystrany - Transfer 02/2018, NP TSP a TP

Obec Bystrany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,684 €
Schválené na preplatenie
4,684 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Obec Kružlová - transfer 08/2018 NP TSP a TP

Obec Kružlová

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Obec Jarovnice - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Jarovnice

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
5,808 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Mesto Kežmarok - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Mesto Kežmarok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Mesto Sabinov - transfer 12/2018 NP TSP a TP

Mesto Sabinov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
5,808 €
Realizácia
01.02.2019
Názov

NP TSP a TP - Paušalná sadzba 01/2018 (transfer)

NP TSP a TP - Paušalná sadzba 01/2018 (transfer)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,606 €
Schválené na preplatenie
9,606 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Obec Žehra - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Žehra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Obec Žehňa - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Žehňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Obec Žbince - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Žbince

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Obec Zborov - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Zborov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,248 €
Schválené na preplatenie
2,248 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Obec Zamutov - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Zamutov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
5,808 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Kollárová 2017/02/01

CP Kollárová 2017/02/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

Obec Bystré - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Bystré

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Obec Drienov - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Drienov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Obec Hermanovce - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Hermanovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Kollárová 2017/02/02

CP Kollárová 2017/02/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

Ščuka 2017/02/01

CP Ščuka 2017/02/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

Verbovská 2017/02/01

CP Verbovská 2017/02/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

Verbovská 2017/02/02

CP Verbovská 2017/02/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

Bokša 2017/03/01

CP Bokša 20117/03/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
03.07.2017
Názov

Didiová 2017/03/02

CP Didiová 2017/03/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

Obec Chmeľov - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Chmeľov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Obec Ihľany - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Ihľany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,684 €
Schválené na preplatenie
4,684 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Obec Kamenná Poruba - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Kamenná Poruba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Obec Vítkovce - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Vítkovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Obec Vtáčkovce - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Vtáčkovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Obec Vikartovce - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Vikartovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Didiová 2017/03/03

CP Didiová 2017/03/03

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
26.04.2017
Názov

Eštočák 2017/03/02

CP Eštočák 2017/03/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

Eštočák 2017/03/01

CP Eštočák 2017/03/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

Drienov - Transfer 08/2017 NP TSP a TP

Drienov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
2,645 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Mesto Veľké Kapušany - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Mesto Veľké Kapušany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,560 €
Schválené na preplatenie
3,560 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Obec Veľká Lomnica - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Veľká Lomnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
5,808 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Obec Veľká Ida - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Veľká Ida

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,684 €
Schválené na preplatenie
4,684 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

CP Bokša 2018/07/02

CP Bokša 2018/07/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

Obec Banské - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Banské

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Obec Červenica - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Červenica

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Mesto Gelnica - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Mesto Gelnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Obec Hlinné - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Hlinné

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Obec Chminianske Jakubovany - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Chminianske Jakubovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
5,808 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Obec Jastrabie nad Topľou - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Jastrabie nad Topľou

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Mestská časť Košice-Džungľa - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Mestská časť Košice-Džungľa

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Mestská časť Košice-Džungľa - transfer 07/2018 doplatok NP TSP a TP

Mestská časť Košice-Džungľa

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
812 €
Schválené na preplatenie
812 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Chmiňany -Transfer 08/2017 NP TSP a TP

Chmiňany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,563 €
Schválené na preplatenie
1,563 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Ihľany - Transfer 08/2017 NP TSP a TP

Ihľany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,509 €
Schválené na preplatenie
4,509 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Kežmarok - Transfer 08/2017 NP TSP a TP

Kežmarok

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
2,645 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Obec Lenartov - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Lenartov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Obec Marhaň - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Marhaň

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Mesto Medzilaborce - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Mesto Medzilaborce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
5,808 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Obec Podhorany - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Podhorany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Mesto Sabinov - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Mesto Sabinov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
5,808 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Obec Svinia - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Svinia

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
5,808 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Obec Varhaňovce - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Varhaňovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,560 €
Schválené na preplatenie
3,560 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Mesto Sečovce - transfer 06/2018 NP TSP a TP

Mesto Sečovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,684 €
Schválené na preplatenie
4,684 €
Realizácia
20.09.2018
Názov

Obec Slavkovce - transfer 06/2018 NP TSP a TP

Obec Slavkovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Obec Rudňany - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Rudňany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Obec Vechec - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Vechec

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Obec Varhaňovce - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Varhaňovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,560 €
Schválené na preplatenie
3,560 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Ľubica - Transfer 08/2017 NP TSP a TP

