Popis projektu

Predmetná Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, resp. projekt nadväzuje na schválený reformný zámer "Komplexné zvýšenie kvality procesov v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže" a na schválenú štúdiu uskutočniteľnosti "Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže". Paralelne sa realizuje komplementárny projekt Operačného programu Efektívna verejná správa "Zavedenie systému riadenia kvality v Zbore väzenskej a justičnej stráže.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj48PiM047iAhVYwcQBHcrpCagQFjABegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.finance.gov.sk%2Ffiles%2Farchiv%2F71%2FZVJS_UHP_hodnotenie_181210.pdf&usg=AOvVaw1HnyVYNrVKVRLxJaRYfyrvVKVRLxJaRYfyrv

 • Príležitosť: Podporiť koncepčné zámery v oblasti výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, ľudských zdrojov, vzdelávania, legislatívy a informačno-komunikačných technológií v súlade s Koncepciou väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020;
 • Problém: Procesy realizované v rámci životného cyklu klienta (obvinený/odsúdený), cyklu príslušníka/zamestnanca na jednotlivých ústavov sú značne diverzifikované a neefektívne;
 • Príležitosť: Optimalizácia procesov v rámci ZVJS s cieľom rozhodovania a riadenia na základe evidencie zozbieraných údajov/dát (tzv. evidence based decision making);
 • Problém: Nevyhovujúci stav technických prostriedkov v rámci systému ochrany objektov a stráženia osôb z hľadiska ich výraznej morálnej zastaranosti a prekonanej životnosti. Narastajúci počet súdnych konaní a konaní o dohode o vine a treste má dopad aj na zaistenie bezpečnosti pri predvádzaní väznených osôb na súdy a prokuratúry, do zdravotníckych zariadení, pri strážení väznených osôb v objektoch zdravotníckych zariadení a na pracoviskách zriadených mimo ústavov;
 • Príležitosť: Modernizácia elektronického zabezpečenia na báze integrovaného bezpečnostného systému využitím najmodernejších technológií;
 • Problém: Pokračujúci nárast obvinených a odsúdených má v rámci súčasných postupov negatívny dopad na zvyšovanie agendy a záťaž pracovníkov zboru;
 • Príležitosť: Optimalizované procesy a ich elektronizácia eliminujú dopady a zjednodušia pracovné postupy;
 • Príležitosť: Optimalizáciou a elektronizáciou procesov dosiahnuť úsporu administratívnych nákladov.

je teda optimalizovať, inovovať a elektronizovať životný cyklus klienta, ako aj inovovať, elektronizovať, modifikovať a zjednotiť postupy zboru za pomoci procesných, manažérskych, informačno-komunikačných nástrojov a periférnych zariadení. V tejto súvislosti je
potrebné spomenúť, že samotný návrh budúcich procesov je súčasťou už realizovaného projektu, resp. projektu v realizácií v rámci Operačného programu efektívna verejná správa s názvom „Zavedenie systému riadenia kvality v Zbore väzenskej a justičnej stráže“.

 • Podporiť koncepčné zámery v oblasti výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, ľudských zdrojov, vzdelávania, legislatívy a informačno-komunikačných technológií v súlade s Koncepciou väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020;
 • Vytvoriť podmienky v oblasti monitorovania miest, kde môžu byť zadržiavané osoby, ktorým bola obmedzená osobná sloboda a predpoklady integrácie čo najširšieho počtu odsúdených do všeobecnej väzenskej populácie v súlade s odporúčaniami Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania;
 • Optimalizovať, inovovať a elektronizovať životný cyklus klienta - procesy v rámci evidencie obvinených a odsúdených;
 • Optimalizovať, inovovať a elektronizovať životný cyklus klienta - procesy v rámci výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody;
 • Podporiť optimalizáciu a elektronizáciu agendy príslušníka a zamestnanca;
 • Posilniť predpoklady pre úspešnú resocializáciu odsúdených – príprava na elektronický spôsob komunikácie s OVM po prepustení.

