Popis projektu

Cieľom projektu je rekonštrukcia a modernizácia budovy, zlepšenie ochrany stavebných konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi (dážď, vietor, sneh). Realizácia projektu zabezpečí zníženie spotreby energie a nenavyšovanie finančného zaťažovania rozpočtu mesta. Dôjde tak ku výraznému zlepšeniu pracovného prostredia pre zamestnancov a žiakov. Realizácia projektu bude pozostávať zo štyroch opatrení, ktoré boli navrhnuté ako optimálna kombinácia opatrení stavebného charakteru, opatrení v rámci modernizácie systému rozvodov a prípravy teplej vody a v neposlednom rade aj modernizácie osvetlenia a inštalácie vzduchotechniky so spätným získavaním tepla. Pri návrhu opatrení na spracovanie projektovej dokumentácie sa vychádzalo z výsledkov východiskového energetického auditu, ktorý mal pre rozsah spracovania projektovej dokumentácie odporúčací charakter. Zároveň sa už v tejto fáze prípravy projektovej dokumentácie kládol vysoký dôraz aj na ukazovateľ ,,Value for Money“. Ten je výsledným ukazovateľom v projekte, môžeme povedať, že meradlom kvality celého projektu. Ukazovateľ ,,Value for money“ sa určí pomerom hodnoty merateľného ukazovateľa v projekte, t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Vyjadruje prínos projektu v pomere ku vynaloženým finančným zdrojom.

Viac
Subjekt
Mesto Humenné
Miesta realizácie
Humenné
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.02.2021
Celková suma
903,158 €
Vlastné zdroje
45,158 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie eneretickej náročnsti budovy M…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
26.04.2017
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
11.02.2021
Názov
Zníženie eneretickej náročnsti budovy M…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
26.04.2017
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
11.02.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
15.10.2019
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
11.02.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
22.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
46,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
12,975 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
30,281 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
4472,29 (m2)
Cieľ
4472,29 (m2)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
305713,2019 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
121,9605 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
348,1707 (MWh/rok)
Cieľ
348,1707 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
226210,2 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
400116,4681 (kWh/rok)
Cieľ
394413,1283 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

DPH k FA č. 2032015

Daň z pridanej hodnoty 05/2020 k FA č. 2032015

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
14,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Stavebný dozor SO 02

FA č. 8/2020 - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Stavebné práce SO 02

FA Chemkostav HSV 2032015

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Stavebné práce SO 01 a SO 02

FA Chemkostav HSV 2032021

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce SO 01 a SO 02

FA Chemkostav HSV 2032021

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce SO 01 a SO 02

FA Chemkostav HSV 2032021

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2020
Názov

Stavebné práce SO 01 a SO 02

FA Chemkostav HSV 2032021

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2020
Názov

Stavebné práce SO 01 a SO 02

FA Chemkostav HSV 2032028

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Stavebné práce SO 01 a SO 02

FA Chemkostav HSV 2032028

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Stavebné práce SO 01 a SO 02

FA Chemkostav HSV 2032028

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce SO 01 a SO 02

FA Chemkostav HSV 2032028

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH k FA č. 2032021

Daňové priznanie 07/2020 - k FA č. 2032021

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
21,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

DPH k FA č. 2032021

Daňové priznanie 07/2020 - k FA č. 2032021

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
12,535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

Stavebný dozor SO 01 a SO 02

FA 16/2020 stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Stavebný dozor SO 01 a SO 02

FA 16/2020 stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Stavebný dozor SO 01 a SO 02

FA č. 10/2020 stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Stavebný dozor SO 01 a SO 02

FA č. 10/2020 stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 09/2020 k FA č. 2032028

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 09/2020 k FA č. 2032028

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
16,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 09/2020 k FA č. 2032028

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 09/2020 k FA č. 2032028

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
23,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 11/2020 k FA č. 2032040

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty11/2020 k FA č. 2032040

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Stavebné práce SO 01

FA Chemkostav HSV 2032040

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Stavebné práce SO 01 a SO 02

FA Chemkostav HSV č. 2132001

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce SO 01 a SO 02

FA Chemkostav HSV č. 2132001

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce SO 01 a SO 02

FA Chemkostav HSV č. 2132001

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Stavebné práce SO 01 a SO 02

FA Chemkostav HSV č. 2132001

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

FA 4/2021 stavebný dozor

FA 4/2021 stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 4/2021 stavebný dozor

FA 4/2021 stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 4/2021 stavebný dozor

FA 4/2021 stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

FA 4/2021 stavebný dozor

FA 4/2021 stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Stavebné práce SO 01 a SO 02

FA Chemkostav HSV č. 2132003

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce SO 01 a SO 02

FA Chemkostav HSV č. 2132003

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce SO 01 a SO 02

FA Chemkostav HSV č. 2132003

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Stavebné práce SO 01 a SO 02

FA Chemkostav HSV č. 2132003

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Energetický audit

FA č. 20170036

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2017
Názov

Energetický audit

FA č. 20170036

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2017
Názov

Daňové priznanie 01/2021 k FA č. 2132001

Daňové priznanie 01/2021

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

Daňové priznanie 01/2021 k FA č. 2132001

Daňové priznanie 01/2021

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
26,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

Daňové priznanie 02/2021 k FA č. 2132003

Daňové priznanie 02/2021

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
8,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Daňové priznanie 02/2021 k FA č. 2132003

Daňové priznanie 02/2021

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Energetický certifikát budovy

Faktúra č. 009-2021 - ECB

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Energetický certifikát budovy

Faktúra č. 009-2021 - ECB

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Externý manažment 1

Faktúra č. 20048

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Externý manažment 2

Faktúra č. 21003 - EM

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

Projektová dokumentácia 2

Faktúra č. 2017/15

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

Projektová dokumentácia 1

Faktúra č. 2017/14

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov IČO
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Názov
Chemkostav HSV akciová spoločnosť
IČO
36473332
Názov
DD-ARCH s.r.o
IČO
45853240
Názov
LicEA s.r.o.
IČO
50022571
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
Ing. Marcel Koncz
IČO
41285905
Názov
Ing. Antónia Lichmanová
IČO
41086830
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.