Popis projektu

Predmetom projektu je obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk na Súkromnej strednej odbornej škole DSA, Koniarekova 17, Trnava. Miestom realizácie projektu je MFO Trnava.

Celkovým cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy DSA, Koniarekova 17, Trnava na praktickom vyučovaní. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov pre potreby trhu práce. Podporou materiálno-technického vybavenia na Súkromnej strednej odbornej škole DSA, Koniarekova 17, Trnava sa dosiahne špecifický cieľ Prioritnej osi č.2 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní a tematický cieľ IROP – Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania, čo bude mať pozitívny dopad na rozvoj kvality života a ľudských zdrojov.

Realizáciou projektu sa prispeje k zlepšeniu kvality života a zabezpečí sa ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, čím bude naplnená Prioritná os 2. Zabezpečí sa udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí, čo je v súlade s globálnym cieľom a stratégiou IROP. Vytvoria sa podmienky pre kvalitné vzdelávanie, zlepší sa kvalita života obyvateľstva. Pre žiakov v procese vzdelávania a odbornej prípravy a pre osoby zúčastnené na celoživotnom vzdelávaní, sa posilnia ich sociálne a odborné kompetencie a takéto vzdelávanie im umožní úspešnú integráciu do spoločnosti z hľadiska sociálnych a pracovných väzieb. Tým sa naplní Investičná priorita a Tematický cieľ 10 IROP: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania

Stanovené ciele sú merateľné prostredníctvom vybraných ukazovateľov a to:

- Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl, kde cieľovou hodnotou je 118 žiakov a

- Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP), kde cieľovou hodnotou je 1 SOŠ.

V rámci projektu sa zakúpi  materiálno-technické vybavenie odborných pracovísk Súkromnej strednej odbornej školy DSA, Koniarekova 17, Trnava, ktoré predstavuje štyri hlavné aktivity projektu a to: -

hlavná aktivita projektu č. 1 – Materiálno-technické vybavenie CAD/CAM učebne, pozostávajúce zo súboru viacerých Výučbových panelov pre automobilovú mechatroniku: LD-CR Common-Rail diesel vstrekovací systém, LD-MPI MPI benzínový vstrekovací systém, LD-ABS ABS (Bosch 5.3 - osobné auto), LD-HDM Hybrid drive management (hybridné pohony), LD-CAN CAN-BUS Multiplex, LD-LT Osvetlenie vozidla, LD Pneumatický brzdový systém + príprava stl. vzduchu,

hlavná aktivita projektu č. 2 – Materiálno-technické vybavenie IKT učebne, pozostávajúce z Interaktívneho projektora s ovládaním dvoma interaktívnymi perami, s podporou 3D zobrazenia, projekčnej tabule, učiteľské PC vrátane základného vybavenia, PC set pre žiaka –klientská stanica 16 ks, 3D tlačiareň, zázemie pre učiteľa – 2 ks notebook + multifunkčná tlačiareň, operačný systém + kancelársky balík 17 ks – balík MS Office 2016 pre školy, školský server, žiacky jednomiestny stôl 16 ks, stolička pre žiaka 16 ks, pracovisko učiteľa – nábytok – katedra učiteľa, stolička,

hlavná aktivita projektu č. 3 – Materiálno-technické vybavenie Jazykovej učebne, pozostávajúce z Interaktívneho projektora s ovládaním dvoma interaktívnymi perami, s podporou 3D zobrazenia, projekčnej tabule, učiteľská stanica - NB, žiacka klientská stanica pre 2 žiakov + audioadaptér – NB 10 ks, digitálne jazykové laboratórium, stolička pre žiaka 20 ks, žiacky stôl 10 ks, pracovisko učiteľa – nábytok - katedra učiteľa, stolička,

hlavná aktivita projektu č. 4 – Materiálno-technické vybavenie Dielne, pozostávajúce z dvoch kusov CNC sústruhu + frézy, dvoch kusov CNC sústruhu s vodorovným lôžkom a riadiacim systémom, CNC router, gravírovací a vyrezávací laser, kompresor, vysokozdvižný vozík, paletový vozík.

Každé uvedené materiálno-technické vybavenie bude slúžiť na vzdelávanie a odbornú prípravu žiakov Súkromnej strednej odbornej školy DSA, Koniarekova 17, Trnava. Zvolený súbor je nevyhnutný na zabezpečenie stanovených cieľov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy žiakov. V dôsledku realizácie projektu sa zabezpečí podpora Súkromnej strednej odbornej školy DSA, Koniarekova 17, Trnava a zabezpečí sa, aby 118 žiakov školy v skupine odborov Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba, konkrétne v odboroch mechanik strojov a zariadení, strojárstvo–výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení, mechanik hasičskej techniky, mechanik opravár - stroje a zariadenia, autoopravár - mechanik mohlo používať nové alebo zlepšené zariadenia školy.

Viac
Subjekt
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Miesta realizácie
Trnava
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2020 - 01.09.2021
Celková suma
264,203 €
Vlastné zdroje
26,420 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Materiálno-technické vybavenie Dielne
Typ
A. UMR_Obstaranie a…
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
28.06.2021
Názov
Materiálno-technické vybavenie Jazykove…
Typ
A. UMR_Obstaranie a…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
06.07.2021
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
24.09.2021
Názov
Materiálno-technické vybavenie IKT učeb…
Typ
A. UMR_Obstaranie a…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
06.07.2021
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
30.09.2021
Názov
Materiálno-technické vybavenie CAD/CAM …
Typ
A. UMR_Obstaranie a…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
01.10.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
28.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
118,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
30.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mechatronický modul simulujúci brzdovú pneumatickú sústavu vo vozidle - pneumatický brzdový systém + príprava stl. vzduch

Faktúra č. 2014

Vlastník dokladu
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Faktúra č.21038

Faktúra č.21038

Vlastník dokladu
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2021
Názov

Faktúra č. 21020

Faktúra č. 21020

Vlastník dokladu
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Faktúra č. 2123

Faktúra č. 2123

Vlastník dokladu
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2021
Názov

Faktúra č. 2100000300

Faktúra č. 2100000300

Vlastník dokladu
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Faktúra č. 2100000300

Faktúra č. 2100000300

Vlastník dokladu
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Faktúra č. 2100000300

Faktúra č. 2100000300

Vlastník dokladu
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2021
Názov

Faktúra č. 212000201

Faktúra č. 212000201

Vlastník dokladu
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Faktúra č. 212000201

Faktúra č. 212000201

Vlastník dokladu
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Faktúra č. 212000201

Faktúra č. 212000201

Vlastník dokladu
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Faktúra č. 212000201

Faktúra č. 212000201

Vlastník dokladu
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov IČO
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
eTechnology s.r.o.
IČO
44632304
Názov
RIZNER s. r. o.
IČO
46360379
Názov
Regál, s.r.o.
IČO
35884452
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.