 • 5 212 zamestnancov a príslušníkov ZVJS;
 • 18 ústavov v pôsobnosti GR ZVJS a viac ako 550 objektov v správe ZVJS;
 • 1 687 osôb vo výkone väzby – obvinení (počet ku dňu 10.09.2018);
 • 8 803 osôb vo výkone trestu odňatia slobody – odsúdení (počet ku dňu 10.09.2018);
 • viac ako 200 zamestnávateľov obvinených a odsúdených - partnerov ZVJS;
 • Blízke osôb vo vzťahu k obvineným a odsúdeným;
 • Potenciálne všetkých budov súdov, prokuratúry, iných miest (zdravotnícke zariadenia, miesta s výkonom zamestnania obvinených, a pod.) ako aj osôb v ich blízkosti, kde má byť zabezpečená ochrana poriadku a bezpečnosti v súvislosti s obvinenými a odsúdenými.

Realizácia uvedeného projektu  prispeje k dosiahnutiu cieľov  predmetného strategického dokumentu a to v nasledujúcich oblastiach:

 • rozvoj elektronických služieb:
  •  posun k službám zameraným na zvyšovanie kvality života;
  •  posun k službám zameraným na nárast konkurencieschopnosti;
  •  neustále zlepšovanie služieb pri využívaní moderných technológií.
 • podpora eInklúzie:
  •  posun k službám zameraným na zvyšovanie kvality života
  •  vytvorenie bezpečného prostredia pre občana, podnikateľa a verejnú správu.
 • podpora procesov efektívnej verejnej správy:
  •  priblíženie verejnej správy k maximálnemu využívaniu dát v zákaznícky orientovaných procesoch;
  •  optimalizácia využitia informačných technológií vo verejnej správe vďaka platforme zdieľaných služieb;
 • bezpečnosť:
  • vytvorenie bezpečného prostredia pre občana, podnikateľa a verejnú správu

Uvedený projekt, ako aj jeho výstupy sú v plnom súlade s platnými štandardmi vydanými na základe zákona o informačných systémoch verejnej správy a aktuálne platným výnosom o štandardoch informačných systémoch verejnej správy. Rovnako projekt a jeho výstupy spĺňajú medzinárodný štandard W3C pre dostupnosť v IT. Výstupy projektu budú spĺňať všetky relevantné technické normy ako ISO, EN aSTN. Projekt a jeho realizácia bude prebiehať v plnom súlade so Strategickou architektúrou verejnej správy Slovenskej republiky 2020. Prístup k riadeniu projektu bude spočívať v kombinácií metodiky WATERFALL a AGILNĚHO RIADENIA.

Integračná platforma ZVJS, ktorá nie je súčasťou projektu, bude budovaná na princípoch SOA (Service-oriented Architecture) architektúry, bude zabezpečovať integráciu s komponentmi v rámci ZVJS ako aj s externými systémami, ďalej bude zabezpečovať sprostredkovanie komunikácie medzi službami komponentov prostredníctvom správ, pričom zabezpečí transformáciu správ a ich obsahu, verifikáciu správ, ich spoľahlivé doručenie a zabezpečenie transparentnosti informácie o pripojených systémoch a technologických rozdieloch pre jednotlivé integrované aplikácie, monitoring a dohľad transakcií (bude možné sledovať výkonnosť celého riešenia a dohľadávať v prípade požiadavky konkrétnu transakciu). Predmetom navrhovaného projektu bude rozšírenie tejto platformy (jej budovanie bude zabezpečené z rozpočtu ešte pred realizáciou tohto projektu). Manažérsky informačný systém ZVJS, ktorý bude nasadený v rámci projektu OP EVS „Zavedenie systému riadenia kvality v Zbore väzenskej a justičnej stráže“ využije vyššie uvedené komponenty a funkcionality, a zároveň bude využívať údaje z jednotlivých evidencií prostredníctvom Data Warehous-u.