Ľubica

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Obec Vaľkovňa - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Vaľkovňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Čisárová 2017/01/01

CP Čisárová 2017/01/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

Didiová 2017/01/01

CP Didiová 2017/01/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
26.04.2017
Názov

Didiová 2017/01/04

CP Didiová 2017/01/04

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
15.03.2017
Názov

Didiová 2017/02/04

CP Didiová 2017/02/04

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
26.04.2017
Názov

Didiová 2017/02/05

CP Didiová 2017/02/05

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
15.03.2017
Názov

Didiová 2017/02/06

CP Didiová 2017/02/06

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
26.04.2017
Názov

Eštočák 2017/02/01

CP Eštočák 2017/02/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
18 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

Eštočák 2017/02/02

CP Eštočák 2017/02/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

Gáborová 2017/02/01

CP Gáborová 2017/02/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

Gáborová 2017/02/02

CP Gáborová 2017/02/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

Gáborová 2017/02/03

CP Gáborová 2017/02/03

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

Chovancová 2017/02/02

CP Chovancová 2017/02/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

Drahňov- Transfer 08/2017 NP TSP a TP

Drahňov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Obec Turňa nad Bodvou - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Turňa nad Bodvou

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2018
Názov

Obec Tuhrina - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Tuhrina

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Obec Trhovište - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Trhovište

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,560 €
Schválené na preplatenie
3,560 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Obec Holumnica - transfer 12/2018 NP TSP a TP

Obec Holumnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
04.02.2019
Názov

Družstevná pri Hornáde - Transfer 08/2017 NP TSP a TP

Družstevna pri Hornáde

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,728 €
Schválené na preplatenie
3,728 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Hermanovce - Transfer 08/2017 NP TSP a TP

Hermanovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
2,645 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

CP Verbovská 2018/08/01

CP Verbovská 2018/08/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

CP Kollárová 2018/12/01

CP Kollárová 2018/12/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
05.02.2019
Názov

Mesto Bardejov - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Mesto Bardejov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
5,808 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Obec Čičava - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Čičava

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Mesto Giraltovce - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Mesto Giraltovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Mesto Humenné - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Mesto Humenné

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
5,808 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Mestská časť Košice-Džungľa - transfer 08/2018 doplatok NP TSP a TP

Mestská časť Košice-Džungľa

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
812 €
Schválené na preplatenie
812 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Obec Kružlová - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Kružlová

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Obec Markušovce - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Markušovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
5,808 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Mesto Trebišov - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Mesto Trebišov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
5,808 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Obec Toporec - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Toporec

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Obec Širkovce - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Širkovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
812 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Hniezdne - Transfer 08/2017 NP TSP a TP

Hniezdne

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Bokša 2017/01/01

CP Bokša 2017/01/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
40 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

Obec Šíd - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Šíd

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,624 €
Schválené na preplatenie
1,624 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Obec Šarišské Jastrabie - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Šarišské Jastrabie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Didiová 2017/01/03

CP Didiová 2017/01/03

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
26.04.2017
Názov

Didiová 2017/01/06

CP Didiová 2017/01/06

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
26.04.2017
Názov

Obec Šarišská Trstená - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Šarišská Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Obec Svinia - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Svinia

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
5,808 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Obec Stráne pod Tatrami - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Stráne pod Tatrami

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Mesto Stará Ľubovňa - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Mesto Stará Ľubovňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
5,808 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Obec Spišský Štiavnik - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Spišský Štiavnik

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Obec Spišské Tomášovce - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Spišské Tomášovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Obec Petrová - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Petrová

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
1,124 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Obec Rokycany - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Rokycany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Obec Spišský Štiavnik - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Spišský Štiavnik

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,684 €
Schválené na preplatenie
4,684 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Mesto Krompachy - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Mesto Krompachy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
5,808 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Obec Pečovská Nová Ves - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Pečovská Nová Ves

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Obec Raslavice - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Raslavice

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Mesto Spišská Nová Ves - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Mesto Spišská Nová Ves

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
5,808 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Obec Šarišská Poruba - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Šarišská Poruba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

Mesto Veľké Kapušany - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Mesto Veľké Kapušany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,684 €
Schválené na preplatenie
4,684 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Mesto Bánovce nad Bebravou - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Mesto Bánovce nad Bebravou

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Bijacovce - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Bijacovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Mesto Brezno - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Mesto Brezno

