Popis projektu

Odbor administratívnych kapacít EŠIF na Úrade vlády SR je gestorom v oblastiach riadenia, monitorovania, vzdelávania a evidencie administratívnych kapacít EŠIF (ďalej ako AK EŠIF) ako integrálnej súčasti stratégie riadenia ľudských zdrojov a významného nástroja na zabezpečenie dostatočných, stabilných a kvalitných AK EŠIF pre PO 2014-2020. Predkladaná projektová žiadosť je v poradí štvrtá a svojím zameraním nadväzuje na už úspešne ukončené projekty z minulých rokov. Prispieva k napĺňaniu špecifického cieľa č. 1 Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF, prioritnej osi 1 Operačného programu technická pomoc. Taktiež aktivity prispievajú k napĺňaniu úloh Partnerskej dohody, odrážajúcich potreby zavedenia jednotného systému vzdelávania AK EŠIF (kapitola 2.5). Implementácia aktivít v oblasti riadenia a vzdelávania AK EŠIF je v najvyššom kulminačnom období EŠIF, kde je potrebné sa sústrediť jednak na fázu hodnotenia overenia nadobudnutých vedomostí účastníkov prezenčných a dištančných školení a nastavenia procesu riadenia ľudských zdrojov pre rezorty implementujúce EŠIF v novom období 2021-2027. Z tohto dôvodu odbor predkladá ucelený 2-ročný projekt, zahrňujúc pokrytie všetkých dôležitých oblastí AK EŠIF-riadenia, vzdelávania monitorovania. Projekt bude realizovaný od 1. januára 2019 do konca decembra 2020, plne v súlade so schváleným dokumentom CPV.

Prioritnou témou projektu 2019-2020 je aj naďalej - v zmysle Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF na PO 2014 – 2020 v rokoch 2019 a 2020. Realizácia 150 vzdelávacích aktivít v rámci projektu umožní formou 26 typov vzdelávacích modulov nadobudnúť kvalitné vedomosti v kľúčových oblastiach EŠIF pre cieľovú skupinu administratívne kapacity EŠIF, v závislosti od konkrétnej pracovnej pozície, či už štandardizovanej alebo neštandardizovanej. Projekt využíva tak prezenčné ako aj dva typy dištančných kurzov, s pokračovaním v ďalších rokoch programového obdobia.

Nemenej dôležitou oblasťou bude v roku 2019 finalizácia procesu hodnotenia kvality vzdelávania AK EŠIF, hodnotenia nadobudnutých vedomostí a zručností AK EŠIF, jeho metodologická podpora v tvorbe nového (dokument- výstup 1). Všetky uvedené aktivity sa stanú východiskom pre realizáciu (dokument -výstup 2).

Projekt zahŕňa aj činnosti spojené s odpočtom úlohy B.3. Uznesenia vlády SR č 181/2017, ktorú je potrebné splniť do 31.12.2019, ktorých výstupom bude (dokument -výstup 3). Počas roka 2019 budú realizované štruktúrované osobné pohovory so zástupcami všetkých subjektov podieľajúcich sa na implementácii EŠIF v 2014-2020 (vecné útvary a vedenie osobných úradov), podľa časového harmonogramu so zámerom dodržiavania predmetného uznesenia s ohľadom na počet a na dostatočnú alokáciu mzdových výdavkov na AK EŠIF do konca programového obdobia 2014 -2020. Spracované  podkladové materiály o stave AK EŠIF za všetky rezorty, implementujúce EŠIF, budú sumarizované do uceleného dokumentu a  následne informácia (odpočet úlohy) bude predložená na rokovanie vlády SR. V prípade nutnosti zmeny znenia uznesenia, projekt v roku 2020 nadviaže na Analýzu stavu AK a aktualizuje stavy počtov AK EŠIF v podobe nového uznesenia vlády SR, jeho prípravy a predloženia na rokovanie vlády SR s prehodnotením stavu AK EŠIF a návrhom nového optimálneho počtu.

Významné miesto v aktivitách v roku 2020 zohráva spracovanie dokumentu (výstup 4) - Jedná sa o tzv. akčný plán, ktorý by mal predstavovať ucelenú stratégiu členského štátu k budovaniu administratívnych kapacít potrebných na efektívnu implementáciu fondov politiky súdržnosti EÚ a zlepšenie spolupráce medzi sektormi a medzi národnou, regionálnou a miestnou úrovňou pre programové obdobie 2021-2027 a definovať základné priority pre budovanie administratívnych kapacít. Podľa Country repotu EK pre využívanie zdrojov politiky súdržnosti v 2021-2027 na Slovensku bude treba spracovať „roadmapu budovania administratívnych kapacít  pre 2020+ vo vzťahu k EK a k subjektom na Slovensku", aby získali zdroje na relevantné aktivity v oblasti posilnenia administratívnych kapacít.

