Popis projektu

Ministerstvo financií SR (MF SR) je v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určené ako orgán auditu (OA) pre európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF). V rámci organizačnej štruktúry MF SR plní úlohy OA sekcia auditu a kontroly.

Cieľom predmetného projektu je zabezpečiť kvalitné a efektívne plnenie povinností a úloh vyplývajúcich pre OA z príslušných nariadení a legislatívy Európskej únie (EÚ) a SR prostredníctvom využitia personálnych kapacít/expertov z externého prostredia v rámci výkonu auditov. Využitie externých kapacít plánuje žiadateľ zrealizovať z dôvodu rozsahu a náročnosti úloh OA a vysokého personálneho zaťaženia zamestnancov OA a Úradu vladného auditu (ÚVA) ako spolupracujúceho orgánu OA. Zapojením externých kapacít sa má dosiahnuť efektívny výkon auditov v súlade s požiadavkami legislatívy EÚ.

Hlavná aktivita projektu je zameraná na externalizáciu služieb pre orgán auditu pri výkone auditov operácií, systémových auditov, auditov účtov a iných typoch auditov v rámci programov a oblastí spadajúcich pod EŠIF vrátane možnosti prefinancovania výdavkov súvisiacich s auditom programov cieľa Európska územná spolupráca, kde MF SR plní úlohy OA, alebo člena skupiny audítorov.

Viac
Subjekt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2018 - 01.02.2022
Celková suma
2,169,600 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
779,837 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Externalizácia služieb pre orgán auditu…
Typ
G. Služby zamerané …
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
11.10.2018
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
14.02.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet ukončených auditov a kontrol
Hodnota
17,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.02.2022
Riziko
-
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci OP ĽZ 2014 - 2020

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci OP ĽZ 2014 - 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243,936 €
Schválené na preplatenie
243,936 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci OP II 2014 - 2020

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci OP II 2014 - 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,050 €
Schválené na preplatenie
65,050 €
Realizácia
18.12.2019
Názov

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci OP II 2014 - 2020

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci OP II 2014 - 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,280 €
Schválené na preplatenie
203,280 €
Realizácia
19.12.2019
Názov

Faktúra za vykonanie auditov operácií v rámci PS INTERACT III 2014 - 2020

Faktúra za vykonanie auditov operácií v rámci PS INTERACT III

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,080 €
Schválené na preplatenie
28,080 €
Realizácia
07.03.2019
Názov

Faktúra za vykonanie auditov operácií v rámci PS INTERACT III 2014 - 2020

Faktúra za vykonanie auditov operácií v rámci PS INTERACT III 2014 - 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,080 €
Schválené na preplatenie
28,080 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci OP KŽP

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci OP KŽP

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci OP ĽZ 2014 - 2020

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci OP ĽZ 2014 - 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci PS INTERACT III - kancelaria Valencia

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci PS INTERACT III - kancelária Valencia

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Faktúra za vykonanie auditov operácií v rámci OP KŽP, IROP a OP II

Faktúra za vykonanie auditov operácií v rámci OP KŽP, IROP a OP II

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci programu spolupráce INTERACT III

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci Programu spolupráce INTERACT III 2014 - 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2021
Názov

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci operačného programu Ľudské zdroje 2014 - 2020

Faktúra za vykonanie auditu operácií v rámci operačného programu Ľudské zdroje 2014 - 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
243,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Faktúra za vykonanie auditov operácií v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020

Faktúra za vykonanie auditov operácií v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 a Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2022
Názov IČO
Názov
Ernst & Young, s. r. o.
IČO
35839121
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.