Popis projektu

Cieľom predmetného investičného stavebného projektu: REKONŠTRUKCIA CESTY I/65 TURČIANSKE TEPLICE – PRÍBOVCE, je zvýšiť v predmetnom úseku kvalitu dopravy, cestovnú rýchlosť, bezpečnosť jeho užívateľov, a v neposlednom rade aj zlepšiť životné prostredie obyvateľov v blízkosti dotknutej cestnej siete. Podmienkou dosiahnutia spomenutých pozitívnych zmien je realizácia predmetného investičného stavebného projektu.  

Cesta I/65 je cesta I. triedy, ktorá spája Nitru a Martin. Začína sa v Nitrianskom okrese križovatkou s cestou I/51 a I/64 a končí v Martine križovatkou s cestou I/18. Tvorí jeden z hlavných komunikačných koridorov v smere juh – sever a je zaradená do siete TEN-T.

Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce je lokalizovaná v Žilinskom kraji na území okresov Turčianske Teplice a Martin.

Začiatok rekonštrukcie úseku je v km 114,046 cesty I/65 (podľa pasportu cesty) v mieste, kde začína existujúca betónová cesta (v tesnej blízkosti pred mestom Turčianske Teplice, časť Diviaky). Smerové vedenie cesty sa nemení, rekonštrukcia sleduje existujúcu trasu cesty I/65 bez zmeny. Výškové vedenie cesty je zvýšené o cca. 20 cm, pričom sa niveleta pred a za neriešenými úsekmi plynulo napojí na jestvujúcu úroveň vozovky. Rekonštrukcia končí v km 129,164 cesty I/65 (podľa pasportu cesty).

Rekonštrukcia cesty spočíva v odstránení porušenej betónovej vozovky ktorá bude nahradená polotuhou vozovkou so živičným povrchom. Obrusná vrstva vozovky bude z asfaltového koberca mastixového, strednozrnného, modifikovaného SMA 11-I. Súčasťou rekonštrukcie je aj rekonštrukcia vybraných križovatiek s cestami II. a III. triedy. Križovatky sú doplnené o prídavné pruhy pre odbočenie vľavo, vpravo a pripájacie pruhy tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť dopravy.

P0015 Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy) o dĺžke v roku 2018.

P0243 Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy  v počte v roku 2018.

P0644 Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy v roku 2023 vo výške

V rámci , ktorou je realizácia projektu sa realizujú nasledujúce podaktivity: Prípravná a projektová dokumentácia, Nákup pozemkov, Nájom za dočasný záber pozemkov,  Štúdie, expertízy, posudky a Stavebné práce vrátane rezervy na stavebné práce.

Prípravné a projektové práce prebiehali od roku 2014 a zahŕňali vypracovanie viacerých stupňov PD. Spracovateľ projektovej dokumentácie bude taktiež zabezpečovať autorský dozor počas výstavby. Projektové riešenie vyžadovalo realizáciu výkupov pozemkov a prenájom pozemkov na dočasný zámer vrátane zabezpečenia nevyhnutných znaleckých úkonov. Stavebné práce

budú realizované zhotoviteľom, ktorý bude  vybraný na základe výsledku verejného obstarávania, v plánovanom termíne od 01/2017 do 09/2018 za dohľadu stavebného dozoru z interných kapacít žiadateľa.

• interné riadenie projektu, ktoré zabezpečí a koordinuje projektovú prípravu, verejné obstarávanie a dohľad nad realizáciou stavby;

• informovanie a komunikáciu, t.j. publicitu projektu v zmysle požiadaviek Manuálu pre informovanie a komunikáciu na povinné

nástroje publicity projektov pre informovanie verejnosti o projekte podporeného OPII.

Viac
Subjekt
Slovenská správa ciest
Miesta realizácie
Príbovce, Turčianske Teplice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2014 - 01.12.2019
Celková suma
24,662,475 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
20,474,965 €
Nezrovnalosti
3,292,250 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia projektu
Typ
A. Výstavba a moder…
Plánovaný začiatok
01.08.2014
Skutočný začiatok
06.05.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2014
Skutočný začiatok
06.05.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest (cesty 1. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (I. triedy)
Hodnota
15,118 (km)
Cieľ
15,118 (km)
Naposledy aktualizované
13.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy
Hodnota
1,010,668 €
Cieľ
1,059,919 €
Naposledy aktualizované
13.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.10.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

MPV -T.Teplice-Príbovce-SVP-1012/6453/2016

MPV -T.Teplice-Príbovce-SVP-1012/6453/2016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
1,326 €
Schválené na preplatenie
1,326 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