Bude pozostávať z podkapitol:

A/ Posúdenie systémov riadenia ľudských zdrojov v rámci subjektov zapojených do riadenia,

     implementácie, kontroly a auditu EŠIF 2014-2020

B/ Analýza a návrh zabezpečenia administratívnych kapacít na PO 2021- 2027

C/ Nastavenie systému vzdelávania administratívnych kapacít pre 2020+ 

Výdavky realizované z predchádzajúcich 3 projektov nebudú financované z tohto projektu.

Viac
Subjekt
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2019 - 01.06.2022
Celková suma
1,145,794 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
389,608 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia Centrálneho plánu vzdelávani…
Typ
C. Zavedenie a real…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Realizácia Centrálneho plánu vzdelávani…
Typ
C. Zavedenie a real…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet školení zorganizovaných v rámci centrálneho systému vzdelávania
Hodnota
329,0 (počet)
Cieľ
150,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných aktivít, alebo poskytnutých služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vyvinutých, upravených, dodaných alebo prevádzkovaných informačných systémov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vypracovaných materiálov
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.08.2022
Riziko
-
Názov
Počet vyškolených účastníkov v rámci centrálneho systému vzdelávania
Hodnota
9486,0 (počet)
Cieľ
3500,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.08.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stravovacie, prevádzkové a technické zabezpečenie akcie - 13.09.2021

FA_školenie AK EŠIF_13.09.2021_Systém ARACHNE

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Stravovacie, prevádzkové a technické zabezpečenie akcie - 14.09.2021

FA_školenie AK EŠIF_14.09.2021_Systém ARACHNE

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Stravovacie, prevádzkové a technické zabezpečenie akcie - 29.09.2021

FA_školenie AK EŠIF_29.09.2021_Vedenie ľudí

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Stravovacie, prevádzkové a technické zabezpečenie akcie - 16.09.2021

FA_školenie AK EŠIF_16.09.2021_Prezentačné zručnosti

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Stravovacie, prevádzkové a technické zabezpečenie akcie - 30.09.2021

FA_školenie AK EŠIF_30.09.2021_Systém ARACHNE

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
489 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2021
Názov

Stravovacie, prevádzkové a technické zabezpečenie akcie - 13.10.2021

FA_školenie AK EŠIF_13.10.2021_Leadership, moderné metódy vedenia I.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Stravovacie, prevádzkové a technické zabezpečenie akcie - 19.10.2021

FA_školenie AK EŠIF_19.10.2021_Prezentačné zručnosti

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2021
Názov

Stravovacie, prevádzkové a technické zabezpečenie akcie - 28.10.2021

FA_školenie AK EŠIF_28.10.2021_Systém ARACHNE

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Stravovacie, prevádzkové a technické zabezpečenie akcie - 29.10.2021

FA_školenie AK EŠIF_29.10.2021_Systém ARACHNE

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Stravovacie, prevádzkové a technické zabezpečenie akcie - 03.11.2021

FA_školenie AK EŠIF_03.11.2021_Leadership, moderné metódy vedenia

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

Stravovacie, prevádzkové a technické zabezpečenie akcie - 06.10.2021

FA_školenie AK EŠIF_06.10.2021_Vedenie ľudí

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Stravovacie, prevádzkové a technické zabezpečenie akcie - 11.10.2021

FA_školenie AK EŠIF_11.10.2021_Informačné a komunikačné opatrenia a nástroje

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

637 033 Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty EÚ

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 10/2021 - 03/2022 - účtovný doklad č. 01/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávania - apríl 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac apríl 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávania - apríl 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac apríl 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík a stratégií - marec 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac marec 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - marec 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac marec 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávania - marec 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac marec 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy - marec 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac marec 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - marec 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac marec 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávania - marec 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac marec 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík a stratégií - marec 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac marec 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy - marec 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac marec 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávania - máj 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac máj 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávania - máj 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac máj 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2022
Názov

637 033 - Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty EÚ

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 04/2022 - 06/2022 - účtovný doklad č. 02/2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík a stratégií - jún 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac jún 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - jún 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac jún 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávania - jún 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac jún 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy - jún 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac jún 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávania - jún 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac jún 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy - jún 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac jún 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík a stratégií - jún 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac jún 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - jún 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac jún 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Stravovacie, prevádzkové a technické zabezpečenie akcie - 12.04.2022

FA_školenie AK EŠIF_12.04.2022_Vedenie ľudí

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravovacie, prevádzkové a technické zabezpečenie akcie - 26.04.2022

FA_školenie AK EŠIF_26.04.2022_Zmluva o poskytnutí NFP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravovacie, prevádzkové a technické zabezpečenie akcie - 27.04.2022

FA_školenie AK EŠIF_27.04.2022_Systém ARACHNE

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravovacie, prevádzkové a technické zabezpečenie akcie - 10.05.2022

FA_školenie AK EŠIF_10.05.2022_Leadership

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravovacie, prevádzkové a technické zabezpečenie akcie - 12.05.2022

