Popis projektu

Predmetná Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, resp. projekt nadväzuje na schválený reformný zámer "Komplexné zvýšenie kvality procesov v podmienkach Zboru väzenskej a justičnej stráže" a na schválenú štúdiu uskutočniteľnosti "Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže". Paralelne sa realizuje komplementárny projekt Operačného programu Efektívna verejná správa "Zavedenie systému riadenia kvality v Zbore väzenskej a justičnej stráže.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj48PiM047iAhVYwcQBHcrpCagQFjABegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.finance.gov.sk%2Ffiles%2Farchiv%2F71%2FZVJS_UHP_hodnotenie_181210.pdf&usg=AOvVaw1HnyVYNrVKVRLxJaRYfyrvVKVRLxJaRYfyrv

 • Príležitosť: Podporiť koncepčné zámery v oblasti výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, ľudských zdrojov, vzdelávania, legislatívy a informačno-komunikačných technológií v súlade s Koncepciou väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020;
 • Problém: Procesy realizované v rámci životného cyklu klienta (obvinený/odsúdený), cyklu príslušníka/zamestnanca na jednotlivých ústavov sú značne diverzifikované a neefektívne;
 • Príležitosť: Optimalizácia procesov v rámci ZVJS s cieľom rozhodovania a riadenia na základe evidencie zozbieraných údajov/dát (tzv. evidence based decision making);
 • Problém: Nevyhovujúci stav technických prostriedkov v rámci systému ochrany objektov a stráženia osôb z hľadiska ich výraznej morálnej zastaranosti a prekonanej životnosti. Narastajúci počet súdnych konaní a konaní o dohode o vine a treste má dopad aj na zaistenie bezpečnosti pri predvádzaní väznených osôb na súdy a prokuratúry, do zdravotníckych zariadení, pri strážení väznených osôb v objektoch zdravotníckych zariadení a na pracoviskách zriadených mimo ústavov;
 • Príležitosť: Modernizácia elektronického zabezpečenia na báze integrovaného bezpečnostného systému využitím najmodernejších technológií;
 • Problém: Pokračujúci nárast obvinených a odsúdených má v rámci súčasných postupov negatívny dopad na zvyšovanie agendy a záťaž pracovníkov zboru;
 • Príležitosť: Optimalizované procesy a ich elektronizácia eliminujú dopady a zjednodušia pracovné postupy;
 • Príležitosť: Optimalizáciou a elektronizáciou procesov dosiahnuť úsporu administratívnych nákladov.

je teda optimalizovať, inovovať a elektronizovať životný cyklus klienta, ako aj inovovať, elektronizovať, modifikovať a zjednotiť postupy zboru za pomoci procesných, manažérskych, informačno-komunikačných nástrojov a periférnych zariadení. V tejto súvislosti je
potrebné spomenúť, že samotný návrh budúcich procesov je súčasťou už realizovaného projektu, resp. projektu v realizácií v rámci Operačného programu efektívna verejná správa s názvom „Zavedenie systému riadenia kvality v Zbore väzenskej a justičnej stráže“.

 • Podporiť koncepčné zámery v oblasti výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, ľudských zdrojov, vzdelávania, legislatívy a informačno-komunikačných technológií v súlade s Koncepciou väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020;
 • Vytvoriť podmienky v oblasti monitorovania miest, kde môžu byť zadržiavané osoby, ktorým bola obmedzená osobná sloboda a predpoklady integrácie čo najširšieho počtu odsúdených do všeobecnej väzenskej populácie v súlade s odporúčaniami Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania;
 • Optimalizovať, inovovať a elektronizovať životný cyklus klienta - procesy v rámci evidencie obvinených a odsúdených;
 • Optimalizovať, inovovať a elektronizovať životný cyklus klienta - procesy v rámci výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody;
 • Podporiť optimalizáciu a elektronizáciu agendy príslušníka a zamestnanca;
 • Posilniť predpoklady pre úspešnú resocializáciu odsúdených – príprava na elektronický spôsob komunikácie s OVM po prepustení.

 • 5 212 zamestnancov a príslušníkov ZVJS;
 • 18 ústavov v pôsobnosti GR ZVJS a viac ako 550 objektov v správe ZVJS;
 • 1 687 osôb vo výkone väzby – obvinení (počet ku dňu 10.09.2018);
 • 8 803 osôb vo výkone trestu odňatia slobody – odsúdení (počet ku dňu 10.09.2018);
 • viac ako 200 zamestnávateľov obvinených a odsúdených - partnerov ZVJS;
 • Blízke osôb vo vzťahu k obvineným a odsúdeným;
 • Potenciálne všetkých budov súdov, prokuratúry, iných miest (zdravotnícke zariadenia, miesta s výkonom zamestnania obvinených, a pod.) ako aj osôb v ich blízkosti, kde má byť zabezpečená ochrana poriadku a bezpečnosti v súvislosti s obvinenými a odsúdenými.

