Popis projektu

Jednou z dôležitých a neoddeliteľných súčastí procesu implementácie finančnej pomoci a podpory z prostriedkov EÚ, ktorý poskytuje prehľad a následné posúdenie efektívnosti a účinnosti nastavených procesov v oblasti využívania finančných zdrojov  je hodnotenie.

Úrad vlády Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc (ďalej aj „RO OP TP“) vykonáva hodnotenie v zmysle čl. 54 až 57 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej aj „všeobecné nariadenie“).

Prostriedkom na zvýšenie kvality implementácie finančnej podpory EÚ je v oblasti hodnotenia implementácie EŠIF plán hodnotení, ktorý vychádza z nariadení a metodických pokynov EK a slovenskej legislatívy. Povinnosť vypracovať Priebežné hodnotenie OP TP za roky 2018, 2019 a 2020  vyplýva zo všeobecného nariadenia č. 1303 a predmetného Plánu hodnotení OP TP pre programové obdobie 2014 - 2020, ktorý bol schválený MV OP TP.

Výsledkom budú nasledovné hodnotenia:

• Pravidelné ročné Hodnotenie plnenia cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov OP TP ako pravidelné ročné hodnotenie  za rok 2018 - "Priebežné hodnotenie OP TP za obdobie do 31.12.2018"

• Pravidelné ročné Hodnotenie plnenia cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov OP TP ako pravidelné ročné hodnotenie za rok 2019 -  "Priebežné hodnotenie OP TP za obdobie do 31.12.2019"

• Pravidelné ročné Hodnotenie plnenia cieľov na úrovni prioritných osí a špecifických cieľov OP TP ako pravidelné ročné hodnotenie za rok 2020 -  "Priebežné hodnotenie OP TP za obdobie do 31.12.2020"

Uvedené Hodnotenia poskytnú aktuálny náhľad na skutočný stav fungovania implementačného systému so zameraním na zistenie nedostatkov a ich predchádzaniu v ďalšej fáze implementačného procesu. Analýza a následné využitie získaných údajov prispeje k adekvátnemu nastaveniu optimálnych podmienok, ktoré zabezpečia systematické, kvalitné a efektívne plnenie stanovených cieľov na úrovni prioritných osí, špecifických cieľov a čerpanie finančných prostriedkov v programovom období 2014 – 2020.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2019 - 01.12.2021
Celková suma
242,582 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora v oblasti hodnotenia a štúdií O…
Typ
E. Hodnotenia, anal…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
01.12.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Podpora v oblasti hodnotenia a štúdií O…
Typ
E. Hodnotenia, anal…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
21,0 (počet)
Cieľ
21,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.09.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, fin. mechanizmov, politík, stratégií a projektov

FA_Hodnotenie 1_1364/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, fin. mechanizmov, politík, stratégií a projektov

FA_Hodnotenie II._1364/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, fin. mechanizmov, politík, stratégií a projektov

Odborné Hodnotenie III. OP TP 2014 - 2020 k 31.12.2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
stengl a.s.
IČO
35873426
Názov
Ernst & Young, s. r. o.
IČO
35839121
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.