FA_školenie AK EŠIF_12.05.2022_Projektové riadenie I

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravovacie, prevádzkové a technické zabezpečenie akcie - 16.05.2022

FA_školenie AK EŠIF_16.05.2022_Systém ARACHNE

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravovacie, prevádzkové a technické zabezpečenie akcie - 02.06.2022

FA_školenie AK EŠIF_02.06.2022_Vybrané aspekty finančného riadenia

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravovacie, prevádzkové a technické zabezpečenie akcie - 07.06.2022

FA_školenie AK EŠIF_07.06.2022_Systém ARACHNE

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravovacie, prevádzkové a technické zabezpečenie akcie - 24.05.2022

FA_školenie AK EŠIF_24.05.2022_Projektové riadenie II

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravovacie, prevádzkové a technické zabezpečenie akcie - 24.05.2022

FA_školenie AK EŠIF_24.05.2022_Leadership

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA_školenie AK EŠIF_25.05.2022_Prezentačné zručnosti

FA_školenie AK EŠIF_25.05.2022_Prezentačné zručnosti

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravovacie, prevádzkové a technické zabezpečenie akcie - 26.05.2022

FA_školenie AK EŠIF_26.05.2022_Zmluva o poskytnutí NFP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
723 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravovacie, prevádzkové a technické zabezpečenie akcie - 16.06.2022

FA_školenie AK EŠIF_16.06.2022_Vedenie ľudí

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stravovacie, prevádzkové a technické zabezpečenie akcie - 29.06.2022

FA_školenie AK EŠIF_29.06.2022_Prezentačné zručnosti

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
3,000 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
108 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
420 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
1,920 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
91 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
269 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
20 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
61 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
2,040 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
97 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
286 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
84 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
12 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
1,560 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
07.06.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_11032019_Merateľné ukazovatele

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
654 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_12032019_Kontrola VO - časť I (AKVO)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,163 €
Schválené na preplatenie
1,163 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_13032019_Kontrola projektu v EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
864 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_14032019_ITMS2014+ pre administrátorov

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
955 €
Schválené na preplatenie
955 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_15032019_Posudzovanie projektových zámerov a ŽoNFP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
789 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_21032019_Výzva a schvaľovací proces ŽoNFP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,024 €
Schválené na preplatenie
1,024 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_20032019_Kontrola projektu v EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
870 €
Schválené na preplatenie
870 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_19032019_Vybrané aspekty SFR a kontroly

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
659 €
Schválené na preplatenie
659 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_19032019_Práca v systéme ITMS2014+

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
930 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_18032019_Kontrola VO - časť II (prípadové štúdie)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,149 €
Schválené na preplatenie
1,149 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_22032019_Hodnotenie OP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
775 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_25032019_Nezrovnalosti a finančné opravy

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,133 €
Schválené na preplatenie
1,133 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_28032019_Zmluva o poskytnutí NFP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,044 €
Schválené na preplatenie
1,044 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_27032019_Vybrané aspekty SFR a kontroly

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
675 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_27032019_Systém riadenia EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,064 €
Schválené na preplatenie
1,064 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_26032019_Práca v systéme ITMS2014+

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
924 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_01042019_Systém finančného riadenia pre PJ

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
649 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_01042019_Kontrola VO - časť I

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,040 €
Schválené na preplatenie
1,040 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_02042019_Posudzovanie projektových zámerov a ŽoNFP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
729 €
Schválené na preplatenie
729 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_03042019_Kontrola projektu v EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
851 €
Schválené na preplatenie
851 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_04042019_Výzva a schvaľovací proces ŽoNFP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
844 €
Schválené na preplatenie
844 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_08042019_Systém riadenia EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
1,056 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_08042019_Vybrané aspekty SFR a kontroly

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
605 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_10042019_Kontrola projektu v EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
776 €
Schválené na preplatenie
776 €
Realizácia
26.04.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_09042019_Práca v systéme ITMS2014+

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
816 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_11042019_Kontrola VO - časť II (prípadové štúdie)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
716 €
Schválené na preplatenie
716 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_15042019_Nezrovnalosti a finančné opravy

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
939 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_15042019_Práca v systéme ITMS2014+

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
678 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_16042019_Práca v systéme ITMS2014+

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
782 €
Schválené na preplatenie
782 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_17042019_Zákon č.292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF, finančné nástroje a štátna pomoc

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,194 €
Schválené na preplatenie
1,194 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_26042019_Merateľné ukazovatele

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
757 €
Schválené na preplatenie
757 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_03052019_Monitoring na projektovej urovni

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
768 €
Realizácia
22.05.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_07052019_Systém finančného riadenia pre PJ

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
641 €
Realizácia
22.05.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_10052019_Informačné a komunikačné opatrenia a nástroje

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
710 €
Realizácia
22.05.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_13052019_Vybrané aspekty SFR a kontroly

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
710 €
Realizácia
22.05.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_14052019_Systém riadenia EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,022 €
Schválené na preplatenie
1,022 €
Realizácia
22.05.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_15052019_Posudzovanie projektových zámerov a ŽoNFP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
988 €
Schválené na preplatenie
988 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_16052019_Nezrovnalosti a finančné opravy