MPV -T.Teplice-Príbovce-SVP-1010/6453/2016

MPV -T.Teplice-Príbovce-SVP-1010/6453/2016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
363 €
Schválené na preplatenie
363 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

MPV -T.Teplice-Príbovce-SVP-1011/6453/2016

MPV -T.Teplice-Príbovce-SVP-1011/6453/2016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
2,264 €
Schválené na preplatenie
2,264 €
Realizácia
19.12.2016
Názov

MPV_Turčianske Teplice - Príbovce

MPV_Turčianske Teplice - Príbovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
286,481 €
Schválené na preplatenie
285,434 €
Realizácia
30.12.2016
Názov

T. Teplice - Príbovce - VP

T. Teplice - Príbovce - VP

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,920 €
Schválené na preplatenie
16,920 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

T. Teplice - Príbovce - AD

T. Teplice -Príbovce - AD

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,848 €
Schválené na preplatenie
6,848 €
Realizácia
20.12.2017
Názov

T. Teplice -Príbovce- DP

T. Teplice - Príbovce - DP

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
221,591 €
Schválené na preplatenie
221,591 €
Realizácia
15.12.2016
Názov

T. Teplice - Príbovce, DSZ, DSP

T. Teplice- DSZ, DSP

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390,295 €
Schválené na preplatenie
390,295 €
Realizácia
26.09.2016
Názov

T. Teplice - Príbovce_SP 08/2017

T. Teplice - Príbovce, SP 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
27,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2017
Názov

6400730043

T. Teplice - Príbovce, SP 08/2017

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
621,881 €
Schválené na preplatenie
621,881 €
Realizácia
04.10.2017
Názov

6400740255

T. Teplice - Príbovce, MPV - trvalý záber

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
82 €
Schválené na preplatenie
82 €
Realizácia
22.08.2017
Názov

6400740256

T. Teplice - Príbovce- MPV- trvalý záber

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
22.08.2017
Názov

6400740251

T. Teplice- Príbovce- MPV-trvalý záber

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
0 €
Schválené na preplatenie
0 €
Realizácia
26.07.2017
Názov

5400740336

T. Teplice- Príbovce, MPV-trvalý záber

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
3,975 €
Schválené na preplatenie
3,975 €
Realizácia
27.10.2017
Názov

6400740253

T. Teoplice- Príbovce, MPV-trvalý záber

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
9,481 €
Schválené na preplatenie
9,481 €
Realizácia
22.08.2017
Názov

6400740236

T.Teplice-Príbovce, MPV- trvalý záber

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

6400740254

T. Teplice- Príbovce_MPV- trvalý záber

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
1,197 €
Schválené na preplatenie
1,197 €
Realizácia
22.08.2017
Názov

T. Teplice - Príbovce_SP 10/2017

T. Teplice- Príbovce_SP 10/2017

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2018
Názov

T. Teplice- Príbovce_SP 10/2017

T. Teplice- Príbovce_SP 10/2017

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,997,978 €
Schválené na preplatenie
1,997,978 €
Realizácia
24.01.2018
Názov

T. Teplice - Príbovce_SP 11/2017

T. Teplice- Príbovce_SP 11/2017

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2018
Názov

T. Teplice - Príbovce_SP 11/2017

T. Teplice- Príbovce_SP 11/2017

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,654,657 €
Schválené na preplatenie
1,654,657 €
Realizácia
24.01.2018
Názov

T. Teplice - Príbovce_SP 02/2018

T. Teplice -Príbovce, FA 02/2018_SP

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2018
Názov

T.Teplice- Príbovce, FA č. 20185000009

T. Teplice -Príbovce, FA 02/2018_SP

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
639,171 €
Schválené na preplatenie
639,171 €
Realizácia
-
Názov

T.Teplice- Príbovce, FA č. 20185000009

T. Teplice -Príbovce, FA 02/2018_SP

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
639,171 €
Schválené na preplatenie
639,171 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

T. Teplice - Príbovce, SP 03/2018

SP 03/2018 - T. Teplice - Príbovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2018
Názov

T. Teplice - Príbovce, SP 03/2018

SP 03/2018 - T. Teplice - Príbovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
767,797 €
Schválené na preplatenie
767,797 €
Realizácia
-
Názov

T. Teplice - Príbovce, SP 03/2018

SP 03/2018 - T. Teplice - Príbovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
767,797 €
Schválené na preplatenie
767,797 €
Realizácia
24.05.2018
Názov