Z pohľadu externého prostredia budú IS v správe ZVJS integrované prostredníctvom Integračnej platformy a Modulu procesnej integrácie a integrácie údajov (súčasťou projektu bude integrácia na procesnú časť vzhľadom na to, že sa plánuje realizácie integrácie na CSRÚ) na nasledujúce systémy:

 • ÚPVS a spoločné moduly: Modul elektronických schránok, Autentifikačný modul, Modul centrálnej elektronickej podateľne, Modul elektronických formulárov, Notifikačný modul, Modul elektronického doručovania, Modul dlhodobého uchovávania, z dôvodu správnej realizácie procesov elektronickej komunikácie v zmysle zákona o eGovernmente;
 • Portál data.gov.sk z dôvodu poskytovania otvorených údajov vo forme datasetov;
 • Referenčný Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov z dôvodu získavania údajov o právnických osobách;
 • Referenčný Register fyzických osôb, v prípadoch získavania a využívania údajov o fyzických osobách;
 • Základné číselníky prostredníctvom Centrálneho metainformačného systému, ak v ňom budú dostupné;
 • IS EOO / RTO - Evidencia odsúdených osôb z dôvodu získavania údajov z Registra trestov (výpisy a odpisy);
 • IS súdny manažment z dôvodu výmeny údajov v rámci súdnej agendy (rozhodnutia a iné);
 • Informačné systémy pátrania v správe Ministerstva vnútra SR – predovšetkým Informačný systém PATROS, ktorý eviduje hľadané osoby (osoby podozrivé zo spáchania trestného činu, osoby, na ktoré bol vydaný príkaz na zatknutie a podobne).

V prípade integrácie na systémy Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva vnútra SR a Generálnej prokuratúry je možné uvažovať aj o integrácií bod – bod v prípade výmeny operatívnych údajov, ktoré nemajú povahu referenčných údajov. Zamestnanci a príslušníci ZVJS budú zároveň v rámci realizácie ďalších podporných a súvisiacich agend a činností využívať viacero ďalších externých systémov bez priamej integrácie v roli používateľa.

 • Každá služba, či už jednoduchá alebo komplexná musí mať jasne definovaného správcu, ktorý zodpovedá za jej poskytovanie, rozvoj a údržbu. Je jasné, ktoré služby sú spravované útvarmi ZVJS, a ktoré sú spravované inými OVM.
 • Architektúra verejnej správy je založená na definícii služieb, ktoré odrážajú procesy reálneho sveta. To znamená, že akákoľvek vrstva architektúry verejnej správy (vrstva procesov, IS, technológií) – aj v rámci riešenie ZVJS - komunikuje s okolitým svetom prostredníctvom služieb , ktoré sú konzumované prostredníctvom rôznych kanálov (rozhraní). Zámerom je podporiť digitálnu transformáciu verejnej správy, ktoré bude poskytovať používateľsky prívetivé elektronické služby ako štandard, a to aj pre cezhraničné vybavovanie životných situácií.
 • Pri interakcii s verejnou správu budú od používateľov systému využívané len tie údaje, ktorými verejná správa doposiaľ nedisponuje.
 • Používatelia sa môžu spoľahnúť, že poskytovateľ služieb bude garantovať kvalitu, dostupnosť a spoľahlivosť služieb ZVJS. Napríklad akákoľvek poskytnutá informácia musí byť správna, autentická, aktuálna a úplná.
 • Informatizácia v rámci ZVJS sleduje najvyššiu hodnotu za peniaze a prebieha na základe kontinuálneho vyhodnocovania nákladov a prínosov. Je v súlade s informatizáciou VS.
 • Údaje sú aktíva, ktoré majú hodnotu a sú podľa toho riadené a spravované. Každý údajový prvok v rámci riešenia ZVJS má jasne definovaného vlastníka a správcu zodpovedného za jeho správnosť. Je jasné, ktoré údaje sú spravované útvarmi ZVJS, a ktoré sú spravované inými OVM.
 • Autentifikovaní používatelia budú mať v rámci využitia služieb ZVJS okamžitý prístup ku všetkým údajom na ktoré majú legitímny nárok, či už pre informatívne účely alebo pre naplnenie svojich povinností (referenčné údaje).
 • V rámci riešenia ZVJS sa využijú spoločné údajové ontológie a definície konceptov. Koncepty a vzťahy medzi nimi sú konzistentne definované v celej verejnej správe pre danú problematiku a definície sú zrozumiteľné a sú k dispozícii.
 • Údaje otvorenej vlády musia byť dostupné a prehľadné. Vybrané množiny v legislatíve definovaných údajov nebudú podliehať princípom otvorených údajov. Toto platí aj pre prípad ZVJS.
 • Aplikácie, ktoré sú jednotne využívané v rámci ZVJS (vo VS) sú preferované pred použitím obdobných aplikácií alebo pred vývojom duplicitných aplikácií. Na tomto princípe je uzákonené aj používanie spoločných modulov v zmysle e-Government zákona.
 • Používanie aplikácií ZVJS musí byť jednoduché či už z technického alebo obsahového hľadiska. Použité technológie budú používateľsky prívetivé, takže sa používateľ môže sústrediť na kroky a úlohy, ktoré chce riešiť.
 • Aplikácie IKT navrhované v rámci riešenia ZVJS sú členené na menšie samostatné časti, ktoré sú prepojené dobre definovanými rozhraniami s cieľom zvýšiť flexibilitu riešení.
 • Použitý softvér a hardvér musí byť v súlade s definovanými štandardami, ktoré podporujú interoperabilitu údajov, aplikácií a technológií, a to v celom európskom priestore.
 • IS alebo aplikácie, ktoré budú v rámci ZVJS rozvíjané alebo implementované budú primárne postavené na využití dostupných služieb vládneho cloudu (IaaS, PaaS alebo SaaS). Nákup vlastného HW/SW sa realizuje len tam, kde nie sú dostatočné alebo dostupné služby vládneho cloudu.
 • Údaje budú chránené najmä pred neoprávneným prístupom, manipuláciou, použitím a zverejnením (zachovanie dôvernosti údajov), ich úmyselnou alebo neúmyselnou modifikáciou (zachovanie integrity údajov), pričom budú dostupné v požadovanom čase a v požadovanej kvalite (zachovanie dostupnosti údajov).
 • V rámci riešenia ZVJS sa využijú spoločné údajové ontológie a definície konceptov. Koncepty a vzťahy medzi nimi sú konzistentne definované v celej verejnej správe pre danú problematiku a definície sú zrozumiteľné a sú k dispozícii.
 • Riadenie informačnej bezpečnosti, najmä výkon dohľadu a kontroly, musí byť zabezpečený postupmi, ktoré garantujú ich transparentnosť a  opakovateľnosť.
 • Riadenie informačného prostredia v rámci celého riešenia bude pre-používať princípy a pravidlá, ktoré umožnia výkon kontroly a zároveň umožnia generovanie auditných a iných log záznamov s požadovanou úrovňou ich ochrany.