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,184 €
Schválené na preplatenie
4,184 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Hrabušice - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Hrabušice

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Eštočák 2017/01/01

CP Eštočák 2017/01/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
16.02.2017
Názov

Eštočák 2017/01/02

CP Eštočák 2017/01/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

Chovancová 2017/0101

CP Chovancová 2017/01/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
07.03.2017
Názov

Chovancová 2017/01/02

CP Chovancová 2017/01/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

Chovancová 2017/01/03

CP Chovancová 2017/01/03

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

Chovancová 2017/01/04

CP Chovancová 2017/01/04

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

Kollárová 2017/01/01

CP Kollárová 2017/01/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

Gáborová 2017/01/01

CP Gáborová 2017/01/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

Kollárová 2017/01/02

CP Kollárová 2017/01/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
86 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

Servanská 2017/01/01

CP Servanská 2017/01/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
71 €
Realizácia
25.04.2017
Názov

Ščuka 2017/01/01

CP Ščuka 2017/01/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

Obec Klenovec - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Klenovec

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Krásnohorské Podhradie - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Krásnohorské Podhradie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Nálepkovo - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Nálepkovo

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Mesto Stará Ľubovňa - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Mesto Stará Ľubovňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,996 €
Schválené na preplatenie
4,996 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Mesto Trebišov - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Mesto Trebišov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
5,808 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Valkovňa - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Valkovňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Veľké Blahovo - transfer 08/2018 NP TSP a TP

Obec Veľké Blahovo

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
1,124 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Veľké Blahovo - transfer 07/2018 NP TSP a TP

Obec Veľké Blahovo

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
1,124 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Veľké Blahovo - transfer 02/2018 dopl., NP TSP a TP

Obec Veľké Blahovo

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
812 €
Schválené na preplatenie
812 €
Realizácia
02.11.2018
Názov

Obec Zemplínska Teplica - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Zemplínska Teplica

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
1,124 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Verbovská 2017/01/01

CP Verbovská 2017/01/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

Bokša 2017/02/01

CP Bokša 2017/02/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

Čisárová 2017/02/01

CP Čisárová 2017/02/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

Čisárová 2017/02/02

CP Čisárová 2017/02/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

Didiová 2017/02/01

CP Didiová 2017/02/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

Obec Žbince - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Žbince

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Šarišská Trstená - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Šarišská Trstená

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Obec Zborov - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Zborov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,248 €
Schválené na preplatenie
2,248 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

Obec Boliarov - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Boliarov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Bystrany - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Bystrany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,684 €
Schválené na preplatenie
4,684 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Chrasť nad Hornádom - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Chrasť nad Hornádom

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Spišská Teplica - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Spišská Teplica

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Mesto Spišská Nová Ves - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Mesto Spišská Nová Ves

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
5,808 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Obec Soľ - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Soľ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
4,684 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Didiová 2017/02/02

CP Didiová 2017/02/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
8 €
Realizácia
15.03.2017
Názov

Didiová 2017/02/03

CP Didiová 2017/02/03

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
26.04.2017
Názov

Chovancová 2017/02/01

CP Chovancová 2017/02/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

Didiová 2017/03/01

CP Didiová 2017/03/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

Chovancová 2017/03/01

CP Chovancová 2017/03/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

Kollárová 2017/03/01

CP Kollárová 2017/03/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
29.05.2017
Názov

Servanská 2017/03/01

CP Servanská 2017/03/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
25.04.2017
Názov

Verbovská 2017/03/01

CP Verbovská 2017/03/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

Ščuka 2017/03/01

CP Ščuka 2017/03/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
02.05.2017
Názov

Bánovce nad Bebravou - Transfer 8/2017 NP TSP a TP

Bánovce nad Bebravou

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
2,645 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Obec Sokoľany - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Sokoľany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Mesto Sobrance - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Mesto Sobrance

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
5,808 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Obec Smižany - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Smižany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Mesto Komárno - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Mesto Komárno

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Kráľovce - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Kráľovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Levice - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Levice

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Mníšek nad Hnilcom - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Mníšek nad Hnilcom

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Parchovany - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Parchovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Poráč - transfer 06/2018 NP TSP a TP

Obec Poráč

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Trhovište - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Trhovište

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,560 €
Schválené na preplatenie
3,560 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Vítkovce - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Vítkovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Vtáčkovce - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Vtáčkovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Zlaté Klasy - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Zlaté Klasy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
1,124 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Fričovce - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Fričovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Bidovce - Transfer 8/2017 NP TSP a TP

Bidovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Bystrany - Transfer 08/2017 NP TSP a TP

Bystrany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,591 €
Schválené na preplatenie
5,591 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Hlinné - Transfer 08/2017 NP TSP a TP

Hlinné

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,427 €
Schválené na preplatenie
3,427 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Hranovnica - Transfer 08/2017 NP TSP a TP

Hranovnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,728 €
Schválené na preplatenie
3,728 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Didiová 2017/01/02

CP Didiová 2017/01/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
26.04.2017
Názov

Didiová 2017/01/05

CP Didiová 2017/01/05

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
9 €
Realizácia
26.04.2017
Názov

Čaňa - Transfer 08/2017 NP TSP a TP

Čaňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,591 €
Schválené na preplatenie
5,591 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Jastrabie nad Topľou - 08/2017 NP TSP a TP

Jastrabie nad Topľou

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Kozárovce - Transfer 08/2017 NP TSP a TP

Kozárovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Obec Holumnica - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Holumnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Hranovnica - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Hranovnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Slavkovce - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Slavkovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Mesto Sečovce - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Mesto Sečovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,560 €
Schválené na preplatenie
3,560 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Obec Sačurov - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Sačurov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Mesto Sabinov - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Mesto Sabinov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
5,808 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Obec Rokycany - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Rokycany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Košice - Džungľa - Transfer 08/2017 NP TSP a TP

Košice - Džungľa

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Obec Richnava - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Richnava

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Obec Ražňany - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Ražňany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Obec Jánovce - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Jánovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Mestská časť Košice - Luník IX. - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Mestská časť Košice - Luník IX.

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Krížová Vec - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Krížová Vec

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,560 €
Schválené na preplatenie
3,560 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Lipany - Transfer 08/2017 NP TSP a TP

Lipany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,728 €
Schválené na preplatenie
3,728 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Raslavice - Transfer 08/2017 NP TSP a TP

Raslavice

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
2,645 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Mesto Lipany - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Mesto Lipany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Malčice - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Malčice

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Turňa nad Bodvou - transfer 02/2018 NP TSP a TP

Obec Turňa nad Bodvou

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,684 €
Schválené na preplatenie
4,684 €
Realizácia
02.11.2018
Názov

Obec Raslavice - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Raslavice

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Obec Rakúsy - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Rakúsy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Obec Sučany - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Sučany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Obec Poráč - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Poráč

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Mesto Poprad - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Mesto Poprad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,996 €
Schválené na preplatenie
4,996 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Obec Polomka - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Polomka

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Obec Podhorany - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Podhorany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Transfer 06/2017, NP TSP a TP Obec Širkovce

Obec Širkovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
2,645 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Obec Petrová - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Petrová

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Obec Petrovany - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Petrovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
15.05.2018
Názov

Obec Doľany - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Doľany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Hlohovec - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Hlohovec

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Jakubany - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Jakubany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Jasov - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Jasov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Mesto Nitra - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Mesto Nitra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,184 €
Schválené na preplatenie
4,184 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Mesto Poprad - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Mesto Poprad

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,996 €
Schválené na preplatenie
4,996 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Poráč - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Poráč

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Richnava - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Richnava

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Mesto Sečovce - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Mesto Sečovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,684 €
Schválené na preplatenie
4,684 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Smižany - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Smižany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Šíd - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Šíd

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Veľká Lomnica - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Veľká Lomnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,560 €
Schválené na preplatenie
3,560 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Veľké Blahovo - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Veľké Blahovo

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,124 €
Schválené na preplatenie
1,124 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Obec Čaňa - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Čaňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,996 €
Schválené na preplatenie
4,996 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Drienovec - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Drienovec

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Družstevná pri Hornáde - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Družstevná pri Hornáde

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Hencovce - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Hencovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Transfer 06/2017, NP TSP a TP Obec Veľká Ida

Obec Veľká Ida

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,427 €
Schválené na preplatenie
3,427 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Obec Chmiňany - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Chmiňany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Komjatice - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Komjatice

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Košické Oľšany - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Košické Oľšany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Mesto Levoča - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Mesto Levoča

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
5,808 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Ľubica - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Ľubica

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Beniakovce - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Beniakovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Bidovce - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Bidovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Drahňov - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Drahňov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Hniezdne - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Hniezdne

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Huncovce - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Huncovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,560 €
Schválené na preplatenie
3,560 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Kecerovce - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Kecerovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Mestská časť Košice -Šaca - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Mestská časť Košice -Šaca

