Popis projektu

Cieľom projektu je modernizovať priestory ZŠ Bezručova 66, ktorá spĺňa podmienku územného zacielenia pomoci v MFO Trenčín a vybudovať v nej chýbajúce odborné učebne s potrebným vybavením, ktoré umožnia vo výchove a vzdelávaní jej žiakov uplatniť moderné vyučovacie formy a metódy zamerané na získanie adekvátnych polytechnických zručností a zvyšovanie úrovne práce s informačno-komunikačnými technológiami smerujúcich k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka, čím sa vytvorí priestor pre jeho rozhľad o jeho budúcich možnostiach (študijných i pracovných).

Uvedený cieľ sa dosiahne vybudovaním 2 chýbajúcich odborných učební (1 IKT a 1 polytechnickej učebne) a ich vybavenia, ktoré bude môcť využívať 478 žiakov navštevujúcich základnú školu. Výber odborných učební so zameraním na učebne pre IKT a polytechnickú výchovu je daný regiónom Žiadateľa, v hospodárstve ktorého dominuje technický a najmä automobilový priemysel.

Fyzické výstupy projektu v podobe modernizovaných učební by mali podporenej základnej škole pomôcť zvyšovať gramotnosť žiakov vo všetkých kľúčových kompetenciách – jazykovej, matematickej, prírodovednej gramotnosti, čo má priamy dopad na plnenie cieľov a očakávaných výsledkov  IROP v špecifickom cieli 2.2.2. v podobe zvýšenia úspešnosti v testovaniach žiakov ( MONITOR, PISA)  a zlepšení technického vybavenia odborných učební, ktoré je možné využívať v rámci celoživotného vzdelávania pre verejnosť.   

Odborné učebne bez bariér, pestrá škála a variabilita ich vybavenia (nábytok a IKT) a učebných pomôcok vytvoria v škole prostredie, v ktorom bude možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého jedinca v súlade s jeho špecifickými potrebami s cieľom zabezpečenia jeho plnohodnotnej účasti na vzdelávaní a uľahčenia jeho budúcej profesijnej orientácie a neskoršieho výberu vhodnej strednej školy a uplatnenia v reálnom živote a v spoločnosti. Takéto prostredie umožní odborným zamestnancom školy aplikovať rôzne formy a metódy edukácie jednotlivcov i skupín bez rozdielu - vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakov s nadaním.

Realizácia projektu odstráni disproporciu medzi požiadavkami relevantných legislatívnych noriem na priestorové a materiálno-technické zabezpečenie odborných učební a stavom, ktorý je v Základnej škole v súčasnosti.

Viac
Subjekt
Mesto Trenčín
Miesta realizácie
Trenčín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2020 - 01.03.2021
Celková suma
52,952 €
Vlastné zdroje
2,648 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
3,415 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie vybavenia polytechnickej uče…
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
13.11.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
15.03.2021
Názov
Obstaranie vybavenia IKT učebne
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
13.11.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
15.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
02.05.2017
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
15.03.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.10.2021
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
540,0 (osoby)
Cieľ
540,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
16.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.10.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vybavenie odbornej učebne: DIDAKTICKÉ POMÓCKY

FA PC SEMA J175

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Vybavenie odbornej učebne: interiérové vybavenie

FA MONASTER J175

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie odbornej učebne: interiérové vybavenie

FA MONASTER J175

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie odbornej učebne: interiérové vybavenie

FA MONASTER J175

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Vybavenie odbornej učebne: interiérové vybavenie

FA MONASTER J175

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Vybavenie odbornej učebne: informačno-komunikačné technológie

FA SAVOG J175

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie odbornej učebne: informačno-komunikačné technológie

FA SAVOG J175

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie odbornej učebne: informačno-komunikačné technológie

FA SAVOG J175

Vlastník dokladu
Mesto Trenčín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Trenčín

Suma celkom
3,415 €
Vrátená suma
3,415 €
Suma na vymáhanie
3,415 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
PC SEMA, s.r.o.
IČO
36426041
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
SAVOG s. r. o.
IČO
52687490
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.