Viac
Subjekt
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Partneri
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2020 - 01.12.2023
Celková suma
23,748,111 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
30.12.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
30.12.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
28.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.01.2023
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.01.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

612001 Osobný príplatok

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

628003 Na úrazové zabezpečenie

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

642015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám na nemocenské dávky

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - personálne výdavky

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

628004 Na invalidný výsluhový dôchodok

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

628002 Na výsluhový dôchodok

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

628001 Poistné na osobitné účty Na nemocenské zabezpečenie

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

612001 Osobný príplatok

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

628002 Na výsluhový dôchodok

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

628003 Na úrazové zabezpečenie

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - personálne výdavky

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

628001 Poistné na osobitné účty Na nemocenské zabezpečenie

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

628004 Na invalidný výsluhový dôchodok

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - personálne výdavky

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

628001 Poistné na osobitné účty Na nemocenské zabezpečenie

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

612001 Osobný príplatok

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

628004 Na invalidný výsluhový dôchodok

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

628002 Na výsluhový dôchodok

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

628004 Na invalidný výsluhový dôchodok

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

628003 Na úrazové zabezpečenie

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

628001 Poistné na osobitné účty Na nemocenské zabezpečenie

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

628002 Na výsluhový dôchodok

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - personálne výdavky

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

612001 Osobný príplatok

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - personálne výdavky

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

612001 Osobný príplatok

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

628001 Poistné na osobitné účty Na nemocenské zabezpečenie

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

642015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám na nemocenské dávky

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

628004 Na invalidný výsluhový dôchodok

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

628003 Na úrazové zabezpečenie

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

628002 Na výsluhový dôchodok

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

OPRaP mzdy proj. tímu 06/2022

OPRaP mzdy projekt.tímu 06/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
7,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

OPRaP mzdy proj. tímu 07/2022

OPRaP mzdy proj.tímu 07/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
7,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

