Popis projektu

Cieľom projektu je uskutočniť prechod poskytovania sociálnych služieb v zariadení "DSS pre deti a dospelých v Okoči -Opatovský Sokolec" z inštitucionálnej formy na komunitnú prostredníctvom vytvorenia fyzického prostredia pre poskytovanie sociálnych služieb v deinštitucionalizovanej forme, na komunitnej báze. Tým sa zlepší kvalita poskytovaných sociálnych služieb a dosiahne sociálna a pracovná integrácia PSS v obciach Okoč a Topoľníky. Aktivitami projektu - vytvorenie 5 RD s 2 bytovými jednotkami po max. 6 PSS (prestavba a dostavba jestvujúceho objektu, výstavba 4 RD) sa uskutoční úplná transformácia DSS s celkovou kapacitou 65 miest s celoročným pobytom (k 30. 04. 2018 obsadených 56 miest) a 1 miestom - ambulatnou formou. Navrhované stavebné riešenia sú v súlade s princípmi univerzálneho navrhovania budov, v súlade s princípmi nediskriminácie, v súlade s požiadavkami  IROP a zákona o soc. službách. Podlahová plocha 1 renovovanej verejnej budovy bude  407,10 m2. Podlahová plocha 4 novovybudovaných verejných budov bude spolu 1507,39 m2.

 Pri merateľných ukazovateľoch s kódmi P0072 - Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a P0332 - Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sú uvedené celkové cieľové hodnoty "0" z dôvodu, že sú irelevantné pri projekte na podporu deinštitucionalizácie sociálnych služieb, t. j. predmetom projektu nie je výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pri merateľnom ukazovateli s kódom P0617 - Nové alebo renovované verejné alebo obchodné priestory na území mestského rozvoja/Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja je uvedená celková cieľová hodnota "0" z dôvodu, že miesto realizácie aktivít projektu je mimo územia mestského rozvoja. Pri merateľnom ukazovateli P0764 - Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne  vykonávaných odborných činností je uvedená celková cieľová hodnota "0" z dôvodu, že projekt nerieši podporu sociálnych služieb poskytovaných terénnou formou, ani v rámci samostatne vykonávaných odborných činností.

Viac
Subjekt
Trnavský samosprávny kraj
Miesta realizácie
Topoľníky, Okoč
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2014 - 01.08.2021
Celková suma
4,174,382 €
Vlastné zdroje
208,719 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Oko…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
30.04.2016
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Oko…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.07.2014
Skutočný začiatok
23.07.2014
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Oko…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
31.03.2017
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami k. …
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
31.03.2017
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami p…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.07.2014
Skutočný začiatok
23.07.2014
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
02.01.2018
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
12,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Kapacita transformovaných sociálnych služieb
Hodnota
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
12,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
1507,39 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
407,1 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.