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_20052019_Kontrola VO - časť I (AKVO)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
763 €
Schválené na preplatenie
763 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_21052019_Práca v systéme ITMS2014+

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
826 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_22052019_Kontrola projektu v EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
904 €
Schválené na preplatenie
904 €
Realizácia
04.06.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_23052019_Informačné a komunikačné opatrenia a nástroje

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
847 €
Schválené na preplatenie
847 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_27052019_Úvod k pravidlám hospodárskej súťaže

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
713 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_28052019_Práca v systéme ITMS2014+

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
960 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_29052019_Kontrola projektu v EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
822 €
Schválené na preplatenie
822 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_30052019_Zákon č.292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF, finančné nástroje a štátna pomoc

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
1,012 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_05062019_Systém riadenia EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
872 €
Schválené na preplatenie
872 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_04062019_Projektové riadenie I.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_06062019_Zákon č.292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF, finančné nástroje a štátna pomoc

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
928 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_10062019_Monitoring na projektovej urovni

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,017 €
Schválené na preplatenie
1,017 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_11062019_Práca v systéme ITMS2014+

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
866 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_13062019_Zmluva o poskytnutí NFP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
1,123 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_17062019_Nezrovnalosti a finančné opravy

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,132 €
Schválené na preplatenie
1,132 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_17062019_Systém riadenia EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
630 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_18062019_Práca v systéme ITMS2014+

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
930 €
Realizácia
28.06.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_20062019_Úvod k pravidlám hospodárskej súťaže

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
686 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_24062019_Kontrola VO - časť II (prípadové štúdie)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
907 €
Schválené na preplatenie
907 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_24062019_Vybrané aspekty SFR a kontroly

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
681 €
Schválené na preplatenie
681 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_30102019_Kontrola projektu v EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
904 €
Schválené na preplatenie
904 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_24102019_Zmluva o poskytnutí NFP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,132 €
Schválené na preplatenie
1,132 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_22102019_Práca v systéme ITMS2014+

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
930 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_21102019_Systém riadenia EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
971 €
Schválené na preplatenie
971 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_17102019_Systém finančného riadenia pre PJ - VI.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
799 €
Schválené na preplatenie
799 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_16102019_Systém finančného riadenia pre PJ - V.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
773 €
Schválené na preplatenie
773 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_15102019_Kontrola VO - časť II (prípadové štúdie)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
991 €
Schválené na preplatenie
991 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_14102019_Výzva a schvaľovací proces ŽoNFP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,110 €
Schválené na preplatenie
1,110 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_02102019_Kontrola VO - časť I

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_03102019_Vybrané aspekty SFR a kontroly

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
751 €
Schválené na preplatenie
751 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_01102019_Práca v systéme ITMS2014+

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
817 €
Schválené na preplatenie
817 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_18092019_Kontrola projektu v EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
778 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_23092019_Nezrovnalosti a finančné opravy

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
678 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_24092019_Vybrané aspekty SFR a kontroly

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
756 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_17092019_Systém riadenia EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,014 €
Schválené na preplatenie
1,014 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_19092019_Zákon č.292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF, finančné nástroje a štátna pomoc

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
913 €
Schválené na preplatenie
913 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_19092019_Merateľné ukazovatele

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
681 €
Schválené na preplatenie
681 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_16092019_Práca v systéme ITMS2014+

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
939 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
14 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
4 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
3,360 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
101 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
470 €
Schválené na preplatenie
470 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
312 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

EY_stengl_CZ1231-19_11-2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,870 €
Schválené na preplatenie
1,870 €
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie

EY_stengl_CZ1231-19_11-2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,999 €
Schválené na preplatenie
13,999 €
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

EY_stengl_CZ1231-19_11-2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,299 €
Schválené na preplatenie
9,299 €
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií

EY_stengl_CZ1231-19_11-2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,172 €
Schválené na preplatenie
16,172 €
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

EY_stengl_CZ1231-19_11-2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,299 €
Schválené na preplatenie
9,299 €
Realizácia
11.02.2020
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií

EY_stengl_CZ1231-19_11-2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,172 €
Schválené na preplatenie
16,172 €
Realizácia
11.02.2020
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

EY_stengl_CZ1231-19_11-2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,870 €
Schválené na preplatenie
1,870 €
Realizácia
11.02.2020
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie

EY_stengl_CZ1231-19_11-2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,999 €
Schválené na preplatenie
13,999 €
Realizácia
11.02.2020
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie

EY_stengl_CZ1231-19_12-2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,837 €
Schválené na preplatenie
12,837 €
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

EY_stengl_CZ1231-19_12-2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,815 €
Schválené na preplatenie
10,815 €
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

EY_stengl_CZ1231-19_12-2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,007 €
Schválené na preplatenie
10,007 €
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií

EY_stengl_CZ1231-19_12-2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,852 €
Schválené na preplatenie
4,852 €
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie

EY_stengl_CZ1231-19_12-2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,837 €
Schválené na preplatenie
12,837 €
Realizácia
11.02.2020
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

EY_stengl_CZ1231-19_12-2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,007 €
Schválené na preplatenie
10,007 €
Realizácia
11.02.2020
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií

EY_stengl_CZ1231-19_12-2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,852 €
Schválené na preplatenie
4,852 €
Realizácia
11.02.2020
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

EY_stengl_CZ1231-19_12-2019

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,815 €
Schválené na preplatenie
10,815 €
Realizácia
11.02.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_04112019_Kontrola VO - časť I

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
784 €
Schválené na preplatenie
784 €
Realizácia
02.12.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_05112019_Posudzovanie projektových zámerov a ŽoNFP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
758 €
Realizácia
02.12.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_06112019_Nezrovnalosti a finančné opravy

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
936 €
Schválené na preplatenie
936 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_07112019_Kontrola VO - časť II (prípadové štúdie)

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
867 €
Schválené na preplatenie
867 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_11112019_Projektové riadenie I.

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
943 €
Schválené na preplatenie
943 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_12112019_Zákon č.292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF, finančné nástroje a štátna pomoc

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,132 €
Schválené na preplatenie
1,132 €
Realizácia
02.12.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_13112019_Úvod k pravidlám hospodárskej súťaže

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
875 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_14112019_Výzva a schvaľovací proces ŽoNFP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,067 €
Schválené na preplatenie
1,067 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_14112019_Vybrané aspekty SFR a kontroly

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
750 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_18112019_Informačné a komunikačné opatrenia a nástroje

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
809 €
Schválené na preplatenie
809 €
Realizácia
02.12.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_19112019_Práca v systéme ITMS2014+

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
783 €
Schválené na preplatenie
783 €
Realizácia
18.12.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_20112019_Kontrola projektu v EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
930 €
Realizácia
18.12.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_21112019_Hodnotenie OP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
623 €
Realizácia
02.12.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_25112019_Monitoring na projektovej urovni

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
709 €
Schválené na preplatenie
709 €
Realizácia
18.12.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_26112019_Práca v systéme ITMS2014+

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
901 €
Schválené na preplatenie
901 €
Realizácia
18.12.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_27112019_Systém riadenia EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,027 €
Schválené na preplatenie
1,027 €
Realizácia
18.12.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_28112019_Výzva a schvaľovací proces ŽoNFP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,017 €
Schválené na preplatenie
1,017 €
Realizácia
18.12.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_28112019_Nezrovnalosti a finančné opravy

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
681 €
Schválené na preplatenie
681 €
Realizácia
18.12.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_10122019_Zmluva o poskytnutí NFP

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,106 €
Schválené na preplatenie
1,106 €
Realizácia
23.12.2019
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_16122019_Koordinačné stretnutie pre kontaktné osoby rezortov

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,675 €
Schválené na preplatenie
1,675 €
Realizácia
23.12.2019
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
756 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok - osobné výdavky_lektori AK EŠIF

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií

EY_stengl_CZ1231-19_02-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

EY_stengl_CZ1231-19_02-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

EY_stengl_CZ1231-19_02-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie

EY_stengl_CZ1231-19_02-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií

EY_stengl_CZ1231-19_02-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,043 €
Schválené na preplatenie
4,043 €
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

EY_stengl_CZ1231-19_02-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,159 €
Schválené na preplatenie
43,159 €
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

EY_stengl_CZ1231-19_02-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,570 €
Schválené na preplatenie
6,570 €
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie

EY_stengl_CZ1231-19_02-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,276 €
Schválené na preplatenie
35,276 €
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

EY_stengl_CZ1231-19_01-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií

EY_stengl_CZ1231-19_01-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

EY_stengl_CZ1231-19_01-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie

EY_stengl_CZ1231-19_01-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií

EY_stengl_CZ1231-19_01-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,133 €
Schválené na preplatenie
3,133 €
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

EY_stengl_CZ1231-19_01-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,337 €
Schválené na preplatenie
36,337 €
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

EY_stengl_CZ1231-19_01-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,895 €
Schválené na preplatenie
8,895 €
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie

EY_stengl_CZ1231-19_01-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,499 €
Schválené na preplatenie
37,499 €
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie

EY_stengl_CZ1231-19_04-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

EY_stengl_CZ1231-19_04-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

EY_stengl_CZ1231-19_04-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie

EY_stengl_CZ1231-19_04-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

EY_stengl_CZ1231-19_04-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

EY_stengl_CZ1231-19_04-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

EY_stengl_CZ1231-19_03-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie

EY_stengl_CZ1231-19_03-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií

EY_stengl_CZ1231-19_03-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

EY_stengl_CZ1231-19_03-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

EY_stengl_CZ1231-19_03-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,233 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

EY_stengl_CZ1231-19_03-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií

EY_stengl_CZ1231-19_03-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,022 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie

EY_stengl_CZ1231-19_03-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie

EY_stengl_CZ1231-19_06-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií

EY_stengl_CZ1231-19_06-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

EY_stengl_CZ1231-19_06-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

EY_stengl_CZ1231-19_06-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

EY_stengl_CZ1231-19_06-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

EY_stengl_CZ1231-19_06-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií

EY_stengl_CZ1231-19_06-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie

EY_stengl_CZ1231-19_06-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie

EY_stengl_CZ1231-19_05-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

EY_stengl_CZ1231-19_05-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

EY_stengl_CZ1231-19_05-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

EY_stengl_CZ1231-19_05-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

EY_stengl_CZ1231-19_05-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie

EY_stengl_CZ1231-19_05-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie

EY_stengl_CZ1231-19_07-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií

EY_stengl_CZ1231-19_07-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

EY_stengl_CZ1231-19_07-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

EY_stengl_CZ1231-19_07-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií

EY_stengl_CZ1231-19_07-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

EY_stengl_CZ1231-19_07-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie

EY_stengl_CZ1231-19_07-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

EY_stengl_CZ1231-19_07-2020

Vlastník dokladu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy - november 2020

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac november 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - november 2020

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac november 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií - november 2020

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac november 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií - november 2020

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac november 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
708 €
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - november 2020

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac november 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,469 €
Schválené na preplatenie
6,469 €
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy - november 2020

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac november 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,437 €
Schválené na preplatenie
3,437 €
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy - október 2020

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac október 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie - október 2020

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac október 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - október 2020

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac október 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií - október 2020

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac október 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy - október 2020

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac október 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,693 €
Schválené na preplatenie
8,693 €
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - október 2020

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac október 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,245 €
Schválené na preplatenie
4,245 €
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií - október 2020

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac október 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,357 €
Schválené na preplatenie
5,357 €
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie - október 2020

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac október 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,548 €
Schválené na preplatenie
4,548 €
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík a stratéqií

EY_09_2020_CZ_1231_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

EY_09_2020_CZ_1231_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

EY_09_2020_CZ_1231_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie

EY_09_2020_CZ_1231_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,043 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy

EY_08_2020_CZ_1231_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov

EY_08_2020_CZ_1231_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík a stratégií

EY_08_2020_CZ_1231_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie

EY_08_2020_CZ_1231_2019

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_23092020_Vybrané aspekty FR

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_18092020_Zmluva o poskytnutí NFP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_17092020_Kontrola projektu v EŠIF

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_11092020_Projektové riadenie I.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_09092020_Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF- AK VO

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_20082020_Zákon 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF, finančné nástroje a štátna pomoc

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
659 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_21082020_Monitoring na projektovej úrovni

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_19082020_Kontrola projektu v EŠIF

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_18082020_Monitoring na programovej a národnej úrovni

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_17082020_Výzva a schvalovaci proces

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_14082020_Zmluva o poskytnutí NFP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_13082020_Systém riadenia EŠIF na PO 2014-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_12082020_Práca v systéme ITMS2014+

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_11082020_Vybrané aspekty FR

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_10082020_Nezrovnalosti a finančné opravy

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_7082020_Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF- prípadové štúdie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
732 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_6082020_Projektové riadenie I.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_27072020_Vybrané aspekty FR

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_24072020_Úvod k pravidlám hospodárskej súťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_23072020_Kontrola projektu v EŠIF

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_22072020_Práca v systéme ITMS2014+

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_21072020_Systém riadenia EŠIF na PO 2014-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_20072020_Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF- AK VO

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_17072020_Výzva a schvalovaci proces

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_16072020_Monitoring na programovej a národnej úrovni

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_15072020_Projektové riadenie I.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_13072020_Zákon č.292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF, finančné nástroje a štátna pomoc

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_10072020_Monitoring na projektovej úrovni

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_9072020_Zmluva o poskytnutí NFP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_7072020_Informačné a komunikačné nástroje a opatrenia

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_6072020_Vybrané aspekty FR

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_30062020_Zákon č.292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF, finančné nástroje a štátna pomoc

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_26062020_Úvod k pravidlám hospodárskej súťaže

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_25062020_Výzva a schvalovaci proces

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_24062020_Projektové riadenie I.