OPRaP mzdy proj. tímu 08/2022

OPRaP mzdy proj. tímu 08/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

OPRap mzdy proj. tímu 09/2022

OPRaP mzdy proj.tímu 09/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

IT kapacity mzdove naklady 04/2022

IT kapacity mzdové náklady 04/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

IT kapacity mzdové náklady 07/2022

IT kapacity mzdové náklady 07/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
12,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

IT kapacity mzdové náklady 08/2022

IT kapacity mzdové náklady 08/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
20,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

IT kapacity mzdové výdavky 09/2022

IT kapacity mzdové náklady 09/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
19,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

IT kapacity mzdové náklady 06/2022

IT kapacity mzdové náklady 06/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
12,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

IT kapacity mzdové náklady 05/2022

IT kapacity mzdové náklady 05/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
17,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

výdavok č.155 Špecializovaný HW

Dodavka tovaru v zmysle zmluvyGR ZVJS-ost-10-43/16-2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
929,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

výdavok č.155 Špecializovaný HW

Dodavka tovaru v zmysle zmluvyGR ZVJS-ost-10-43/16-2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
929,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2021
Názov

611 Tarifný plat

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

621 poistné do VšZP

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

625007 na poistenie do rezervného fondu

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

625001 Na nemocenské poistenie

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

625002 na starobné poistenie

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

612002 Ostatné príplatky

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

628004 Na invalidné poistenie

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

612001 osobný príplatok

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

625003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

625004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

628003 Na úrazové poistenie

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

628002 Výsluhový dôchodok

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

637027 odmeny zamestnancov mimo PP

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

628001 Na nemocenské poistenie

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

628001 na nemocenské poistenie

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

621 poistné do VšZP

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

628004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

625001 na nemocenské poistenie

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

612001 Osobný príplatok

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

611 Tarifný plat

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo PP

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

612002 Ostatné príplatky

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

625004 Na invalidné poistenie

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

625007 na poistenie rezervného fondu

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

625003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

628002 Výsluhový dôchodok

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

628003 Na úrazové poistenie

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

625002 na starobné poistenie

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

625001 na nemocenské poistenie

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

625007 na poistenie rezervného fondu

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

628002 výsluhový dôchodok

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

628003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

628004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

625003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

637027 odmeny zamestnancom mimo PP

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

611 tarifný plat

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

612001 Osobný príplatok

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

623 Poistné do ostatných zdravot. poisťovní

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

612002 ostatné príplatky

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

621 poistné do VšZP

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

625002 na starobné poistenie

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

628005 na výsluhový príspevok

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

628001 na nemocenské poistenie

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

625004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

611 Tarifný plat

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

612002 Ostatné príplatky

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

637027 odmeny zamestnancov mimo PP

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

628003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

625007 na poistenie rezervného fondu

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

623 poistné do ostatných nzdravot. poisťovní

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

625004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

612001 osobný príplatok

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

628002 výsluhový dôchodok

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

625002 na starobné poistenie

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

625001 na nemocenské poistenie

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

628004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

625003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

628005 na výsluhový dôchodok

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

628001 na nemocenské poistenie

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

621 poistné do VšZP

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

625001 na nemocenské poistenie

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

625002 na starobné poistenie

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

625003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

628003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

628005 na výsluhový príspevok

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

628004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

625007 na poistenie rezervného fondu

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

612001 osobný príplatok

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

612002 ostatné príplatky

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

611 tarifný plat

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

628001 na nemocenské poistenie

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

625004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

623 poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

637027 odmeny zamestnancov mimo PP

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

628002 výsluhový dôchodok

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

621 poistné do VšZP

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo PP

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

612001 Osobný príplatok

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

628002 Výsluhový dôchodok

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

625003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

625005 Na poistenie nezamestnanosti

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

625004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

621 Poistné do VšZP

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

625002 Na starobné poistenie

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

611 tarifný plat

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

625007 na poistenie rezervného fondu

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

628001 Na nemocenské poistenie

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

612002 ostatné príplatky

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

625001 Na nemocenské poistenie

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

628003 Na úrazové poistenie

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

628004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

628002 výsluhový dôchodok