Realizácia uvedeného projektu  prispeje k dosiahnutiu cieľov  predmetného strategického dokumentu a to v nasledujúcich oblastiach:

 • rozvoj elektronických služieb:
  •  posun k službám zameraným na zvyšovanie kvality života;
  •  posun k službám zameraným na nárast konkurencieschopnosti;
  •  neustále zlepšovanie služieb pri využívaní moderných technológií.
 • podpora eInklúzie:
  •  posun k službám zameraným na zvyšovanie kvality života
  •  vytvorenie bezpečného prostredia pre občana, podnikateľa a verejnú správu.
 • podpora procesov efektívnej verejnej správy:
  •  priblíženie verejnej správy k maximálnemu využívaniu dát v zákaznícky orientovaných procesoch;
  •  optimalizácia využitia informačných technológií vo verejnej správe vďaka platforme zdieľaných služieb;
 • bezpečnosť:
  • vytvorenie bezpečného prostredia pre občana, podnikateľa a verejnú správu

Uvedený projekt, ako aj jeho výstupy sú v plnom súlade s platnými štandardmi vydanými na základe zákona o informačných systémoch verejnej správy a aktuálne platným výnosom o štandardoch informačných systémoch verejnej správy. Rovnako projekt a jeho výstupy spĺňajú medzinárodný štandard W3C pre dostupnosť v IT. Výstupy projektu budú spĺňať všetky relevantné technické normy ako ISO, EN aSTN. Projekt a jeho realizácia bude prebiehať v plnom súlade so Strategickou architektúrou verejnej správy Slovenskej republiky 2020. Prístup k riadeniu projektu bude spočívať v kombinácií metodiky WATERFALL a AGILNĚHO RIADENIA.

Integračná platforma ZVJS, ktorá nie je súčasťou projektu, bude budovaná na princípoch SOA (Service-oriented Architecture) architektúry, bude zabezpečovať integráciu s komponentmi v rámci ZVJS ako aj s externými systémami, ďalej bude zabezpečovať sprostredkovanie komunikácie medzi službami komponentov prostredníctvom správ, pričom zabezpečí transformáciu správ a ich obsahu, verifikáciu správ, ich spoľahlivé doručenie a zabezpečenie transparentnosti informácie o pripojených systémoch a technologických rozdieloch pre jednotlivé integrované aplikácie, monitoring a dohľad transakcií (bude možné sledovať výkonnosť celého riešenia a dohľadávať v prípade požiadavky konkrétnu transakciu). Predmetom navrhovaného projektu bude rozšírenie tejto platformy (jej budovanie bude zabezpečené z rozpočtu ešte pred realizáciou tohto projektu). Manažérsky informačný systém ZVJS, ktorý bude nasadený v rámci projektu OP EVS „Zavedenie systému riadenia kvality v Zbore väzenskej a justičnej stráže“ využije vyššie uvedené komponenty a funkcionality, a zároveň bude využívať údaje z jednotlivých evidencií prostredníctvom Data Warehous-u.

Z pohľadu externého prostredia budú IS v správe ZVJS integrované prostredníctvom Integračnej platformy a Modulu procesnej integrácie a integrácie údajov (súčasťou projektu bude integrácia na procesnú časť vzhľadom na to, že sa plánuje realizácie integrácie na CSRÚ) na nasledujúce systémy:

 • ÚPVS a spoločné moduly: Modul elektronických schránok, Autentifikačný modul, Modul centrálnej elektronickej podateľne, Modul elektronických formulárov, Notifikačný modul, Modul elektronického doručovania, Modul dlhodobého uchovávania, z dôvodu správnej realizácie procesov elektronickej komunikácie v zmysle zákona o eGovernmente;
 • Portál data.gov.sk z dôvodu poskytovania otvorených údajov vo forme datasetov;
 • Referenčný Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov z dôvodu získavania údajov o právnických osobách;
 • Referenčný Register fyzických osôb, v prípadoch získavania a využívania údajov o fyzických osobách;
 • Základné číselníky prostredníctvom Centrálneho metainformačného systému, ak v ňom budú dostupné;
 • IS EOO / RTO - Evidencia odsúdených osôb z dôvodu získavania údajov z Registra trestov (výpisy a odpisy);
 • IS súdny manažment z dôvodu výmeny údajov v rámci súdnej agendy (rozhodnutia a iné);
 • Informačné systémy pátrania v správe Ministerstva vnútra SR – predovšetkým Informačný systém PATROS, ktorý eviduje hľadané osoby (osoby podozrivé zo spáchania trestného činu, osoby, na ktoré bol vydaný príkaz na zatknutie a podobne).