T. Teplice - Príbovce_SP 04/2018

T. Teplice - Príbovce- SP 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2018
Názov

FA 20185000019_T.Teplice- Príbovce, SP 04/2018

T. Teplice - Príbovce- SP 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
881,592 €
Schválené na preplatenie
881,592 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

FA 20185000019_T.Teplice- Príbovce, SP 04/2018

T. Teplice - Príbovce- SP 04-2018

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
881,592 €
Schválené na preplatenie
881,592 €
Realizácia
-
Názov

T. Teplice - Príbovce_SP 05/2018

T. Teplice- Príbovce, SP 05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2018
Názov

T. Teplice - Príbovce, FA SP 05/2018

T. Teplice- Príbovce, SP 05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,576,302 €
Schválené na preplatenie
1,576,302 €
Realizácia
-
Názov

T. Teplice - Príbovce, FA SP 05/2018

T. Teplice- Príbovce, SP 05/2018

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,576,302 €
Schválené na preplatenie
1,576,302 €
Realizácia
13.07.2018
Názov

T. Teplice - Príbovce_SP 06/2018

T. Teplice- SP 06/2018

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2018
Názov

T. Teplice - Príbovce- SP 06/2018

T. Teplice- SP 06/2018

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,505,280 €
Schválené na preplatenie
1,505,280 €
Realizácia
-
Názov

T. Teplice - Príbovce- SP 06/2018

T. Teplice- SP 06/2018

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,505,280 €
Schválené na preplatenie
1,505,280 €
Realizácia
30.07.2018
Názov

T. Teplice - Príbovce_SP 07/2018

T.Teplice - Príbovce- SP 07/2018

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2018
Názov

T.T. - Príbovce, SP 07/2018

T.Teplice - Príbovce- SP 07/2018

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,602,962 €
Schválené na preplatenie
1,602,962 €
Realizácia
08.10.2018
Názov

T.T. - Príbovce, SP 07/2018

T.Teplice - Príbovce- SP 07/2018

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,602,962 €
Schválené na preplatenie
1,602,962 €
Realizácia
14.09.2018
Názov

T. Teplice - Príbovce_SP 08/2018

T.Teplice- Príbovce_SP 08/2018

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2018
Názov

T.Teplice-Príbovce-SP 08/2018

T.Teplice- Príbovce_SP 08/2018

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,999,353 €
Schválené na preplatenie
1,999,353 €
Realizácia
-
Názov

T.Teplice-Príbovce-SP 08/2018

T.Teplice- Príbovce_SP 08/2018

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,999,353 €
Schválené na preplatenie
1,999,353 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

T. Teplice - Príbovce _SP 09/2018

T. Teplice- Príbovce_SP 09/2018

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2018
Názov

T. Teplice- Príbovce _SP 09/2018

T. Teplice- Príbovce_SP 09/2018

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,664,720 €
Schválené na preplatenie
1,664,720 €
Realizácia
04.12.2018
Názov

T. Teplice- Príbovce _SP 09/2018

T. Teplice- Príbovce_SP 09/2018

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,752,337 €
Schválené na preplatenie
1,664,720 €
Realizácia
-
Názov

T. Teplice - Príbovce_SP 10/2018

T. Teplice - Príbovce- SP_10/2018

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2018
Názov

T. Teplice - Príbovce- SP 10/2018

T. Teplice - Príbovce- SP_10/2018

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,616,523 €
Schválené na preplatenie
1,535,697 €
Realizácia
-
Názov

T. Teplice - Príbovce- SP 10/2018

T. Teplice - Príbovce- SP_10/2018

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,535,697 €
Schválené na preplatenie
1,535,697 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

T. Teplice - Príbovce_SP 11/2018

T. Teplice - Príbovce-SP 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,630 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2018
Názov

T. Teplice - Príbovce_SP 11/2018

T. Teplice - Príbovce-SP 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,072,487 €
Schválené na preplatenie
1,018,863 €
Realizácia
-
Názov

T. Teplice - Príbovce_SP 11/2018

T. Teplice - Príbovce-SP 11/2018

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,018,863 €
Schválené na preplatenie
1,018,863 €
Realizácia
11.12.2018
Názov

T. Teplice - Príbovce_SP 01/2019

T.Teplice - Príbovce_SP 01/2019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2019
Názov

T.Teplice - Príbovce_SP 01/2019

T.Teplice - Príbovce_SP 01/2019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
931,519 €
Schválené na preplatenie
884,943 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

