Popis projektu

Cieľom projektu je uskutočniť prechod poskytovania sociálnych služieb v zariadení "DSS pre deti a dospelých v Okoči -Opatovský Sokolec" z inštitucionálnej formy na komunitnú prostredníctvom vytvorenia fyzického prostredia pre poskytovanie sociálnych služieb v deinštitucionalizovanej forme, na komunitnej báze. Tým sa zlepší kvalita poskytovaných sociálnych služieb a dosiahne sociálna a pracovná integrácia PSS v obciach Okoč a Topoľníky. Aktivitami projektu - vytvorenie 5 RD s 2 bytovými jednotkami po max. 6 PSS (prestavba a dostavba jestvujúceho objektu, výstavba 4 RD) sa uskutoční úplná transformácia DSS s celkovou kapacitou 65 miest s celoročným pobytom (k 30. 04. 2018 obsadených 56 miest) a 1 miestom - ambulatnou formou. Navrhované stavebné riešenia sú v súlade s princípmi univerzálneho navrhovania budov, v súlade s princípmi nediskriminácie, v súlade s požiadavkami  IROP a zákona o soc. službách. Podlahová plocha 1 renovovanej verejnej budovy bude  407,10 m2. Podlahová plocha 4 novovybudovaných verejných budov bude spolu 1507,39 m2.

 Pri merateľných ukazovateľoch s kódmi P0072 - Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a P0332 - Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sú uvedené celkové cieľové hodnoty "0" z dôvodu, že sú irelevantné pri projekte na podporu deinštitucionalizácie sociálnych služieb, t. j. predmetom projektu nie je výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pri merateľnom ukazovateli s kódom P0617 - Nové alebo renovované verejné alebo obchodné priestory na území mestského rozvoja/Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja je uvedená celková cieľová hodnota "0" z dôvodu, že miesto realizácie aktivít projektu je mimo územia mestského rozvoja. Pri merateľnom ukazovateli P0764 - Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne  vykonávaných odborných činností je uvedená celková cieľová hodnota "0" z dôvodu, že projekt nerieši podporu sociálnych služieb poskytovaných terénnou formou, ani v rámci samostatne vykonávaných odborných činností.

Viac
Subjekt
Trnavský samosprávny kraj
Miesta realizácie
Topoľníky, Okoč
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2014 - 01.12.2023
Celková suma
3,691,847 €
Vlastné zdroje
184,592 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Oko…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
30.04.2016
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov
Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Oko…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.07.2014
Skutočný začiatok
23.07.2014
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Oko…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
31.03.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov
Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami k. …
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
31.03.2017
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov
Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami p…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.07.2014
Skutočný začiatok
23.07.2014
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
02.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
1507,39 (m2)
Cieľ
1507,39 (m2)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
407,1 (m2)
Cieľ
407,1 (m2)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
12,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
12,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov
Kapacita transformovaných sociálnych služieb
Hodnota
12,0 (Miesto v sociálnych službách)
Cieľ
12,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

faktúra 302220095

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

Stavebné práce

faktúra 2022023

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2022
Názov

stavebné práce

faktúra 302220100

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

stavebné práce

faktúra 2022024

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

stavebné práce

faktúra 302220115

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

stavebné práce

faktúra 2022028

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

stavebné práce

faktúra 2022031

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

stavebné práce

faktúra 302220047

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

stavebné práce

faktúra 302220044

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

stavebné práce

faktúra 302220046

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

nákup nehnuteľností - pozemky

Kúpna zmluvy

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2016
Názov

nákup nehnuteľností - stavby

Kúpna zmluvy

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2016
Názov

nákup nehnuteľností - stavby

Kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Obec Okoč
Žiadaná suma
24,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2014
Názov

nákup nehnuteľností - stavby

Kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Obec Okoč
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2014
Názov

nákup nehnuteľností - pozemky

Kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Obec Okoč
Žiadaná suma
714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2014
Názov

nákup nehnuteľností - pozemky

Kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Obec Okoč
Žiadaná suma
23,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2014
Názov