V prípade integrácie na systémy Ministerstva spravodlivosti SR, Ministerstva vnútra SR a Generálnej prokuratúry je možné uvažovať aj o integrácií bod – bod v prípade výmeny operatívnych údajov, ktoré nemajú povahu referenčných údajov. Zamestnanci a príslušníci ZVJS budú zároveň v rámci realizácie ďalších podporných a súvisiacich agend a činností využívať viacero ďalších externých systémov bez priamej integrácie v roli používateľa.

 • Každá služba, či už jednoduchá alebo komplexná musí mať jasne definovaného správcu, ktorý zodpovedá za jej poskytovanie, rozvoj a údržbu. Je jasné, ktoré služby sú spravované útvarmi ZVJS, a ktoré sú spravované inými OVM.
 • Architektúra verejnej správy je založená na definícii služieb, ktoré odrážajú procesy reálneho sveta. To znamená, že akákoľvek vrstva architektúry verejnej správy (vrstva procesov, IS, technológií) – aj v rámci riešenie ZVJS - komunikuje s okolitým svetom prostredníctvom služieb , ktoré sú konzumované prostredníctvom rôznych kanálov (rozhraní). Zámerom je podporiť digitálnu transformáciu verejnej správy, ktoré bude poskytovať používateľsky prívetivé elektronické služby ako štandard, a to aj pre cezhraničné vybavovanie životných situácií.
 • Pri interakcii s verejnou správu budú od používateľov systému využívané len tie údaje, ktorými verejná správa doposiaľ nedisponuje.
 • Používatelia sa môžu spoľahnúť, že poskytovateľ služieb bude garantovať kvalitu, dostupnosť a spoľahlivosť služieb ZVJS. Napríklad akákoľvek poskytnutá informácia musí byť správna, autentická, aktuálna a úplná.
 • Informatizácia v rámci ZVJS sleduje najvyššiu hodnotu za peniaze a prebieha na základe kontinuálneho vyhodnocovania nákladov a prínosov. Je v súlade s informatizáciou VS.
 • Údaje sú aktíva, ktoré majú hodnotu a sú podľa toho riadené a spravované. Každý údajový prvok v rámci riešenia ZVJS má jasne definovaného vlastníka a správcu zodpovedného za jeho správnosť. Je jasné, ktoré údaje sú spravované útvarmi ZVJS, a ktoré sú spravované inými OVM.
 • Autentifikovaní používatelia budú mať v rámci využitia služieb ZVJS okamžitý prístup ku všetkým údajom na ktoré majú legitímny nárok, či už pre informatívne účely alebo pre naplnenie svojich povinností (referenčné údaje).
 • V rámci riešenia ZVJS sa využijú spoločné údajové ontológie a definície konceptov. Koncepty a vzťahy medzi nimi sú konzistentne definované v celej verejnej správe pre danú problematiku a definície sú zrozumiteľné a sú k dispozícii.
 • Údaje otvorenej vlády musia byť dostupné a prehľadné. Vybrané množiny v legislatíve definovaných údajov nebudú podliehať princípom otvorených údajov. Toto platí aj pre prípad ZVJS.
 • Aplikácie, ktoré sú jednotne využívané v rámci ZVJS (vo VS) sú preferované pred použitím obdobných aplikácií alebo pred vývojom duplicitných aplikácií. Na tomto princípe je uzákonené aj používanie spoločných modulov v zmysle e-Government zákona.
 • Používanie aplikácií ZVJS musí byť jednoduché či už z technického alebo obsahového hľadiska. Použité technológie budú používateľsky prívetivé, takže sa používateľ môže sústrediť na kroky a úlohy, ktoré chce riešiť.
 • Aplikácie IKT navrhované v rámci riešenia ZVJS sú členené na menšie samostatné časti, ktoré sú prepojené dobre definovanými rozhraniami s cieľom zvýšiť flexibilitu riešení.
 • Použitý softvér a hardvér musí byť v súlade s definovanými štandardami, ktoré podporujú interoperabilitu údajov, aplikácií a technológií, a to v celom európskom priestore.
 • IS alebo aplikácie, ktoré budú v rámci ZVJS rozvíjané alebo implementované budú primárne postavené na využití dostupných služieb vládneho cloudu (IaaS, PaaS alebo SaaS). Nákup vlastného HW/SW sa realizuje len tam, kde nie sú dostatočné alebo dostupné služby vládneho cloudu.
 • Údaje budú chránené najmä pred neoprávneným prístupom, manipuláciou, použitím a zverejnením (zachovanie dôvernosti údajov), ich úmyselnou alebo neúmyselnou modifikáciou (zachovanie integrity údajov), pričom budú dostupné v požadovanom čase a v požadovanej kvalite (zachovanie dostupnosti údajov).
 • V rámci riešenia ZVJS sa využijú spoločné údajové ontológie a definície konceptov. Koncepty a vzťahy medzi nimi sú konzistentne definované v celej verejnej správe pre danú problematiku a definície sú zrozumiteľné a sú k dispozícii.
 • Riadenie informačnej bezpečnosti, najmä výkon dohľadu a kontroly, musí byť zabezpečený postupmi, ktoré garantujú ich transparentnosť a  opakovateľnosť.
 • Riadenie informačného prostredia v rámci celého riešenia bude pre-používať princípy a pravidlá, ktoré umožnia výkon kontroly a zároveň umožnia generovanie auditných a iných log záznamov s požadovanou úrovňou ich ochrany.