T.Teplice - Príbovce_SP 01/2019

T.Teplice - Príbovce_SP 01/2019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2019
Názov

T.Teplice - Príbovce_SP 01/2019

T.Teplice - Príbovce_SP 01/2019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

T. Teplice -Príbovce_SP 03/2019

T.Teplice-Pribovce SP 03/2019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

T.Teplice-Pribovce SP 03/2019

T.Teplice-Pribovce SP 03/2019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
657,533 €
Schválené na preplatenie
520,547 €
Realizácia
-
Názov

T.Teplice-Pribovce SP 03/2019

T.Teplice-Pribovce SP 03/2019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
520,547 €
Schválené na preplatenie
520,547 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

T.Teplice-Pribovce SP 03/2019

T.Teplice-Pribovce SP 03/2019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2018
Názov

T.Teplice-Pribovce SP 03/2019

T.Teplice-Pribovce SP 03/2019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

T. Teplice - Príbovce_SP 05/2019

T.Teplice-Príbovce SP 05/2019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

T.Teplice-Príbovce SP 05/2019

T.Teplice-Príbovce SP 05/2019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
590,499 €
Schválené na preplatenie
590,499 €
Realizácia
06.08.2019
Názov

T.Teplice-Príbovce SP 05/2019

T.Teplice-Príbovce SP 05/2019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
745,893 €
Schválené na preplatenie
590,499 €
Realizácia
-
Názov

T.Teplice-Príbovce SP 05/2019

T.Teplice-Príbovce SP 05/2019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

T.Teplice-Príbovce SP 05/2019

T.Teplice-Príbovce SP 05/2019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

T. Teplice - Príbovce_SP 07/2019

T.Teplice-Príbovce 07/2019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

SP 07/2019

T.Teplice-Príbovce 07/2019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,827 €
Schválené na preplatenie
60,822 €
Realizácia
-
Názov

SP 07/2019

T.Teplice-Príbovce 07/2019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,822 €
Schválené na preplatenie
60,822 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

SP 07/2019

T.Teplice-Príbovce 07/2019

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

T.Teplice - Príbovce AD

T.Teplice - Príbovce_AD

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2019
Názov

T.Teplice - Príbovce AD

T.Teplice - Príbovce_AD

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2019
Názov

MPV_T.Teplice-Príbovce_SVP_756/6453/2016 (platba 12/2016)

MPV_Turčianske Teplice-Príbovce_SVP_756/6453/2016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
14.12.2016
Názov

MPV_T.Teplice-Príbovce_SVP_756/6453/2016 (platba 02/2019)

MPV_Turčianske Teplice-Príbovce_SVP_756/6453/2016

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
206 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

MPV_T.Teplice-Príbovce_SVP_115/6453/2017

MPV_Turčianske Teplice-Príbovce_SVP_115/6453/2017

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
159 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

MPV_T.Teplice-Príbovce (nájmy)

MPV_Turčianske Teplice-Príbovce

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
Slovenská správa ciest
Žiadaná suma
11,426 €
Schválené na preplatenie
11,426 €
Realizácia
05.06.2018
Názov

T.Teplice-Príbovce_informačné tabule

T.Teplice-Príbovce_informačné tabule

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

T.Teplice-Príbovce_pamätná tabuľa

T.Teplice-Príbovce_pamätná tabuľa

Vlastník dokladu
Slovenská správa ciest
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
2,088,692 €
Vrátená suma
2,088,692 €
Suma na vymáhanie
2,088,692 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
127,502 €
Vrátená suma
127,502 €
Suma na vymáhanie
127,502 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Slovenská správa ciest

Suma celkom
120,190 €
Vrátená suma
120,190 €
Suma na vymáhanie
120,190 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Slovenská správa ciest

Suma celkom
6,195 €
Vrátená suma
6,195 €
Suma na vymáhanie
6,195 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Slovenská správa ciest

Suma celkom
930,231 €
Vrátená suma
930,231 €
Suma na vymáhanie
930,231 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Slovenská správa ciest

Suma celkom
19,440 €
Vrátená suma
19,440 €
Suma na vymáhanie
19,440 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Slovenská správa ciest
IČO
00003328
Názov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
IČO
36022047
Názov
MBM-GROUP, a.s.
IČO
36740519
Názov
HOCHTIEF SK, s.r.o.
IČO
44298170
Názov
Valbek, s.r.o.
IČO
36612642
Názov
K & E: Kapital und Entwicklung Slovakia, s. r. o.
IČO
44343205
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.