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Kozárovce - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Kozárovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Liptovská Teplička - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Liptovská Teplička

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Malá Domaša - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Malá Domaša

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Mesto Medzev - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Mesto Medzev

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Nacina Ves - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Nacina Ves

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Petrovany - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Petrovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Ražňany - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Ražňany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Rudňany - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Rudňany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,996 €
Schválené na preplatenie
4,996 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Sokoľany - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Sokoľany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,624 €
Schválené na preplatenie
1,624 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Spišské Tomášovce - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Spišské Tomášovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Šarišské Jastrabie - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Šarišské Jastrabie

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Telgárt - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Telgárt

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Vechec - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Vechec

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Zámutov - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Zámutov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,684 €
Schválené na preplatenie
4,684 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Kuzmice - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Kuzmice

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Obec Vikartovce - trensfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Vikartovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Malý Slivník - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Malý Slivník

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Mesto Michalovce - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Mesto Michalovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,996 €
Schválené na preplatenie
4,996 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Ostrovany - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Ostrovany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Polomka - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Polomka

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Ražňany - transfer 06/2018 NP TSP a TP

Obec Ražňany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Sačurov - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Sačurov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Soľ - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Soľ

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,808 €
Schválené na preplatenie
5,808 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Sučany - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Sučany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Tuhrina - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Tuhrina

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Turňa nad Bodvou - transfer 01/2018 NP TSP a TP

Obec Turňa nad Bodvou

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,684 €
Schválené na preplatenie
4,684 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Žehňa - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Žehňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Mirkovce - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Mirkovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Transfer 06/2017, NP TSP a TP Obec Toporec

Obec Toporec

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,946 €
Schválené na preplatenie
2,946 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

NP TSP a TP - Paušálna sadzba 11/2017 (transfer)

NP TSP a TP - Paušálna sadzba 11/2017 (transfer)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,722 €
Schválené na preplatenie
10,722 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Obec Žehra - Transfer 11/2017 NP TSP a TP

Obec Žehra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
2,645 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

Obec Žehňa - Transfer 11/2017 NP TSP a TP

Obec Žehňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
2,645 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

Obec Žehňa - Transfer 07/2017 NP TSP a TP

Obec Žehňa

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Obec Žbince - Transfer 11/2017 NP TSP a TP

Obec Žbince

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
2,645 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

Obec Zámutov - Transfer 11/2017 NP TSP a TP

Obec Zámutov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,591 €
Schválené na preplatenie
5,591 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

Obec Zlaté Klasy - Transfer 11/2017 NP TSP a TP

Obec Zlaté Klasy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

Transfer 06/2017 NP TSP a TP Obec Hranovnica

Obec Hranovnica

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,165 €
Schválené na preplatenie
2,165 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Transfer 06/2017, NP TSP a TP Obec Jánovce

Obec Jánovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Obec Zlaté Klasy - Transfer 10/2017 NP TSP a TP

Obec Zlaté Klasy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Obec Zborov - Transfer 11/2017 NP TSP a TP

Obec Zborov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,165 €
Schválené na preplatenie
2,165 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

Obec Šíd - transfer 01/2019 NP TSP a TP

Obec Šíd

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,914 €
Schválené na preplatenie
2,914 €
Realizácia
20.03.2019
Názov

Obec Pavlovce nad Uhom - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Pavlovce nad Uhom

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,560 €
Schválené na preplatenie
3,560 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Rakúsy - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Rakúsy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Slavkovce - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Slavkovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Spišská Teplica - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Spišská Teplica

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Širkovce - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Širkovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,748 €
Schválené na preplatenie
2,748 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Toporec - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Toporec

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Turňa nad Bodvou - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Turňa nad Bodvou

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Veľká Ida - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Veľká Ida

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Žehra - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Žehra

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,936 €
Schválené na preplatenie
1,936 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Obec Stráne pod Tatrami - transfer 09/2018 NP TSP a TP

Obec Stráne pod Tatrami

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Sumatizačný hárok - transfery 09/2018 (paušálna sadzba)

Sumatizačný hárok - transfery 09/2018 (paušálna sadzba)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,379 €
Schválené na preplatenie
8,379 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Transfer 06/2017, NP TSP a TP Mesto Krompachy

Mesto Krompachy

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,165 €
Schválené na preplatenie
2,165 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Transfer 06/2017, NP TSP a TP Obec Kamenná Poruba