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_23062020_Systém riadenia EŠIF na PO 2014-2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_22062020_Posudzovanie projektoých zámerov

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_19062020_Kontrola projektu v EŠIF

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_18062020_Vybrané aspekty FR

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_17062020_Kontrola VO projektov financovaných z EŠIF- prípadové štúdie

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_16062020_Monitoring na projektovej úrovni

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_15062020_Systém finančného riadenia pre PJ

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_11062020_Zmluva o poskytnutí NFP

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

stravovacie služby a technické zabezpečenie akcie

Fa_školenie AK EŠIF_10062020_Práca v systéme ITMS2014+

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Úrad vlády Slovenskej republiky
Žiadaná suma
735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

625 007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za August 2020 - účtovný doklad č. 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za August 2020 - účtovný doklad č. 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 - Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za August 2020 - účtovný doklad č. 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 - Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za August 2020 - účtovný doklad č. 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 - Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za August 2020 - účtovný doklad č. 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 - Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za August 2020 - účtovný doklad č. 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za August 2020 - účtovný doklad č. 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za August 2020 - účtovný doklad č. 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za August 2020 - účtovný doklad č. 08/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za September 2020 - účtovný doklad č. 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za September 2020 - účtovný doklad č. 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 - Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za September 2020 - účtovný doklad č. 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 - Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za September 2020 - účtovný doklad č. 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 - Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za September 2020 - účtovný doklad č. 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 - Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za September 2020 - účtovný doklad č. 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za September 2020 - účtovný doklad č. 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za September 2020 - účtovný doklad č. 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za September 2020 - účtovný doklad č. 09/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Júl 2020 - účtovný doklad č. 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Júl 2020 - účtovný doklad č. 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 - Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Júl 2020 - účtovný doklad č. 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 - Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Júl 2020 - účtovný doklad č. 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 - Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Júl 2020 - účtovný doklad č. 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 - Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Júl 2020 - účtovný doklad č. 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Júl 2020 - účtovný doklad č. 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Júl 2020 - účtovný doklad č. 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Júl 2020 - účtovný doklad č. 07/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Jún 2020 - účtovný doklad č. 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Jún 2020 - účtovný doklad č. 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 - Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Jún 2020 - účtovný doklad č. 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 - Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Jún 2020 - účtovný doklad č. 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 - Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Jún 2020 - účtovný doklad č. 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 - Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Jún 2020 - účtovný doklad č. 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Jún 2020 - účtovný doklad č. 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Jún 2020 - účtovný doklad č. 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Jún 2020 - účtovný doklad č. 06/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Máj 2020 - účtovný doklad č. 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Máj 2020 - účtovný doklad č. 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 - Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Máj 2020 - účtovný doklad č. 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 - Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Máj 2020 - účtovný doklad č. 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 - Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Máj 2020 - účtovný doklad č. 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Máj 2020 - účtovný doklad č. 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Máj 2020 - účtovný doklad č. 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Máj 2020 - účtovný doklad č. 05/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Apríl 2020 - účtovný doklad č. 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Apríl 2020 - účtovný doklad č. 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625004 - Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Apríl 2020 - účtovný doklad č. 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625003 - Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Apríl 2020 - účtovný doklad č. 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625002 - Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Apríl 2020 - účtovný doklad č. 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625001 - Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Apríl 2020 - účtovný doklad č. 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Apríl 2020 - účtovný doklad č. 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Apríl 2020 - účtovný doklad č. 04/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií - december 2020

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie - december 2020

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - december 2020

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy - december 2020

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2021
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - december 2020

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií - december 2020

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy - december 2020

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie - december 2020

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac december 2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za November 2020 - účtovný doklad č. 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 - Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za November 2020 - účtovný doklad č. 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 - Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za November 2020 - účtovný doklad č. 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za November 2020 - účtovný doklad č. 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za November 2020 - účtovný doklad č. 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 - Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za November 2020 - účtovný doklad č. 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 - Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za November 2020 - účtovný doklad č. 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za November 2020 - účtovný doklad č. 11/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Október 2020 - účtovný doklad č. 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 - Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Október 2020 - účtovný doklad č. 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 - Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Október 2020 - účtovný doklad č. 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Október 2020 - účtovný doklad č. 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Október 2020 - účtovný doklad č. 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 - Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Október 2020 - účtovný doklad č. 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 - Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Október 2020 - účtovný doklad č. 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za Október 2020 - účtovný doklad č. 10/2020

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie - január 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac január 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií - január 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac január 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - január 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac január 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií - január 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac január 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - január 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac január 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie - január 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac január 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2021
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy - február 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac február 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - február 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac február 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií - február 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac február 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie - február 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac február 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií - február 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac február 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - február 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac február 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávanie - február 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac február 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy - február 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac február 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