Viac
Subjekt
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Partneri
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2020 - 01.06.2024
Celková suma
17,130,479 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
28.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2024
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.05.2024
Skutočný koniec
-
Názov
Implementácia
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
30.12.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
K. Modernizácia fun…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
30.12.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

612001 Osobný príplatok

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

628003 Na úrazové zabezpečenie

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

642015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám na nemocenské dávky

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - personálne výdavky

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

628004 Na invalidný výsluhový dôchodok

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

628002 Na výsluhový dôchodok

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

628001 Poistné na osobitné účty Na nemocenské zabezpečenie

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRaP mzdy proj. tímu 5/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

612001 Osobný príplatok

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

628002 Na výsluhový dôchodok

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

628003 Na úrazové zabezpečenie

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - personálne výdavky

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

628001 Poistné na osobitné účty Na nemocenské zabezpečenie

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,787 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

628004 Na invalidný výsluhový dôchodok

OPRaP mzdy proj. tímu 1/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - personálne výdavky

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

628001 Poistné na osobitné účty Na nemocenské zabezpečenie

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

612001 Osobný príplatok

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

628004 Na invalidný výsluhový dôchodok

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

628002 Na výsluhový dôchodok

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRaP mzdy proj. tímu 2/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

628004 Na invalidný výsluhový dôchodok

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

628003 Na úrazové zabezpečenie

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

628001 Poistné na osobitné účty Na nemocenské zabezpečenie

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

628002 Na výsluhový dôchodok

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - personálne výdavky

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

612001 Osobný príplatok

OPRaP mzdy proj. tímu 3/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - personálne výdavky

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

612001 Osobný príplatok

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

628001 Poistné na osobitné účty Na nemocenské zabezpečenie

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

642015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám na nemocenské dávky

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

628004 Na invalidný výsluhový dôchodok

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

628003 Na úrazové zabezpečenie

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

628002 Na výsluhový dôchodok

OPRaP mzdy proj. tímu 4/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

OPRaP mzdy proj. tímu 06/2022

OPRaP mzdy projekt.tímu 06/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
7,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

OPRaP mzdy proj. tímu 07/2022

OPRaP mzdy proj.tímu 07/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
7,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

OPRaP mzdy proj. tímu 08/2022

OPRaP mzdy proj. tímu 08/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

OPRap mzdy proj. tímu 09/2022

OPRaP mzdy proj.tímu 09/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

IT kapacity mzdove naklady 04/2022

IT kapacity mzdové náklady 04/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

IT kapacity mzdové náklady 07/2022

IT kapacity mzdové náklady 07/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
12,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

IT kapacity mzdové náklady 08/2022

IT kapacity mzdové náklady 08/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
20,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

IT kapacity mzdové výdavky 09/2022

IT kapacity mzdové náklady 09/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
19,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

IT kapacity mzdové náklady 06/2022

IT kapacity mzdové náklady 06/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
12,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

IT kapacity mzdové náklady 05/2022

IT kapacity mzdové náklady 05/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
17,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

výdavok č.155 Špecializovaný HW

Dodavka tovaru v zmysle zmluvyGR ZVJS-ost-10-43/16-2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
929,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

výdavok č.155 Špecializovaný HW

Dodavka tovaru v zmysle zmluvyGR ZVJS-ost-10-43/16-2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
929,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2021
Názov