Obec Kamenná Poruba

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Transfer 06/2017, NP TSP a TP Mesto Lipany

Mesto Lipany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
2,645 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Transfer 06/2017, NP TSP a TP Obec Liptovská Teplička

Obec Liptovská Teplička

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,165 €
Schválené na preplatenie
2,165 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Transfer 06/2017, NP TSP a TP Obec Nálepkovo

Obec Nálepkovo

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,864 €
Schválené na preplatenie
1,864 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Transfer 06/2017, NP TSP a TP Obec Malá Domaša

Obec Malá Domaša

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Transfer 06/2017, NP TSP a TP Obec Petrová

Obec Petrová

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Transfer 06/2017, NP TSP a TP Mesto Sabinov

Mesto Sabinov

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Transfer 06/2017, NP TSP a TP Obec Podhorany

Obec Podhorany

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
2,645 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Transfer 06/2017, NP TSP a TP Obec Spišské Tomášovce

Obec Spišské Tomášovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,082 €
Schválené na preplatenie
1,082 €
Realizácia
16.08.2017
Názov

Mesto Giraltovce - Transfer 02/2018, NP TSP a TP

Mesto Giraltovce

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,872 €
Schválené na preplatenie
3,872 €
Realizácia
01.06.2018
Názov

Paušálna sadzba 7/2017 (transfer)

Paušálna sadzba 7/2017 (transfer)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,310 €
Schválené na preplatenie
3,136 €
Realizácia
09.10.2017
Názov

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2018 (paušálna sadzba)

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 10/2018 (paušálna sadzba)

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
913 €
Schválené na preplatenie
913 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

CP Zubaj 2018/06/01

CP Zubaj 2018/06/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

CP Ščuka 2018/06/01

CP Ščuka 2018/06/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

CP Čisárová 2018/06/02

CP Čisárová 2018/06/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

CP Fečová 2018/06/01

CP Fečová 2018/06/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
04.07.2018
Názov

CP Galla 2018/06/02

CP Galla 2018/06/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

CP Gáborová 2018/06/01

CP Gáborová 2018/06/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
04.07.2018
Názov

CP Kollárová 2018/06/01

CP Kollárová 2018/06/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
04.07.2018
Názov

CP Bokša 2018/07/01

CP Bokša 2018/07/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

CP Čisárová 2018/07/01

CP Čisárová 2018/07/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

CP Eštočák 2018/07/02

CP Eštočák 2018/07/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

CP Galla 2018/07/02

CP Galla 2018/07/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

CP Bokša 2018/06/01

CP Bokša 2018/06/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
04.07.2018
Názov

CP Čisárová 2018/06/01

CP Čisárová 2018/06/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

CP Eštočák 2018/06/02

CP Eštočák 2018/06/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

CP Galla 2018/06/01

CP Galla 2018/06/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

CP Galla 2018/06/03

CP Galla 2018/06/03

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

CP Chovancová 2018/06/01

CP Chovancová 2018/06/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
04.07.2018
Názov

CP Chovancová 2018/06/03

CP Chovancová 2018/06/03

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

CP Lakatoš 2018/06/01

CP Lakatoš 2018/06/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
22 €
Realizácia
04.07.2018
Názov

CP Verbovská 2018/06/02

CP Verbovská 2018/06/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

CP Zubaj 2018/06/03

CP Zubaj 2018/06/03

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

CP Bokša 2018/06/02

CP Bokša 2018/06/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

CP Eštočák 2018/06/01

CP Eštočák 2018/06/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

CP Fečová 2018/06/02

CP Fečová 2018/06/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

CP Gáborová 2018/06/02

CP Gáborová 2018/06/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

CP Chovancová 2018/06/02

CP Chovancová 2018/06/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

CP Kollárová 2018/06/02

CP Kollárová 2018/06/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
16.08.2018
Názov

CP Verbovská 2018/06/01

CP Verbovská 2018/06/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
06.07.2018
Názov

CP Zubaj 2018/06/02

CP Zubaj 2018/06/02

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
107 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

CP Fečová 2018/07/01

CP Fečová 2018/07/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

CP Galla 2018/07/01

CP Galla 2018/07/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

CP Galla 2018/07/04

CP Galla 2018/07/04

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
20.09.2018
Názov

CP Chovancová 2018/07/01

CP Chovancová 2018/07/01

Vlastník dokladu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
20.09.2018
Názov

CP Kollárová 2018/07/01

CP Kollárová 2018/07/01

Vlastník dokladu