625 005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 06/2021 - účtovný doklad č. 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 - Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 06/2021 - účtovný doklad č. 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 - Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 06/2021 - účtovný doklad č. 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 06/2021 - účtovný doklad č. 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 06/2021 - účtovný doklad č. 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 06/2021 - účtovný doklad č. 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 - Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 06/2021 - účtovný doklad č. 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 - Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 06/2021 - účtovný doklad č. 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 06/2021 - účtovný doklad č. 06/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 05/2021 - účtovný doklad č. 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 - Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 05/2021 - účtovný doklad č. 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 - Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 05/2021 - účtovný doklad č. 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 05/2021 - účtovný doklad č. 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 05/2021 - účtovný doklad č. 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 05/2021 - účtovný doklad č. 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 - Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 05/2021 - účtovný doklad č. 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 - Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 05/2021 - účtovný doklad č. 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 05/2021 - účtovný doklad č. 05/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 04/2021 - účtovný doklad č. 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 - Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 04/2021 - účtovný doklad č. 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 04/2021 - účtovný doklad č. 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 - Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 04/2021 - účtovný doklad č. 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 04/2021 - účtovný doklad č. 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 04/2021 - účtovný doklad č. 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 - Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 04/2021 - účtovný doklad č. 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 - Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 04/2021 - účtovný doklad č. 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 04/2021 - účtovný doklad č. 04/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 03/2021 - účtovný doklad č. 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 - Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 03/2021 - účtovný doklad č. 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 - Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 03/2021 - účtovný doklad č. 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 03/2021 - účtovný doklad č. 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 03/2021 - účtovný doklad č. 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 03/2021 - účtovný doklad č. 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 - Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 03/2021 - účtovný doklad č. 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 - Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 03/2021 - účtovný doklad č. 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 03/2021 - účtovný doklad č. 03/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 02/2021 - účtovný doklad č. 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 - Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 02/2021 - účtovný doklad č. 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 - Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 02/2021 - účtovný doklad č. 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 02/2021 - účtovný doklad č. 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 02/2021 - účtovný doklad č. 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 - Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 02/2021 - účtovný doklad č. 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 - Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 02/2021 - účtovný doklad č. 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 02/2021 - účtovný doklad č. 02/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 - Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 02/2021 - 06/2021 - účtovný doklad č. 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 - Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 02/2021 - 06/2021 - účtovný doklad č. 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 - Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 02/2021 - 06/2021 - účtovný doklad č. 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 02/2021 - 06/2021 - účtovný doklad č. 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 02/2021 - 06/2021 - účtovný doklad č. 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

637 027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 02/2021 - 06/2021 - účtovný doklad č. 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 - Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 02/2021 - 06/2021 - účtovný doklad č. 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 02/2021 - 06/2021 - účtovný doklad č. 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 02/2021 - 06/2021 - účtovný doklad č. 01/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií - jún 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac jún 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávania - jún 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac jún 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - jún 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac jún 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií - jún 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac jún 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - jún 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac jún 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávania - jún 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac jún 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

637 027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 09/2021 - účtovný doklad č. 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

621 000 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 09/2021 - účtovný doklad č. 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

623 000 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 09/2021 - účtovný doklad č. 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 001 - Na nemocenské poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 09/2021 - účtovný doklad č. 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 002 - Na starobné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 09/2021 - účtovný doklad č. 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 003 - Na úrazové poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 09/2021 - účtovný doklad č. 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 005 - Na poistenie v nezamestnanosti

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 09/2021 - účtovný doklad č. 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 004 - Na invalidné poistenie

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 09/2021 - účtovný doklad č. 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

625 007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

Výpis priznaných a vyplatených odmien dohodárov vrátane odvodov zamestnávateľa za 09/2021 - účtovný doklad č. 09/2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií - júl 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac júl 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2021
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - júl 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac júl 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2021
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávania - júl 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac júl 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2021
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - júl 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac júl 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávania - júl 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac júl 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií - júl 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac júl 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert pre analytické činnosti, systémy a procesy - august 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac august 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávania - august 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac august 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií - august 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac august 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - august 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac august 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií - august 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac august 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - august 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac august 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávania - august 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac august 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Expert pre analytické činnosti, systémy a procesy - august 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac august 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávania - september 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac september 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - september 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac september 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií - september 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac september 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávania - september 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac september 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - september 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac september 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií - september 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac september 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávania - október 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac október 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - október 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac október 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy - október 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac október 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávania - október 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac október 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - október 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac október 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy - október 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac október 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík a stratégií - november 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac november 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy - november 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac november 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - november 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac november 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávania - november 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac november 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík a stratégií - november 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac november 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy - november 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac november 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - november 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac november 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávania - november 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac november 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík a stratégií - december 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac december 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - december 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac december 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy - december 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac december 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík a stratégií - december 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac december 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - december 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac december 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy - december 2021

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac december 2021

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík a stratégií - január 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac január 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - január 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac január 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávania - január 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac január 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy - január 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac január 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík a stratégií - január 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac január 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávania - január 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac január 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - január 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac január 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy - január 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac január 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík a stratégií - február 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac február 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - február 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac február 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávania - február 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac február 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy - február 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac február 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Expert/konzultant pre hodnotenie a monitorovanie programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov - február 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac február 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Expert/konzultant pre implementáciu a riadenie programov, finančných mechanizmov, politík a stratégií - február 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac február 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
952 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Expert/konzultant pre analytické činnosti, systémy a procesy - február 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac február 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Názov

Expert/konzultant pre riadenie ľudských zdrojov a vzdelávania - február 2022

Ernst & Young, s. r. o. - poradenské služby za mesiac február 2022

Vlastník dokladu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2022
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.