611 Tarifný plat

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

621 poistné do VšZP

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

625007 na poistenie do rezervného fondu

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

625001 Na nemocenské poistenie

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

625002 na starobné poistenie

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

612002 Ostatné príplatky

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

628004 Na invalidné poistenie

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

612001 osobný príplatok

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

625003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

625004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

628003 Na úrazové poistenie

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

628002 Výsluhový dôchodok

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

637027 odmeny zamestnancov mimo PP

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

628001 Na nemocenské poistenie

Mzdy projekt. tímu 04/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

628001 na nemocenské poistenie

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

621 poistné do VšZP

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

628004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

625001 na nemocenské poistenie

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

612001 Osobný príplatok

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

611 Tarifný plat

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo PP

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

612002 Ostatné príplatky

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

625004 Na invalidné poistenie

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

625007 na poistenie rezervného fondu

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

625003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

628002 Výsluhový dôchodok

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

628003 Na úrazové poistenie

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

625002 na starobné poistenie

Mzdy projekt. tímu 05/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

625001 na nemocenské poistenie

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

625007 na poistenie rezervného fondu

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

628002 výsluhový dôchodok

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

628003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

628004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

625003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

637027 odmeny zamestnancom mimo PP

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

611 tarifný plat

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

612001 Osobný príplatok

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

623 Poistné do ostatných zdravot. poisťovní

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

612002 ostatné príplatky

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

621 poistné do VšZP

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

625002 na starobné poistenie

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

628005 na výsluhový príspevok

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

628001 na nemocenské poistenie

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

625004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti

Mzdy projekt. tímu 06/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

611 Tarifný plat

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

612002 Ostatné príplatky

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

637027 odmeny zamestnancov mimo PP

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

628003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

625007 na poistenie rezervného fondu

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

623 poistné do ostatných nzdravot. poisťovní

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

625004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

612001 osobný príplatok

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

628002 výsluhový dôchodok

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

625002 na starobné poistenie

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

625001 na nemocenské poistenie

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

628004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

625003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

628005 na výsluhový dôchodok

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

628001 na nemocenské poistenie

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

621 poistné do VšZP

Mzdy projekt.tímu 07/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

625001 na nemocenské poistenie

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

625002 na starobné poistenie

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

625003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

628003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

628005 na výsluhový príspevok

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

628004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

625007 na poistenie rezervného fondu

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

612001 osobný príplatok

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

612002 ostatné príplatky

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

611 tarifný plat

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

628001 na nemocenské poistenie

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

625004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

623 poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

637027 odmeny zamestnancov mimo PP

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

628002 výsluhový dôchodok

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

621 poistné do VšZP

Mzdy projekt. tímu 08/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

612001 Osobný príplatok

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

628002 Výsluhový dôchodok

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo PP

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

625003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

625005 Na poistenie nezamestnanosti

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

625004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

621 Poistné do VšZP

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

625002 Na starobné poistenie

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

611 tarifný plat

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

625007 na poistenie rezervného fondu

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

628001 Na nemocenské poistenie

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

612002 ostatné príplatky

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

625001 Na nemocenské poistenie

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

628003 Na úrazové poistenie

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

628004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt.tímu 03/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

628002 výsluhový dôchodok

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

611 Tarifný plat

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

628003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

621 Poistné do VšZP

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

637027 Odmeny zamestnancom mimo PP - dohoda

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

628001 na nemocenské poistenie

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

625007 na poistenie rezervného fondu

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

628004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

625004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

612001 osobný príplatok

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

625 001 na nemocenské poistenie

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

623 poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

625003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

628005 na výsluhový príspevok

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

625002 na starobné poistenie

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

612002 Ostatné príplatky

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti

Mzdy projekt. tímu 09/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

625005 na poistenie v nezamestnanosti

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

625001 na nemocenské poistenie

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

628005 na výsluhový príspevok

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

628002 výsluhový dôchodok

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

621 poistné do VšZP

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

628001 na nemocenské poistenie

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

611osobný plat

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

612001 osobný príplatok

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

612002 osobné príplatky

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

625002 na starobné poistenie

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

625007 na poistenie rezervného fondu

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

628003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

628004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

625003 na úrazové poistenie

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

625004 na invalidné poistenie

Mzdy projekt. tímu 02/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

HW - náhrada za migráciu do Cloudu

Dodávka HWna základe zmluvy č.GR ZVJS-ost-10-42/16-2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
398,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HW - náhrada za migráciu do Cloudu

Dodávka HWna základe zmluvy č.GR ZVJS-ost-10-42/16-2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
398,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Poskytnutie služieb - inicializácia,doprava a montáž(výdavok NFP č.155)

Dodávka služieb- inicializacia,doprava a montáž v zmysle zmluvy č.GR ZVJS-ost-10-43/16-2019 (výdavok NFP č. 155)

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poskytnutie služieb - inicializácia,doprava a montáž(výdavok NFP č.155)

Dodávka služieb- inicializacia,doprava a montáž v zmysle zmluvy č.GR ZVJS-ost-10-43/16-2019 (výdavok NFP č. 155)

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

628001 Na nemocenské poistenie

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo PP (dohody)

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

621 Poistné do Všeobec. zdrav. poisťovne

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

625004 Na invalidné poistenie

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

628004 Na invalidné poistenie

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

628003 Na úrazové poistenie

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat vrátane iných náhrad

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

625001 Na nemocenské poistenie

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

625003 Na úrazové poistenie

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

612001 Osobný príplatok

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

628002 Na Výsluhový dôchodok

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

625002 Na starobné poistenie

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu

Mzdy projektového tímu 10/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

621 Poistné do Všeobec. zdrav. poisťovne

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

612001 Osobný príplatok

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

625001 Na nemocenské poistenie

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

628004 Na invalidné poistenie

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

625002 Na starobné poistenie

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

628003 Na úrazové poistenie

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

625004 Na invalidné poistenie

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

625003 Na úrazové poistenie

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

628001 Na nemocenské poistenie

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

637 027 Odmeny zamestnancov mimo PP (dohody)