publicita - dočasná tabuľa

faktúra 1020212633

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

stavebný dozor

faktúra 152022

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

stavebný dozor

faktúra 162022

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

stavebný dozor

faktúra 172022

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

stavebný dozor

faktúra 052022

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

stavebný dozor

faktúra 062022

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

stavebný dozor

faktúra 072022

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

stavebný dozor

faktúra 082022

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

stavebný dozor

faktúra 182022

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2022
Názov

stavebné práce

faktúra 302220173

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

stavebné práce

faktúra 2022040

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

stavebné práce

faktúra 2022039

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

stavebné práce

faktúra 302220171

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

stavebný dozor

faktúra 382022

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

stavebný dozor

faktúra 392022

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2022
Názov

stavebné práce

faktúra 302220016

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2022
Názov

stavebné práce

faktúra 2022016

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

stavebné práce

faktúra 2022015

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2022
Názov

stavebné práce

faktúra 302220045

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

publicita

FA 1020212633

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2021
Názov

Stavebné práce

FA 2023039

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Stavebné práce

FA 2023038

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

stavebný dozor

faktúra 23VF00014

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

stavebný dozor

faktúra 23VF00015

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

stavebný dozor

faktúra 23VF00016

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

stavebné práce

faktúra 302220184

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2022
Názov

stavebné práce

faktúra 2023003

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

stavený dozor

faktúra 23VF00012

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

stavebný dozor

faktúra 23VF00013

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

stavebné práce

faktúra 302220171

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

stavebný dozor

FA 23VF00131

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

stavebný dozor

FA 23VF00129

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

stavebný dozor

FA 23VF00128

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

stavebný dozor

FA 23VF00130

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

stavebný dozor

FA 23VF00127

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

stavebné práce

FA 302230163

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

stavebné práce

FA 302230184

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

stavebné práce

FA 302230183

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

stavebné práce

FA 911230328

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

stavebné práce

FA 911230328

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

stavebné práce

FA 911230328

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

stavebné práce

FA 911230328

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

stavebné práce

FA 1307/2023

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

stavebné práce

FA 1307/2023

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

stavebné práce

FA 1307/2023

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

stavebné práce

FA 1307/2023

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

stavebné práce

FA 2023011

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2023
Názov

stavebné práce

FA 2023-215

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

stavebné práce

FA 302230058

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2023
Názov

stavebné práce

FA 302230056

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2023
Názov

stavebné práce

FA 302230102

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2023
Názov

stavebné práce

FA 302230082

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2023
Názov

stavebné práce

FA 302230083

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

stavebné práce

FA 2023027

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

stavebné práce

FA 2023026

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

projektový manažér

Sumarizačný hárok - projektový manažér

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
35,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

finančný manažér

Sumarizačný hárok - finančný manažér

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
8,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

manažér/expert pre VO

Sumarizačný hárok - manažér/expert pre VO

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
Trnavský samosprávny kraj
Žiadaná suma
5,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 302230061

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 302230061

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

FA č.2023026

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

FA č.2023026

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

stavebné práce

faktúra č.2023027

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra č.2023027

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

stavebné práce

FA č. 302230083

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

FA č. 302230083

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

stavebné práce

FA 302230082

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
190,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2023
Názov

stavebné práce

FA 302230102

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2023
Názov

stavebný dozor

FA 23VF00064

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

stavebný dozor

FA 23VF00065

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

stavebný dozor

FA 23VF00051

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2023
Názov

stavebný dozor

FA 23VF00067

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

stavebný dozor

FA 23VF00066

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Názov

Fa 2018037

Faktúra 2018037

Vlastník dokladu
Trnavský samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2018
Názov IČO
Názov
Obec Okoč
IČO
00305642
Názov
Trnavský samosprávny kraj
IČO
37836901
Názov
NABIMEX, s.r.o.
IČO
36022331
Názov
MOSAP, a.s.
IČO
36521671
Názov
Trnavský samosprávny kraj
IČO
37836901
Názov
Bittner print s.r.o.
IČO
35736534
Názov
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
IČO
43897452
Názov
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
IČO
43897452
Názov
NABIMEX, s.r.o.
IČO
36022331
Názov
A.DOM, spol. s r.o.
IČO
34116516
Názov
Ing. Slavomír Kelemen SK DESIGN
IČO
41643984
Názov
Juno s. r. o.
IČO
53717325
Názov
SYTIQ a. s.
IČO
52286843
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.