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

611 Tarifný plat

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

628003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

621 Poistné do VšZP

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

637027 Odmeny zamestnancom mimo PP - dohoda

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

628001 na nemocenské poistenie

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

625007 na poistenie rezervného fondu

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

628004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

625004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

612001 osobný príplatok

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

625 001 na nemocenské poistenie

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

623 poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

625003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

628005 na výsluhový príspevok

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

625002 na starobné poistenie

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

612002 Ostatné príplatky

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

625001 na nemocenské poistenie

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

628005 na výsluhový príspevok

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

628002 výsluhový dôchodok

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

621 poistné do VšZP

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

628001 na nemocenské poistenie

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

611osobný plat

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

612001 osobný príplatok

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

612002 osobné príplatky

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

625002 na starobné poistenie

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

625007 na poistenie rezervného fondu

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

628003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

628004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

625003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

625004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

HW - náhrada za migráciu do Cloudu

Dodávka HWna základe zmluvy č.GR ZVJS-ost-10-42/16-2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
398,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HW - náhrada za migráciu do Cloudu

Dodávka HWna základe zmluvy č.GR ZVJS-ost-10-42/16-2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
398,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Poskytnutie služieb - inicializácia,doprava a montáž(výdavok NFP č.155)

Dodávka služieb- inicializacia,doprava a montáž v zmysle zmluvy č.GR ZVJS-ost-10-43/16-2019 (výdavok NFP č. 155)

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie služieb - inicializácia,doprava a montáž(výdavok NFP č.155)

Dodávka služieb- inicializacia,doprava a montáž v zmysle zmluvy č.GR ZVJS-ost-10-43/16-2019 (výdavok NFP č. 155)

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

628001 Na nemocenské poistenie

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo PP (dohody)

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

621 Poistné do Všeobec. zdrav. poisťovne

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

625004 Na invalidné poistenie

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

628004 Na invalidné poistenie

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

628003 Na úrazové poistenie

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat vrátane iných náhrad

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

625001 Na nemocenské poistenie

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

625003 Na úrazové poistenie

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

612001 Osobný príplatok

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

628002 Na Výsluhový dôchodok

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

625002 Na starobné poistenie

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

621 Poistné do Všeobec. zdrav. poisťovne

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

612001 Osobný príplatok

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

625001 Na nemocenské poistenie

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

628004 Na invalidné poistenie

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

625002 Na starobné poistenie

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

628003 Na úrazové poistenie

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

625004 Na invalidné poistenie

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

625003 Na úrazové poistenie

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

628001 Na nemocenské poistenie

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

637 027 Odmeny zamestnancov mimo PP (dohody)

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

628002 Výsluhový dôchodok

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

621 Poistné do Všeobec. zdravotnej poisťovne

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

625001 Na nemocenské poistenie

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

628001 Na nemocenské poistenie

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

625002 Na starobné poistenie

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

628003 Na úrazové poistenie

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

625004 Na invalidné poistenie

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

625003 Na úrazové poistenie

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

612001 Osobný príplatok

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

637027 Odmeny zamestnancom mimo PP (dohody)

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

611 tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

628004 Na invalidné poistenie

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

628002 Výsluhový dôchodok

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRAP 1/2020 QA MIRRI-mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

612001 Osobný príplatok

OPRAP 1/2020 QA MIRRI-mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRAP 1/2020 QA MIRRI-mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRAP 1/2020 QA MIRRI-mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRAP 1/2020 QA MIRRI-mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRAP 1/2020 QA MIRRI-mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

614 Odmeny

OPRAP 1/2020 QA MIRRI-mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

OPRAP 1/2020 QA MIRRI-mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRAP 1/2020 QA MIRRI-mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRAP 1/2020 QA MIRRI-mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRAP 1/2020 QA MIRRI-mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

614 Odmeny

OPRAP 12/2020 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRAP 12/2020 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRAP 12/2020 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRAP 12/2020 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

OPRAP 12/2020 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRAP 12/2020 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRAP 12/2020 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRAP 12/2020 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRAP 12/2020 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRAP 12/2020 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRAP 1/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRAP 1/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRAP 1/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRAP 1/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRAP 1/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRAP 1/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRAP 1/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRAP 1/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

614 Odmeny

OPRAP 1/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

OPRAP 1/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRAP 3/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRAP 3/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

OPRAP 3/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRAP 3/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRAP 3/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRAP 3/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRAP 3/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRAP 3/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRAP 3/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