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

628002 Výsluhový dôchodok

Mzdy projektového tímu 11/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

621 Poistné do Všeobec. zdravotnej poisťovne

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

625001 Na nemocenské poistenie

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

628001 Na nemocenské poistenie

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

628003 Na úrazové poistenie

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

625005 Na poistenie v nezamestnanosti

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

625004 Na invalidné poistenie

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

625003 Na úrazové poistenie

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

625002 Na starobné poistenie

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

612001 Osobný príplatok

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

637027 Odmeny zamestnancom mimo PP (dohody)

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

611 tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat vrátane iných náhrad

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
75 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

628004 Na invalidné poistenie

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

628002 Výsluhový dôchodok

Mzdy projektového tímu 12/2021

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

614 Odmeny

OPRAP 1/2020 QA MIRRI-mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRAP 1/2020 QA MIRRI-mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

612001 Osobný príplatok

OPRAP 1/2020 QA MIRRI-mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRAP 1/2020 QA MIRRI-mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRAP 1/2020 QA MIRRI-mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRAP 1/2020 QA MIRRI-mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRAP 1/2020 QA MIRRI-mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

OPRAP 1/2020 QA MIRRI-mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRAP 1/2020 QA MIRRI-mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRAP 1/2020 QA MIRRI-mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRAP 1/2020 QA MIRRI-mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

614 Odmeny

OPRAP 12/2020 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRAP 12/2020 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRAP 12/2020 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRAP 12/2020 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

OPRAP 12/2020 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRAP 12/2020 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRAP 12/2020 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRAP 12/2020 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRAP 12/2020 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRAP 12/2020 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRAP 1/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRAP 1/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRAP 1/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRAP 1/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRAP 1/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRAP 1/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRAP 1/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRAP 1/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

614 Odmeny

OPRAP 1/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

OPRAP 1/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRAP 3/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRAP 3/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

OPRAP 3/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRAP 3/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRAP 3/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRAP 3/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRAP 3/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRAP 3/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRAP 3/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

614 Odmeny

OPRAP 3/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

614 Odmeny

OPRAP 4/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRAP 4/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRAP 4/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRAP 4/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

OPRAP 4/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRAP 4/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRAP 4/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRAP 4/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRAP 4/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRAP 4/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

OPRAP 6/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRAP 6/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRAP 6/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRAP 6/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

614 Odmeny

OPRAP 6/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRAP 6/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRAP 6/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRAP 6/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRAP 6/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRAP 6/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

OPRAP 9/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRAP 9/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRAP 9/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRAP 9/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRAP 9/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRAP 9/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRAP 9/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

614 Odmeny

OPRAP 9/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRAP 9/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

OPRAP 9/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRAP 7/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRAP 7/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRAP 7/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRAP 7/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRAP 7/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

OPRAP 7/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRAP 7/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRAP 7/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

614 Odmeny

OPRAP 7/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625007 Na poistenie do rezervného fondu solidarity

OPRAP 7/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRAP 10/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRAP 10/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

614 Odmeny

OPRAP 10/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRAP 10/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

OPRAP 10/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRAP 10/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRAP 10/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRAP 10/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRAP 10/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRAP 10/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

OPRAP 11/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

OPRAP 11/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

OPRAP 11/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

OPRAP 11/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

OPRAP 11/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

OPRAP 11/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

OPRAP 11/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
77 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

OPRAP 11/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

614 Odmeny

OPRAP 11/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

OPRAP 11/2021 QA MIRRI - mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Súborný špecializovaný produkt a DNR, schválené RV 23.12.2022

Prevzatie dodávky v zmysle Zmluvy o dielo č. GR ZVJS-ost-6-33/16-2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
3,353,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Súborný špecializovaný produkt a DNR, schválené RV 23.12.2022

Prevzatie dodávky v zmysle Zmluvy o dielo č. GR ZVJS-ost-6-33/16-2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
3,353,004 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2023
Názov

IT kapacity mzdove naklady 12/2022

IT kapacity mzdove naklady 12/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
22,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

mzdy proj. tímu 10/2022

OPRaP mzdy proj. tímu 10/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

mzdy proj. tímu 11/2022

OPRaP mzdy proj. tímu 11/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

mzdy proj. tímu 12/2022

OPRaP mzdy proj. tímu 12/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

IT kapacity mzdove naklady 10/2022

IT kapacity mzdove naklady 10/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
17,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

IT kapacity mzdove naklady 11/2022

IT kapacity mzdove naklady 11/2022

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
21,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Podporná aktivita 8/23 - mzdy

Podporná aktivita 8/23 - mzdy

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Podporná aktivita 10/23 - mzdy

