Popis projektu

Cieľom projektu je čiastočná deinštitucionalizácia Detského domova Prievidza zameraná na vytvorenie podmienok pre zabezpečovanie náhradného prostredia na komunitnej úrovni vyplývajúca z Koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately detí na roky 2016 – 2020, Plánu transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti  schválenej ministrom PSVR SR.

Realizáciou projektu dôjde k presťahovaniu 1 samostatnej skupiny v počte 9 klientov do novovybudovaného samostatne stojaceho rodinného  domu (RD) a 1 skupiny mladých dospelých (MD) v počte 3 klienti do kúpeného bytu. Zabezpečí sa náhradné prostredie na komunitnej úrovni, vytvoria sa podmienky na integráciu do spoločnosti, individuálny prístup k deťom a MD. Starostlivosť o deti v RD a byte sa bude približovať chodu v bežnej rodine, zvýši sa príprava na postupné osamostatnenie sa  detí a úplné osamostatnenie  sa MD. Nové priestory vytvoria podmienky pre prácu s deťmi umiestnenými do deského domova na základe súdneho rozhodnutia, s prof. rodinami a pre prácu s biologickou a náhradnou rodinou.

V rámci projektu budú realizované hl. aktivity Nákup pozemku,Výstavba 1 RD  vrátane stavebného dozoru, nákup 1 bytu, nákup os. automobilu, podporné aktivity Interný manažment, Publicita a informovanosť a Verejné obstarávanie (VO).

Navrhovaný RD bude samostatne stojaci, s vlastným súpisným číslom, samostatným vchodom a oplotením v zastavanom území obce, čo je podmienkou úspešnej integrácie detí do miestnych komunít.

Merateľnými ukazovateľmi projektu budú kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 12(9+3) pobytových miest v novopostavenom  RD a kúpeného bytu, počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v počte 1, počet nových verejných budov v počte 1 a podlahová plocha nových verejných budov v celkovej výmere 167,6102  m2.

Viac
Subjekt
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesta realizácie
Handlová, Prievidza
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2017 - 01.07.2022
Celková suma
377,172 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup osobného automobilu
Typ
E. RIUS_bez UMR_Inv…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
12.05.2021
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
03.08.2021
Názov
Nákup bytu
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
14.10.2020
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
13.11.2020
Názov
Výstavba rodinného domu
Typ
C. RIUS_bez UMR_Zri…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
29.08.2017
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
07.03.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
15.02.2018
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
15.12.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
12,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Cieľ
12,0 (Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately)
Naposledy aktualizované
12.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.05.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha nových verejných budov
Hodnota
167,6102 (m2)
Cieľ
167,6102 (m2)
Naposledy aktualizované
12.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach
Hodnota
12,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.05.2022
Riziko
-
Názov
Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita transformovaných sociálnych služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Miesto v sociálnych službách)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

kúpa bytu

Kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Osobné motorové vozidlo

faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobné motorové vozidlo

faktúra

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce č. 2

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce č. 2

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra za SD č. 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

stavebný dozor

Faktúra za SD č. 1

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra za SD č. 2

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

stavebný dozor

Faktúra za SD č. 2

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra č.3 za stavebnépráce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra č.3 za stavebnépráce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra č.3 za stavebnépráce

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

stavebný dozor

faktúra č. 3 SD

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

faktúra č. 3 SD

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

faktúra č. 3 SD

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Nákup pozemku

Kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Úrazové poistenie

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rezervný fond

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZP - ostatné

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Invalidné poistenie

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
5,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Odmeny

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nemocenské poistenie

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Starobné poistenie

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
1,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
2,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZP - VšZP

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Poistenie v nezamestnanosti

521 Mzdové výdavky

Vlastník dokladu
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Dodávateľ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO
30794536
Názov
Janka a Juraj Gantner spol.s.r.o.
IČO
30794536
Názov
M-STAV servis, s.r.o.
IČO
47004291
Názov
Branch of SSAKI at KRVP BF TU
IČO
12665029
Názov
ROKO gips, s.r.o.
IČO
36302031
Názov
FINAL - CD spol. s r. o.
IČO
31432484
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.