Zabezpečenie informovanosti a publicity v rámci Komunikačnej stratégie OPTP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 na roky 2019-2020

Úrad vlády Slovenskej republiky

Popis projektu

Programové obdobie 2014-2020 predstavuje pre Slovenskú republiku príležitosť čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ, ktoré môže rovnako ako v uplynulých rokoch použiť na zlepšenie kvality života obyvateľov jednotlivých regiónov v mnohých oblastiach. Komunikačná stratégia Operačného programu Technická pomoc pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 obsahuje komunikačnú stratégiu v súlade s relevantnou národnou a európskou legislatívou vo vzťahu k širokej verejnosti a prijímateľom s cieľom kvalitnejšej, efektívnejšej a transparentnejšej implementácie pomoci z EŠIF a zdôraznenia príspevku EÚ a jej politiky súdržnosti na podporu ekonomického rastu, zamestnanosti a odstraňovania regionálnych rozdielov. Projekt "Zabezpečenie informovanosti a publicity v rámci Komunikačnej stratégie OPTP pre Partnerskú dohodu na programové obdobie 2014-2020 na roky 2019-2020" vedie k zvýšeniu informovanosti obyvateľov Slovenska o európskych štrukturálnych a investičných fondoch prostredníctvom realizácie čiastkových aktivít projektu:

- RoadTrip SK 2019je aktivita  zameraná na stredné školy. Cieľom je priblížiť mladým ľuďom problematiku čerpania eurofondov a významu tejto investície v našej krajine s akcentom na daný región. Špeciálne prednášky na školách budú od septembra 2019 s dôrazom na najmenej rozvinuté okresy.

- Platforma Google maps je geografická Mapa úspešne realizovaných projektov, ktorá bude znázorňovať projekty/objekty financované v z EŠIF v PO 2014-2020 v rámci celého Slovenska aj s údajmi o danom projekte a fotodokumentáciou, alebo videodokumentáciou projektu.

- YouTube videá - (kreatívne koncepty a scenáre) - požadovaným výstupom sú detailne vypracované scenáre jednotlivých videospotov a ich modifikácií podľa vopred schválených tém, spracované formou príbehov. Príbehy budú poukazovať na to ako sa vďaka realizovaným projektom financovaným z EŠIF skvalitnil život v rôznych regiónoch Slovenska.

- YouTube videá - (produkcia, výroba a realizácia) výstupom sú kreatívne videá na YouTube platforme o príkladoch dobrej praxe, ktoré budú zamerané na úspešne realizované projekty financované z EŠIF v PO 2014-2020.

- Nákup vysielacieho časuv niektorej slovenskej televízii s celoplošným vysielaním na účely opakovaného odvysielania mediálnych vstupov pred a po programe o úspešných eurofondových projektoch v programovom období 2014-2020. Mediálne vstupy budú odvysielané aj po upútavkách na natívny seriál "Ako pomohli Eurofondy Slovensku". Ich cieľom je podpora informačných aktivít v rámci Operačného programu Technická pomoc vo zvukovo-obrazovom formáte. Hlavným posolstvom je upriamiť pozornosť na výhody čerpania európskych prostriedkov na Slovensku.

Aktivity projektu prispejú k zvýšenej informovanosti obyvateľstva, čo prispieva k vytváraniu priaznivého informačného prostredia pre čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov aj v ďalšom období.

Realizáciou uvedených aktivít majú byť dosiahnuté merateľné ukazovatele projektu:

Celkový počet informačných aktivít projektu: 23

RoadTrip SK (1); Platforma Google maps (1); YouTube videá (20); Nákup vysielacieho času (1), ktorými sa majú dosiahnuť ciele projektu.

Viac
Subjekt
Úrad vlády Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2019 - 01.06.2021
Celková suma
736,480 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
510,777 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie informačných aktivít Komun…
Typ
A. Realizácia komun…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
31.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných kampaní
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
23,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.02.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nákup vysielacieho času v TV TA3 za október 2019

Faktúra za nákup vys. času v TV TA3 za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,839 €
Schválené na preplatenie
85,839 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času v TV TA3 za október 2019

Faktúra za nákup vys. času v TV TA3 za október 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,839 €
Schválené na preplatenie
85,839 €
Realizácia
19.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času v TV TA3 za november 2019

Faktúra za nákup vys. času v TV TA3 za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171,873 €
Schválené na preplatenie
171,873 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času v TV TA3 za november 2019

Faktúra za nákup vys. času v TV TA3 za november 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
171,873 €
Schválené na preplatenie
171,873 €
Realizácia
19.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času v TV TA3 za december 2019

Faktúra za nákup vys. času v TV TA3 za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,656 €
Schválené na preplatenie
175,656 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času v TV TA3 za december 2019

Faktúra za nákup vys. času v TV TA3 za december 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,656 €
Schválené na preplatenie
175,656 €
Realizácia
19.02.2020
Názov

Nákup vysielacieho času v TV TA3 za január 2020

Faktúra za nákup vys. času v TV TA3 za január 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,320 €
Schválené na preplatenie
66,320 €
Realizácia
-
Názov

Nákup vysielacieho času v TV TA3 za január 2020

Faktúra za nákup vys. času v TV TA3 za január 2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,320 €
Schválené na preplatenie
66,320 €
Realizácia
19.02.2020
Názov

Zabezpečenie akcie RoadTrip SK 2019

Faktúra RoadTrip SK 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,090 €
Schválené na preplatenie
11,090 €
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie akcie RoadTrip SK 2019

Faktúra RoadTrip SK 2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,090 €
Schválené na preplatenie
11,090 €
Realizácia
18.02.2020
Názov

Faktúra č. 40190041

Zabezpečenie IT

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

Úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky Roadtrip č. 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky Roadtrip č. 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky Roadtrip č. 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky Roadtrip č. 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Poistné do VZP

Sumarizačný hárok - osobné výdavky Roadtrip č. 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky Roadtrip č. 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky Roadtrip č. 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky Roadtrip č. 11/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky Roadtrip č.10/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky Roadtrip č.10/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky Roadtrip č.10/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Poistné do VZP

Sumarizačný hárok - osobné výdavky Roadtrip č.10/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky Roadtrip č.10/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky Roadtrip č.10/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky Roadtrip č.10/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky Roadtrip č.10/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Poistenie do RF solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. Roadtrip 9/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. Roadtrip 9/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. Roadtrip 9/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Poistné do VZP

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. Roadtrip 9/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. Roadtrip 9/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. Roadtrip 9/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. Roadtrip 9/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky č. Roadtrip 9/2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov IČO
Názov
Mertel RG Slovenská republika s.r.o.
IČO
35967412
Názov
KASON, s.r.o.
IČO
51662787
Názov
Úrad vlády Slovenskej republiky
IČO
00151513
Názov
C.E.N., s.r.o.
IČO
35780886
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.