Podporná aktivita 10/23 - mzdy

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
13,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

príslušníci - Kľučový používateľ - 4/2023 mzdy

príslušníci - Kľučový používateľ - 4/2023 mzdy

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
7,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Podporná aktivita 9/23 - mzdy

Podporná aktivita 9/23 - mzdy

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
11,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

príslušníci - Kľučový používateľ - 5/2023 mzdy

príslušníci - Kľučový používateľ - 5/2023 mzdy

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Hlavná aktivita (IT expert pre proj.riad.)_MZDY 01_2023

Hlavná aktivita (IT expert pre proj.riad.)_MZDY 01_2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

príslušníci - Kľučový používateľ - 6/2023 mzdy

príslušníci - Kľučový používateľ - 6/2023 mzdy

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
8,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

príslušníci - Kľučový používateľ - 9/2023 mzdy

príslušníci - Kľučový používateľ - 9/2023 mzdy

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
7,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Podporná aktivita 7/23 - mzdy

Podporná aktivita 7/23 - mzdy

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
8,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

príslušníci - Kľučový používateľ - 7/2023 mzdy

príslušníci - Kľučový používateľ - 7/2023 mzdy

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
7,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

príslušníci - Kľučový používateľ - 8/2023 mzdy

príslušníci - Kľučový používateľ - 8/2023 mzdy

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

príslušníci - Kľučový používateľ - 10/2023 mzdy

príslušníci - Kľučový používateľ - 10/2023 mzdy

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

príslušníci - Kľučový používateľ - 1/2023 mzdy

príslušníci - Kľučový používateľ - 1/2023 mzdy

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
7,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

príslušníci - Kľučový používateľ - 3/2023 mzdy

príslušníci - Kľučový používateľ - 3/2023 mzdy

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Hlavná aktivita (IT expert pre proj.riad.)_MZDY 06_2023

Hlavná aktivita (IT expert pre proj.riad.)_MZDY 06_2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2023
Názov

Hlavná aktivita (IT expert pre proj.riad.)_MZDY 09_2023

Hlavná aktivita (IT expert pre proj.riad.)_MZDY 09_2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2023
Názov

príslušníci - Kľučový používateľ - 2/2023 mzdy

príslušníci - Kľučový používateľ - 1/2023 mzdy

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
7,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Podporná aktivita 12/23 - mzdy

Podporná aktivita 12/23 - mzdy

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
12,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

príslušníci - Kľučový používateľ - 11/2023 mzdy

príslušníci - Kľučový používateľ - 11/2023 mzdy

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2023
Názov

Podporná aktivita 11/23 - mzdy

Podporná aktivita 11/23 - mzdy

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
11,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Hlavná aktivita (IT expert pre proj.riad.)_MZDY 02_2023

Hlavná aktivita (IT expert pre proj.riad.)_MZDY 02_2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Hlavná aktivita (IT expert pre proj.riad.)_MZDY 03_2023

Hlavná aktivita (IT expert pre proj.riad.)_MZDY 03_2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2023
Názov

Hlavná aktivita (IT expert pre proj.riad.)_MZDY 04_2023

Hlavná aktivita (IT expert pre proj.riad.)_MZDY 04_2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.05.2023
Názov

Hlavná aktivita (IT expert pre proj.riad.)_MZDY 05_2023

Hlavná aktivita (IT expert pre proj.riad.)_MZDY 05_2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Hlavná aktivita (IT expert pre proj.riad.)_MZDY 07_2023

Hlavná aktivita (IT expert pre proj.riad.)_MZDY 07_2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Hlavná aktivita (IT expert pre proj.riad.)_MZDY 10_2023

Hlavná aktivita (IT expert pre proj.riad.)_MZDY 10_2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Hlavná aktivita (IT expert pre proj.riad.)_MZDY 08_2023

Hlavná aktivita (IT expert pre proj.riad.)_MZDY 08_2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Hlavná aktivita - IT experti - 07/2023 - MZDY

Hlavná aktivita - IT experti - 07/2023 - MZDY

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
24,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Hlavná aktivita (IT expert pre proj.riad.)_MZDY 11_2023

Hlavná aktivita (IT expert pre proj.riad.)_MZDY 11_2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Hlavná aktivita - IT experti - 08/2023 - MZDY

Hlavná aktivita - IT experti - 08/2023 - MZDY

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
31,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Analýza budúceho stavu a Časť diela A - "EMOOP" - aktivita testovanie

Faktúra za služby Slovanet

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Slovanet, a. s.
Žiadaná suma
210,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Analýza budúceho stavu a Časť diela A - "EMOOP" - aktivita nasadenie

Faktúra za služby Slovanet

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Slovanet, a. s.
Žiadaná suma
170,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Analýza budúceho stavu a Časť diela A - "EMOOP" - aktivita analýza a dizajn