614 Odmeny

OPRAP 3/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

614 Odmeny

OPRAP 4/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRAP 4/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRAP 4/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRAP 4/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

OPRAP 4/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRAP 4/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRAP 4/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRAP 4/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRAP 4/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRAP 4/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

OPRAP 6/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRAP 6/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRAP 6/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRAP 6/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

614 Odmeny

OPRAP 6/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRAP 6/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRAP 6/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRAP 6/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRAP 6/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRAP 6/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

OPRAP 9/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRAP 9/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRAP 9/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRAP 9/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRAP 9/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRAP 9/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRAP 9/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

614 Odmeny

OPRAP 9/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRAP 9/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

OPRAP 9/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRAP 7/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRAP 7/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRAP 7/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRAP 7/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRAP 7/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

OPRAP 7/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRAP 7/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRAP 7/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

614 Odmeny

OPRAP 7/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

OPRAP 7/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRAP 10/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRAP 10/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

614 Odmeny

OPRAP 10/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRAP 10/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

OPRAP 10/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRAP 10/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRAP 10/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRAP 10/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRAP 10/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRAP 10/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRAP 11/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRAP 11/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

OPRAP 11/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRAP 11/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRAP 11/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRAP 11/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRAP 11/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRAP 11/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

614 Odmeny

OPRAP 11/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRAP 11/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Súborný špecializovaný produkt a DNR, schválené RV 23.12.2022

Prevzatie dodávky v zmysle Zmluvy o dielo č. GR ZVJS-ost-6-33/16-2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
3,353,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súborný špecializovaný produkt a DNR, schválené RV 23.12.2022

Prevzatie dodávky v zmysle Zmluvy o dielo č. GR ZVJS-ost-6-33/16-2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
3,353,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2023
Názov

IT kapacity mzdove naklady 12/2022

IT kapacity mzdove naklady 12/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
22,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

mzdy proj. tímu 10/2022

OPRaP mzdy proj. tímu 10/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

mzdy proj. tímu 11/2022

OPRaP mzdy proj. tímu 11/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy proj. tímu 12/2022

OPRaP mzdy proj. tímu 12/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

IT kapacity mzdove naklady 10/2022

IT kapacity mzdove naklady 10/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
17,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

IT kapacity mzdove naklady 11/2022

IT kapacity mzdove naklady 11/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
21,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy QA MIRRI 1/2022

OPRAP 1/2022 QA MIRRI-mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

mzdy QA MIRRI 2/2022

OPRAP 2/2022 QA MIRRI mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

mzdy QA MIRRI 3/2022

OPRAP 3/2022 QA MIRRI mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy QA MIRRI 5/2022

OPRAP 5/2022 QA MIRRI mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

mzdy QA MIRRI 6/2022

OPRAP 6/2022 QA MIRRI mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

QA MIRRI mzdy 8/20222

OPRAP 8/2022 QA MIRRI mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

experti pre podporu OPRAP

Ernst Young, s r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

experti pre podporu OPRAP

Ernst Young, s r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

experti pre podporu kvality OPRAP

Ernst Young, s r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

experti pre podporu kvality OPRAP

Ernst Young, s r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPRaP mzdy IT seniori 3/23

OPRaP mzdy IT seniori 3/23

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
30,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

OPRaP Mzdy IT seniori 4/2023

OPRaP Mzdy IT seniori 4/2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
27,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

OPRaP mzdy IT seniori 6/2023

OPRaP mzdy IT seniori 6/2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

OPRaP mzdy IT seniori 5/23

OPRaP mzdy IT seniori 5/23

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
28,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

OPRaP mzdy IT seniori 1/23

OPRaP mzdy IT seniori 1/23

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
30,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Podporná aktivita 3/23

Podporná aktivita 3/23

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPRaP mzdy IT seniori 2/23

OPRaP mzdy IT seniori 2/23

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
32,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Podporná aktivita 4/23

Podporná aktivita 4/23

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podporná aktivita 6/23

Podporná aktivita 6/23

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podporná aktivita 1/23

Podporná aktivita 1/23

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Podporná aktivita 2/23

Podporná aktivita 2/23

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Podporná aktivita 5/23

Podporná aktivita 5/23

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.