Faktúra za služby Slovanet

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Slovanet, a. s.
Žiadaná suma
680,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Analýza budúceho stavu a Časť diela A - "EMOOP" - aktivita nákup HW a krabicového softvéru

Faktúra za služby Slovanet

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Slovanet, a. s.
Žiadaná suma
3,836,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Analýza budúceho stavu a Časť diela A - "EMOOP" - aktivita implementácia

Faktúra za služby Slovanet

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Slovanet, a. s.
Žiadaná suma
399,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Hlavná aktivita - IT experti - 09/2023 - MZDY

Hlavná aktivita - IT experti - 09/2023 - MZDY

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
36,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

Hlavná aktivita - IT experti - 10/2023 - MZDY

Hlavná aktivita - IT experti - 10/2023 - MZDY

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
32,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Hlavná aktivita - IT experti - 12/2023 - MZDY

Hlavná aktivita - IT experti - 12/2023 - MZDY

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
36,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Vytvorenie komunikačného rozhrania systému IS GARIS

Faktúra (tatrasoft)

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,733 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Hlavná aktivita - IT experti - 11/2023 - MZDY

Hlavná aktivita - IT experti - 11/2023 - MZDY

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
36,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Profylaktika - BB + RK

Faktúra - profylaktika - (SURF POINT) - 1

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Profylaktika - PO + LE

Faktúra 23116 - Profylaktika (SURF POINT) - 2

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Prevzatie špecializovaných produktov - integrácia na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov

Faktúra (Ditec)

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
98,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Prevzatie špecializovaných produktov- okrem integrácie

Faktúra (Ditec)

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
2,620,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Prevzatie špecializovaných produktov - integrácia na iný ISVS

Faktúra (Ditec)

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
351,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Profylaktika KE + KE Šaca

Faktúra 23131 - Profylaktika (SURF POINT) - 3

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Analýza činností s prepojením modulov

Faktúra OFV320230768 (HOUR)

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Propagačné a reklamné predmety

Faktúra 202300416 (office servis)

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2023
Názov

Propagácia projektu OPRAP videospotmi

Faktúra (ŠKP servis)

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Load Balancer - Systém riadenia prístupu k aplikáciam - Web služby + Web mail

Faktúra č. 202330246 (Vision IT Solutions, a.s.)

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Load Balancer - Systém riadenia prístupu k aplikáciam - Intranet

Faktúra č. 202330246 (Vision IT Solutions, a.s.)

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Systémová podpora

Faktúra (attis)

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Propagačné predmety

Faktúra 202300406 (office servis)

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

Profylaktika_BA+HnP+LEO+TN+DnV+IL+NR_CH+NR+ŽE+ZA+SU+BB

Faktúra 23100 - Profylaktika (SURF POINT) - 4

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravovací IS (DATALAN)

Faktúra 122301924 (DATALAN)

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Licencie SparxEA (AVIR)

Faktúra 13412023 (AVIR)

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

mzdy QA MIRRI 1/2022

OPRAP 1/2022 QA MIRRI-mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

mzdy QA MIRRI 2/2022

OPRAP 2/2022 QA MIRRI mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

mzdy QA MIRRI 3/2022

OPRAP 3/2022 QA MIRRI mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

mzdy QA MIRRI 5/2022

OPRAP 5/2022 QA MIRRI mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

mzdy QA MIRRI 6/2022

OPRAP 6/2022 QA MIRRI mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

QA MIRRI mzdy 8/20222

OPRAP 8/2022 QA MIRRI mzdy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

experti pre podporu OPRAP

Ernst Young, s r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

experti pre podporu OPRAP

Ernst Young, s r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

experti pre podporu kvality OPRAP

Ernst Young, s r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

experti pre podporu kvality OPRAP

Ernst Young, s r.o.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPRaP mzdy IT seniori 3/23

OPRaP mzdy IT seniori 3/23

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
30,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

OPRaP Mzdy IT seniori 4/2023

OPRaP Mzdy IT seniori 4/2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
27,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

OPRaP mzdy IT seniori 6/2023

OPRaP mzdy IT seniori 6/2023

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

OPRaP mzdy IT seniori 5/23

OPRaP mzdy IT seniori 5/23

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
28,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

OPRaP mzdy IT seniori 1/23

OPRaP mzdy IT seniori 1/23

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
30,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Podporná aktivita 3/23

Podporná aktivita 3/23

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OPRaP mzdy IT seniori 2/23

OPRaP mzdy IT seniori 2/23

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
32,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Podporná aktivita 4/23

Podporná aktivita 4/23

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podporná aktivita 6/23

Podporná aktivita 6/23

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podporná aktivita 1/23

Podporná aktivita 1/23

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Podporná aktivita 2/23

Podporná aktivita 2/23

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Podporná aktivita 5/23

Podporná aktivita 5/23

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.